Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΜΟΣΑΤΩΝΚέραμος, Εὐσέβιε Μάρτυς Κυρίου,
Εὐθὺς δὲ καὶ στέφανος ἐν τῇ σῇ κάρᾳ.
Εἰκάδι δευτερίῃ κεφαλὴν θλάσαν Εὐσεβίοιο.Βιογραφία


Ο Άγιος Ευσέβιος, έζησε στους ταραγμένους χρόνους που η Εκκλησία υπέφερε από τις κακοδοξίες του Αρείου. Αυτοκράτορας την εποχή εκείνη ήταν ο γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Κωνστάντιος, ο οποίος υποστήριζε τη δυσεβή αυτή αίρεση και κατεδίωξε σκληρά όσους έφεραν αντιρρήσεις και αντιστάθηκαν στις προθέσεις του. Ο Άγιος, ο οποίος ήταν επίσκοπος Σαμοσάτων διώχθηκε, υπέμεινε όμως με θαυμαστή καρτερία όλες τις κακουχίες και τις ταλαιπωρίες με την ελπίδα ότι η Ορθοδοξία θα εξέλθει στο τέλος νικήτρια. Όταν πέθανε ο αιρετικός και λαομίσητος Κωνστάντιος τον διαδέχθηκε στον αυτοκρατορικό θρόνο ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο οποίος θέλησε να επαναφέρει τη λατρεία των ειδώλων. Ο Ιουλιανός εξαπέλυσε φοβερότερους διωγμούς κατά των χριστιανών. Τότε νέες διώξεις άρχισαν για τον Ευσέβιο πολύ χειρότερες από τις προηγούμενες. όμως ο Άγιος παρέμεινε το ίδιο ακλόνητος. Τα ίδια συνέβησαν και με τον αυτοκράτορα Ουάλη, ο οποίος ήταν και αυτός θερμός υποστηρικτής των Αρειανών. Ο Άγιος για μία ακόμη φορά, κλήθηκε να υπερασπισθεί την καθαρότητα της ορθόδοξης πίστης. Για τους αγώνες του ο Ουάλης, τον απομάκρυνε από τον Επισκοπικό θρόνο του και τον εξόρισε σε κάποιο έρημο τόπο κοντά στον ποταμό Ίστρο. Мефодий еп.Патарский, Иосиф св., Критские мчч., Петр св., Терентия еп. Иконийский, Иулиан Тарсийский, мч, Евсевий еп. Самосатский. Минея на июнь. Северо-западный купол. Северная сторона; Балканы. Сербия. Грачаница; XIV в.; местонахождение: Сербия. Косово. Монастырь Грачаница. Купол
Άγ. Μεθόδιος Ἐπ. Πατάρων, , Όσιος Ιωσήφ., Άγ. Μάρτυρες Κρήτης., Όσιος Πέτρος., Άγ. Τερέντιος Ἐπ.. Ικόνιου,  Μάρτυρας Ιουλιανός Ταρσού, ο Ευσέβιος, επίσκοπος. Σαμόσατων. Τοιχογραφία (Fresco) τού 14ου αιώνα μ.Χ. στον βορειοδυτικά θόλο τής Ιεράς Μονής Γκρατσάνιτσα. Κοσσυφοπέδιο. ΣερβίαЕвсевий еп. Самосатский, сщмч. (22 июня)
Менологий  21 - 24 июня; Византия. Греция; XIV в.; 
памятник: Византийский менологий (Byzantine illumination Menologion); 10 x 13 см.; местонахождение: Англия. Оксфорд. Бодлеанская Библиотека 
(Bodleian Librry)
Μαρτύριο Αγίου Ευσέβιου, επίσκοπου Σαμόσατων
Βυζαντινό Μηνολόγιο τού Ιουνίου (21 - 24)  τού 14ου αιώνα μ.Χ.
 και ευρίσκεται στην Βιβλιοθήκη Bodleian στην Οξφόρδη. Αγγλία 
Μετά το θάνατο του Ουάλη ο Άγιος επανήλθε από την εξορία στην Επισκοπή του και άρχισε αμέσως την κάθαρση της επαρχίας του από τούς κακόδοξους αιρετικούς. Κάποια ημέρα, το έτος 380 μ.Χ., που περνούσε έξω από το σπίτι μιας αιρετικής γυναίκας, εκείνη τον κτύπησε με μίσος στο κεφάλι με μία μεγάλη πέτρα και με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο του Αγίου και τη μετάβασή του «από τα λυπηρότερα προς τα θυμηθέστερα και τα τερπνά».
Минея - Июнь (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.

Μηναίο - Ιούνιος (τεμάχιο). Εικονίδιο. Russ. αρχές του 17ου αιώνα που ευρίσκεται στήν Εκκλησία καί τό Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας.


Минея на июнь (фрагмент). Икона. Москва. Конец XVI в. КГОХМ. Кострома.
Μηναίο Ιούνιο (τεμάχιο). Εικόνα ρωσική τού τέλους τού 16ου αιώνα μ.Χ.. KGOHM. Κοστρομά.


Ἀπολυτίκιον  

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Σοφίας τοῦ Πνεύματος, καταυγασθεῖς τῷ φωτί, τὸν λόγον ἐτράνωσας, τῆς εὐσέβειας ἠμίν, Εὐσέβιε ἔνδοξε, σὺ γὰρ ἱεραρχήσας, εὐσεβῶς τὴ Τριάδι, ἤθλησας θεοφρόνως, καὶ τὴν πλάνην καθεῖλες. Καὶ νῦν Πάτερ δυσώπησον, σώζεσθαι ἅπαντας.

Сщмч. Евсевий.
 Фреска монастыря Грачаница. Косово. Сербия. Около 1318
Ιερομάρτυς. Ευσέβιος. 
Τοιχογραφία (Fresco) τού έτους περίπου τού 1318 μ.Χ. 
στην Ιερά Μονή Γκρατσάνιτσα. στο Κοσσυφοπέδιο. Σερβία.
Ἕτερον Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ’.

Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξε σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Εὐσέβιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ


Минологий (Сщмч. Евсевий). Фреска церкви Благовещения. Грачаница. Косово. Сербия. Около 1318 г..
Μηνολόγιο (Ιερομάρτυς. Ευσέβιος). Τοιχογραφία Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Γκρατσάνιτσα. στο Κοσσυφοπέδιο. Σερβία. περίπου του 1318 μ.Χ. КРАТКОЕ ЖИТИЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ЕВСЕВИЯ, ЕПИСКОПА САМОСАТСКОГО

Свя­щен­но­му­че­ник Ев­се­вий, епи­скоп Са­мо­сат­ский, твер­до сто­ял за пра­во­слав­ное ис­по­ве­да­ние, утвер­жден­ное на I Все­лен­ском Со­бо­ре в Ни­кее в 325 го­ду, за что тер­пел пре­сле­до­ва­ния от ари­ан, неод­но­крат­но ли­шав­ших его ка­фед­ры и из­го­няв­ших в за­то­че­ние. Им­пе­ра­тор Кон­стан­ций (337–361), по­кро­ви­тель ари­ан, узнав о том, что у свя­ти­те­ля Ев­се­вия хра­нит­ся со­бор­ный акт об из­бра­нии на Ан­тио­хий­скую ка­фед­ру пра­во­слав­но­го ар­хи­епи­ско­па Ме­ле­тия, по­слал к нему при­каз от­дать этот акт. Свя­ти­тель ре­ши­тель­но от­ка­зал­ся ис­пол­нить при­ка­за­ние. Раз­гне­ван­ный им­пе­ра­тор по­слал ска­зать, что ес­ли он не от­даст акт, то ему от­се­кут пра­вую ру­ку. Свя­той Ев­се­вий про­тя­нул по­слан­но­му обе ру­ки со сло­ва­ми: «От­се­ки­те, но ак­та со­бо­ра, в ко­то­ром об­ли­ча­ет­ся зло­ба и без­за­ко­ние ари­ан, я не от­дам». Им­пе­ра­тор Кон­стан­ций уди­вил­ся сме­ло­сти епи­ско­па, но не при­чи­нил ему вре­да.....


ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  ΣΑΜΟΣΑΤΩΝ

Ιερομάρτυρος Ευσέβιος, επίσκοπος Σαμόσατα, στάθηκε σταθερά για την Ορθόδοξη ομολογία, η οποία εγκρίθηκε στο Ι «Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας το 325, για το οποίο υπέστη διώξεις από τους Αρειανούς επανειλημμένα για να τον στερήσει από το τμήμα και ρίχνει στη λήθη. Ο αυτοκράτορας Κωνστάντιος (337-361), ο προστάτης των Αρειανών, αφού έμαθε ότι Αγίου Ευσεβίου καθεδρικό ναό φυλάσσεται στην πράξη για την εκλογή του προέδρου της Αντιόχειας Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος Μελέτιος, αποστέλλονται σε αυτόν να δώσει εντολές σε αυτή την πράξη. Ο άγιος σταθερά αρνήθηκαν να υπακούσουν στις εντολές. Ο οργισμένος αυτοκράτορας έστειλε μήνυμα ότι αν δεν είχε δώσει μια πράξη, θα κόψει το δεξί του χέρι. Αγίου Ευσεβίου άπλωσε και τα δύο χέρια για να τον αγγελιοφόρο, λέγοντας: «Κόψτε, αλλά η πράξη του καθεδρικού ναού, η οποία είναι πεπεισμένη της κακίας και πονηρίας των Αρειανών, εγώ δεν θα τα παρατήσουμε.» Ο αυτοκράτορας Κωνστάντιος θαύμασε το θάρρος του επισκόπου, αλλά δεν τον βλάπτουν.
Μετά τη βασιλεία του Κωνστάντιο, Ιουλιανός ο Παραβάτης (361-363). Υπήρχε μια ακόμη πιο δύσκολη στιγμή – ξεκίνησε την ανοικτή διώξεις των Χριστιανών. Αγίου Ευσεβίου, κρύβοντας την αξιοπρέπειά τους, σε ρούχα πολεμιστής πέρασε όλη τη Συρία, τη Φοινίκη και την Παλαιστίνη, υποστηρίζοντας τους Χριστιανούς στην Ορθόδοξη πίστη. Διατίθεται σε ένα άδειο εκκλησία ιερείς και διάκονοι, χειροτονήθηκε επίσκοποι, απέρριψε την αίρεση του Αρείου. Μετά το θάνατο του Ιουλιανός ο Παραβάτης ευσεβή βασιλιά βασίλεψε Δία (363-364), του οποίου βασιλεύει η δίωξη έπαυσε. Επέστρεψε από την εξορία του Αρχιεπισκόπου Μελετίου με τη συμβουλή του Αγίου Ευσεβίου το 379 συγκλήθηκε στην Αντιόχεια Τοπικό Συμβούλιο. Την ημερίδα παρακολούθησαν 27 επισκόπους και επιβεβαιώθηκε από την Ορθόδοξη πίστη, που εγκρίθηκε κατά την Οικουμενική Σύνοδο μου. Αρειανοί, φοβάται τη σκληρή ομολογητών της Ορθοδοξίας – Αγίου Μελετίου, τον Ευσέβιο και Πελαγία, αξιοσέβαστη αυτοκράτορα, έχουν υπογράψει τον ορισμό συνοδική. Μετά το θάνατο του αυτοκράτορα Μεγαλοπρεπής ξεκίνησε τη βασιλεία του Arian Ουάλη (364-378). Ορθόδοξοι πάλι διώκονται. Αγίου Μελετίου εξορίστηκε στην Αρμενία, Αγ Pelagius – στην Αραβία, και του Αγίου Ευσεβίου καταδικάστηκε σε φυλάκιση στη Θράκη.Μετά την παραλαβή διάταγμα του βασιλιά, του Αγίου Ευσεβίου άφησε Σαμόσατα νύχτα, προκειμένου να αποφευχθεί η διαταραχή να διαβάσει τους ανθρώπους του. Έχοντας μάθει από την αναχώρηση του επισκόπου, ο πιστός τον βρήκε να κλαίει και ικετεύει για να έρθει πίσω. Ο άγιος αρνήθηκε να εκπληρώσει το αίτημα του σμήνους, λέγοντας ότι θα πρέπει να υπακούουν την υπάρχουσα κυβέρνηση. Ιεράρχης κάλεσε το ποίμνιό του να παραμείνουν σταθερά Ορθοδοξία, τους ευλόγησε και πήγε στον τόπο της εξορίας. Στο Τμήμα Σαμόσατα στάλθηκε Αριάν Ευνομίου, αλλά οι άνθρωποι δεν αποδέχονται την αιρετική. Ορθόδοξοι δεν πήγε στο ναό και να αποφύγει τον συναντήσει. Αιρετικός-Arian συνειδητοποίησε ότι δεν θα μπορούσε να προσελκύσει την ανεξάρτητη κοπάδι.
Ανέβηκε στο θρόνο ο Αυτοκράτορας Γρατιανός (375-383) επέστρεψε από την εξορία όλων των θυμάτων των επισκόπων αρειανοί Ορθοδόξων. Αγίου Ευσεβίου επέστρεψε επίσης να Σαμόσατα και συνέχισε έργων στο καλά διατηρημένο ναό. Μαζί με τον Άγιο Μελέτιο θα παραδοθεί στον τόπο της Αριάν επίσκοποι και κληρικοί της Ορθοδόξου. Γύρω στο 380, έφτασε στο Αριάν πόλη Dolihiny να το βάλετε σε ένα ορθόδοξος επίσκοπος Μαρίνας. Γυναίκα arianka έπεσε από τα κεραμίδια, το οποίο διαπέρασε το κεφάλι του αγίου. Πεθαίνοντας, ο ίδιος ακολουθεί το παράδειγμα του Σωτήρα να συγχωρήσουν σφάλμα της και να ζητήσει από τους γύρω να κάνει κακό της. το σώμα του Αγίου Ευσεβίου μεταφέρθηκε σε Σαμόσατα και κλάμα θαφτεί το κοπάδι του. Στη θέση του αγίου ανεγέρθηκε από τον ανιψιό του, ευλόγησε τον Αντίοχο, και Σαμόσατα Εκκλησία συνέχισε να πρεσβεύει έντονα την Ορθόδοξη πίστη, πολυετών φυτών έργο του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσέβιος.


Сщмч. Евсевий. Миниатюра. Афон (Иверский м-рь). Конец XV в. C 1913 года в Российской Публичной (ныне Национальной) библиотеке в Санкт-Петербурге.
Ιερομάρτυς. Ευσέβιος. Μικρογραφία. Όρος (Iver μοναστήρι). Το τέλος του 15ου αιώνα.  στο ρωσικό Δημόσιο (σήμερα Εθνική) Βιβλιοθήκη στην Αγία Πετρούπολη.ΠΛΗΡΗΣ ΒΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΑΜΟΣΑΤΩΝ

Άγιος Ευσέβιος ήταν επίσκοπος Σαμόσατα [1] , η οποία διοικείται από τον Πατριάρχη Αντιοχείας. Ήταν ο σύζυγός της ο πιστός, ευσεβής, γεμάτος ζήλο για το Θεό, σταθερή και ακλόνητη στην Ορθόδοξη ομολογία ταυτόχρονα, όταν οι προσπάθειες των Αρειανών αίρεση [2] έφερε μεγάλη ζημιά, και πολύ προβληματισμένος η Εκκλησία του Θεού δίστασε στη μέση της θάλασσας πλοίο σε μια καταιγίδα.
Μετά το θάνατο του αγίου αυτοκράτορα Μεγάλου Κωνσταντίνου [3] στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου του ήρθε στο θρόνο ο γιος του Κωνστάντιος [4] , η οποία, όπως Αριάν, έγινε καθ «όλη τη Αρειανών και να βοηθήσει να ακολουθήσει τα οφέλη τους. Ως εκ τούτου, στην βασιλεία του Ορθόδοξοι έχουν βιώσει μεγάλο διωγμό και την καταπίεση των Αρειανών, από το οποίο το ιερό Ευσέβιο και υπέστη πολλά δεινά για το ζήλο του για την ορθόδοξη πίστη.
Ο ζήλος του Αγίου Ευσεβίου Εκκλησία του Χριστού έγινε γνωστό σε όλους μετά την επόμενη εκδήλωση.
Όταν ο Εύδοξος, ο Πατριάρχης Αντιοχείας, Αριάν, κινήθηκε εξαιτίας της πλούτο στο θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως [5] , ενώ με την ευκαιρία αυτή συγκροτήθηκε σε καθεδρικό ναό της Αντιόχειας sirskih όλους τους επισκόπους να εκλέξουν πατριάρχη στη θέση Ευδοξία. Επειδή όχι μόνο μεταξύ των Χριστιανών, αλλά υπήρχε λίγο μεταξύ τους επισκόπους της Ορθόδοξης, και πολλά arianstvovali, μετά από τον κακό βασιλιά, θρήσκευμα νεοεκλεγέντα Πατριάρχη ήταν να είναι μεγάλης σημασίας για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε αυτό και φρόντισε το ιερό Ευσέβιος, ότι το Συμβούλιο δεν είναι η τελευταία θέση μεταξύ των επισκόπων-pervosedatelyami. Γνωρίζοντας την καλή επίσκοπος της Σεβάστειας στην Αρμενία, Μελέτιος [6] ως ορθοδοξία και κρατήστε σταθερά στο σύμβολο της Α «Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας, ο Ευσέβιος όλοι γνωρίζουν ότι αυτό επίσκοπος εξελέγη στο Πατριαρχείο.Αρειανισμού, μη γνωρίζοντας την Ορθοδοξία Μελετίου και σκέφτεται ότι θα είναι αδελφή ψυχή τους, πρόθυμα άκουσε τον Ευσέβιο Συμβούλιο. Έκαναν μια συνολική σχετική Μελέτιος φράση αυτή επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του και έδωσε την κατάθεση του ιερού Ευσέβιος. Στη συνέχεια, όταν λάβαμε την βασιλική συγκατάθεση για αυτές τις εκλογές, εκ μέρους των επισκόπων έστειλε είδηση ​​της εκλογής του ιερού Μελέτιο, και ο τελευταίος έφερε στην Αντιόχεια, όπου τον υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά. Ιερά Πατριάρχης Μελέτιος με αξιοπρέπεια άρχισε να διδάσκει το ποίμνιό του πρώτα απ «όλα καλή και ενάρετη ζωή, προσπάθησε να εξομαλύνει το δρόμο για τις καρδιές των επίμονη ορθοδοξίας.Ιερά αναμένεται Wikipedia κακό ήθη, istorgnuvshi αγκάθια και τριβόλια, είναι με μεγάλη επιτυχία μπορεί να διαλύσει τους σπόρους της Ορθοδοξίας ποίμνιό του. Μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα οι άνθρωποι ήθελαν να κάνουν μια ομολογία της εκμετάλλευσης νέων Πατριάρχη τους, όπως ο πατριάρχης και παρακάλεσε. Με την ευκαιρία αυτή, ο άγιος Μελέτιος μίλησε στην εκκλησία κήρυγμα στους ανθρώπους, που εξήρε την Ορθόδοξη Πίστη, που εγκρίθηκε κατά την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, και ομολόγησε τον Υιό στο soprisnosuschnym Πατέρα και όχι soestestvennym δημιουργήθηκε και ο Δημιουργός σε κάθε πλάσμα. Μετά από ένα πανεθνικό Αρειανών ήρθε κήρυγμα μέσα στη σύγχυση, και πολύ θυμωμένος, και Ορθόδοξη χαίρονται βλέποντας το αποστολικό θρόνο της Ορθοδόξου επισκόπου. Με μανία κλώτσησε αρειανών Πατριάρχη της Εκκλησίας στην 30η ημέρα της προσχώρησής του στο Πατριαρχείο και χάλυβα παντού τον βλασφημούν, αποκαλώντας τον οπαδό του αιρετικού Σαβέλλιου [7] . Στη συνέχεια, μετά από αίτησή τους, Μελέτιος καταδικάστηκε σε φυλάκιση και ο βασιλιάς της νύχτας της Αντιόχειας εστάλη στην εξορία. Στη θέση του εξελέγη Αρειανών στην Αντιόχεια Evzoya – Αριάν.
Άγιος Ευσέβιος της Σαμόσατα, να δει τι ο ενθουσιασμός που παράγεται αιρετικοί στην εκκλησία της Αντιόχειας, βλέπουμε επίσης άδικο μομφή που είχε Αρειανοί νέου Αρχιεπισκόπου Μελετίου, κανείς δεν λέει τίποτα, ήρθε από την Αντιόχεια και πήγε στη δική του πόλη. Κατά την αναχώρηση Μελέτιος Αρειανοί Υπενθυμίζεται ότι ο Ευσέβιος αποθηκεύεται επισκόπων υπέγραψαν τα χέρια ετυμηγορία σχετικά με την εκλογή του Μελετίου. Η ανάμνηση αυτή, ήρθαν σε μεγάλη αμηχανία, φοβούμενοι πως θα ήταν αυτό που οι ίδιοι έχουν επιλέξει τη θέληση του επισκόπου του, και αμέσως τον έδιωξαν. Ως εκ τούτου, Αρειανοί άρχισε να ζητήσει από το βασιλιά, ο οποίος ήταν τότε στην Αντιόχεια, ο Ευσέβιος να στείλετε με την παράκληση να επιστρέψει ο ανατεθεί η ετυμηγορία. Ο βασιλιάς έστειλε αμέσως για τον αγγελιοφόρο με τον Ευσέβιο ποινή. Και ο αγγελιοφόρος που έχουν έρθει στον επίσκοπο, του έδωσε μια βασιλική εντολή σε αυτό το ιερό Ευσέβιος επομένως, εκείνος απάντησε:
– Δεν θα δώσει τη συνολική ποινή που μου έδωσε, για όσο διάστημα το μόνο που μπορώ να αναθέσει αυτή την πρόταση δεν έρχεται μαζί (ο καθεδρικός ναός).
Messenger επέστρεψε με τίποτα, για το βασιλιά ήταν πολύ μαινόμενος, και το έστειλε πίσω γράφοντας μια αυστηρή εντολή, εάν ο επίσκοπος δεν θέλησε να δώσει μια ετυμηγορία, κόψει το δεξί του χέρι. Τελευταίος Βασιλιάς έγραψε για να τρομάξει τον άγιο να κάνει είναι ο ίδιος δεν τόλμησε να διατάξει τον αγγελιοφόρο. Όταν ο βασιλικός αγγελιοφόρος πρόφθασε με τον επίσκοπο και του έδειξε ένα απειλητικό μήνυμα, του Αγίου Ευσεβίου, διαβάστε αυτό, μία φορά τεντωμένο δύο χέρια για να κόψει με τις λέξεις:
– Δεν είναι μόνο ένα δεξί χέρι και μπριζόλα από το αριστερό? Παρόλα αυτά, εγώ δεν θα δώσει την ετυμηγορία, καταδικάζοντας το μίσος και την ανομία Αρειανοί.
Και πάλι ο αγγελιαφόρος επέστρεψε χωρίς ετυμηγορία και είπε τα πάντα για να το βασιλιά. Ο βασιλιάς, όταν άκουσε την απάντηση του αγίου επισκόπου, εξεπλάγη ατρόμητο θάρρος και την αποφασιστικότητά του, για την οποία ο ίδιος αργότερα εγκωμιαστικά σχόλια από πολλούς πριν από τον Ευσέβιο.
Μετά από πολλά χρόνια ο Κωνστάντιος πέθανε ο βασιλιάς zlochestivy, μετά την οποία άρχισε να βασιλεύει ο Ιουλιανός ο Παραβάτης [8] . Αυτό το βασιλιά πρώτο ιερό Μελετίου επέστρεψε από την αιχμαλωσία στην Αντιόχεια θρόνο, αλλά στη συνέχεια τον εξόρισαν και πάλι.
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιουλιανού η Εκκλησία του Χριστού έχει βιώσει μια ακόμη μεγαλύτερο κακό από ό, τι την εποχή του Κωνστάντιου. Με την αίρεση του Αρείου, αμηχανία σε όλη τη πιστοί στο σύμπαν, έχει ενταχθεί στην δίωξη των ειδωλολατρών. Ο ίδιος ο τσάρος παραιτηθεί ρητώς από τον Χριστό και έγινε ανοιχτά φέρει θυσίες στα είδωλα. Κατά την Εκκλησία του Χριστού και των χριστιανών είχε ανεγερθεί μια δίωξη που στρεφόταν κυρίως κατά του κλήρου. Αυτή η δίωξη οδήγησε στο γεγονός ότι πολλές ορθόδοξες εκκλησίες (εκείνη την εποχή) παρέμεινε χωρίς δούλους του, τους θρόνους επισκοπική – χωρίς επισκόπους, μερικοί από τους οποίους σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι διασκορπισμένα ή Αρειανοί – κατά τη βασιλεία του Κωνστάντιου, ή με ειδωλολάτρες – κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιουλιανού. Ήταν δύσκολο πριν, ότι αν ο Κύριος δεν σταμάτησε τη ζωή και βασιλεία του Ιουλιανού, δύσκολα θα είχε παραμείνει άθικτο οποιαδήποτε εκκλησία με τους υπηρέτες του.
Σε μια εποχή του κακού, ιερά Ευσέβιος, κρύβοντας επισκοπικό βαθμό του, ντυμένοι με στρατιωτικές ρούχα, και ως εκ τούτου έγινε μια παράκαμψη τη Συρία, τη Φοινίκη και την Παλαιστίνη, υποστηρίζοντας τους Χριστιανούς στην Ορθόδοξη πίστη. Όπου είναι μια εκκλησία χωρίς υπαλλήλους, όπου παρέχονται οι ιερείς και διάκονοι και άλλοι κληρικοί και οι επίσκοποι παντού παρέχεται μόνο σε όσους απέρριψαν την αίρεση του Αρείου και φιλοσοφούν Ορθοδόξων. Εδώ είναι μερικά ζήλο για τον Χριστό, τι εργασίας, ποια επιμέλεια και φροντίδα ήταν μεγάλη Επίσκοπος Ευσέβιος του Θεού Εκκλησίας του Χριστού αυτή τη στιγμή!
Μετά το θάνατο του Ιουλιανού έγινε διαβόητη βασιλείας ευσεβείς και ο Χριστός-αγάπης βασιλιά Δία [9], στην οποία το ιερό Μελετίου επέστρεψε στο θρόνο του. Αυτή τη στιγμή, η ιερή Ευσέβιο και άλλους ορθόδοξους επισκόπους ξεκίνησε με τόλμη, χωρίς το φόβο των εθνών, για να διαχειριστεί το κοπάδι του. Με τις συμβουλές του Αγίου Ευσεβίου Μελέτιος συγκεντρώθηκαν τοπικό συμβούλιο στην Αντιόχεια, όπου υπήρχαν 27 επίσκοποι? μεταξύ του πρώτου από το Μελέτιος ήταν ο Ευσέβιος. Σε αυτή την καθεδρικός ναός ήταν Pelagius, επίσκοπος της Λαοδικείας, μια αγνή και άγια ζωή που λέει το εξής.
Στα νιάτα του Pelagius ήταν έπεισε τους γονείς του να παντρευτεί, αλλά όταν εγκαταστάθηκε στην αίθουσα, τότε έπεισε τη νύφη του για να διατηρήσει την παρθενιά καθαρό. Έτσι, υπό το πρόσχημα του γάμου, έμεινε με τη σύζυγό του στο άφθαρτο παρθενία, όπως ο αδελφός και αδελφή. Εκτός από αυτό, ήταν διαφορετικό, και πολλές άλλες αρετές, για την οποία τιμήθηκε από το Θεό και από τους ανθρώπους επισκοπική αξιοπρέπεια. Pelagius έδειξε μεγάλη αγάπη για τον άγιο Μελέτιο και άγια Ευσέβιος ήταν ομοϊδεάτες τους φίλο και υποστηρίζουν μαζί τους για την ευσέβεια. Στο Τοπικό Συμβούλιο της Αντιόχειας Πατέρων προαναφερθέντων διέταξε όλες τις πρεσβεύουν και Ορθόδοξη περιέχουν ομοουσιότητα του Υιού με τον Πατέρα, αλλά και το δόγμα, το οποίο εγκρίθηκε κατά την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Με τον ορισμό αυτό, οι Αρειανοί εντάχθηκε και έθεσαν την υπογραφή τους, αλλά το έκανε υποκριτικά, για το χρονικό διάστημα της παρακαλώντας τον βασιλιά των Ορθοδόξων, αλλά κυρίως φοβάται Ορθοδόξων επισκόπων, άγιο Μελέτιο, τον Ευσέβιο και Πελαγία, ο οποίος έχαιρε μεγάλου σεβασμού από το βασιλιά. Ο ευσεβής βασιλιάς αγαπούσε πολύ από τους πυλώνες της εκκλησίας έτσι ορθοδοξία τους και άγια ζωή, και να ακούτε τους σε όλα τα πράγματα, και γιατί φοβήθηκαν από τους αιρετικούς, οι οποίοι φοβούνται ότι ενώθηκαν με την εκκλησία.
Μετά το θάνατο της μεγάλης βασιλεύοντας βασιλιά ευσεβείς Δία ήρθε στο θρόνο Valent [10] , και οι αιρετικοί επέστρεψε και πάλι στην zloveriyu του σαν σκυλί για να κάνει εμετό του [11] , ειδικά σε παραπλάνηση του βασιλιά Αρειανισμού μέσω της συζύγου του. arianku Domnica. Ορθόδοξη Εκκλησία και πάλι άρχισε να υφίσταται παρενοχλήσεις, και επίσκοποι της υποβλήθηκαν σε απέλαση.Αγίου Μελετίου εξορίστηκε στην Αρμενία, Αγ Pelagius – στην Αραβία, ο άγιος Ευσέβιος καταδικάστηκε σε φυλάκιση στη Θράκη.
Άδικο, άδικο εντολή του βασιλιά σχετικά με την εξορία του Ευσέβιου μεταφέρθηκε στο Σαμόσατα το βράδυ. Αγίου Ευσεβίου να μάθουν γι «αυτό, κάλεσε έστειλε το βασιλιά και του είπε:
– Σήμερα, σκάσε και μην το πω σε κανέναν για το λόγο για τον ερχομό σας, και ότι οι άνθρωποι θα ξέρουν, και αυτός ήταν ζηλότυπος, αγανάκτησε και μπορεί να σας σκοτώσει? τότε θα είμαι ο ένοχος του θανάτου σας.
Τούτου λεχθέντος, Αγ Ευσέβιος έκανε το βράδυ προσευχή και τη νύχτα ανακοίνωσε το μυστήριο ενός από τους πιστούς υπηρέτες του. Όταν όλα ήταν κοιμισμένοι, ο άγιος μαζί με τον υπηρέτη του, βγήκε από το σπίτι του επισκόπου? για τον υπάλληλο που μεταφέρουν έναν επίσκοπο, και ήταν επικεφαλής από το βιβλίο. Όταν ταξιδιώτες έρχονται στον ποταμό Ευφράτη που ρέει κοντά στα τείχη της πόλης, που πήρε σε μια βάρκα για να την πλεύσει στην πόλη Ζεύγμα. Ο άγιος διέταξε αμέσως τους κωπηλάτες στη σειρά, η οποία, έχοντας εργαστεί όλη τη νύχτα, την επόμενη μέρα έφερε ταξιδιώτες στην πόλη Ζεύγμα. Samosatyane να μάθουν ότι ο άγιος επίσκοπος τους είχε απομείνει, παραδόθηκε στο μεγάλο κλάμα και θρήνος, και την ίδια στιγμή άρχισαν να ρωτήσω αν κάποιος ξέρει πού ο άγιος αριστερά. Ένας από τους κατοίκους είδε ο άγιος πήρε στη βάρκα, και άκουσα ότι Αγίου διέταξε να τον οδηγήσετε στην πόλη Ζεύγμα, όπως ο ίδιος είπε στους ανθρώπους. Αμέσως, πολλοί από τους κατοίκους κάθισε στη βάρκα, κολύμπησε γρήγορα για τον άγιο και πρόφθασε μαζί του στο Ζεύγμα.Μετά από να γίνει το πρόσωπο του αγίου, που έκλαιγαν ένα μεγάλο κλάμα, προσπαθώντας να τον πείσει να έρθει πίσω στην πόλη τους. Ο άγιος αρνήθηκε. Μετά από αυτό, τι μόνο που δεν εργάζονταν πριν από αυτόν προσευχές, μερικοί μπορούν να λένε τις λέξεις, προσκολλώνται στα πόδια, τους αρδεύονται με δάκρυα, ότι μόλις επέστρεψε στο θρόνο του. Αγίου Ευσεβίου τους υπενθυμίζονται τα ακόλουθα λόγια του Αποστόλου:
– «Ας κάθε ψυχή να υπόκειται εις τους ανώτερες δυνάμεις, γιατί δεν υπάρχει αρχή, εκτός από τον Θεό? Οι υπάρχουσες αρχές χειροτονήθηκε από τον Θεό εκ τούτου αυτός που αντιστέκεται στην αρχή αντιστέκεται στην διάταγμα του Θεού: και αυτοί που αντιστέκονται οι ίδιοι υποστεί καταδίκη ..» ( Ρωμαίους 13: 1-2. ).
Επικαλούμενη αυτά τα πράγματα με τον λόγο των αποστόλων, ο άγιος είπε:
– Δεν μπορώ να είμαι ο εχθρός να είναι λέξη του βασιλιά, και για να μπορείτε να αντισταθείτε με ασφάλεια τη βασιλική βούληση.
Μετά από αυτά τα πράγματα ήρθαν να καταλάβουν ότι δεν είναι σε θέση να πείσει τον άγιο να πάει πίσω, και στη συνέχεια άρχισε να δώσουν τη θέση τους σε αυτόν – ένα χρυσό, ένα αργυρό, ρούχα, και άλλα σκλάβοι ως απόβλητα σε μια μακρινή χώρα. Της προτεινόμενης ιερό Ευσέβιος πήρα πολύ λίγο. Όταν χωρίσαμε άγιος τους έδωσε εντολή να κρατήσει την ορθόδοξη πίστη και τα δόγματα αποστολική όλων προσευχήθηκε στο Θεό, και ευλόγησε όλα πήγαν με τον τρόπο που απλώνεται μπροστά, στη Θράκη, όπου και καταδικάστηκε σε εξορία. Όταν Αγ Ευσέβιος ήταν στην Ιστρ, άκουσα ότι οι Γότθοι εισέβαλαν Θράκης και να αφανίσουν της σε μεγάλο βαθμό. Ως εκ τούτου, ο άγιος δεν προχωρήσουμε περαιτέρω, αλλά παρέμεινε στην Ίστρια, όπου παρέμεινε μέχρι το θάνατο του βασιλιά zlochestivogo Valens. Στη θέση του Ευσεβίου να Σαμόσατα διορίστηκε επίσκοπος Arian Arian Ευνομίου.
Όταν Ευνόμιος τέθηκε σε πόλη Σαμόσατα να ελέγχουν το κοπάδι, κανένας από τους κατοίκους της πόλης – ούτε πλούσιοι, ούτε φτωχοί, ούτε ο καλλιτέχνης ούτε ο αγρότης, ούτε ο σύζυγος ούτε η σύζυγος, ούτε παλιά ούτε νέοι – δεν βγήκε να τον συναντήσει: ολόκληρη την πόλη, να είναι πιστοί , δεν ήθελα να τιμήσει την αιρετική επίσκοπος, ούτε να λάβει από αυτόν την ευλογία, ή ακόμη – για να τον δει. Ευνόμιος βασιλική εξουσία ανέλαβε τον έλεγχο στην επισκοπή, και άρχισε να κάνει την υπηρεσία στην εκκλησία καθεδρικό ναό. Οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν στην εκκλησία, αλλά και στο σπίτι του επισκόπου, δεν αγαπούν επίσκοπος-αιρετικός. Ήμουν συνεχώς μία, εκτός από εκείνους που ήρθαν μαζί του, επειδή του Ευνομίου. Σχετικά με το να λέει ότι ακόμα κι αν ήταν αιρετικός, και στην πίστη, αλλά και τη διάθεση του ήταν είδος, απαλή, ήρεμη, πράος και ευγενικός με όλους. Σχετικά με Dobronravov ομιλία του ακολουθεί.
Μια μέρα πήγε να κάνει μπάνιο σε δημόσια λουτρά, και οι υπηρέτες, σύμφωνα με το έθιμο της χώρας, έκλεισε την πόρτα πίσω του, έτσι ώστε να μην περιλαμβάνει και άλλες, όπου καθαρό Επίσκοπος.Ευνόμιος να μάθουν ότι πολλοί στέκεται στην πόρτα, θέλοντας να πλύνετε, διέταξε τους υπηρέτες του να ανοίξει τις πόρτες και ο καθένας ας πλύνετε μαζί του. Εισέλθει σε μια μπανιέρα, βλέποντας τον επίσκοπο, κάθεται σε ένα ζεστό μπολ με το νερό, δεν ήθελε να καθίσει και στάθηκε μπροστά του, δίνοντάς του αυτή την τιμή. Ο επίσκοπος που τους προσφέρονται εισέλθουν στην ίδια κολυμπήθρα, όπου ήταν, αλλά αρνήθηκε να έρθει. Επίσκοπος συνειδητοποίησε τότε που βγήκε από αυτό και δεν είναι διατεθειμένοι να πλύνετε. Σε αυτό ήταν πολύ στενοχωρημένος, βγήκε από το γραμματοσειράς, και βγήκε από το μπάνιο, δεν θέλουν να λατρεύεται. Παραμένοντας στο μπάνιο μια φορά το νερό χύνεται έξω από το γραμματοσειράς, πώς το μολυσμένο αιρετικό ρούχων, και πιο Hot καλά πλυμένα, αποφεύγοντας την παρουσία ενός αιρετικού, και μόνο τότε, νέες νερό θερμαίνεται, οι ίδιοι έχουν υποστεί επεξεργασία σε μια γραμματοσειρά. Μετά την εκμάθηση για αυτό, Ευνόμιος ήταν τελικά πεπεισμένος ότι δεν μπορεί να προσελκύσει τους ανθρώπους του Σαμόσατα, επισκόπου και αριστερά άφησε την πόλη.
Με την αφαίρεση Ευνόμιος Αρειανών θέσει σε Σαμόσατα από επίσκοπο zloveriya Lucias ρητή εχθρός του λύκου και τα πρόβατα του Χριστού. Οι πολίτες της πόλης και σε αυτό επίσκοπος, καθώς και το πρώτο (Ευνόμιο), δεν καθιστούν φόρο τιμής, και έζησε σε κοινωνία με το μόνο που είχε έρθει μαζί του, γιατί κανένας από τους Ορθοδόξους δεν πήγε στον επίσκοπο. Πρόβατα ίδιο τον Χριστό, ακόμα κι αν ήταν χωρίς ποιμένα τους (Ευσέβιος), αλλά καλά θυμόμαστε τις διδασκαλίες του και άψογα παρατηρήστε την ιερή πίστη. Πώς Ορθόδοξη αποφεύγουν αιρετικό επίσκοπο μπορεί να φανεί από την ακόλουθη περίπτωση:
Μόλις πολλά αγόρια στο δρόμο (στην παιδική custom) παίζει μπάλα, ρίχνοντας τον από το ένα στο άλλο. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να περάσει εδώ για να τον επίσκοπο. Με την ευκαιρία η μπάλα έπεσε στα άλογα και το άρμα του επισκόπου. Τα παιδιά, βλέποντας αυτό, άρχισε να φωνάζει: «αίρεση μόλυναν την μπάλα, η μπάλα είναι μολυσμένη αίρεση ...» Ακούγοντας τις κραυγές, ο επίσκοπος είχε αφήσει έναν από τους υπηρέτες του για να μάθετε τι κάνουν τα παιδιά και γιατί είναι τόσο δυνατά.Παιδιά άναψε φωτιά και άρχισε να ξεφυλλίσετε τη φλόγα της μπάλας, σκέφτεται αυτή τη φωτιά να διώξει την μπάλα από την αίρεση. Έτσι, όχι μόνο τους ενήλικες, αλλά τα μικρά παιδιά αποφεύγουν αίρεση τον επίσκοπο, ο οποίος ήταν σαν ένα βδέλυγμα της ερήμωσης στον ιερό τόπο (συγκρίνετε.Δανιήλ 9 :. 27 ). Έχοντας μάθει για αυτό, Lucius δεν ακολούθησε ανεκτικότητα Ευνομίου, αλλά θυμωμένος και πολλά ιερά πρόσωπα που εξορίστηκαν σε απομακρυσμένα σημεία. Nephew Ευσέβιος – Αντιόχεια ευλογημένος, αξίζει ιερέας, η αποδοχή και η εμπνευσμένη, πιο ικανός στο βιβλίο της σοφίας, αναφερόμενος στην Αρμενία? γνωστό στους υπηρέτες του Κυρίου Διάκονος Evolkiya Oasimskuyu οδήγησε στην έρημο. Ενόψει αυτής της σημαντικής θλίψη και οδύνη έρχονται από την πόλη της Σαμόσατα.
Μετά το φρικτό θάνατο της βασιλείας του κακού βασιλιά του Ουάλη έγινε ένας ευσεβής βασιλιάς Gratian [12] . Εκείνος αμέσως απέρριψε όλους τους επισκόπους και άλλα ιερά πρόσωπα που εκδιώχθηκαν για την Ορθόδοξη πίστη, και τους διέταξε να επιστρέψουν τα παλιά θρόνους. Στη συνέχεια επέστρεψαν: Αγίου Μελετίου – Αντιοχείας, Αγίου Pelagius – Λαοδίκεια, Άγιος Ευσέβιος – στα Σαμόσατα. Μαζί με τον Ευσέβιο να Σαμόσατα επέστρεψε και όλους όσους διώκονται Αριάν Lukiem, και ανάμεσά τους ένας ιερέας της Αντιόχειας και η αρμενική διάκονος Evolky της Oasima. Για την Ορθόδοξη, ήταν μια μεγάλη χαρά, για τον κακό – μια μεγάλη ντροπή. Μετά την επιστροφή στην αρχική τους θέση Ευσέβιος, μαζί με άλλους επισκόπους, και ιδίως μαζί με τον άγιο Μελέτιο άρχισε να αναλάβει τη φροντίδα της εκκλησίας του livability. Πρώτα απ «όλα, ο ίδιος προσπάθησε να εκλέξει θρόνους του επισκόπου που ήταν περίφημη έκρηξη Αριάν επίσκοποι, οι άνδρες άξιοι και στερεά στην Ορθοδοξία. Τη δέσμευση για την αξιοπρέπεια του επισκόπου, το ιερό θέσει τις ακόλουθες επισκόπους: ειλικρινής Ακακίου – σε Vireyu, ενάρετος Θεόδοτος – στην Ιεράπολη, το ίδιο όνομα σήμερα Ευσέβιος – στη Χαλκίδα, Ισίδωρος – Κυρ, στην Έδεσσα, σύμφωνα με την ανάπαυση των ιερών πολέμων επίσκοπος, ένθρονος Ομολογητής Ευλόγιος. Με ευσεβής επίσκοπος Marin εκλεγεί στο Arian πόλη Dolihiny, του Αγίου Ευσεβίου πήγε τον εαυτό του (σε μια συγκεκριμένη πόλη), όπου ήθελε να καθαρίσει την εκκλησία από την αίρεση και να καθίσει στο θρόνο του νεοεκλεγέντος Ορθόδοξου Επισκόπου. Όταν ο Ευσέβιος ήρθε σε αυτή την πόλη, μια γυναίκα arianka τον έριξε από την κορυφή της γλάστρας και μείωσε το κεφάλι του αγίου. Από αυτό το ιερό πόνο του έλκους Ευσέβιος και κοιμήθηκε εν Κυρίω. Πεθαίνοντας, ο ίδιος όλα αυτά παρακάλεσε να την πρώην, έτσι ώστε να μην είναι έξω από εκδίκησης έκαναν καμία βλάβη στη γυναίκα, η οποία τον ανάγκασε να την ασθένεια. Στην περίπτωση αυτή, ο άγιος μιμήθηκε τον Κύριό του, ο οποίος προσευχήθηκε για σταυρώνοντας «αυτόν, λέγοντας: «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν» ( Λουκ23: 34. )? καθώς και του Αγίου Στεφάνου, molivshemusya από αυτούς που τον σκότωσε με πέτρες[13] .
Έτσι μαρτύρησε [14] ο μεγάλος άγιος του Θεού από τα χέρια Αριάν Ευσέβιος, που υποφέρουν για τον Υιό του Θεού, τον Πατέρα και soprisnosuschnogo soestestvennogo. Ιερά σώμα του επιστράφηκε στην πόλη της Σαμόσατα, η οποία ήταν αρκετά θάφτηκε με δάκρυα και λυγμούς του συνόλου των Χριστιανών. Στη θέση του Ευσεβίου ανυψώθηκε πάνω από τα ευλογημένα Αντίοχος, γιος της αδελφής του Αγίου Ευσεβίου. Σαμόσατα Εκκλησία άνθισε στην Ορθοδοξία, ευλαβικά τη δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στην Αγία Τριάδα του Ενός Θεού, και επίσης θα μας τιμήσει, δόξα, δοξολογία και λατρεία, τώρα και στο απέραντο ηλικιών. Αμήν.

σημειώσεις
[1] Σαμόσατα – η κύρια πόλη της Συρίας επαρχίας της Κομμαγηνής? βρισκόταν στη δυτική όχθη του ποταμού Ευφράτη, τώρα – SUNSAT.
[2] Ο Άρειος αρνήθηκε την ομοουσιότητα του Υιού του Θεού, με το Θεό Πατέρα, τον Ιησού Χριστό σεβαστό πλάσμα και δεν τον αναγνωρίζει θεϊκή τελειότητα. Η αίρεση του Αρείου καταδικαστεί έντονα από την πρώτη (325) και το δεύτερο (381) Οικουμενικές Συνόδους.
[3] Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος βασίλεψε από το 306 μέχρι το 337 γραμμάρια.
[4] Κωνστάντιος (ΙΙ) Κανόνες για 337 σε 361
[5] Εύδοξος patriarshestvoval στην Αντιόχεια από 357 μέχρι 358 γρ.? στην Κωνσταντινούπολη από 360 μέχρι 370
[6] Η μνήμη του Αγίου Μελετίου λαμβάνει χώρα στις 12 Φεβρουαρίου.
[7] Σαβέλλιου, αιρετικός ΙΙΙ αιώνα, ισχυρίστηκε στρεβλώνοντας τον ορθόδοξο δόγμα της Τριάδας, ότι ο Θεός είναι ένα πρόσωπο: ο Πατέρας Ο συν-παρουσία στον ουρανό, ο Υιός – στο έδαφος, και το Άγιο Πνεύμα – στα έργα.
[8] Ιουλιανός ο Παραβάτης βασίλεψε από το 361 έως το 363
[9] Δία κυβέρνησε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από το 363 έως το 364 g
[10] Ο αυτοκράτορας Ουάλης βασίλεψε από το 364 έως το 378
[11] Μια σύγκριση που λαμβάνονται από τη 2η επιστολή του Πέτρου ( 2 Πέτρου 2 :. 22 ).
[12] Gratian διέπεται δυτικό μισό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από το 375 έως το 383 g
[13] Η μνήμη του Αγίου Αρχιδιακόνου Στεφάνου γίνεται στις 27 Δεκέμβρη.
[14] Ο θάνατος του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αγίου Ευσεβίου ακολούθησαν περίπου. 380

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...