Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε

( ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)
 Η Αγία Μάρτυς ΑκυλίνηΤὸν παστὸν εὐτρέπιζε λαμπρόν, Νυμφίε.
Ἀκυλῖνα σοι τέμνεται Νύμφη νέα.
Ἀμφὶ τρίτην δεκάτην κεφαλὴν τμήθη Ἀκυλῖνα.Βιογραφία

Η Αγία Ακυλίνη, η οποία καταγόταν από οικογένεια αρχοντική και εύπορη της Παλαιστίνης, έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Σε ηλικία μόλις πέντε ετών, βαπτίσθηκε από τον Επίσκοπο Ευθάλιο. Σ’ αυτό βοήθησε και ο πατέρας της Ευτόλμιος, ο οποίος δημιούργησε και κατάλληλες συνθήκες, ώστε η κόρη του να παραμείνει σταθερή στη χριστιανική πίστη, ενισχύοντας ποικιλοτρόπως το φρόνημά της. Έτσι σε νεαρή ακόμη ηλικία η Ακυλίνη άρχισε να κηρύττει και να διδάσκει με ζέση, το λόγο του Θεού και συναναστρεφόμενη με θυγατέρες ειδωλολατρών κατόρθωσε να προσελκύσει πολλές εξ αυτών στην ορθόδοξη πίστη. Παράλληλα παροιμιώδης στάθηκε η επίδοσή της σε έργα φιλαλληλίας και φιλανθρωπίας. Η λαμπρή της αυτή δράση, καταγγέλθηκε στον ανθύπατο Ουλοσιανό, ο οποίος αφού τη συνέλαβε, προσπάθησε με κάθε τρόπο να την αναγκάσει να απαρνηθεί την πίστη της. Η Αγία όμως παρέμεινε ακλόνητη και ορθή και με παρρησία, αν και νεαρό κορίτσι, ομολόγησε την πίστη της στον Ένα και αληθινό Θεό. Εξοργισμένος ο ανθύπατος τη χτύπησε βίαια στο πρόσωπο ώστε η αγία πλημμύρισε από αίματα. Στη συνέχεια υποβάλλεται σε φρικτά βασανιστήρια και στο τέλος καταντροπιασμένος ο Ουλοσιανός που δεν κατόρθωσε να κάμψει την πίστη ενός αδύναμου κοριτσιού, διέταξε να την αποκεφαλίσουν κατατάσσοντάς την στο «περικείμενον νέφος μαρτύρων και αγίων».

Акулина Библская, мц. (13 июня)
Менологий  13 - 16 июня; Византия. Греция; XIV в.; 
памятник: Византийский менологий (Byzantine illumination Menologion); 10 x 13 см.; местонахождение: Англия. Оксфорд. Бодлеанская Библиотека 
(Bodleian Librry)
 Η Αγία Μάρτυς Ακυλίνη
Βυζαντινό Μηνολόγιο τού Ιουνίου (13 - 16)  τού 14ου αιώνα μ.Χ.
 και ευρίσκεται στην Βιβλιοθήκη Bodleian στην Οξφόρδη. Αγγλία


Ἀπολυτίκιον  
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Παρθένος ἀκήρατος καὶ ἀθληφόρος σεμνὴ ἐδείχθης τοῖς πέρασι τῇ ἀγαπήσει Χριστοῦ, Ἀκυλίνα θεόνυμφε· σὺ γὰρ καθάπερ ῥόδον νοητὸν τεθηλυῒα, ἐπνεύσω ἐν ἀθλήσει τῆς ἁγνείας τὴν χάριν πρεσβεύουσα τῷ Κυρίῳ σῴζεσθαι ἅπαντας.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.

Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλη τῇ φωνῇ. Σὲ Νυμφίε μου ποθῶ, καὶ σὲ ζητοῦσα ἀθλῶ, καὶ συσταυροῦμαι καὶ συνθάπτομαι τῷ βαπτισμῷ σου· καὶ πάσχω διὰ σέ, ὡς βασιλεύσω σὺν σοί, καὶ θνήσκω ὑπὲρ σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν σοί· ἀλλ᾽ ὡς θυσίαν ἄμωμον προσδέχου τὴν μετὰ πόθου τυθεῖσάν σοι. Αὐτῆς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήμων, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.Минея - Июнь (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Μηναῖο - Ιούνιος (τεμάχιο). Εἰκονίδιο στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰώνα μ.Χ. στήνἘκκλησία καί τό Αρχαιολογικό Μουσεῖο τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας .


Κοντάκιον
Ἦχος γ’ . Ἡ Παρθένος σήμερον.

Ραντισμοῖς αἱμάτων σου, καθηγνισμένην παρθένε, καὶ Μαρτύρων στέμμασι, σὲ Ἀκυλίνα στεφθείσαν, δέδωκε, τοῖς ἐν ἀνάγκαις τῶν νοσημάτων, ἴασιν, καὶ σωτηρίαν ὁ σὸς νυμφίος, τοῖς προστρέχουσιν ἐν πίστει, Χριστὸς ὁ βρύων ζωὴν αἰώνιον.

ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ


КРАТКОЕ ЖИТИЕ МУЧЕНИЦЫ АКИЛИНЫ СТАРШЕЙ, БИБЛОССКОЙ

Свя­тая му­че­ни­ца Аки­ли­на, уро­жен­ка фини­кий­ско­го го­ро­да Биб­ла, по­стра­да­ла при им­пе­ра­то­ре Дио­кли­ти­ане (284–305). Ро­ди­те­ли вос­пи­та­ли ее в хри­сти­ан­ском бла­го­че­стии. Ко­гда де­воч­ке бы­ло все­го 12 лет, Аки­ли­на убеж­да­ла сверст­ниц-языч­ниц об­ра­тить­ся ко Хри­сту. Один из слуг цар­ско­го на­мест­ни­ка Во­лу­си­а­на до­нес, что она учит сво­их сверст­ниц не по­чи­тать ре­ли­гию от­цов. Свя­тая от­ро­ко­ви­ца твер­до ис­по­ве­да­ла пе­ред на­мест­ни­ком свою ве­ру во Хри­ста и ска­за­ла, что не от­ре­чет­ся от Него. Во­лу­си­ан пы­тал­ся уго­во­ра­ми и лас­кой по­вли­ять на юную ис­по­вед­ни­цу, но, ви­дя ее твер­дость, ве­лел пре­дать ис­тя­за­ни­ям. Свя­тую Аки­ли­ну би­ли по ли­цу, а по­том, об­на­жив, би­че­ва­ли. Из­де­ва­ясь, му­чи­тель спра­ши­вал: «Где же твой Бог? Пусть при­дет и от­ни­мет те­бя из мо­их рук». Свя­тая от­ве­ча­ла: «Гос­подь неви­ди­мо со мною, и чем боль­ше я стра­даю, тем боль­ше Он да­ет мне сил и тер­пе­ния».....ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

Ιερομάρτυρος Aquilina, ένας ντόπιος της φοινικική πόλη της Byblos, υπέφερε κάτω από τον αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284-305). Οι γονείς της, έθεσε στη χριστιανική ευσέβεια. Όταν ήταν μόλις 12 ετών, Aquilina προέτρεψε τους συνομηλίκους-ειδωλολάτρες στροφή προς τον Χριστό. Ένας από τους υπηρέτες του κυβερνήτη του βασιλιά Volusiana ενημέρωσε ότι διδάσκει τους συμμαθητές της δεν είχε διαβάσει τη θρησκεία των πατέρων τους. Ιερά κόρη σταθερά ομολόγησε πριν από τον κυβερνήτη της πίστης του στο Χριστό, και είπε ότι δεν τον αμφισβητεί. Βολουσιανού δοκιμάσει την πειθώ και την αγάπη επιρροή ένας νεαρός Ομολογητής, αλλά βλέποντας τη σκληρότητά του, διέταξε να φέρουν τα βασανιστήρια. Aquilina κτυπήθηκε στο πρόσωπο, και στη συνέχεια, εκθέτοντας, μαστιγώθηκε. Σκωπτική, ο βασανιστής ρώτησε: "Πού είναι ο Θεός σου; Ας έρθει να σας πάρει από τα χέρια μου. " Ο Άγιος απάντησε: «Ο Θεός είναι αόρατος για μένα, και όσο πιο πολύ υποφέρει, τόσο περισσότερο μου δίνει δύναμη και υπομονή."


Καυτό βέργες μάρτυρας μέσα από τα αυτιά διάτρητοι κεφάλι. Ιερομάρτυρος έπεσε νεκρός. Βασανιστή αποφάσισε ότι η κοπέλα πέθανε πραγματικά, και διέταξε να ρίξει το σώμα της για να φαγωθεί από τα σκυλιά στη χώρα. Aquilina νύχτα ένας άγγελος εμφανίστηκε, άγγιξε και είπε: «Άνοδος και να επουλωθεί. Πήγαινε και επίπληξη Volusiana, γιατί όπως ο ίδιος τον εαυτό του και τις προθέσεις του είναι ασήμαντες ενώπιον του Θεού. " Μάρτυρας, vossylaya έπαινο στον Θεό, σηκώθηκε σώος, πήγε στο παλάτι του κυβερνήτη και εμφανίστηκε πριν Volusianom. Βλέποντας Aquilina, Βολουσιανού σε τρόμο κάλεσε τους υπηρέτες και διέταξε να την φυλάνε μέχρι το πρωί. Το πρωί που εξέδωσε θανατική ποινή Aquilina ως μάγισσα, δεν υπακούουν διάταγμα του βασιλιά. Όταν οι Άγιοι οδήγησε στην εκτέλεση, προσευχήθηκε και ευχαρίστησε το Θεό τίμησε να υποφέρει για το Άγιο Όνομά Του. Σε απάντηση στην προσευχή ακούστηκε μια φωνή, καλώντας την να την ουράνια κατοικία, και μετά από αυτό ο μάρτυρας έδωσε το πνεύμα του στον Θεό († 293). Ο δήμιος φοβόταν να σπάσει τις διαταγές του κυβερνήτη και έχει ήδη πεθάνει από το κεφάλι της. Χριστιανοί θαμμένος ευλαβικά το σώμα του μάρτυρα. Αργότερα, λείψανα της μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και τοποθετήθηκαν σε καθιερωμένες ναό προς τιμήν της.

ΠΛΗΡΗΣ ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

Στην παλαιστινιακή πόλη Βίβλος [1], όπου υπάρχουν χριστιανοί από την εποχή των Αποστόλων, έζησε Christian Evtolmy, ειλικρινής γάμο που ο Κύριος ευλόγησε την γέννηση της νεαρής γυναίκας που ονομάζεται Aquilino. Μετά από τέσσερις μήνες από την ημερομηνία γέννησης της μητέρας του μωρού της, έφερε στον επίσκοπο Evfaliyu που ανακοίνωσε το μωρό, το φθινόπωρο σημάδι του σταυρού? Στη συνέχεια, μετά από δύο μήνες, ο ίδιος βάφτισε το παρθενικό του. Κατά το δεύτερο έτος Aquilina έχασε τον πατέρα της, αναχώρησε για την ουράνια χωριό, και παρέμεινε στη φροντίδα της μητέρας? ο τελευταίος έφερε την κόρη του, εμπνέοντας την κυβερνά ευσεβή Χριστιανική ζωή? επτά χρόνια νεανίδα ήδη αρκετά μάθει αυτές τις οδηγίες. Με περαιτέρω ηλικία Aquilina όλο και πιο γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα, είναι διακοσμημένο με τη χάρη του Χριστού, και είναι τόσο διαποτισμένη με αυτό, ότι οι μικρές και ατελή ακόμη χρόνια της νιότης του με θάρρος κερδίσει ως ένα μικρό πράγμα, τα διατάγματα των ασεβών βασιλέων της υποχρεωτική για όλα τα ειδωλολατρία. Αυτό είναι ό, τι μπορούμε και θα δώσω τώρα τον λόγο.

Όταν Aquilina, ακατάπαυστα καλώντας για προσευχή ο Θεός, γιορτάστηκε το έβδομο έτος της βασιλείας του Διοκλητιανού δέκα χρόνια, [2], αυτή τη στιγμή οι αρχές έλαβαν πάνω από το παλαιστινιακό έθνος ένα Βολουσιανού μάλλον ένα προϊόν του διαβόλου και όχι έναν άνθρωπο. Δεν αναγνωρίζει τον αληθινό Θεό, τον Δημιουργό των όλων όσων υπάρχουν, Βολουσιανού με ακόρεστη οργή άρχισε να οδηγούν τα ευσεβείς οπαδούς του Σωτήρος Χριστού - και πολλοί γενναίοι πολεμιστές του Χριστού, γενναία υποστεί ταλαιπωρία, απονέμεται άφθαρτος στέμμα. Σε αυτές τις ημέρες ευλογημένη κόρη Aquilina, γεμάτη με γνώση του Θεού συχνά μιλούσε με τους συνομηλίκους τους με αυτήν την προτροπή:

- Ποια είναι τα οφέλη που θα φέρει τη λατρεία του χαζή και παράλογη είδωλα; Δεν ξέρετε ότι αυτοί που τους λατρεύουν με την πίστη κολακεύει τον εαυτό τους σε αδράνεια, καταστροφική, διαβολική ελπίδα; Είναι οι θεοί νεκροί και ανίσχυροι, μπορεί να προσφέρει τις καλές πράξεις;

- Τι λατρεύουν το Θεό; - Σύγχρονη Aquilino ρώτησε.

Εκείνη απάντησε:

- Λατρεύω και τιμούν άξιος της λατρείας του Ενός Θεού, ο οποίος έκανε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα τους γεμίζει. Κάνει καλό από την αρχή σε όλους όσους πιστεύουν σ 'Αυτόν και εν Αυτώ εκείνους που εμπιστεύονται και πώς ο Παντοδύναμος θα χύσει έξω ευλογίες Του σχετικά με την κλήση του στο τέλος του κόσμου.

- Έχουμε ακούσει - αντιρρήσεις σύντροφος Aquilino - ότι ο Θεός, στον οποίο θα κηρύξουν, πέθανε στο σταυρό, σταυρώθηκε από τους Εβραίους.

- Θάνατος από πάνω του, - όπως λέγεται στην ιερή - δεν έχει την εξουσία: Δεν έκανε μόνο ο ίδιος έρχονται στη ζωή, αλλά και να επιταχύνει τους νεκρούς, τους εξαργυρώνονται με δίκαιη Αίμα Του. Βλέποντας ότι οι άνθρωποι σφάλλουν από το σωστό δρόμο, που ευνοείται ενσαρκωμένος, έγινε άνθρωπος, έτσι ώστε, καταστρέφοντας την ομορφιά του διαβόλου, και μας δίνει τη χάρη να την αλήθεια, να αναρτούν και να βάλει στο μονοπάτι εξοικονόμηση των νεκρών ανθρώπινης φυλής.

- Αλλά ποιος είναι ο ένας από τους οποίους λένε ότι σταυρώθηκε; - Συνέχισε να προσπαθήσουμε να βρούμε τους συμμαθητές στο Akilina.

- Σωτήρα απ 'όλα, αγάπησε το ανθρώπινο γένος, - είπε. - Ο ίδιος πρόθυμα υπομείνει τον πόνο, να τον γέρο του ύδατος και του Πνεύματος [3] να γίνει νέα? Πήγε στο Σταυρό, θέλοντας να σώσει όχι μόνο τους κατοίκους της γης, αλλά και ελεύθεροι από τα δεσμά του θανάτου διατηρείται κόλαση της? τριήμερη ανάστασή Του ανακηρύχθηκε ως η απόλυτη αλήθεια, ότι στη δεύτερη του έρχονται σε όλα τα εξέγερση έρχεται από τους νεκρούς.

- Αλλά αν - σαστισμένος ερευνητική Aquilino - ένας από τους οποίους λέτε, ο κόσμος έχει τέτοια μεγάλα οφέλη, γιατί οι Εβραίοι, τη δική τους συμπατριώτες του, δεν τον τιμούν ως Θεό;

- Αυτοί οι άνθρωποι, - εξήγησε ο ιερός παρθενική - αποκλίνει πάντα από το σωστό τρόπο? είναι απείθαρχοι στην πίκρα και κακία τύφλωσε ψυχή, συνήθως απορρίπτει ό, τι είναι αληθινό και σωστό? Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Εβραίοι απέρριψαν και blagodeyavshego τους τον παρέδωσαν στον Πιλάτο να καταδικαστεί σε θάνατο στο σταυρό.

Συχνά ακούγεται παρόμοια συνομιλίες ευλογημένη Akilina με τους συνομηλίκους τους, είναι ένας από τους υπηρέτες του επικεφαλής της περιοχής, με το όνομα Νικόδημος, ο οποίος τελικά και είπε το αφεντικό του ότι η πόλη ζει νεανίδα καλώντας τους δαίμονες ασήμαντη, κατά τη γνώμη της, οι θεοί και δεν υπακούουν στις αποφάσεις των βασιλέων της προσκύνησης το τελευταίο, και είναι κήρυγμα για έναν σταυρωμένο Θεό, να αποτρέψει μερικά από τους πατέρες της θρησκείας. Ακούγοντας αυτό, ο επικεφαλής της περιοχής έστειλε αγγελιοφόρους να αδράξουν την παρθενική. Λαμβάνονται έπασχε το άγιο μάρτυρα Aquilina κατά το δεύτερο έτος της περιοχής Volusiana βασιλείας και στο δωδέκατο έτος γέννησης. Όταν ήταν έφερε στο ανίερο δικαστήριο, Βολουσιανού κοίταξε και ρώτησε:

- Μήπως δεν αντιταχθεί το διάταγμα του βασιλιά, παραπλανώντας και άλλα που δεν τιμούν τους θεούς μας και τη λατρεία του Εσταυρωμένου άνθρωπος; Δεν ξέρετε την εντολή των Βασιλέων φέρει ομολογούν το όνομα του Ιησού σε όλα τα είδη των βασανιστηρίων, που έληξε με τη θανατική ποινή; Ως εκ τούτου, να αποκηρύξουν τον Εσταυρωμένο και να φέρει τους αθάνατους θεούς αντάξια της τιμής και της θυσίας, ότι δεν ήμασταν αναγκασμένοι να προδώσει σας βασανιστήριο.

- Εάν Anthipatas [4] - πληρούν Aquilina - Καταδικάζουμε με την πικρή αγωνία, στη συνέχεια, μετά θα μου δώσει το άφθαρτο στεφάνι, το οποίο ελπίζω ότι αναλαμβάνει το από τη Σωτήρα μου, γιατί ομολογώ το όνομα του, από τους οποίους ποτέ, ακόμη και αν lyuteyshih σε αγωνία, εγώ δεν θα αρνηθεί. Ώστε να μην καθυστερήσει - εφεύρουμε για μένα ό, τι θέλετε και να βεβαιωθείτε ότι το πιο πράγμα δεινά που είμαι οπλισμένος με πίστη, δεν είμαι φοβάται τα βασανιστήρια σου.

Στη συνέχεια Βολουσιανού άρχισε να χαϊδεύει προειδοποίησε τους Αγίους στην κόρη:

- Βλέποντας νωρίς τη νεολαία και την ομορφιά σας, λυπάμαι, γιατί αν έχετε παραδώσει σε βασανιστήρια, ανώριμα τα μέλη της σας τώρα γκρεμίστηκε? σκληρή spekulatory μετά από σφοδρή βασανιστήρια σας προδώσει πικρή θάνατο, και θα χάσετε στα νιάτα, τη ζωή της, και δεν θα σας βοηθήσουν να φανερά τη χριστιανική Θεό.

- Δεν είμαι ζητώντας σας μετανιώσετε - αντιρρήσεις Aquilina Volusianu - σκέφτεσαι να μου κάνει έλεος, ακόμη περισσότερο κακό σε μένα, προσπαθώντας να μου δάκρυ μακριά από τον αληθινό Θεό. Σας ικετεύω, δεν είναι θλιβερό, αλλά μου φέρθηκε με τον πιο αδυσώπητη σκληρότητα, και στη συνέχεια από τον ασθενή μου, ξέρω ότι περιμένουν τον Χριστό δεν είναι ποτέ ηττηθεί.

Anthipatas, εξασφαλίζοντας ότι δεν προτροπή να μην μπορεί να κάνει ένας σκλάβος του Ιησού Χριστού να εγκαταλείψουν το επάγγελμα, έδωσε εντολή να την κτυπήσει στο πρόσωπο με τις λέξεις:

- Εδώ είναι η αρχή του μαρτυρίου, - γλυκιά και ευχάριστη είναι για εσάς;

- Απάνθρωπης βασανιστής! - Φώναξε Aquilina - ναι, πώς τολμάτε να νικήσει στο πρόσωπο που δημιουργήθηκε κατ 'εικόνα του Θεού, τότε γνωρίζουμε ότι οποίους ο τρόπος που φοράτε, δεν θα συγχωρήσει ότι την ημέρα της δίκης του.

- Νομίζω - είπε ο δικαστής - ότι η μεγάλη τους θεούς μας, που κατέχουν τώρα στα χέρια της σωτηρίας τους για τον κόσμο, και την ερχόμενη ηλικία θα έχει επίσης τη σωτηρία όλων στην εξουσία του.

Μετά από αυτά τα λόγια, ο ίδιος πρόσταξε να εκθέσει την κόρη, και απλώνεται, της δύο στρατιώτες νικήσει, προσθέτοντας στο βασανισμό αυτών των λέξεων:

- Πού είναι ο Θεός σου, Aquilina, από τους οποίους είπατε, ότι δεν θα έχει μαζί μου για συγχώρεση στη δίκη του; Αφήστε τον να έρθει εδώ και να σας ελευθερώσει από τα χέρια μου.

Στη συνέχεια Βολουσιανού διέταξε να σταματήσει τον ξυλοδαρμό και είπε Aquilina:

- Άκουσέ με, σας εύχομαι καλή: αφήστε την αφροσύνη του, και αν θέλετε να απαλλαγείτε από τα βάσανα, να εγκαταλείψει τη χριστιανική αίρεση των χεριών μου πήγε απαλλαγούμε αν τουλάχιστον ένας από αυτούς ότι η εμπιστοσύνη σε αυτόν που ο ίδιος δεν είχε να ξεφορτωθεί τον εαυτό του όταν σταυρώθηκε; Ποιο από Revere Ιησού αριστερά για να ζήσουν στη γη των βασιλιάδων μας;

- Πιστεύετε ότι ένα αδίστακτο δήμιο, - απάντησε Aquilina - ότι αισθάνομαι ότι προκάλεσε αγωνία; Ξέρω ότι ο Θεός θα μου δώσει το φρούριο και την υπομονή πολύ περισσότερα από αυτά τα κόλπα, που θα αναζητήσουν κατά την πρόταση του πατέρα μου διάβολος του μου.

Βολουσιανού δείξει τέτοια θάρρος σε αμηχανία ευλόγησε την νεαρή γυναίκα, της είπε:

- Θα σας αφήσει λίγες ημέρες για να νομίζετε ότι, σε κοινή συζήτηση, και υποκλίθηκε στους θεούς για να σώσουν τις ζωές τους, λαμβάνουν ταυτόχρονα των βασιλέων της αξιοπρεπούς αμοιβής.

- Σε πόσες μέρες θα με κάνει να αποδυναμώσει; - Είπε Aquilina.

- Πόσα θέλετε - απάντησε Βολουσιανού.

- Γι 'αυτό σας ζητώ - Μάρτυρας είπε - δεν με αφήνουν ακόμα και ώρες αυτού του είδους της σκέψης: μια πρώιμη ηλικία έμαθα να λατρεύουμε μόνο ένας Θεός, pritekaya με τον Tom, ο οποίος, ζει στον ουρανό, φιλεύσπλαχνος μάτι κοιτάζει επίγεια παιδιά του.

Βλέποντας μια ισχυρή αγάπη της νεαρής γυναίκας του Θεού, Βολουσιανού είπε στον εαυτό μάταια παραίνεση και η δουλειά μου! Και σε μια οργή, διέταξε το κόκκινο-ζεστό βέργες σιδήρου, τρυπάνι ιερό κεφάλι μέσα από τα αυτιά. Όταν το κόκκινο-ζεστό ράβδοι περνούν μέσω του εγκεφάλου της νεαρής γυναίκας, ο τελευταίος μαζί με το αίμα έρεε από τα ρουθούνια της. Αλλά ακόμη και σε τέτοια μεγάλη δυστυχία μάρτυρας προσευχήθηκε στον Θεό:

- Κύριέ μου, Ιησού Χριστό! Από τις ημέρες της παιδικής ηλικίας μου με οδήγησε να διαφωτίσει τις ακτίνες της αλήθειας των μυστικών σκέψεις σου από την καρδιά μου και να με διορίσει στη μάχη κατά του σου διάβολο πανίσχυρη και ανίκητη δύναμη, που, ανοίγει τον πιστό άβυσσο αληθινή και μεγάλη σοφία, έφερε σε πέρας ένα ορυχείο άθλο και να σώσει την άσβεστη φως της παρθενιά μου, ότι, μαζί με τις φρόνιμες παρθένες θα μπορούσε να τεθεί σε θάλαμο σου, και καθαρίστε έχει λάβει σου αποδίδουμε δόξα, τελειωτήν των επιθυμιών μου.

Μετά από αυτή την προσευχή Aquilina από αφόρητο πόνο ακριβώς νεκρός έπεσε στο έδαφος. Anthipatas, νομίζοντας ότι πραγματικά πέθανε, διέταξε να το ρίξει έξω από την πόλη που θα καταβροχθιστεί από τα σκυλιά? ο ίδιος δεν θεωρεί άξια της συνήθους ταφής μάρτυρα ως παραβάτες της εντολής και hulitelnitsu Ρωμαίοι θεοί του βασιλιά. Και όλη την ημέρα που βρίσκεται Aquilina, κατάκοιτος, από τον τρόπο. Στο μεσάνυχτα ώρα την ευλογημένη του Κυρίου εις ο άγγελος νεανίδα εμφανίστηκε και σε επαφή με αυτήν, είπε:

- Σηκωθείτε και να θεραπευτεί! Πήγαινε και επίπληξη Volusiana, για τον εαυτό του και την πρόθεσή του είναι ασήμαντες ενώπιον του Θεού.

Αμέσως Aquilina αυξήθηκε σώος και είπε vossylaya έπαινο στον Θεό:

- Σας ευχαριστώ, Ο Κύριος της ζωής μου, επιστρέφει την υγεία μου και να απαλλαγούμε από κακία, τους υπηρέτες του, είσαι, Κύριε, prevechen και δεν υπάρχει κανένας άλλος εκτός από σένα, ο Θεός. Από τη μία, εγώ ταπεινά εκλιπαρώ Εσένα, όταν αποφοίτησα από πράξη πόνο μου, στέφθηκε Me με το στέμμα της δόξας σας, και να απολαύσετε την άσκηση των υποσχέσεων σου, θα σου τραγουδήσει, ενώ ανάμεσα στα πρόσωπα των αγίων οι οποίοι έχουν υποφέρει για ομολογούν το όνομά σου.

Ο Θεός απάντησε πάνω από τις προσευχές του ταπεινού δούλους Του:

- Go - εκπληρωθεί αυτό που ζητάς.

Ακούγοντας αυτό, η ευλογημένη κόρη με αίσθημα άφατη χαρά πήγε στην πόλη. Όταν έφτασε τις πύλες της πόλης, ο τελευταίος άνοιξε τον εαυτό τους? με επικεφαλής τον άγγελο του Κυρίου, Aquilina Volusiana φτάσει στο παλάτι, και πήγε ελεύθερα μέσα σε αυτό, στάθηκε πριν από τον ύπνο Amphipatos. Τελευταία ξύπνησε, είδε έρχεται? τρομοκρατημένος κάλεσε kuvikulariev του [5] και ζήτησε από τους:

- Ποιος είναι αυτός που στέκεται μπροστά από τα μάτια μου;

Kuvikularii, η άρση φωτιστικά, δήλωσε:

- Χωρίς αμφιβολία, αυτό Aquilina, το οποίο μπορείτε μετά το θάνατό της με βασανιστήρια διέταξε να ρίξει για να φαγωθούν από τα σκυλιά.

Ακόμη πιο τρομοκρατημένοι Anthipatas ακούτε kuvikulariev? αλλά είμαι διέταξε να κρατήσει την επιμέλεια νεανίδα.

Με τον ερχομό της ημέρας που Βολουσιανού πάλι απαίτησε στο δικαστήριο του Aquilina. Ξεκίνησε την ερώτησή του, απευθύνεται στην κόρη:

- Είναι σας, Aquilina;

- Είστε πονηροί, αφού τύφλωσε τα μάτια της ψυχής του πατέρα σας ο διάβολος, δεν θα δείτε τώρα σωματικές μάτια; - Είπα, με τη σειρά του, ευλόγησε νεανίδα. - Μάλιστα, στέκομαι μπροστά σας, έναν υπηρέτη του Κυρίου, εκεί Aquilina.

Σε μια έντονη αμηχανία, τρίβει τα μάτια του, Anthipatas αιτιολογημένη στον εαυτό του:

- Ποια είναι τα βάσανα που θα μπορούσε να βλάψει, αν δεν είχε πεθάνει, παρά το γεγονός ότι ο επικεφαλής του κάηκε το μυαλό της έχει λήξει;

Σκεπτόμενος αυτό, εξέδωσε την ακόλουθη ορισμό της αποκοπής της νεαρής γυναίκας με το σπαθί:

- Aquilino, υπερασπιστής του άθεου αίρεση της χριστιανικής, αν και οι νέοι χρόνια, αλλά μια μεγάλη μάγισσα, δεν τιμά τους αθάνατους θεούς, και δεν υπακούουν τον λόγον του βασιλέως, συνεχίσαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα και επιμελώς προειδοποίησε, αλλά δεν μπορούσε να την αποτρέψει από την τρέλα, έτσι, μετά από πολλά βάσανα , ούτε στο ελάχιστο αφορούσαν αυτή την μάγισσα, καθορίζουν προδώσει το θάνατό της έξω από την πόλη μέσα από την περικοπή του κεφαλιού.

Μετά την καταδίκη σε θάνατο Aquilina πήρε τη θέση της εκτέλεσης? όταν έφτασε, ευλογημένη κόρη έχετε αναρωτηθεί χρόνο για προσευχή. Σηκώνοντας τα μάτια του στον ουρανό, ο μάρτυς προσευχήθηκε αυτά τα λόγια:

- Παντοδύναμος Κύριος και ο Θεός μου! Σας ευχαριστώ, με οδήγησε στο τέλος του κατορθώματα μου, Σε ευχαριστώ, Θεέ και Δημιουργός των πάντων ότι μου δεν είναι άγονη, θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ταλαιπωρίας μου, αναζητήσεις? ευλογήσω, ο Δημιουργός των πάντων που έχεις ντροπιασμένος βασανιστή, και βραβεύτηκε με το άφθαρτο στέμμα? Λάβω το πνεύμα μου στον κόσμο - αλλά αφήνοντας τη γη, την κατάσχεση ουρανό.

Σε απάντηση στην προσευχή του ευλογημένο από τους ουρανούς ακούστηκε μια φωνή:

- Έλα, επέλεξε ποδοπάτημα παρθένο έξαλλος βασανιστή και να σβηστεί ο διάβολος εκμεταλλεύεται κεντρί σας, και να προετοιμαστεί για, να λάβετε την ανταμοιβή σας.

Και τώρα, μετά από τη φωνή, ο άγιος μάρτυρας του Χριστού ξεκούραστα τον ύπνο του θανάτου, πριν ο δήμιος έθεσε το σπαθί του πάνω από το κεφάλι της. Ο δήμιος, αν το έχετε δει, αλλά δεν τολμούν να παραβιάζουν την εντολή Amphipatos, κεφάλαιο κόλπο σπαθί είναι ήδη νεκρός, και αντί για αίμα από την πληγή λήξει το γάλα. Όσοι παρευρίσκονται κατά την εκτέλεση των Χριστιανών πήρε τα λείψανα των μαρτύρων, σαν ένα κόσμημα με τίποτα να συγκριθεί: χρίσει τα ερείπια των πολύτιμων αρωμάτων και ρίχνοντας νέα κομμάτια λινού υφάσματος του, είναι έντιμα τα έθαψαν στον τάφο, στην πόλη Βίβλος. Και πολλά επούλωση στους ασθενείς χύνεται από τον τάφο του Αγίου Μάρτυρος Akilina η δόξα του Χριστού, ο Θεός μας, πάντα και δοξάζεται μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Αμήν. [6]


σημειώσεις

[1] Βίβλος ή Byblos, η πόλη, στην πραγματικότητα, στη Φοινίκη.

[2] Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Διοκλητιανού (284-305). Τέσσερα από το διάταγμα εκδόθηκε εναντίον των χριστιανών. Η πρώτη είχε ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο του 303 Το διάταγμα αυτό διέταξε την καταστροφή των εκκλησιών και το κάψιμο του ιερά βιβλία, ωστόσο, οι Χριστιανοί είχαν στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, την προστασία των νόμων και τις θέσεις τους? σκλάβοι των χριστιανών έχασαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία, αν, αφού έλαβε παραμείνει σε κάθε περίπτωση στο Χριστιανισμό. Σύντομα, ένα δεύτερο διάταγμα εκδόθηκε, το οποίο διέταξε όλους ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας και άλλες πνευματικές άτομα φυλακίστηκαν? ως εκ τούτου, το διάταγμα αφορά μόνο μερικοί κληρικοί? ο τελευταίος κατηγορήθηκε ενώπιον του αυτοκράτορα ως υποκινητές της εξέγερσης στη Συρία και την Αρμενία, δυστυχώς για τους Χριστιανούς, η οποία άρχισε μετά την εμφάνιση του πρώτου διατάγματος. Στο ίδιο 303 ακολουθούμενο από το τρίτο διάταγμα: όλοι οι κρατούμενοι με βάση το δεύτερο διάταγμα διατάχθηκε να αναγκαστούν να θυσιάσουν υπό τον φόβο των βασανιστηρίων της αντίστασης. Τέλος, το 304, που παρουσιάστηκε τον περασμένο τέταρτο διάταγμα που κήρυξε την ευρέως διαδεδομένη διώξεις των Χριστιανών. Εξαιτίας αυτού, το μεγαλύτερο μέρος του διατάγματος ρίξει χριστιανικό αίμα: διετέλεσε μέχρι και 8 χρόνια, μέχρι το 311, όταν ο αυτοκράτορας Γαλέριος ειδικό διάταγμα κήρυξε το χριστιανισμό "επιτρέπεται θρησκεία." Η δίωξη του Διοκλητιανού ήταν η τελευταία? ότι ο Χριστιανισμός σχεδόν τρεις αιώνες μετά τον αγώνα κέρδισε μια τελική νίκη επί του παγανισμού.
[3] Δηλ Νερό Βάπτισμα, ξαναγεννιέται στη νέα ζωή, και η χάρη του Αγίου Πνεύματος ενισχύει (βλέπε Κατά Ιωάννην 3:. 5-6).

[4] Δηλαδή ο κυβερνήτης.

[5] Δηλ postelnichim.


[6] Η Αγία Μάρτυς Aquilina πέθανε το 283 χρόνια, στις 13 Ιουνίου. Τα ιερά λείψανα του ή ένα μέρος αυτών μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, και η μνήμη του γιορτάζεται πανηγυρικά της στο ναό το όνομά του. Πέρυσι το 532, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιουστινιανού, κάηκε, αλλά ξαναχτίστηκε. Η αναφορά αυτού του ναού Stishnom συναντιούνται στον πρόλογο του XII αιώνα.

Βίοι των Αγίων


Το Μαρτύριο της Αγίας Μάρτυρος Ακυλίνας

Μνήμη 13 Ιουνίου
Στην παλαιστινιακή πόλη του Βίβλου 3875Σε περίπτωση που οι Χριστιανοί εκεί από τους Αποστόλους, έζησε Christian Evtolmy, ειλικρινής γάμο που ο Κύριος ευλόγησε τη γέννηση της νεαρής γυναίκας? που ονομάζεται Akilina. Εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της γέννησης του μωρού, η μητέρα της έφερε στον επίσκοπο Evfaliyu, ο οποίος ανέγνωσε το μωρό, το φθινόπωρο σημάδι του σταυρού? τότε μετά από δύο μήνες, βάλε το κορίτσι. Κατά το δεύτερο έτος Aquilina έχασε τον πατέρα της, αναχώρησε για την ουράνια χωριό, και παρέμεινε στη φροντίδα της μητέρας? ο τελευταίος έθεσε την κόρη του, ενσταλάζοντας σε αυτήν τους κανόνες μιας ευσεβούς, χριστιανικής ζωής. Για επτά χρόνια το κορίτσι έχει ήδη καταφέρει να κυριαρχήσει πλήρως αυτές τις οδηγίες. Με περαιτέρω ηλικία Aquilina όλο και πιο γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα, που είναι διακοσμημένο με τη χάρη του Χριστού, και είναι τόσο διαποτισμένη με αυτό, ότι οι μικρές και ακόμα ατελής χρόνια της νιότης του με θάρρος κερδίσει ως ένα μικρό πράγμα, τα διατάγματα των ασεβών βασιλέων της υποχρεωτική για όλα τα ειδωλολατρία.Σχετικά με αυτό, έχουμε τώρα το λόγο.
Όταν Aquilino, συνεχώς καλώντας για προσευχή ο Θεός, δέκα χρονών, ήταν το έβδομο έτος της βασιλείας του Διοκλητιανού 3876 , αυτή τη στιγμή η εντολή του παλαιστινιακού έθνους πήρε μια Βολουσιανού μάλλον ένα προϊόν του διαβόλου και όχι έναν άνθρωπο. Δεν αναγνωρίζει τον αληθινό Θεό, τον Δημιουργό του συνόλου που υπάρχει, Βολουσιανού με ακόρεστη μανία άρχισαν να οδηγούν τις ευσεβείς οπαδούς του Σωτήρος Χριστού - και πολλοί γενναίοι πολεμιστές του Χριστού, γενναία υποστεί ταλαιπωρία, απονέμεται ανεξίτηλο το στέμμα.
Αυτές τις μέρες η ευλογημένη κοπέλα Aqilina, γεμάτη με τη θεολογία του Θεού, απευθύνθηκε συχνά στους συνομηλίκους της με μια τέτοια προτροπή:
- Ποιο είναι το όφελος για σας να τιμάτε χαζή και αηδιαστικά είδωλα; Δεν ξέρετε ότι εκείνοι που τους λατρεύουν με πίστη κολακεύουν τον εαυτό τους με μια αδρανή, καταστροφική, διάβολη ελπίδα; Αυτοί οι θεοί είναι νεκροί και ανίσχυροι, μπορούν να κάνουν καλές πράξεις;
"Πώς τιμάτε τον Θεό;" Ερωτηθείς η Ακίλίνα.
Απάντησε:
- Λατρεύω και τιμώ την άξια λατρεία του Μοναδικού Θεού που έκανε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα τα γεμίζουν. Πρώτα απ 'όλα δίνει φιλανθρωπία σε όλους τους πιστούς σε αυτόν και σε εκείνους που είναι ελπιδοφόροι και, όπως και ο Παντοδύναμος, θα χύσει τα οφέλη Του σε όσους τον αποκαλούν στο τέλος του κόσμου.
"Ακούσαμε, οι συνομιλητές απάντησαν στην Ακίλίνα", ότι ο Θεός που κηρύττετε πέθανε στο σταυρό, που σταυρώθηκε από τους Εβραίους ".
- Θάνατος από πάνω του, - είπε αυτό άγιος - δεν έχει την εξουσία: Δεν έκανε μόνο ο ίδιος να έρθει στη ζωή, αλλά και επιταχύνει τους νεκρούς, λύτρωσε τους ειλικρινείς με το Αίμα Του. Βλέποντας ότι οι άνθρωποι περιφέρονται από το αληθινό μονοπάτι, ήταν στην ευχάριστη θέση να ενσαρκώσει, έγινε άνθρωπος, έτσι ώστε, καταστρέφοντας την ομορφιά του διαβόλου, και μας δίνει τη χάρη στην αλήθεια, για να ανεγείρει και να θέσει στο δρόμο εξοικονόμηση των νεκρών ανθρώπινης φυλής.
"Αλλά ποιος είναι αυτός, από τον οποίο λένε ότι έχει σταυρωθεί;" - συνέχισε να προσπαθεί να ανακαλύψει τους συναδέλφους της Akilina.
«Ο Σωτήρας όλων, που αγαπούσε την ανθρώπινη φυλή», απάντησε. - Αυτός υπέφερε οικειοθελώς τον πόνο, να κάνει έναν νέο άνδρα από τον γέρο με νερό και Πνεύμα 3877 . Ανέβηκε στο Σταυρό, επιθυμώντας να σώσει όχι μόνο εκείνους που ζουν στη γη, αλλά και να απελευθερώσει εκείνους που ήταν στην κόλαση από τους θνητούς δεσμούς. Με την τριήμερη ανάστασή Του, ανακοίνωσε, ως αμετάβλητη αλήθεια, ότι κατά τη δεύτερη έλευση του ερχομού Του για όλους, θα υπάρξει εξέγερση από τους νεκρούς.
- Αλλά αν, - αμηχανία ερευνητική Aquilino - ένας εκ των οποίων λέτε, ο κόσμος έχει τέτοια μεγάλα οφέλη, γιατί οι Εβραίοι, τη δική τους συμπατριώτες του, δεν τον τιμούν ως Θεό;
"Αυτοί οι άνθρωποι," εξήγησε το ιερό κορίτσι, "αποφεύγουν πάντα από το σωστό μονοπάτι. έχοντας μια ψυχή αμαρτωλή στην πίκρα του και τυφλωμένη από θυμό, συνήθως απορρίπτει αυτό που είναι αληθινό και σωστό. γι 'αυτό οι Εβραίοι απέρριψαν και τους ωφελήθηκαν, προδίδοντας τον Πιλάτο για καταδίκη στο θάνατο του σταυρού.
Συχνά ακούγεται παρόμοια συνομιλίες ευλογημένη Akilina με τους συνομηλίκους τους, είναι ένας από τους υπηρέτες του επικεφαλής της περιοχής, το όνομα Νικόδημος, ο οποίος επιτέλους, και αναφέρθηκε στον κύριό του ότι η πόλη ζει νεανίδα καλώντας τους δαίμονες ασήμαντο, κατά την άποψή της, οι θεοί και δεν υπακούουν στις αποφάσεις των βασιλέων της λατρείας ο τελευταίος, και κηρύττοντας για κάποιον που σταυρώθηκε ο Θεός, στρέφεται κάπου μακριά από τη θρησκεία των πατέρων. Ακούγοντας αυτό, ο αρχηγός της περιοχής έστειλε υπηρέτες για να αρπάξει το κορίτσι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ταλαιπωρία του Αγίου Μάρτυρος Aquilina κατά το δεύτερο έτος της βασιλείας περιοχή Volusiana και στο δωδέκατο έτος της γέννησης. Όταν ήρθε στο κακό δικαστήριο, ο Βολουσιανός, κοιτάζοντάς την, ρώτησε:
- Μην αντιτάσσετε στα βασιλικά διατάγματα, δελεάζοντας άλλους και δεν τιμάτε τους θεούς μας, αλλά λατρεύετε τον Σταυρωμένο άνθρωπο; Δεν γνωρίζετε την εντολή των βασιλιάδων να προδώσουν το όνομα του Ιησού σε κάθε είδους μαρτύριο, που τελειώνει με τη θανατική ποινή; Επομένως, να απαρνηθείτε τον Σταύρο και να φέρει τους αθάνατους θεούς που αξίζουν την τιμή και τη θυσία τους, έτσι ώστε να μην είμαστε αναγκασμένοι να σας βάλουμε σε βασανισμό.
- Αν Anthipatas 3878 , - απάντησε ο άγιος Aquilina - καταδικάσουν με την πικρή αγωνία, στη συνέχεια, μετά θα μου δώσει το άφθαρτο στεφάνι, το οποίο ελπίζω vospriyat από το Σωτήρα μου, όπως ομολογώ όνομά του, από τους οποίους ποτέ, ακόμα και αν το lyuteyshih αγωνία, δεν θα αρνηθώ. Ώστε να μην καθυστερήσει - εφεύρουν για μένα ό, τι θέλετε, και βεβαιωθείτε ότι το πιο πράγμα δεινά που είμαι οπλισμένοι με πίστη, δεν φοβάται μαρτύριο σας.
Τότε ο Βολουσιανός άρχισε με αγάπη να προτρέψει το ιερό κορίτσι:
«Βλέποντας την νωρίς νεότητα και την ομορφιά σου, λυπάμαι για σένα, γιατί αν σε δώσω για να βασανίσεις, τα ανώριμα μέλη σου θα θρυμματιστούν αμέσως. οι σκληροί κερδοσκόποι μετά από έντονο μαρτύριο θα σας προδώσουν έναν πικρό θάνατο και εσείς στη νεολαία σας θα χάσετε τη ζωή σας και ο χριστιανικός Θεός, που διακηρύσσεται από εσάς, δεν θα σας βοηθήσει .
- Δεν είμαι ζητώντας σας μετανιώσετε - αντιρρήσεις ιερό Aquilina Volusianu - σκέφτεστε έχω έλεος, ακόμη περισσότερο κακό για μένα, προσπαθώντας να μου δάκρυ μακριά από τον αληθινό Θεό. Σας παρακαλώ, μην με λυπάστε, αλλά με μεταχειριστείτε με την πιο σκληρή σκληρότητα, και στη συνέχεια από την υπομονή μου θα ξέρετε ότι όσοι εμπιστεύονται τον Χριστό δεν νικώνθονται.
Ο Αντίπατ, έχοντας βεβαιωθεί ότι δεν προτρέπουν οι δούλοι του Χριστού να αρνηθούν να ομολογήσουν τον Ιησού, διέταξε να την νικήσει στο πρόσωπο με τις λέξεις:
"Αυτή είναι η αρχή του μαρτύρου, είναι γλυκό και ευχάριστο σε σας;"
"Ένας απάνθρωπος βασανιστής!" - φώναξε Aquilina - ναι, πώς τολμάς να νικήσει στο πρόσωπο που δημιουργήθηκε κατ 'εικόνα του Θεού, τότε γνωρίζουμε ότι οποίους ο τρόπος που φορούν, δεν θα συγχωρέσει ότι την ημέρα της δίκης του.
«Πιστεύω», δήλωσε ο δικαστής, «ότι οι μεγάλοι μας θεοί, που τώρα κρατούν τη σωτηρία ολόκληρου του κόσμου στα χέρια τους, θα έχουν επίσης τη σωτηρία όλων των δυνάμεών τους στον επόμενο αιώνα.
Μετά από αυτά τα λόγια, διέταξε να εκθέσει το κορίτσι και, απλώνεται, χτύπησε τους δύο στρατιώτες του, προσθέτοντας να βασανίσει παρόμοιες ομιλίες:
"Πού είναι τώρα ο Θεός σου, Άκλιν, για τον οποίο είπες ότι δεν με συγχωρεί στην κρίση του;" Μπορεί να έρθει εδώ και να σας παραδώσει από τα χέρια μου.
Στη συνέχεια ο Βολουσιανός διέταξε τον αγωνιζόμενο να σταματήσει και είπε στον άγιο Ακίλιν:
- Ακούστε με, σας εύχομαι καλή: αφήστε την τρέλα του, και αν θέλετε να απαλλαγείτε από πόνο, να εγκαταλείψει τη χριστιανική αίρεση: από τα χέρια μου πήγε απαλλαγούμε αν τουλάχιστον ένας από αυτούς ότι η εμπιστοσύνη σε αυτόν που ο ίδιος δεν είχε να ξεφορτωθεί τον εαυτό του, όταν σταυρώθηκε; Ποιον, από εκείνους που λατρεύουν τον Ιησού, οι βασιλιάδες μας έφυγαν για να ζήσουν στη γη;
"Πιστεύετε πραγματικά ότι ο άναρχος εκτελεστής," απάντησε ο Άγιος Aquilina, "ότι αισθάνομαι το μαρτύριο που μου έχει επιβληθεί;" Γνωρίστε ότι ο Θεός μου θα μου δώσει ένα φρούριο και η υπομονή είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη από τα κόλπα που ζητάτε εναντίον μου κατά την πρόταση του πατέρα του διαβόλου μου.
Ο Βολουσιανός, μπερδεμένος από το θάρρος του ευλογημένου κοριτσιού, της είπε:
"Θα σας αφήσω λίγες μέρες για να διαλογιστείτε έτσι ώστε, με σύνεση, να υποκύψετε στους θεούς και να σώσετε έτσι τη ζωή σας, ενώ ταυτόχρονα θα λάβετε μια αντάξια ανταμοιβή από τους βασιλιάδες".
"Πόσες μέρες μου δίνετε μια αποδυνάμωση;" Ερωτηθείς η άγια Ακίλίνα.
«Όσο θέλετε», απάντησε ο Βολουσιανός.
- Γι 'αυτό σας ζητώ - μάρτυρας είπε - δεν με αφήνουν ακόμα και ώρες αυτού του είδους της σκέψης: μια μικρή ηλικία έμαθα να λατρεύουμε μόνο ένας Θεός, pritekaya με εκείνο που ζουν στον ουρανό, φιλεύσπλαχνος μάτι κοιτάζει τη γη τα παιδιά της.
Βλέποντας την έντονη αγάπη της νεαρής γυναίκας του Θεού, Βολουσιανού είπε στον εαυτό μάταια παραίνεση και η δουλειά μου! Και με αγανάκτηση διέταξε τις κόκκινες σιδερένιες ράβδους να τρυπήσουν το ιερό κεφάλι μέσα από τα αυτιά.Όταν οι καυτές ράβδοι περνούσαν από τον εγκέφαλο του κοριτσιού, ο τελευταίος έρεε με το αίμα της από τα ρουθούνια. Αλλά σε τόσο μεγάλα δεινά ο μάρτυρας προσευχόταν στον Θεό: "Κύριέ μου, Ιησούς Χριστός! Από τις ημέρες της παιδικής ηλικίας μου με οδήγησε να διαφωτίσει τις ακτίνες του σου δίκαιος κρυφές σκέψεις της καρδιάς μου και να με διορίσει στη μάχη κατά του σου διάβολο πανίσχυρη και αήττητη δύναμη, που, ανοίγει ο πιστός άβυσσο αληθινή και μεγάλη σοφία, έφερε σε πέρας ένα ορυχείο κατόρθωμα και να διατηρήσουν άσβεστη λυχνία του παρθενιά μου, ότι, μαζί με τις φρόνιμες παρθένες θα μπορούσε να τεθεί σε θάλαμο σου, και καθαρίστε βραβεύτηκε στείλει μέχρι και δόξα σε σας, τελειωτήν των επιθυμιών μου. "
Μετά από αυτή την προσευχή, ο άγιος Ακίλιν έπεσε νεκρός από την αφόρητη δυστυχία σαν νεκρός. Η Anfipat, πιστεύοντας ότι πραγματικά πέθανε, διέταξε να πεταχτεί έξω από την πόλη για φαγητό από σκύλους. δεν θεωρούσε έναν μάρτυρα άξιο μιας τακτικής ταφής, ως παραβιάζουσα τις παραγγελίες του τσάρου και μια δαιμονική ερωμένη των ρωμαϊκών θεών. Και όλη η μέρα βρισκόταν ο Άγιος Ακίλιν, νικημένος στο δρόμο. Τα μεσάνυχτα ένας άγγελος του Κυρίου φάνηκε στο ευλογημένο κορίτσι και, αγγίζοντας το, είπε: "Να σηκωθείς και να είσαι υγιής!Πήγαινε και επιπλήττεται ο Βολουσιανός, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και η πρόθεσή του είναι ασήμαντοι ενώπιον του Θεού ».
Αμέσως ιερό Aquilina αυξήθηκε σώος και αβλαβής, δήλωσε vossylaya δοξάζουν τον Θεό, «Σε ευχαριστώ, Ο Κύριος της ζωής μου, επιστρέφει την υγεία μου και εξαλείφει την κακία των υπαλλήλων του, Κύριε, prevechen και δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός, αλλά Σένα. Από τη μία, εγώ ταπεινά σε παρακαλώ, όταν τελείωσα μου εκμεταλλεύονται τον πόνο, στέφθηκε με στεφάνι της δόξας σας, και να απολαύσετε την άσκηση των υποσχέσεων σου, θα σου τραγουδήσει, ενώ ανάμεσα στα πρόσωπα των αγίων που έχουν υποφέρει για ομολογούν το όνομά σου ».
Ο Λόρδος από πάνω απάντησε στην προσευχή του ταπεινού υπηρέτη του: «Πήγαινε, θα φανεί αυτό που ζητάς». Ακούγοντας αυτό, το ευλογημένο κορίτσι με μια αίσθηση ανελέητης χαράς πήγε στην πόλη. Όταν έφτασε στις πύλες της πόλης, οι τελευταίοι άνοιξαν. καθοδηγούμενος από τον άγγελο του Κυρίου, η Άγιος Ακίλίνα έφτασε στο παλάτι του Βολισιανού και, χωρίς να παρεμποδίζει μέσα του, στάθηκε μπροστά στον ύπνο. Ο τελευταίος, ξύπνησε, παρατήρησε τον ερχομό. με τρόμο ονόμασε τις βασίλισσες 3879 και τους ρώτησε: «Ποιος είναι αυτός, που στέκεται μπροστά στα μάτια μου;»
Η Kuvicularia, ανεβάζοντας τους λαμπτήρες, δήλωσε: "Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή είναι η Ακίλίνα, την οποία μετά το θάνατό της από το μαρτύριο, διατάξατε να ρίξετε για να φάτε σκυλιά".
Ακόμη πιο τρομαγμένος ήταν ο αναρχικός, ακούγοντας τα κούκικα. αλλά διέταξε να κρατήσει το κορίτσι υπό κράτηση μέχρι το πρωί.
Με τον ερχομό της ημέρας, ο Βολουσιανός ζήτησε και πάλι να δικαστεί το ιερό Ακίλιν. Ξεκίνησε με μια ερώτηση που απευθύνθηκε στο κορίτσι:
"Εσύ είσαι, Ακίλνα;"
"Εσύ, οι κακοί, έχοντας τα τυφλά μάτια του πνευματικού πατέρα του διαβόλου σου, δεν βλέπεις τώρα με τα φυσικά σου μάτια; Ρώτησε το ευλογημένο κορίτσι με τη σειρά του.
"Πράγματι, εγώ, ο δούλος του Κυρίου, ο οποίος είναι μπροστά σας, είναι η Ακίλίνα.
Σε μια έντονη αμηχανία, τρίβει τα μάτια του, Anthipatas αιτιολογημένη στον εαυτό του: «Τι να βασανίζουν κακό της, αν αυτή δεν είναι νεκρός, παρά το γεγονός ότι ο επικεφαλής του εύφλεκτων λήξει εγκεφάλου;»
Σκέφτηκα ότι αυτό, εξέδωσε την ακόλουθη ορισμό του αποκεφαλισμού με το σπαθί η νεαρή γυναίκα, «Aquilino, υπερασπιστής του άθεου αίρεση της χριστιανικής, αν και οι νέοι χρόνια, αλλά μια μεγάλη μάγισσα, δεν λατρεύουν τους Αθανάτους Θεούς, και δεν υπακούουν λέξη του βασιλιά, είμαστε η συνέχεια μιας πολύ καιρό και επιμελώς προειδοποίησε, ωστόσο, δεν μπορεί να την εκτρέψει από την τρέλα, έτσι, μετά από πολλά βάσανα, τίποτα δεν άγγιξε ότι μάγισσες, καθορίζουν προδίδουν το θάνατό της έξω από την πόλη μέσα από την περικοπή του κεφαλιού. "
Μετά τη θανατική ποινή, ο Άγιος Ακίλιν μεταφέρθηκε στον τόπο εκτέλεσης.όταν το έφτασε, το ευλογημένο κορίτσι ζήτησε χρόνο για προσευχή. Ανυψώνοντας τα μάτια του προς τον ουρανό, ο μάρτυρας προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια:
"Ο Θεός Παντοδύναμος και ο Θεός μου! Σας ευχαριστώ, που με οδήγησε στο τέλος του επιτεύγματός μου: Δοξάζω εσάς, Θεέ μου και Δημιουργό όλων, ότι δεν κατάφερα άσκοπα την πορεία του πεπρωμένου μου πεδίου. Σας ευλογώ, ο Δημιουργός όλων όσων έχετε μπερδευτεί με τον κηδεμόνα, και με τιμάτε με το αβλαβές στέμμα. Λάβετε στον κόσμο το πνεύμα μου - αλλά αφήνοντας τη γη, βελτιώστε το ουράνιο ".
Σε απάντηση στην προσευχή του ευλογημένο από τον ουρανό ήρθε μια φωνή: «Ελάτε, επέλεξε παρθένο, ποδοπατώντας έξαλλος βασανιστή και διαγράφονται εκμεταλλεύονται κεντρί διάβολος σας, και προετοιμάζονται για, να λάβετε την ανταμοιβή σας.»
Και τώρα, ακολουθώντας τη φωνή, ο άγιος μάρτυρας του Χριστού ξαπλώνει έναν θανάσιμο ύπνο προτού ο τέκτος σηκώσει το σπαθί του πάνω από το κεφάλι του. Ο δήμιος, αν το έχετε δει, αλλά δεν τολμά να σπάσει την εντολή Amphipatos, το κεφάλαιο κόλπο σπαθί είναι ήδη νεκρός, και αντί για αίμα από την πληγή λήξει το γάλα. Όσοι παρευρίσκονται κατά την εκτέλεση των Χριστιανών πήρε τα λείψανα των μαρτύρων, σαν ένα κόσμημα που δεν έχουν τίποτα να συγκριθεί: χρίσει τα ερείπια των πολύτιμων αρωμάτων και ρίχνοντας νέα υφάσματα λινά του, είναι έντιμα τα έθαψαν στον τάφο, στην πόλη Βίβλος. Και πολλοί θεραπεία στους ασθενείς χύνεται από τον τάφο του Αγίου Μάρτυρος Akilina η δόξα του Χριστού ο Θεός μας, για πάντα και δοξάζεται μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Amen3880 .

* * *
3875
Τον Βίβλο ή τον Βίβλο, την πόλη, στην πραγματικότητα, στη Φοινίκη.
3876
Κατά την εποχή του Διοκλητιανού (284-305) εκδόθηκαν τέσσερις διαταγές εναντίον των χριστιανών. Ο πρώτος ανακοινώθηκε το Φεβρουάριο του 303. Το διάταγμα αυτό προέβλεπε την καταστροφή των εκκλησιών και την καύση ιερών βιβλίων, ενώ συγχρόνως οι χριστιανοί έχασαν τα πολιτικά τους δικαιώματα, την τιμή, την προστασία των νόμων και των θέσεών τους. σκλάβοι Οι χριστιανοί έχασαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία, αν, αφού τους έλαβαν για κάθε περίσταση, παρέμειναν στον Χριστιανισμό. Σύντομα εκδόθηκε ένα δεύτερο διάταγμα, το οποίο διέταξε να φυλακιστούν όλοι οι ιερείς των εκκλησιών και άλλων κληρικών. Έτσι, το διάταγμα αφορά μόνο κληρικούς. οι τελευταίοι κατηγορήθηκαν στον αυτοκράτορα ως υποκινητές της εξέγερσης στη Συρία και την Αρμενία, δυστυχώς για τους χριστιανούς που ξεκίνησαν μετά την έκδοση του πρώτου διατάγματος. Κατά το ίδιο έτος 303, ακολουθήθηκε το τρίτο διάταγμα: όλοι οι κρατούμενοι, βάσει του δεύτερου διατάγματος, διατάχτηκαν να αναγκαστούν να φέρουν τα θύματα υπό τον φόβο των βασανιστηρίων για αντίσταση. Τέλος, το 304, εκδόθηκε το τελευταίο τέταρτο διάταγμα, το οποίο κήρυξε την εκτεταμένη δίωξη των χριστιανών. Λόγω αυτού του διατάγματος, το χριστιανικό αίμα χύθηκε κυρίως: έδρασε για 8 χρόνια, μέχρι το 311, όταν ο αυτοκράτορας Γαλέριος εξέδωσε ένα ειδικό διάταγμα που δηλώνει τονΧριστιανισμό «εγκεκριμένη θρησκεία». Ο διωγμός του Διοκλητιανού ήταν ο τελευταίος. σε αυτό, ο Χριστιανισμός, μετά από σχεδόν τρεις αιώνες αγώνα, κέρδισε την τελική νίκη πάνω στον παγανισμό.
3877
Δηλαδή. το νερό της βάπτισης, αναβιώνει σε μια νέα ζωή και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που το ενισχύει ( Ιω. 3: 5-6 ).
3878
Δηλαδή. ο κυβερνήτης-γενικός.
3879
Δηλαδή. κλινοσκεπάσματα.

3880
Ο Άγιος Μάρτυρας Ακίλισε πέθανε στις 28 Ιουνίου, στις 13 Ιουνίου. Τα ιερά λείψανα της ή κάποιων από αυτά μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και η μνήμη της γιορτάστηκε επίσημα στο ναό του ονόματός της. Το τελευταίο, το 532, κατά την βασιλεία του Ιουστινιανού, καίγεται, αλλά αποκαταστάθηκε. Η αναφορά αυτού του ναού βρίσκεται στον πρόλογο του 12ου αιώνα.
Ο Άγιος Τριφύλλιος Επίσκοπος Λήδρας


Άγιος Τριφύλλιος Επίσκοπος Λήδρας - 
Τοιχογραφία τού έτους 1192 μ.Χ.  που ευρίσκεται 
στην Ιερό Μονή τής Παναγίας του Άρακα  που ευρίσκεται 
κοντά στο χωριό Λαγουδερά Λευκωσίας.
 Η Μονή της Παναγίας του Άρακα ανάγεται στις εκκλησίες 
όπου δημιουργήθηκαν στη Μέση Βυζαντινή Περίοδο, γύρω στον 12ο αιώνα.

Έστηκε Tριφύλλιος Yψίστου πέλας,
Oρών το τριπρόσωπον Yψίστου σέλας.
Βιογραφία
Ο Άγιος Τριφύλλιος ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Λευκωσίας της Κύπρου.


Святитель Трифиллий, Епископ Левкусии Кипрской. 
Фреска церкви Панагии Форвиотиссы в Асину, Кипр.
Άγιος Τριφύλλιος Επίσκοπος Λευκωσίας Κύπρου
Τοιχογραφία (Fresco) μεταξύ τών ετών 1105-1106 μ.Χ.
 στον Ιερό Ναό τής Παναγίας τής Φορβιώτισσας ( Ασίνου), 
που ευρίσκεται νότια του χωριού Nικητάρι 
στους πρόποδες του Tροόδους στην Κύπρο.  
Ο Ιερός Ναός είναι ό,τι απέμεινε από το
Μοναστήρι της Παναγίας των Φορβίων, γι’ αυτό και το όνομά της:
Φορβιώτισσα. Ο Άγιος Τριφύλλιος.
Τοιχογραφία (λεπτομέρεια) του βορειοανατολικού κίονος πριν από το 1974.
(φωτ. Α. Παπαγεωργίου).
στον Ιερό Ναό  τού Αντιφωνητή 
πού είναι το μοναδικό κατάλοιπο  Ιεράς Μονής που ιδρύθηκε πιθανότατα τον 12ο αιώνα.
 Σε μια πανέμορφη κοιλάδα, στη βόρεια οροσειρά του Πενταδακτύλου, ανάμεσα στην Καλογραία και τον Άγιο Αμβρόσιο, βρίσκεται ένα από τα πιο χαριτωμένα μνημεία του νησιού μας, το Μοναστήρι του Αντιφωνητή, κτίσμα του 12ου αιώνα.
Όμως σε ποιον είναι αφιερωμένος ο ναός του Μοναστηριού του Αντιφωνητή; Υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Το ζεύγος των βυζαντινολόγων Ανδρέα και Ιουδήθ Στυλιανού κάνει λόγο για ναό του Αντιφωνητού Χριστού[1]. Ο Rubert Gunnis αναφέρει ότι ο ναός του Αντιφωνητή είναι αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου[2]. Η Αθηνά Ταρσούλη αναφέρει ότι ο ναός είναι αφιερωμένος στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και στον Ευαγγελισμό της Παναγίας[3]. 
Διάφοροι άλλοι συγγραφείς αναφέρουν το μοναστήρι απλώς ως Μοναστήρι του Αντιφωνητή. Πάντως το μοναστήρι επικράτησε να πανηγυρίζει στις 6 Σεπτεμβρίου και 8 Νοεμβρίου, μέρες που γιορτάζει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. 
Святитель Трифиллий, Епископ Левкусии Кипрской. 
Фреска  XIV век.церкви Честного Креста в Пелендри, Кипр. 
Άγιος Τριφύλλιος Επίσκοπος Λευκωσίας Κύπρου
Τοιχογραφία (Fresco) τού δεύτερου μισού τού 14ου αιώνα μ.Χ.
 στον Ιερό Ναό τού Τιμίου Σταυρού στο Πελένδρι τής Κύπρου.
Ο Ιερός Ναός ευρίσκεται σε κεντρική περιοχή 
της οροσειράς του Τροόδους, στο νότιο άκρο του χωριού Πελένδρι, 
η ύπαρξη του οποίου μαρτυρείται από τα τέλη του 12ου αιώνα.


Ο τόπος που γεννήθηκε ο Άγιος αυτός δεν αναφέρεται πουθενά. Επειδή όμως το όνομά του είναι συνδεδεμένο με την Τριμυθούντα (Τρεμετουσιά), την πατρίδα του δασκάλου του Αγίου Σπυρίδωνος (βλέπε 12 Δεκεμβρίου) και με τη Λευκωσία, της οποίας υπήρξε πρώτος επίσκοπος, θεωρούμε σαν πατρίδα του μια από τις δύο αυτές πόλεις. Επίσης και τα ονόματα των γονέων του δεν μας είναι γνωστά. Πρέπει όμως να ήσαν πλούσιοι. Αυτό το συμπεραίνουμε από τη μόρφωση που έδωκαν στο παιδί τους. Ο νεαρός Τριφύλλιος μετά από την κατώτατη μόρφωση που πήρε στα δύο πνευματικά τότε κέντρα του νησιού, τη Σαλαμίνα και τους Σόλους, στάλθηκε από τους γονείς του στη Βηρυτό.

Εκεί συμπλήρωσε τις σπουδές του στη νομική και τη ρητορική. Τότε η Βηρυτός ήταν ξακουστή για τις Νομικές της Σχολές. Όταν τέλειωσε, ο νέος δεν επέστρεψε αμέσως στην Κύπρο. Παρέμεινε επί ένα διάστημα στη Βηρυτό, όπου ήσκησε το επάγγελμα του νομικού και δικηγόρου με εξαιρετική επιτυχία. Από την πρώτη στιγμή είχε επιβληθεί στους εκεί κύκλους των μορφωμένων χάρη στη ρητορική του δεινότητα και σοφία. Όλοι θαύμαζαν και καμάρωναν τον επιτυχημένο νέο επιστήμονα και μακάριζαν τους ευτυχισμένους γονείς. Όμως αυτό δεν συνέβαινε και με τον νεαρό ακόμη Τριφύλλιο. Αυτός έβλεπε με αδιαφορία τις επιτυχίες του.Святитель Трифиллий, Епископ Левкусии Кипрской. 
Фреска   XIV век.церкви Св. Николая тис Стегис в Какопетрии, Кипр.
 Άγιος Τριφύλλιος Επίσκοπος Λευκωσίας Κύπρου
Τοιχογραφία (Fresco) τού 14ου αιώνα μ.Χ.
 στον Ιερό Ναό τού Αγίου Νικολάου τής Στέγης 
στην Κακοπετριά τής Κύπρου.
Ο Ιερός Ναός ευρίσκεται σε κεντρική περιοχή της οροσειράς του Τροόδους, 
στο βόρειο τμήμα της κοιλάδας Σολέας. 
Είναι χτισμένη στη δυτική όχθη του ποταμού Κλάριου/Καρκώτη, 
σε απόσταση δύο περίπου χιλιομέτρων νοτιοδυτικά από την Κακοπετριά.Святитель Трифиллий, Епископ Левкусии Кипрской. 
Фреска  XVI век.церкви Св. Иоанна Предтечи, Аскас, Кипр.
 Άγιος Τριφύλλιος Επίσκοπος Λευκωσίας Κύπρου
Τοιχογραφία (Fresco)  τού 16ου αιώνα μ.Χ.
 στον Ιερό Ναό τού  Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 
στο χωριό Ασκάς,
στην οροσειρά του Τροόδους 
και στην γραφική περιοχή της Πιτσιλλιάς (Λευκωσία) Κύπρος
Πρόκειται γι΄ ένα χωριό που παράγει εξαιρετικά κρασιά 
και το οποίο πήρε την ονομασία του 
από τον πλούσιο γαιοκτήμονα Μανώλη Ασκά, ο οποίος έζησε εκεί το 1462. Τα χρόνια αυτά ήσαν χρόνια διωγμών και μαρτυρίων για τους χριστιανούς. Κι ο Τριφύλλιος, μολονότι ειδωλολάτρης, δεν ανεχόταν να βλέπει καθημερινά να εξελίσσονται μπροστά του όλα εκείνα τα κτηνώδη βασανιστήρια και αφάνταστα δράματα σε βάρος των χριστιανών. Η ευγενική ψυχή του, ποθούσε να γνωρίσει την πηγή που ενέπνεε στους χριστιανούς το θάρρος και την πίστη να αντιμετωπίζουν τα πιο σκληρά και κτηνώδη βασανιστήρια με ανοχή, πραότητα κι υπομονή και με χαμόγελο στα χείλη.

Όλα αυτά μαζί με την υπέροχη διδασκαλία του Κυρίου στην απροκατάληπτη κι αγνή ψυχή του έφεραν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και ο Τριφύλλιος έγινε χριστιανός.

Έτσι εγκαταλείπει τις τιμές και τις δόξες που του χάριζε η πλούσια κοινωνία της Βηρυτού και γυρίζει στην πατρίδα του την Κύπρο και σπεύδει να ενωθεί με τη χριστιανική κοινότητα. Εκείνες τις μέρες είχε κυκλοφορήσει ήδη το διάταγμα των Μεδιολάνων (313 μ.Χ.) που έδινε το δικαίωμα στους χριστιανούς να λατρεύουν ελεύθερα τον Θεό τους. Σαν έμαθε πως κι ο άγιος θαυματουργός Σπυρίδωνας, όπως κι ο άγιος Θεόδοτος επίσκοπος Κυρήνειας (βλέπε 2 Μαρτίου) είχαν αποφυλακισθεί από τον σκληρό κι άγριο σε ένστικτα ηγεμόνα της Κύπρου Σαβίνο, έσπευσε να θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία του πρώτου. Και σαν τον Ελισσαίο, τον μαθητή του Προφήτου Ηλία, έγινε κι αυτός μαθητής του Σπυρίδωνος. Παρά τις πολλές ταλαιπωρίες που είχε υποστεί η αγία εκείνη μορφή και τα βασανιστήρια τα φοβερά, στα οποία είχε υποβληθεί στα κάτεργα των μεταλλείων των Σόλων - ραπίσθηκε βάναυσα, από τα ραπίσματα βλάφτηκε το δεξιό του μάτι, το πόδι του το αριστερό είχε εξαρθρωθεί - η υγεία του με τη χάρη του Θεού είχε αρκετά αποκατασταθεί.

Κοντά στον θαυματουργό Σπυρίδωνα ο Τριφύλλιος μυείται καθημερινά στα μυστήρια του χριστιανισμού. Με τη μελέτη, την προσεκτική ακρόαση, και τον φλογερό ζήλο του κατόρθωσε σε λίγο διάστημα, να γνωρίσει τη χριστιανική πίστη σε όλη της την απλότητα, τη δύναμη και τη δόξα και να χειροτονηθεί από τον Άγιο διάκονος του. Από τη θέση αυτή ο νεαρός μαθητής άρχισε να δείχνει όλες τις ικανότητες και τα χαρίσματα με τα όποια τον προίκισε ο Θεός.

Την εποχή όμως αυτή νέοι εχθροί πιο επικίνδυνοι κι από τους διωγμούς που είχαν ήδη σταματήσει, απειλούν και διασαλεύουν την ειρήνη της Εκκλησίας. Είναι οι διάφοροι αιρετικοί. Και μεταξύ αυτών πρώτος και πιο επικίνδυνος ο Άρειος. Ο σάλος που δημιουργήθηκε στην Εκκλησία εξ αιτίας του υπήρξε πολύ-πολύ μεγάλος.

Για την αποκατάσταση της ειρήνης είχε συγκληθεί τότε στη Νίκαια της Βιθυνίας η Α' Οικουμενική Σύνοδος. Στη Σύνοδο αυτή έλαβε μέρος κι ο άγιος Σπυρίδωνας συνοδευόμενος από τον διάκονο του, τον ιερό Τριφύλλιο. Εκεί με πολύ ενδιαφέρον παρηκολούθησε ο ζηλωτής αθλητής τις συνεδριάσεις των 318 θεοφόρων πατέρων. Θαύμασε την επιχειρηματολογία και τους αγώνες του Μεγάλου Αθανασίου και κυριολεκτικά συγκλονίσθηκε από το θαύμα της κεραμίδας του ταπεινού κι απλοϊκού, αλλά μεγάλου σε αγιότητα δασκάλου του.

Μετά τη Σύνοδο ο Τριφύλλιος συνόδευσε και πάλιν τον δάσκαλο του στην Αντιόχεια, όπου κλήθηκε και θεράπευσε τον Αυτοκράτορα Κωνστάντιο (337 - 361 μ.Χ.), που έπασχε από ανίατη αρρώστια.

Ωραιότατη περιγραφή αυτής της επισκέψεως συνέγραψε ο Τριφύλλιος σε Ιάμβους. Την περιγραφή αυτή μεταγλώττισε ο συγγραφέας βίων αγίων και επίσκοπος Λεμεσού Λεόντιος (582 - 602 μ.Χ.) μαζί με τον τότε επίσκοπο Πάφου Θεόδωρο και τον εξεφώνισε σ' ένα λόγο του στην Τρεμετουσιά, στον πανηγυρίζοντα ναό του αγίου Σπυρίδωνος.

Μετά τη θαυμαστή θεραπεία του βασιλέως Κωνσταντίου δάσκαλος και μαθητής επέστρεψαν στην Κύπρο, για να συνεχίσουν το έργο τους. Στο μεταξύ οι χριστιανοί της Λήδρας (Λευκωσίας) που είχαν αρκετά αυξηθεί εκζητούν τον Τριφύλλια για επίσκοπό τους. Ο λύχνος ήρθε η ώρα να τεθεί επί της λυχνίας. Μπροστά στις επίμονες παρακλήσεις του ευσεβούς λαού, ο Σπυρίδωνας χειροτόνησε τον διάκονο του πρεσβύτερο και επίσκοπο τους.

Τη θέση αυτή λάμπρυνε κυριολεκτικά ο Άγιος με την όλη ζωή του, ζωή ασκητική, τη διδασκαλία του, το παράδειγμά του και τους αγώνες και τους μόχθους του για τον Χριστό.

Στην συνέχεια μαζί με τον άγιο δάσκαλο του, τον θαυματουργό Σπυρίδωνα (343 - 344 μ.Χ.) θα λάβουν μέρος στη Σύνοδο της Σαρδικής (Σόφια). Η σύνοδος αυτή, όπως ξέρουμε, συνεκλήθη, για να συνενώσει τους επισκόπους Ανατολής και Δύσεως, για να αντιμετωπίσουν από κοινού την αίρεση του αρειανισμού, που εξακολουθούσε να ταράζει και να διασπά τη μία Εκκλησία. Τα πρακτικά υπέγραψαν αμφότεροι μαζί με τους άλλους επισκόπους της νήσου, που έλαβαν μέρος σ' αυτή. Τα πρακτικά της Συνόδου εκτός από τον άγιο Σπυρίδωνα και Τριφύλλια υπόγραψαν: Οι Αυξίβιος, Φώτιος, Γελάσιος, Αφροδίσιος, Ειρηνικός, Νουνέχιος, Αθανάσιος, Μακεδόνιος, Νορθανός και Σωσικράτης. Αγνοούμε δυστυχώς την επισκοπή εκάστου.

Μετά την επιστροφή τους στην Κύπρο ο ιερός Τριφύλλιος συνέχισε με τον ίδιο κι ακόμη περισσότερο ζήλο το έργο του για την εμπέδωση των ευαγγελικών αληθειών μεταξύ του ποιμνίου του.

Σε μια άλλη περίπτωση Τριφύλλιος και Σπυρίδωνας ανέλαβαν μια πολύ δύσκολη οδοιπορία ανάμεσα στα βουνά της οροσειράς του Πενταδάκτυλου, για να πάνε στην Κερύνεια, όπου καθήκοντα ανώτερα τους καλούσαν. Την οδοιπορία αυτή περιέγραψε και πάλιν ο Τριφύλλιος σε ιαμβικό μέτρο. Δυστυχώς κι αυτή χάθηκε. Το μόνο που αναφέρεται, είναι ότι οι ομορφιές της περιοχής αυτής τόσο εμάγευσαν την ποιητική και συναισθηματική ψυχή του Τριφυλλίου, ώστε ο γηραιός δάσκαλος του να αναγκασθεί να τον παρατηρήσει.

- Μην παρασύρεσαι, αδελφέ, από τις επίγειες καλλονές. «Ουκ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν». Πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Στον ουρανό και στις αθάνατες κι αιώνιες ομορφιές του Ουρανού και της θριαμβεύουσας εκεί Εκκλησίας του Χριστού, ας έχουμε πάντα προσηλωμένο τον νου μας.

Ο Συναξαριστής αναφέρει και μια άλλη περίπτωση που ο Τριφύλλιος δέχτηκε με ταπεινοφροσύνη τον έλεγχο του δασκάλου του. Ήταν σε μια ομιλία του για τον παράλυτο της Καπερναούμ, που ο Τριφύλλιος αντήλαξε τη λέξη κράββατο, με την αρχαιοπρεπή λέξη «σκίμποδα». «Ου συ γε, του είπε, αμείνων ει, του τον κράββατον ειρηκότος». Δεν είσαι συ, του είπε, καλύτερος κι ανώτερος από Εκείνο που ονόμασε το στρώμα κρεβάτι. Με σεβασμό πρέπει να χρησιμοποιεί ο καθένας τις λέξεις Εκείνου.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του ποιμνίου του ίδρυσε στην επισκοπή του τη Μονή της Οδηγήτριας ή Χρυσοδηγητρίας με ένα πολύ ευρύ κοιμητήριο. Η εκκλησία με την οποία στόλισε το μοναστήρι ήταν αρκετά μεγάλη και μπορούσε να περιλάβει όλους τους χριστιανούς της πόλεώς του.

Εκτός από το ανδρικό αυτό μοναστήρι έκτισε στη Λευκωσία κι ένα γυναικείο. Σ' αυτό, λέγεται, μόνασε κι η μητέρα του. Στο μοναστήρι αυτό, όρισε όσες μοναχές κινούμενες από θείο έρωτα ήθελον πάει να προσκυνήσουν στους Αγίους Τόπους και περνούσαν από την Κύπρο τόσο στον πηγαιμό όσο και στον ερχομό, να φιλοξενούνται σ' αυτό.

Δυστυχώς από τα πολλαπλά έργα του άγιου δεν απέμεινε τίποτε. Η Μονή της Οδηγήτριας με τον μεγάλο ναό της που ήταν κτισμένη πιθανόν έξω από τα σημερινά τείχη της Λευκωσίας μεταξύ του ανοίγματος του Χατζησάββα και του ανοίγματος του αγίου Αντωνίου, όπως κι η άλλη γυναικεία μονή κατεστράφησαν κατά τις διάφορες αραβικές επιδρομές. Ο Χάκκετ-Παπαϊωάννου είναι της γνώμης, ότι ο ναός της Οδηγήτριας είναι ο σημερινός ναός της φανερωμένης. Εδώ κοντά ήταν και το μέγαρο του Βισκούντη (Διοικητή της Λευκωσίας). Κατ' αυτές κατεστράφη κι ο ναός που κτίστηκε αργότερα έπ' ονόματι του αγίου Τριφυλλίου και που βρισκόταν μεταξύ του ανοίγματος αγίου Αντωνίου και Παλουριώτισσας. Ίσως κοντά εκεί στη σημερινή πύλη της Αμμοχώστου. Εδώ ήταν κι ένα μεγάλο έλος, το οποίο είχε αποξηρανθεί, γιατί τα κουνούπια, που αναπτυσσόντουσαν, μάστιζαν κυριολεκτικά την πόλη.

Δυστυχώς κι από τα γραπτά έργα του θείου αυτού ιεράρχου και ποιμένος, αν και συνέγραψε πολλά έργα, δεν έχει διασωθεί παρά μονάχα μεταγλωττισμένος σε απλούστερη γλώσσα ο βίος του αγίου Σπυρίδωνος, τον οποίο είχε αρχικά συγγράψει όπως είπαμε ο ίδιος σε ιάμβους. Το έργο αυτό βρίσκεται σε πολλούς κώδικες όπως της Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων, του Βελγίου, του Βατικανού, της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και αλλαχού.

Αυτές είναι οι ιστορικές παραδόσεις για τον άγιο Τριφύλλιο μέχρι τον IB' αιώνα μ.Χ.

Σ' ένα άλλο χειρόγραφο Συναξάρι που βρέθηκε στο Παρισινό Κολλέγιο Κλερμόντ από τον αγιολόγο Βολλανδιστή Πάμπροχ (Papebroch) το 1662 μ.Χ. και δημοσιεύτηκε από τον ίδιο το 1698 μ.Χ. στα Analecta Bollandiana και το οποίο αναδημοσιεύθηκε το 1948 μ.Χ., αναφέρεται, πως ο Άγιος μας, είχε πατέρα ένα απ' τους 12 περιφανείς άνδρες, που ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε μεταφέρει από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Απ' την Κωνσταντινούπολη ο νεαρός Τριφύλλιος με τη μητέρα του Δομνίκη πήγαν να προσκυνήσουν στα Ιεροσόλυμα και στην επιστροφή τους ήλθαν στην Κύπρο. Εδώ ο Τριφύλλιος προσεκολλήθη στον άγιο Σπυρίδωνα κι η μητέρα του αργότερα έγινε μοναχή στο γυναικείο μοναστήρι.

Σύμφωνα με τον άγνωστο αυτόν Κύπριο Συναξαριστή ο Τριφύλλιος ήταν νέος υψηλός κι ωραίος κι ευγενής στην εμφάνιση. Είχε μεγάλα γαλανά μάτια κι ήταν όλος χάρη και γλυκύτητα. Είχε το γένειο τριγωνικό κι έμοιαζε σαν άλλος Ααρών και Σαμουήλ. Ζούσε πτωχικά, γιατί ότι είχε τα πρόσφερε στους πτωχούς.

Όταν κάποτε ένας σεισμός κατερείπωσε τη Λευκωσία, ο Άγιος έτρεχε μέσα στα ερείπια και με τα ίδια του τα χέρια έβγαζε τους ζωντανούς για να τους περιποιηθεί, και τους νεκρούς για να τους ενταφιάσει. Όλη τη ζωή του πέρασε νηστεύοντας και προσευχόμενος και διδάσκοντας το θέλημα του Θεού. Σε όλα υπήρξε τύπος και υπογραμμός αρετής για το ποίμνιο του.

Πέθανε σε ηλικία 80 χρόνων περίπου, και θάφτηκε όπως αναφέραμε πιο πάνω, στην Ιερά Μονή της Οδηγήτριας.

Σε μια από τις αραβικές επιδρομές, όπως γράφει ο Λεόντιος Μαχαιράς στο χρονικό του γύρω στον 15ο αιώνα μ.Χ., Άραβες τυμβωρύχοι επιδρομείς, με την ελπίδα να βρουν κάποιο θησαυρό, άνοιξαν και τον τάφο του αγίου Τριφυλλιού. Αντί άλλου θησαυρού βρήκαν το ιερό λείψανο του Αγίου ανέπαφο και να ευωδιάζει. Γεμάτοι αγριότητα και κακία απέκοψαν με μαχαίρι την κεφαλή και ω του θαύματος! Από τον λαιμό έτρεξε άφθονο αίμα! Τότε τα ανθρωπόμορφα εκείνα κτήνη φοβισμένα πήραν το ιερό σκήνωμα και το πήγαν εκεί όπου στα χρόνια της Φραγκοκρατίας η οικία του Βισκούντη. Του διοικητή., κοντά στον ναό της Φανερωμένης, και άναψαν φωτιά να το κάψουν. Άλλαι όμως αι βουλαί των ανθρώπων και άλλα ο θεός κελεύει. Με τη χάρη του Κυρίου το λείψανο έμεινε ανέπαφο. Σαν το είδαν, ένας εκ των Αράβων εφώναξε: «Εν ονόματι Ιησού του σου Χριστού πυρ! καυθήναι ανέσχου». Στο όνομα του Ιησού Χριστού δέξου να καείς. Και πράγματι μετά από αυτό, η φωτιά άγγιξε ελαφριά το λείψανο και τα μαλλιά της κεφαλής. Και συνεχίζει ο Συναξαριστής: «Και μάρτυς έγωγε τούτου, ο τήν δε την ιστορίαν συνθεμένος, την δε ιεράν εκείνου κεφαλήν ημίφλεκτον εωρακώς, τα τε των λειψάνων τεμάχια την του πυρός τροφήν προδεικνύοντα, ά δη κατά την Μαΐου τρίτην προτίθενται εις αγιασμού μετουσίαν, καθ' ην ώραν και ημέραν ποτέ τοις ανομούσι ταύτ' ετετόλμητο».

Αυτή τη σκηνή της προσβολής των ιερών λειψάνων παρακολουθούσε ο άγιος Διομήδης, που ασκήτεψε σε μια σπηλιά κοντά στο προάστιο της Λευκωσίας τον Λευκομιάτη. Εκμεταλλευόμενος ο ασκητής τη σύγχυση των τυμβωρύχων κι αγρίων Σαρακηνών άρπαξε την ιερά κεφαλή του αγίου Τριφυλλιού κι έτρεξε να τη μεταφέρει στο ασκητήριό του. Κάποιος όμως τον αντελήφθη και τον πρόδωσε. Στη στιγμή, 500 τόσοι Σαρακηνοί έτρεξαν ξοπίσω του να τον συλλάβουν. Βλέποντας ο Άγιος αδύνατη τη σωτηρία του, σταμάτησε εκεί κοντά «στη φούρκα» (αγχόνη). Η αγχόνη ήταν πλησίον της σημερινής πύλης της Αμμοχώστου., είπε δύο λέξεις θερμής προσευχής, και στρεφόμενος προς τους διώκτες του, έπτυσε στον αέρα προς το πρόσωπο τους. Την ίδια στιγμή οι Σαρακηνοί σαν να τους έσπρωξε κάποιος, έπεσαν χαμαί, φούσκωσε η κοιλιά τους και δεν μπορούσαν να τρέξουν. Μετανοημένοι σύρθηκαν σιγά-σιγά πίσω από τον Άγιο, ο οποίος στο μεταξύ είχε πάει στο ασκητήριό του. Όταν πλησίασαν με δάκρυα στα μάτια άρχισαν να τον παρακαλούν να τους λυπηθεί. Ο Άγιος τους σπλαχνίστηκε και τους θεράπευσε. Μετά από τη θαυμαστή θεραπεία τους πίστεψαν όλοι στον Χριστό και βαπτίστηκαν.

Εις ανάμνηση του γεγονότος της προσβολής των Ιερών λειψάνων του αγίου Τριφυλλίου από τους Σαρακηνούς, γινόταν κάθε χρόνο γιορτή στον ναό του Αγίου την ημέρα αυτή, 3 Μαΐου. Κατ' αυτήν προβάλλονταν τα μισό καμένα λείψανα σε προσκύνημα. Την ίδια μέρα από τον γύρω χώρο μάζευαν βούρλα κι αλλά χόρτα, τα οποία έκαιαν, για να θυμούνται το εκεί έλος, που είχε αποξηρανθεί. Δυστυχώς ο χρόνος, ο πανδαμάτορας χρόνος τίποτα δεν μας διέσωσε από όλα αυτά τα ιερά κειμήλια.


Ιερά Λείψανα: Η Κάρα του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Κύκκου Κύπρου.
Η κάρα του Αγίου σήμερα φυλάσσεται στη Μονή Κύκκου και μεταφέρεται στην Λευκωσία στον ναό της Φανερωμένης στην Λευκωσία κάθε χρόνο στους εορτασμούς της μνήμης του Αγίου Τριφυλλίου προστάτη και πολιούχου της Λευκωσίας.

Ο μοναδικός ναός, σήμερα, σε όλη την Κύπρο, 
ο οποίος είναι αφιερωμένος στον πολιούχο και πρώτο Επίσκοπο της Λευκωσίας, 
είναι το μικρό παρεκκλήσι στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Ελένειον.


Το Ελένειον και το θαύμα

Τη φροντίδα και συντήρηση του ναού είχε πάντοτε το Δημοτικό Σχολείο Ελένειον, είτε οι μαθητές με τους δασκάλους τους είτε οι φροντίστριες του σχολείου.

Από το 1996, με πρωτοβουλία της δασκάλας Τούλας Χαραλαμπίδου, ο ναός παρέμενε ανοικτός για προσκύνηση, κατά τις ώρες που ήταν ανοικτό και το σχολείο.

Η κ.Χαραλαμπίδου δέθηκε ιδιαίτερα με το ναό και από το 1998, που αφυπηρέτησε, μέχρι το 2008 πήγαινε (από το σπίτι της στην Αγλαντζιά) νωρίς το πρωί, για να ανοίξει και να καθαρίσει.

Όπως μας είπε, αυτή η διαδικασία τής έδινε μεγάλη χαρά και της θύμιζε τα χρόνια που ζούσε στην Κερύνεια, όταν όλες σχεδόν οι γυναίκες, σε τακτά διαστήματα, φρόντιζαν για την καθαριότητα των ναών της πόλης.

Η κ. Χαραλαμπίδου θυμάται ότι όταν ακόμα υπηρετούσε στο Ελένειον, γίνονταν υπαίθριες λειτουργίες στο χώρο του ναού, τη μέρα της γιορτής του Αγίου.

Ένα περιστατικό που θυμήθηκε η κ. Χαραλαμπίδου και είχε σχέση με το ναό του Αγίου Τριφυλλίου, ήταν που επικοινώνησε μαζί της μία γυναίκα από την Πάφογια να της πει ότι είδε στον ύπνο της κάποιον ιερωμένο που της ανέφερε ότι το όνομά του ήταν «παπα-Τριφύλλιος».

Ο ιερωμένος είχε πει στη γυναίκα ότι ο γαμπρός της (που είχε σοβαρό πρόβλημα καρδιάς) θα γινόταν καλά. «Πράγματι», όπως μας εξήγησε η κ. Χαραλαμπίδου, «ο γαμπρός της γυναίκας εκείνης, σε ιατρική εξέταση που υποβλήθηκε λίγο πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, φάνηκε ότι ήταν τελείως υγιής!».

«Σήμερα ο ναός είναι ανοικτός καθημερινά μέχρι τις 12:30 το μεσημέρι και πολλά άτομα τον επισκέπτονται για προσκύνημα».


Минея - Июнь (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Μηναῖο - Ιούνιος (τεμάχιο). Εἰκονίδιο στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰώνα μ.Χ. στήνἘκκλησία καί τό Αρχαιολογικό Μουσεῖο τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας .Ἀπολυτίκιον
Ήχος γ'.
Ζήλον πίστεως έχων, Παμμάκαρ, ανεβλάστησας καρπούς ωρίμους, των γαρ εχθρών κατήσχυνας τας φάλαγγας, και τον Βελίαρ, Τριφύλλιε, έκτεινας· Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέ τευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...