Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018
Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
χαροποιήσας τοὺς Μαθητάς, τὴ ἐπαγγελία τοῦ ἁγίου Πνεύματος, 
βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ τῆς εὐλογίας, 
ὅτι σὺ εἰ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου
Δεσποτική εἰκόνα τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ,
πού βρίσκεται στό Ζωγραφίτικο κελλί τῆς Ἀναλήψεως στίς Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Πρόκειται γιά μία ἀπό τίς καλλιτεχνικότερες εἰκόνες τοῦ ἐργαστηρίου τοῦ ἱερομονάχου Παρθενίου τοῦ Σκούρτου τοῦ ἐξ Ἀγράφων. Στό κάτω μέρος εἰκονίζεται ἡ Θεοτόκος ἐν μέσῳ τῶν Ἀποστόλων, ἐνῶ στό πάνω μέρος τῆς ἐντυπωσιακῆς σύνθεσης εἰκονίζεται ὁ ἀναληφθείς Κύριος ἐντός ἡμικυκλικῆς δόξας, καθήμενος ἐπί χερουβίμ. Τήν δόξα περιβάλλουν νεφέλες ἐνῶ γύρω ἀπό αὐτήν πλῆθος ἀγγέλων, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότεροι κρατοῦν ἕνα μουσικό ὄργανο, ἀναγγέλουν μέ πανηγυρικό τρόπο τό γεγονός. Κάτω ἀπό τό χορό τῶν ἀγγέλων, στά ἀριστερά καί δεξιά τῆς σύνθεσης, εἰκονίζονται οἱ προφήτες Δαβίδ καί Ζαχαρίας, πού εἶχαν προαναγγείλει τό γεγονός.
 Τό πολύ ἐντυπωσιακό εἶναι ὅτι ἡ εἰκόνα συνυπάρχει στό ἴδιο τέμπλο μέ τίς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορος καί τῆς Θεοτόκου Ὁδηγητρίας, οἱ ὁποῖες θά πρέπει νά ἀποδοθοῦν στό ἐργαστήριο τοῦ ἱερομονάχου Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ. δεσποτική εἰκόνα Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου, Ὁ Ὅσιος ἱερομόναχος Παρθένιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων ὁ Σκοῦρτος. Ὁ Βίος καί το ζωγραφικό του ἔργο, Ἀθήνα 2009.


Παταπίου μοναχοῦ Καυσοκαλυβίτου, «Ἄγνωστες φορητές εἰκόνες τῶν ἱερομονάχων Διονυσίου καί Παρθενίου τῶν ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων στίς Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὄρους (Μέρος Α΄)», Ἀρχεῖο Εὐρυτανικῶν Σπουδῶν καί Ἐρευνῶν 3 (2009), σ. 45-50

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε

Όσιος Μιχαήλ επίσκοπος Συνάδων ο Ομολογητής

Τῷ κυματώδει μικρὸν ἐμπρέψας βίῳ,
Λύῃ Μιχαήλ, οἷα κούφη πομφόλυξ.
Εἰκάδι ἐν τριτάτῃ Μιχαὴλ ἀναδέδραμεν ἐκ γῆς.Βιογραφία
Ο Όσιος Μιχαήλ, έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Λέοντα του Αρμένιου και καταγόταν από πλούσια και αρχοντική οικογένεια, από τα Σύναδα της Φρυγίας. Σπούδασε με ζήλο τα ιερά γράμματα και στη συνέχεια έφθασε στην Κωνσταντινούπολη για να συνεχίσει τις σπουδές του.

Εκεί συνδέθηκε με ένα φημισμένο πνευματικό άνθρωπο το Θεοφύλακτο (βλέπε8 Μαρτίου), και αποφάσισαν να αφοσιωθούν στην άσκηση της σάρκας και τη μελέτη των Θείων Γραφών. Αποσύρθηκαν σε κάποιο μοναστήρι στον Εύξεινο Πόντο το οποίο είχε ιδρύσει ο Πατριάρχης Ταράσιος, ο οποίος φωτισθείς από το Άγιο Πνεύμα, τους υποδέχθηκε εγκάρδια και πολύ γρήγορα τους χειροτόνησε πρεσβυτέρους.


Михаил еп. Синадский (?), Симеон Столпник
Минологий . 
Фреска церкви Благовещения. Грачаница. 
Косово. Сербия. Около 1318 г
Μιχαήλ Ἐπίσκοπος Συνάδων καί Συμεών Στυλίτης
Μηνολόγιο 
Τοιχογραφία τού έτους 1318 μ.Χ. 
στην  Εκκλησία τού Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου
 τής Ιεράς Μονής Γκρατσάνιτσα. Σερβία (Κόσοβο).Στη συνέχεια, ο μεν Θεοφύλακτος εξελέγη επίσκοπος Νικομήδειας, ο δε Μιχαήλ επίσκοπος Συνάδων.

Από τη θέση του Επισκόπου ο Μιχαήλ έλαμψε πνευματικά. Δυναμικός μαχητής της πίστης, δίδασκε καθημερινά το λόγο του Θεού, κήρυττε, νουθετούσε και βοηθούσε δυναμικά τους πτωχούς, τους πάσχοντες και τους αδυνάτους. Διακρίθηκε επίσης για την προσήλωσή του στα ορθόδοξα δόγματα και την σφοδρή καταπολέμηση των αιρετικών διδασκαλιών.
Михаил еп. Синадский
Менологий  20 -23 мая; Византия. Греция; XIV в.; 
памятник: Византийский менологий (Byzantine illumination Menologion); 
10 x 13 см.; местонахождение: Англия. Оксфорд. Бодлеанская Библиотека 
(Bodleian Librry)
Άγιος Μιχαήλ Ἐπίσκοπος Συνάδων 
Βυζαντινό Μηνολόγιο τού Μαίου (20 - 23)  τού 14ου αιώνα μ.Χ.
 και ευρίσκεται Αγγλία. Βιβλιοθήκη Bodleian στην Οξφόρδη. Αγγλία

Όταν ο αυτοκράτορας Λέων ο Αρμένιος, κήρυξε διωγμό εναντίον όσων υπερασπιζόταν τις ιερές εικόνες, ο Μιχαήλ με γενναιότητα αντιτάχθηκε στη προκλητική αυτή ενέργεια του αυτοκράτορα. Εξοργισμένος ο Λέων έδωσε εντολή να φυλακισθεί σε ένα φρούριο, το οποίο ονομαζόταν Ευδοκιάς.

Ο Όσιος όμως συνέχιζε να διακηρύσσει την αλήθεια με αντίτιμο συνεχείς εξορίες κακουχίες και στερήσεις για να καταλήξει σε κάποια ανθυγιεινή περιοχή όπου από τις ταλαιπωρίες παρέδωσε την αγία ψυχή του ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού.

Την κάρα του Αγίου Μιχαήλ αποθησαυρίζει η Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας στο Άγιον Όρος, που της παραχωρήθηκε με χρυσόβουλο από τους βασιλείς Βασίλειο και Κωνσταντίνο.ἹΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ . Μέρος από τα Τίμια Δώρα των Μάγων, τμήμα της κάρας ή η κάρα  της Αγίας Φεβρωνίας και λείψανο του Αγίου Μιχαήλ, επισκόπου Συνάδων (λεπτομέρεια δεξιά)
Χέρι του Οσίου Μιχαήλ Επισκόπου Συνάδων του Ομολογητή. 
Σκευοφυλάκειο του Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα.


Λείψανα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, Οσίου Μιχαήλ Επισκόπου Συνάδων του Ομολογητή κ.ά.
Σκευοφυλάκειο του Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα.Στην πόλη της Καβάλας  στον προσφυγικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου αγοράς τιμάται ο Όσιος Μιχαήλ Συνάδων όπου και φυλάσσεται ιερό λείψανό του, το οποίο μετέφεραν οι πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμυλία.
Raclă cu Sfinte Moaşte de la Mănăstirea Hurezi
Απότμημα λειψάνου τού Αγίου Μιχαήλ στην Ιερά Μονή Hurezi , περίφημη Λαύρα βασιλική που ιδρύθηκε απο την  οικογένεια Brancoveanu, ευρίσκεται , στις παρυφές τού χωριού των Ανω Ρωμαίων σε απόσταση περίπου 50 χιλιόμετρα προς τα δυτικά της Ramnicu, στην Ρουμανία


Raclă cu Sfinte Moaşte de la Mănăstirea Arnota
Απότμημα λειψάνου τού Αγίου Μιχαήλ στην Ιερά Μονή Arnota είναι μια ορθόδοξη Μονή στη Ρουμανία που ανήκει στην Αρχιεπισκοπή Ramnic . Ευρίσκεται στο χωριό Bistrita ( Costesti ) της Valcea . Η Μονή ιδρύθηκε από τον Matei Basarab και τη σύζυγό του Ελίνα , και το καθολικο είναι αφιερωμένη στον Αρχάγγελου Μιχαήλ.Ἀπολυτίκιον 

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Θεῷ ἀναθεμένος, τὴν σὴν ζωὴν ἐκ παιδός, ποιμὴν ἀνηγόρευσαι, καὶ Ἱεράρχης σεπτός, Χριστοῦ ἱερώτατε· ὅθεν τὴν τοῦ Δεσπότου, ὡς τιμήσας Εἰκόνα, θλίψεις ἐν ἐξορίαις, Μιχαὴλ καθυπέστης· καὶ νῦν ἀναπηγάζεις ἡμῖν, ῥεῖθρα ἰάσεων.Κοντάκιον

Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.


Ὥσπερ μέγας ἤλιος, ἐξανατείλας, καταυγάζεις ἅπαντας, τῶν ἀρετῶν σου τῷ φωτί, καὶ τῶν θαυμάτων ταῖς λάμψεσι, θαυματοφόρε, Ἀγγέλων ὁμώνυμε.Минея - Май (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Μηναῖο - Μάιος (τεμάχιο). Εἰκονίδιο στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰώνα μ.Χ. στήνἘκκλησία καί τό Αρχαιολογικό Μουσεῖο τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας .
Κάθισμα

Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.


Ἱέρευσας σαυτόν, διὰ βίου τελείου, καὶ ὤφθης Ἱερεύς, τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, παρ' οὗ δυναμούμενος, αἱρετίζοντα στόματα, ἀπεφίμωσας, κατὰ Χριστοῦ τῆς εἰκόνος, ἀνοιγόμενα, καὶ διωκόμενος Πάτερ, τὸν δρόμον τετέλεκας.


Μεγαλυνάριον

Κλῆσιν ἀγγελώνυμον ἐσχηκώς, ἰσάγγελος ὤφθης, ἐν τῷ κόσμῳ μετὰ σαρκός, ὡς ἱερομύστης, καὶ στῦλος Ἐκκλησίας· ἔνθεν ὦ Μιχαήλ σε, Χριστὸς ἐδόξασε.
ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ
(μετάφραση ἀπό google)


ПОЛНОЕ ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ МИХАИЛА, ЕПИСКОПА СИНАДСКОГО (ФРИГИЙСКОГО)


ΣΥΝΤΟΜΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ SINADSKAYA (ΦΡΥΓΙΑ)

εξομολόγος του Αγίου Μιχαήλ από μικρή ηλικία ήθελε να μοναστική ζωή και στάλθηκε από τον Πατριάρχη Tarasy (784 – 806) σε ένα μοναστήρι, που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα. Με τον πήγα στο μοναστήρι του Αγίου και Θεοφύλακτος (μνήμη 8, Μάρτη), το μέλλον Επισκόπου Νικομήδειας. Και οι δύο μοναχός ζήλο που πραγματοποιήθηκε στις πράξεις μοναστήρι της σωτηρίας και σύντομα δοξάζεται από τα δώρα της χάριτος από τον Κύριο. Μόλις κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, όταν οι άνθρωποι είχαν αποδυναμωθεί από τη δίψα, οι μοναχοί προσεύχονταν κενό δοχείο χαλκού έγινε γεμάτο με νερό.
Πατριάρχης Tarasy χειροτονήθηκε επισκόπων του Αγίου Μιχαήλ στην πόλη Sinad. Για αγία ζωή του και τη σοφία του St Michael απέκτησε μια βαθιά αγάπη των πιστών, και ιδιαίτερη προσοχή προς τους αυτοκράτορες Νικηφόρο Α «(802-811) και Μιχαήλ Α (811-813). Κατά το έτος 787, St Michael ήταν παρών κατά την Ζ «Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας.
Όταν θρόνο Εικονομαχίας αιρετικό Λέων ο Αρμένιος (813-820), ήταν να εκδιώξει Ορθόδοξης ιεράρχες από τις υπηρεσίες τους, για τον διορισμό στη θέση τους αιρετική τους οπαδούς τους.
St Michael αυτή τη στιγμή υπερασπίστηκε σταθερά την Ορθοδοξία, με γενναιότητα απέναντι τους αιρετικούς και καταγγέλλοντας το λάθος τους. Λέων ο Αρμένιος καταδίκασε Αγίου Μιχαήλ, αλλά δεν φοβούνται τα βασανιστήρια, σταθερά απάντησε: «. Τιμώ τις ιερές εικόνες του Σωτήρα μου Ιησού Χριστό και την Παναγία, η μητέρα του, και όλους τους αγίους, και να τους λατρεύουν διάταγμα σου σχετικά με την αφαίρεση εικόνων από τις εκκλησίες έχουν γίνει». Στη συνέχεια, ο Λέων ο Αρμένιος Αγίου Μιχαήλ εξόριστος στη φυλακή στην πόλη Evdokiadu όπου Ομολογητής έχασαν τη ζωή τους περίπου 821 χρόνια. Επικεφαλής του Αγίου Μιχαήλ αποθηκεύεται στη Λαύρα του Αγίου Αθανασίου του Αγίου Όρους, τα λείψανα – στην Ιβηρική μοναστήρι.

ΠΛΗΡΗΣ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ SINADSKAYA (ΦΡΥΓΙΑ)


Θυμάται σήμερα του Αγίου Μιχαήλ, Επίσκοπος Sinadsky [1] , που φέρει το όνομα του tezoimennoe (ίδια) το όνομα Αρχάγγελος ουράνιο δυνάμεις, και η ζωή πέρασε αγγελική, παρθενική καθαρότητα και διακοσμημένα με όλα τα είδη των αρετών. Ακόμη και ως ένα βρέφος, που ήταν αφιερωμένο στο Θεό, και στα χρόνια της νεολαίας που μόνασε και ήταν ένας άξιος υπηρέτης του Θεού, αγωνίζεται με την Αγία Feofilakt [2] , επισκόπου Νικομήδειας [3] στο Πατριαρχείο Ιερά Tarasy [4] , οι οποίες στάλθηκαν στο μοναστήρι, που βρίσκεται στη Μαύρη θάλασσα. Αγωνίζεται εδώ στη μοναστική έργα, τόσο ιερή αρκετά πέτυχε αρετές και τις προσευχές τους έχουν μεγάλη δύναμη του Θεού.

Μόλις κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, όταν ο αέρας ήταν αφόρητη ζέστη, τόσο από την έλλειψη του νερού στον τόπο αυτό πολλές λιποθύμησε από τη δίψα, οι άγιοι προσευχήθηκαν στο Θεό και τις προσευχές τους να το πράξουν, ώστε ένα άδειο σκάφος του χαλκού που αποπνέουν νερού σε επαρκείς ποσότητες. Έτσι ο Κύριος παίρνει αναφορές και οι προσευχές σε Αυτόν και με κλίση προς τιμήν αυτί του στις προσευχές τους. Αυτό το θαύμα του θύμισε ότι, πριν από την πρώτη στην έρημο, ένα θαύμα, όταν ο κουρασμένος διψασμένος ο Θεός του Ισραήλ, σπατάλη νερού από ένα βράχο (Έξοδος 17: 6 ) Και από την άλλη – όταν, για χάρη του Σαμψών (Δικαστής του Ισραήλ), πεθαίνουν από δίψα, ο Θεός εξιδρούμενης την άνοιξη του ζωντανού νερού από το αποξηραμένο οστό της γνάθου γάιδαρο ( Ελεγκτικό 15 :. 19 ).

Μετά την Αυτού Αγιότητα τον Πατριάρχη Tarasov, βλέποντας μια τέτοια ενάρετη ζωή των αγίων πατέρων, έλαμπε σαν αστέρια στον ουρανό, βρήκε τους αντάξια της υψηλής επισκοπικής αξιοπρέπειας. Ευλογημένος Θεοφύλακτος αφιέρωσε στο βαθμό του Μητροπολίτη Νικομήδειας, και του Αγίου Μιχαήλ αφιερωμένη επίσκοπος της πόλης Sinad, και οι δυο τους είχαν την τάση το ποίμνιο του Χριστού, τη ζωή του δίνει ένα καλό παράδειγμα για το κοπάδι του.

Όταν απομακρύνθηκε από αυτή τη ζωή στον Κύριο, Αγιότητά Του Πατριάρχη Tarasy, και αφού έχει λάβει το θρόνο της Κωνσταντινούπολης Εκκλησία του Αγίου Νικηφόρου [5] , αυξήθηκαν και πάλι την εικονοκλαστική αίρεση καταιγίδα, η οποία έχει ήδη καταδικαστεί από το ιερό πατέρα Ζ «Οικουμενική Σύνοδο [6] . Οι ασεβείς αυτοκράτορας Λέων ο Αρμένιος [7] , που έχει αλιευθεί μία αίρεση, έθεσε ένα διωγμό εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού, αρνείται την προσκύνηση των ιερών εικόνων και την ονομασία είδωλά τους, που λατρεύουν επίσης υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια και το θάνατο. Κατ «αρχάς, ο οδηγός οδήγησε το άγιο Πατριάρχη Νικηφόρου, καθώς και άλλων Ορθοδόξων Ιεραρχών από τους θρόνους τους, και αντί να διορίζονται αιρετική υποστηρικτές του – και βασίλεψε στην ιερούς τόπους το βδέλυγμα της ερήμωσης ( Δανιήλ 9: 27 ).

Εκείνη την εποχή, του Αγίου Μιχαήλ αποκάλυψε ο ίδιος ζήλο υπερασπιστής της Ορθοδοξίας και των μαρτύρων κατά την αιρετική κακία. Να ενισχυθεί και να διαχειρίζεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, πολέμησε τους αιρετικούς και να θέσει για να τους φιμώσουν, επέκρινε τις άγιες εικόνες. Οι ασεβείς βασιλιάς των λιονταριών, δεν μπορεί να αντέξει τα ανοίγματα άγιος αποδοκιμάζει τόλμη αιρετική το λάθος του, πρόδωσε τον Χριστό στην Αγία μαρτύριο. Άγιο, δεν φοβούνται τα βασανιστήρια, θάρρος υπερασπίστηκε τις πεποιθήσεις του και είπε στον αυτοκράτορα:

– Λατρεύω τις ιερές εικόνες του Σωτήρα μου Ιησού Χριστό και την Παναγία, τη Μητέρα Του, και άλλους αγίους, και να τους λατρεύουν? ίδια παραγγελία σας δεν θεωρεί πιθανό να εκπληρώσει.

Ντροπή του Λέοντος, που γεμίζουν με οργή, καταδίκασε ο Ομολογητής του Χριστού σχετικά με την απέλαση του [8] .

Οδηγείται από το ένα μέρος στο άλλο, πολλές πικρές θλίψεις και βάσανα που υπέστη ένα άγιο μέχρι που έφτασε την κατοικία του ουρανού, και δεν πάρει την αιώνια ειρήνη. Έτσι τελείωσε μια δίκαιη ζωή, θα διακοσμήσει το στέμμα σε δύο, αριθμούνται μεταξύ των επισκόπων ως επίσκοπος και μάρτυρας – ως μάρτυρας, για τη δόξα του Χριστού του Θεού ημών, [9] .


σημειώσεις

[1] Sinad – μια από τις αρχαίες πόλεις της Μαύρης Θάλασσας.

[2] Βλ. τη ζωή του κάτω από την 8η Μαρτίου.
[3] Νικομήδειας – μια πόλη στη βορειοανατολική γωνία του κόλπου που σχηματίζεται από τη Θάλασσα του Μαρμαρά. Χτίστηκε το 264 π.Χ.. και το όνομά του πήρε από το βασιλιά της Βιθυνίας Νικομήδη I. Στη θέση της αρχαίας πόλης της Νικομήδειας τώρα Isnid.
[4] Η Ιερά Tarasy , ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, πήραν την πατριαρχική καρέκλα από 784 μέχρι 806 g – Βλ. Τη ζωή του κατά 25 Φεβρουάριο.
[5] Η Ιερά Nikifor patriarshestvoval από 806 μέχρι 816 g – Η μνήμη του είναι η 2η Ιούνιο.
[6] Έβδομη Οικουμενική Σύνοδος έλαβε χώρα το 787 στην πόλη της Νίκαιας.
[7] Ο Αυτοκράτορας Λέων (5η) Αρμενίων βασίλεψε από το 813 έως το 820
[8] Αρχικά, Αγίου Μιχαήλ εξορίστηκε στο Θρακικό πόλη Evdokiadu.
[9] Ο θάνατος του ιερομάρτυρος ακολούθησε περίπου. 818 gΔεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...