Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018
Δ Ι Α Β Α Σ Τ ΕΆγιος Θεόδοτος ο εν Άγκυρα


Χεὶρ Θεόδοτον, ἣν Θεοῦ χεὶρ ξηράνοι,
Θεῷ δοτὸν τίθησι, πλήξασα ξίφει.
Θεόδοτος ἑβδομάτῃ τυθεὶς ἕλεν οὐρανὸν εὐρύν.

Ο ῞Αγιος ῾Ιερομάρτυς Θεόδοτος καταγόταν ἀπό τήν ῎Αγκυρα τῆς Γαλατίας καί ἄθλησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284-305 μ.Χ.). Παρέμεινε ὀρφανός σέ νηπιακή λικία καί ἀνατράφηκε μέ παιδεία καί νουθεσία Κυρίου ἀπό τήν εὐσεβέστατη θεία του Τεκοῦσα. ῞Οταν ἐμεγάλωσε, ἔγινε ἀρτοποιός καί ἔμπορος τροφίμων, διεκρινόταν δέ γιά τήν τιμιότητα, τήν ἐγκράτεια καί τή φιλανθρωπία του. Διά τῶν λόγων, τῶν ἔργων καί τῆς ὑποδειγματικῆς χριστιανικῆς διαβιώσεώς του, ἔγινε πρόξενος ἐπανόδου στόν ὀρθό δρόμο πολλῶν παρεκτραπέντων συμπολιτῶν του. Κατά τούς ἐπί Διοκλητιανοῦ ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν διωγμούς, ἀπεστάλη στήν ῎Αγκυρα ὁ Θεότεκνος, δεινός διώκτης τῶν Χριστιανῶν, ὁ ὁποῖος διέταξε τή σύλληψη τῶν Χριστιανῶν, τήν κατεδάφιση τῶν ναῶν καί τή δήμευση τῆς περιουσίας αὐτῶν, γιά νά μολύνει δέ τά τρόφιμα διέταξε νά ἀναμιχθοῦν αὐτά μέ εἰδωλόθυτα. Τότε συνελήφθησαν μεταξύ τῶν ἄλλων καί Τεκοῦσα μετά τῶν παρθένων ᾿Αλεξάνδρας, Κλαυδίας, Φαεινῆς, Εὐφρασίας, Ματρώνης, ᾿Ιουλίας καί Θεοδότης. ᾿Επειδή οἱ ῾Αγίες ἀρνήθηκαν νά θυσιάσουν στά εἴδωλα, ἐκλείσθησαν ἀρχικά σέ πορνεῖο καί παρέμειναν μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ ἁγνές, καί στή συνέχεια ἐρρίφθησαν στά πλησίον κείμενα ἕλη, ὅπου ἔλαβαν τό μαρτυρικό θάνατο διά πνιγμοῦ († 18 Μαΐου).

῾Ο Θεόδοτος, ἀφοῦ κατ ἀρχάς ἀντιμετώπισε ἀποτελεσματικά τό θέμα τῶν τροφίμων, διαμοιράζοντας καί πουλώντας μεγάλες ποσότητες μή μολυσμένων μέ εἰδωλόθυτα, ἄρχισε νά περιέρχεται τίς φυλακές, νά διαμοιράζει στούς κρατούμενους Χριστιανούς τρόφιμα καί νά παρηγορεῖ αὐτούς. Πληροφορηθείς τό μαρτυρικό θάνατο τῆς θείας του Τεκούσης καί τῶν παρθένων πού ἐμαρτύρησαν μαζί της, σέ συνεννόηση μέ ἄλλους Χριστιανούς μετέβη στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου τους, παρέλαβε κρυφά τά λείψανά τους καί τά ἐνταφίασε. Τήν ἑπομένη, ὅταν ἔγινε ἀντιληπτή ἐξαφάνιση τῶν λειψάνων, διενεργήθησαν πολλές συλλήψεις Χριστιανῶν, οἱ δέ συλληφθέντες ὑποβάλλονταν σέ ποικίλα βασανιστήρια, γιά νά ἀποκαλύψουν τούς δράστες. ῾Ο Θεόδοτος, γιά νά μή συλληφθοῦν καί βασανισθοῦν καί ἄλλοι ἀθῶοι, ἔσπευσε πρός τόν Θεότεκνο, ὁμολόγησε ὅτι ἦταν Χριστιανός καί ἀπεκάλυψε στόν ἄρχοντα, ὅτι αὐτός ἦταν ὁ δράστης τοῦ ἐνταφιασμοῦ τῶν λειψάνων τῶν Μαρτύρων γυναικῶν. ῾Ο Θεότεκνος διέταξε εὐθύς τό σκληρό βασανισμό τοῦ Θεοδότου καί τόν ἐγκλεισμό του στή φυλακή, ἀποστείλας δέ στρατιῶτες ἀνεκόμισε τά λείψανα τῶν Μαρτύρων γυναικῶν καί τά κατέκαψε. Μετά λίγες μέρες ὁ ῞Αγιος Θεόδοτος προσήχθη πάλι ἐνώπιον τοῦ Θεοτέκνου καί ὁμολόγησε μέ πνευματική ἀνδρεία τήν ἐμμονή στήν ἀρχική ὁμολογία του καί στήν πατρώα εὐσέβεια.


Феодот Анкирский, мч. (7 июня)
Менологий  5 - 8 июня; Византия. Греция; XIV в.; 
памятник: Византийский менологий (Byzantine illumination Menologion); 10 x 13 см.; местонахождение: Англия. Оксфорд. Бодлеанская Библиотека 
(Bodleian Librry)
Άγιος Θεόδοτος ο εν Άγκυρα
Βυζαντινό Μηνολόγιο τού Ιουνίου (5 - 8)  τού 14ου αιώνα μ.Χ.
 και ευρίσκεται στην Βιβλιοθήκη Bodleian στην Οξφόρδη. Αγγλία
 Τότε, ἀφοῦ τοῦ κατεξέσχισαν τίς σάρκες μέ σιδερένια νύχια καί τοῦ συνέτριψαν τίς σιαγόνες, τόν ἀπεκεφάλισαν.

(Επισκόπου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Ιούνιος,)

Ἀπολυτίκιον  
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Δόσιν ἔνθεον, καταπλουτήσας, τὴν τῆς χάριτος ἱερουργίαν, Ἱερομάρτυς τρισμάκαρ Θεόδοτε, καθάπερ δῶρα Θεῶ προσενήνοχας, τᾶς ἀριστείας τῶν θείων ἀγώνων σου. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.

Ὡς στύλος ἀκλόνητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, καὶ λύχνος ἀείφωτος τῆς οἰκουμένης σοφέ, ἐδείχθης Θεόδοτε· ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, διὰ τοῦ μαρτυρίου, ἔλυσας τῶν εἰδώλων, τὴν σκοτόμαιναν μάκαρ, διὸ ἐν παρρησίᾳ Χριστῷ, πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ


εικονίδιο-το πρωτότυπο του προσώπου. 7 Ιούνη (τεμάχιο). Russ. Το τέλος του XVI - η αρχή του XVII αιώνα. (Δημοσιεύθηκε στην Μόσχα το 1869). (Το 1868 ανήκε  στον Σεργκέι Γ Stroganov-Строганов, Сергей Григорьевич (1794-1882) .Минея - Июнь (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно
-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Μηναίο - Ιούνιος  Εικονίδιο. Russ. τοῦ 17 αἰ..  Από τήν Εκκλησία 
καί τό Αρχαιολογικό  Μουσειο της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας.


Минея - Май (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-
Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
 Εικονίδιο από το  Μηναίο  μηνός  Μαίου του 17ου αιώνα.
που ευρίσκεται στην Εκκλησία και το  Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας. . Феодот Анкирский и иже с ним, мч.
Минологий . 
Фреска церкви Благовещения. Грачаница. 
Косово. Сербия. Около 1318 г
Θεόδοτος Ἀγκύρας καί ο υιός του
Μηνολόγιο 
Τοιχογραφία τού έτους 1318 μ.Χ. 
στην  Εκκλησία τού Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου
 τής Ιεράς Μονής Γκρατσάνιτσα. Σερβία (Κόσοβο).


Мч. Феодот. Фреска. Церковь Христа Пантократора. 
Дечани. Косово. Сербия. Около 1350 года.
Τοιχογραφία (Fresco) τού ἐτους  περίπου 1350 μ.Χ. στην Εκκλησία του Χριστού Παντοκράτορα. 
στην Ιερά Μονή Ντέτσανι. Κοσσυφοπέδιο. Σερβία. 


Св. мч. Феодот и св.мученицы семь дев - Текуса, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Евфрасия, жили во 2-й пол. III в. в Анкире Галатийской области и мученически скончались за Христа в нач. IV в. Св. Феодот был "корчемником", имел гостиницу, был женат. Он достиг высокого дух. совершенства: соблюдал чистоту и целомудрие, воспитывал воздержание, покорял плоть духу, упражняясь в посте и молитве.  Беседами приводил иудеев и язычников к христ. вере, а грешников - к раскаянию. Св. Феодот восприял от Господа дар исцеления и врачевал возложением рук.
   Во время гонения имп. Диоклитиана (284-305) на христиан в г. Анкиру назначили известного жестокостью правителя Феотекна. Многие христиане бежали из города, оставив дома и имущество. Феотекн оповестил христиан, что они обязаны принести жертву идолам, в случае отказа их предадут на мучения и смерть. Язычники приводили христиан на мучения, а имущество расхищали....

Αγίου Μάρτυρος. Θεόδοτος, και οι επτά κόρες sv.muchenitsy - Tecusa, Faina, Claudia, Ματρώνα, Julius, Αλεξάνδρα και Euphrasia, έζησε στο 2ο όροφο. III c. Άγκυρα στην περιοχή της Γαλατίας και πέθαναν ως μάρτυρες για τον Χριστό στην αρχή. Στο IV. Άγιος Θεόδοτος ήταν «korchemnikom" είχε ένα ξενοδοχείο, ήταν παντρεμένος. Θα φτάσει σε υψηλό πνεύμα. τελειότητα κράτησε την καθαρότητα και την αγνότητα, αποχή ανυψώνεται, για να κατακτήσει τη σάρκα στο πνεύμα, την εξάσκηση της προσευχής και νηστείας. Συζητήσεις έφερε τους Εβραίους και τους Εθνικούς με τον Χριστό. πίστη, και τους αμαρτωλούς - σε μετάνοια. Άγιος Θεόδοτος αναλαμβάνει το χάρισμα της θεραπείας από τον Κύριο και να θεραπευτούν από την τοποθέτηση των χεριών. 
Κατά τη διάρκεια του διωγμού του αυτοκράτορα. Διοκλητιανού (284-305) των Χριστιανών στην πόλη Άγκυρα διόρισε γνωστών σκληρότητα Feotekna χάρακα. Πολλοί Χριστιανοί έφυγαν από την πόλη, αφήνοντας τα σπίτια και τις περιουσίες. Feotekn ειδοποίησε τους χριστιανούς ότι πρέπει να προσφέρουν θυσίες στα είδωλα, σε περίπτωση αποτυχίας τους παραδίδει σε βασανιστήρια και το θάνατο. Εθνικοί Χριστιανοί έφερε μέχρι να πληγεί, και την περιουσία λεηλατήθηκε. 
πείνα σημειώθηκαν στη χώρα. Στ Θεόδοτος ξενοδοχείο έδωσε καταφύγιο στους χριστιανούς έμειναν άστεγοι, τις ζωοτροφές τους, απέκρυψε από τα αποθέματα που δίνονται στην ερειπωμένη εκκλησία που απαιτούνται για την Θεία Λειτουργία. Έχει διεισδύσει στην φυλακή, βοηθώντας κρατουμένων, προτρέποντας να είναι πιστοί στο Χριστό, τον Σωτήρα. Θεόδοτος θαμμένα τα λείψανα του sv.muchenikov κρυφά αφαιρώντας ή αγοράζουν από τα χρήματα από τους στρατιώτες. Όταν Άγκυρα εκκλησία ήταν κλειστή, η Θεία Λειτουργία στο ξενοδοχείο του. Γνωρίζοντας ότι είναι μάρτυρας. κατόρθωμα του Αγίου Θεόδοτος σε συνομιλία με svyasch.Frontonom προέβλεψε ότι σύντομα θα παραδοθεί στον μάρτυρα. εξουσία στον τόπο της επιλογής του. Προς στήριξη του Αγίου Θεόδοτος έδωσε το δαχτυλίδι στον ιερέα. 
Ενώ ο θάνατος του Χριστού πήρε επτά St. κόρες, ένα εκ των οποίων ο μεγαλύτερος, St. Tecusa, ήταν η θεία του Αγίου Θεόδοτος. Στ παρθένο :. Tecusa, Fahey σε, Claudia, Ματρώνα, Julius, Αλεξάνδρα και Euphrasia - από νεαρή ηλικία οι ίδιοι αφιερωμένη στο Θεό, ζούσε στην προσευχή, η νηστεία, η αποχή, καλές πράξεις και έφτασε τα γηρατειά. Εισηγμένη στο δικαστήριο ως Χριστιανός Άγιος. παρθένο Feoteknom ομολόγησε πίστη στον Χριστό, που διαπράττονται βασανιστήρια, αλλά παρέμεινε ακλόνητη. 
Ο κυβερνήτης τους έδωσε μια ξεδιάντροπη νεαρούς άνδρες σχετικά με τη βεβήλωση. Στ Maiden προσευχήθηκε, ζητώντας από τον Θεό για βοήθεια. Στ Tecusa έπεσε στα πόδια των νεαρών ανδρών απογειώθηκε το πέπλο και έδειξε γκρίζο κεφάλι. Οι νεαροί άνδρες ήρθαν στα συγκαλά τους, έκλαιγε και πήγε μακριά. Ο κυβερνήτης διέταξε ότι το ιερό συμμετείχε στον εορτασμό της «κολύμβησης τα είδωλα», όπως έκανε και την πολυγλωσσία. ιέρειες, αλλά St. παρθένες αρνήθηκε. Καταδικάστηκαν σε θάνατο. Κάθε στο λαιμό του είχε δέσει μια βαριά πέτρα, και επτά St. παρθένες πνίγηκε στη λίμνη. Sv.Tekusa νύχτα ήταν σε ένα όνειρο του Αγίου Θεόδοτος, ζητώντας να πάρει το σώμα και να θάψει μια χριστιανική. Στ Θεόδοτος, λαμβάνοντας άλλα Πολύχρονο και άλλους χριστιανούς πήγε στη λίμνη. Ήταν σκοτάδι, ο τρόπος που έδειξε μια λάμπα καίει. Προηγούμενο φύλακες στην ακτή ήταν sv.mch. Sosandr. Οι φύλακες έφυγαν. Ο άνεμος οδήγησε το νερό από την άλλη. Side. Χριστιανοί ήρθε στα όργανα του Αγίου μάρτυρες, λήφθηκε στην εκκλησία, όπου για να θάψει. Μετά την εκμάθηση της απαγωγής των οργάνων του Αγίου μάρτυρες, ο κυβερνήτης ήταν έξαλλος και διέταξε όλους τους Χριστιανούς πρέπει να χάσετε και να φέρει δυστυχία. Συνελήφθη και Πολυχρόνιος. Ανίκανος να αντέξουν τα βασανιστήρια, τόνισε στην St. Θεόδοτος ως ένοχος απαγωγή τηλ. 
Στ Θεόδοτος ξεκίνησε την προετοιμασία για το θάνατο του Χριστού. Πρόβλημα με τους Χριστιανούς ένθερμες προσευχές, διέταξε τον οργανισμό στον ιερέα, αέτωμα, το οποίο έδωσε το δαχτυλίδι. Εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου. Είχε δείξει τα όργανα των βασανιστηρίων και υποσχέθηκε να τιμήσει και τον πλούτο, αν απαρνηθεί τον Χριστό. Στ Θεόδοτος δοξαστεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ομολογούν την πίστη σ 'Αυτόν. Σε μια οργή η ειδωλολατρική παραδοθεί στους αγίους βασανίστηκαν, αλλά η δύναμη του Αγίου Θεού υποστηρίζεται. μάρτυρας. Οδηγήθηκε στη φυλακή. Το πρωί ο κυβερνήτης έδωσε εντολή να βασανίσουν τον άγιο, αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι είναι αδύνατο να τινάξει. Διέταξε να κόψει το κεφάλι του μάρτυρα. 
Η εκτέλεση είναι τέλεια, αλλά μια καταιγίδα εμπόδισε τους στρατιώτες να κάψει το σώμα του μάρτυρα. Πολεμιστές φρουρά παρέμεινε στο σώμα σκηνή. Svyasch.Fronton περάσει σε κοντινή απόσταση, που οδηγεί έναν γάιδαρο με ένα πακέτο vinogradnika.Tam κρασιού όπου καθορίζουν το σώμα του Αγίου Θεόδοτος, ένα γαϊδουράκι έπεσε. Οι στρατιώτες τον σήκωσε και είπε αέτωμα που φρουρούν το σώμα μιας εκτελεσθείσας Θεόδοτος. Ο ιερέας κατάλαβε ότι ο Κύριος τον είχε φέρει εδώ. Εκείνος που sv.ostanki στο γάιδαρο και έφερε στον τόπο που αναφέρεται sv.Feodotom έντιμα θαμμένα. Αργότερα έχτισε μια εκκλησία εδώ. Sv.Feodot πέθαναν για τον Χριστό 7 Ιουνίου 303 ή 304, και τη μνήμη του την ημέρα του θανάτου του 18ου Αγίου Μαΐου. dev.Muchenich. κατόρθωμα sv.Feodota και τα βάσανα sv.dev ήταν sv.Feodota σύντροφος και μάρτυρας του θανάτου στην Άγκυρα Νείλου. 
Τροπάριο του Αγίου Μάρτυρος Θεόδοτος, Tone 4 

Και ψυχραιμία κοινωνός, / και ο θρόνος του κυβερνήτη του αποστόλου του πρώην, / πράξη που έχει αποκτηθεί Εσύ, bogodohnovenne, / στο όραμα ανατολή / αυτό για χάρη του λόγο της αλήθειας, για τον καθορισμό, / και την πίστη για χάρη υπέστη έχεις ακόμη και εις το αίμα, / svyaschennomucheniche Θεόδοτος, / προσευχόμαστε στον Χριστό Θεό / / να σωθεί ψυχές μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...