Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε
Προφήτης ΕλισσαίοςΕργο  Θεοδοσίου  Μοναχοῦ Νέα Σκήτη Ἁγ. Ὄρους Ἠλίαν ἵπποι, τὸν δὲ διπλοῦν Ἠλίαν,
Εἰς οὐρανοὺς ἀνῆγον ὡς ἵπποι Νόες.
Πότμον Ἐλισσαῖος δεκάτῃ λάχεν ἠδὲ τετάρτῃ.Ὁ Ἐλισσαῖος ἐγεννήθηκε στὰ Γάλγαλα, ποὺ ἦταν πόλη τῆς Παλαιστίνης. Τότε, συνέβη ἕνα καταπληκτικὸ γεγονός. Ἐκεῖ στὰ Γάλγαλα ἐλάτρευαν γιὰ θεὸ ἕνα ἄγαλμα χρυσῆς δαμάλεως. Αὐτὸ τὸ ἄγαλμα ἐμούγκρισε τότε τόσο δυνατά, ποὺ ἀκούστηκε στὰ Ἱεροσόλυμα. Ὁ μέγας ἀρχιερεύς, ὅταν τὸ ἀφουγκράστηκε, εἶπε: - Σήμερα μεγάλος προφήτης ἐγεννήθηκε. Καὶ αὐτὸς θὰ γκρεμίσει τὰ γλυπτὰ καὶ θὰ συντρίψει τὰ χωνευτὰ εἴδωλα.
Περὶ τὸ ἔτος 908 π.Χ. ὁ Θεὸς εἶπε στὸν προφήτη Ἠλία: - Πήγαινε στὸ δρόμο τῆς Δαμασκοῦ καὶ νὰ χρίσεις προφήτην, γιὰ διάδοχόν σου, τὸν Ἐλισαιέ, τὸν υἱὸν Σαφάτ. Πράγματι! Ἐπῆγε καὶ τὸν βρῆκε τὸν Ἐλισσαῖο στὸν ἀγρό του νὰ ὀργώνει τὴν γῆ. Ἦταν πλούσιος, εἶχε 12 ζευγάρια βόδια. Ὁ προφήτης Ἠλίας, μόλις τὸν συνάντησε, ἔβγαλε τὴ μηλωτή του, τὸ προβάτινο δηλαδὴ πανωφόρι του καὶ τὸ ἔριξε ἐπάνω στὸν Ἐλισσαῖο, καὶ τὸν ἐκάλεσε κοντά του. Ὁ Ἐλισσαῖος ἀμέσως τὸν ἀκολούθησε. Πρωτύτερα ὅμως ἐπῆρε τὰ ζυγάλετρα καὶ ὅλα τὰ ξύλινα γεωργικὰ ἐργαλεῖα, ἔσφαξε ὅλα τὰ βόδια του, τὰ ἔψησε καὶ τὰ μοίρασε στὸν λαό. Ἀμέσως κατόπιν ἀκολούθησε τὸν Προφήτη Ἠλία, ὅπως ἀργότερα ἔκαμαν καὶ οἱ Ἀπόστολοι. Τὸν ὑπηρετοῦσε δὲ ἕως ὅτου ὁ Ἠλίας ἀνελήφθη στὸν οὐρανό.
Ὅταν ἐπρόκειτο ν᾿ ἀναληφθεῖ ὁ Ἠλίας, ἐπῆρε τὸν Ἐλισσαῖο μαζί του καὶ ἔφυγαν ἀπὸ τὰ Γάλγαλα. Σὲ κάποιο μέρος ὁ Ἠλίας εἶπε στὸν Ἐλισσαῖο: - Ἐσὺ κάθισε ἐδῶ. Ἐμένα μὲ ἔστειλε ὁ Κύριος νὰ πάω εἰς τὴν Βαιθήλ. - Ὄχι, τοῦ εἶπε ὁ Ἐλισσαῖος. Δὲν θὰ σὲ ἐγκαταλείψω ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγο. - Πράγματι, τὸν ἀκολούθησε στὴ Βαιθήλ. Στὴν Βαιθὴλ ἦταν ὁ τόπος, ὅπου ἐκοιμήθη ὁ Ἰακώβ, ὅταν ἔφευγε τὴν ὀργὴ τοῦ Ἠσαῦ, καὶ στὸν ὕπνο του εἶδε τὴν κλίμακα, ποὺ ἐστηριζόταν στὴν γῆ καὶ ἔφθανε στὸν οὐρανό.
Ἐκεῖ ἐπῆγαν τότε στὸν Ἐλισσαῖο οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν, οἱ μαθητές των, οἱ ὑποτακτικοὶ δηλαδὴ τῶν προφητῶν, καὶ εἶπαν πρὸς τὸν Ἐλισσαῖο· - Κατέχεις το, ὅτι σήμερα ὁ Κύριος παίρνει τὸ δάσκαλό σου, τὸν Ἠλία, ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι σου; - Κατέχω το, εἶπε! Ἀλλὰ σωπᾶτε καὶ μὴ μιλεῖτε.
Ἐκεῖ τοῦ εἶπε πάλι ὁ Ἠλίας τοῦ Ἐλισσαίου: - Κάθισε ἐσὺ ἐδῶ, διότι ἐμένα μὲ στέλλει ὁ Κύριος στὴν Ἰεριχώ. Ὁ Ἐλισσαῖος δὲν ἐκάθισε καὶ ἐπήγαινε μαζὶ στὴν Ἰεριχώ. Ἐκεῖ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν, ποὺ ἦσαν εἰς τὴν Ἰεριχώ, ἐπλησίασαν τὸν Ἐλισσαῖο καὶ τοῦ εἶπαν: - Κατέχεις το, ὅτι σήμερα λαμβάνει ὁ Θεὸς τὸν κύριό σου ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι σου; - Ναί, εἶπε, κατέχω το. Ἀλλὰ σωπᾶτε.
- Κάθισε σύ, τοῦ εἶπε πάλι ὁ Ἠλίας, ἐδῶ, διότι ἐμένα μὲ στέλλει ὁ Κύριος νὰ πάω στὸν Ἰορδάνη. - Ὄχι, τοῦ εἶπε πάλι ὁ Ἐλισσαῖος. Δὲν θὰ σὲ ἐγκαταλείψω σὲ καμιὰ περίπτωση.
Τότε ἐβάδισαν καὶ οἱ δύο μαζί. Τοὺς ἀκολούθησαν ὅμως ἀπὸ μακρυὰ καὶ πενήντα ἄνδρες, μαθητὲς τῶν προφητῶν. Οἱ δύο τους ἐστάθηκαν στὴν ὄχθη τοῦ Ἰορδάνου. Τότε ὁ Ἠλίας ἐπῆρε τὴν μηλωτή του, τὴν ἐτύλιξε καὶ ἐκτύπησε τὸ νερό. Τὸ νερὸ ἐχωρίστηκε στὰ δύο, καὶ αὐτοὶ ἐπέρασαν, σὰν μέσα σὲ ξηρά.
Ὅταν ἐπέρασαν, ὁ Ἠλίας εἶπε στὸν Ἐλισσαῖο: - Ζήτησέ μου, τί νὰ σοῦ δώσω, προτοῦ ἀναληφθῶ. - Θέλω τοῦ εἶπε νὰ μοῦ δώσεις διπλῆ τὴν προφητικὴ χάρη σου καὶ νὰ κάμω κι ἐγὼ διπλάσια ἔργα ἀπὸ τὰ δικά σου. - Πολὺ δύσκολο πρᾶγμα ἐζήτησες, τοῦ εἶπε ὁ Ἠλίας. Ἀλλά, ἂν μὲ δεῖς ν᾿ ἀναλαμβάνομαι, ἂς σοῦ γίνει ἔτσι, ὅπως τὸ ζήτησες. Ἐὰν ὅμως δὲν μὲ δεῖς, δὲν θὰ σοῦ δοθεῖ αὐτό.

Огненное восхождение пророка Илии и пророк Елисей
 Икона XVII века. Ярославль.
Ανάβαση του Προφήτη Ηλία και ο Προφήτης Ελισσαίος.
Εικόνα τού 17ου αιώνα μ.Χ.. 
στο Γιαροσλάβλ που είναι πόλη της Ρωσίας και διοικητικό κέντρο 
τής Περιφέρειας Γιαροσλάβλ. και ευρίσκεται 250 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας.
Ἐνῷ ὅμως περπατοῦσαν καὶ συζητοῦσαν, αἴφνης παρουσιάζεται ἕνα ἁμάξι πύρινο, μὲ ἵππους πύρινους. Μπῆκε μεταξύ τους καὶ τοὺς χώρισε. Ἅρπαξε τότε μέσα τὸν Ἠλία καὶ σὰν μὲ ἀνεμοστρόβιλο, ἀναλήφθηκε ὁ Ἠλίας εἰς τὸν οὐρανό. Ὁ Ἐλισσαῖος ἔβλεπε ἀπὸ κάτω καὶ φώναζε: - Πάτερ - Πάτερ, ἅρμα Ἰσραὴλ καὶ ἱππεῖς αὐτοῦ. Σὺ, δηλαδή, πάτερ, ἤσουν ὁ προστάτης τοῦ Ἰσραήλ. Σὺ τὸ ἱππικό του, καὶ ἡ δύναμή του. - Ἀλλὰ δὲν τὸν εἶδε πιά. Ἐχάθηκεν ὁ Ἠλίας μὲ τὸ πύρινο ἅρμα στὰ ὕψη τοῦ οὐρανοῦ. Ἀπὸ τὴν στενοχώρια του τότε ὁ Ἐλισσαῖος ἔπιασε τὰ ροῦχα του καὶ τὰ ἔσκισε στὰ δύο.
Ἐσήκωσε κατόπιν τὴ μηλωτὴ τοῦ Ἠλία, ποὺ ἔπεσε ἀπὸ ἐπάνω καὶ γύρισε πίσω. Ἐστάθηκε στὴν ὄχθη τοῦ Ἰορδάνου. Ἐπῆρε κατόπιν τὴν μηλωτὴ τοῦ Ἠλία καὶ ἐκτύπησε τὸ νερό. Ἀλλὰ δὲν ἐχώρισε τὸ νερὸ στὰ δύο. Τότε εἶπε: - Ποῦ εἶναι ὁ Κύριος, ὁ Θεὸς τοῦ Ἠλία; Ἐχτύπησε πάλι τὰ νερὰ καὶ ἐχώρισαν στὰ δύο ἀπ᾿ ἐδῶ καὶ ἀπ᾿ ἐκεῖ, καὶ ἔτσι πέρασε ὁ Ἐλισσαῖος. Ὅταν ὅμως τὸν εἶδαν οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν, ποὺ ἦσαν ἀπέναντι τῆς Ἰεριχοῦς, εἶπαν: - Τὸ πνεῦμα τοῦ Ἠλιοὺ ἀναπαύθηκε στὸν Ἐλισσαῖο.
Ἐπῆγαν τότε, τὸν ἐσυνάντησαν, τὸν ἐπροσκύνησαν καὶ τοῦ εἶπαν: - Μαζί μας ἔχομε πενῆντα στρατιῶτες. Νὰ πᾶνε καὶ θὰ ψάξουν γιὰ τὸν Κύριό σου, μήπως τὸν ἐσήκωσε πνεῦμα Κυρίου καὶ τὸν ἔριξε στὸν Ἰορδάνη ἢ σὲ κανένα βουνό; - Ὄχι, τοὺς εἶπε ὁ Ἐλισσαῖος, νὰ μὴ στείλετε. Ἐκεῖνοι ὅμως ἐπέμεναν πολύ. - Ἐπὶ τέλους στείλατε, τοὺς εἶπε. Πράγματι ἔστειλαν πενῆντα ἄνδρες, ἔψαξαν τρεῖς ἡμέρες παντοῦ καὶ δὲν τὸν εὑρῆκαν. Ἐπέστρεψαν κατόπιν καὶ εὑρῆκαν τὸν Ἐλισσαῖο στὴν Ἰεριχώ. Τοῦ ἀνέφεραν τὶς ἄκαρπες ἐνέργειές των. - Σᾶς εἶπα νὰ μὴν πᾶτε, τοὺς ἐπαρατήρησε.
Ἐνῷ ἡ δράση τοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ ἦταν στραμμένη στὴν ἀνάκτηση τῆς χαμένης πίστεως μεγάλου μέρους τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ, ὁ Προφήτης Ἐλισσαῖος ἐκήρυξε γιὰ τὸ ἦθος τοῦ λαοῦ.
Ὁρισμένοι προφῆτες ἐκήρυτταν μὲ τοὺς λόγους καὶ τὰ ὁράματά τους, ἄλλοι μὲ τὰ βάσανα καὶ τὶς θλίψεις τους· ὁ Ἐλισσαῖος, ὅπως καὶ ὁ δάσκαλός του, ἐφανέρωνε τὴν ἀλήθεια τοῦ κηρύγματός του μὲ θαύματα. Τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἦταν σὲ αὐτὸν δύναμη ποὺ ἀνέτρεπε τοὺς φυσικοὺς νόμους, δίνοντας μαρτυρία γιὰ τὴν χάρη ποὺ δίνεται σὲ ἐκείνους ποὺ παραμένουν πιστοὶ στὸν ἀληθινὸ Θεό, καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐπροτύπωνε τὸ ἔργο τοῦ Σωτῆρος.Деяния пророка Елисея Фреска XVII века. Ярославль.
Οι Πράξεις του Προφήτη Ελισσαίου. Τοιχογραφία (Fresco)  τού 17ου αιώνα μ.Χ.. 
στο Γιαροσλάβλ που είναι πόλη της Ρωσίας και διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας Γιαροσλάβλ. και ευρίσκεται 250 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας.Ὅπως εἶχε λάβει τὴν διαβεβαίωση, ἔλαβε ὄντως διπλῆ τὴν προφητικὴ χάρη ἀπὸ αὐτὴν ποὺ εἶχεν ὁ Ἠλίας. Ἐνῷ ὁ Ἠλίας θαυματούργησε ἑπτὰ φορές, τὰ θαύματα τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου ἦσαν δεκατέσσαρα. Ὄντως ἡ δράση του ὡς προφήτου ἐμφανίζεται κυρίως συνυφασμένη μὲ ἔκτακτες ἐνέργειες καὶ παντοειδῆ θαύματα. Ἀκολουθεῖ μικρὰ ἀναφορὰ σὲ αὐτά:
1. Τὰ ὕδατα τῆς Ἰεριχοῦς, τὰ ὁποῖα ἔκαναν ἀτέκνους τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ ζῷα ποὺ τὰ ἔπιναν, τὰ ἐγιάτρεψε ρίχνοντας ἁλάτι σὲ αὐτὰ καὶ λέγοντας· «Τάδε λέει Κύριος, ἰατρεύω τὰ νερὰ αὐτά».
2. Ὁ Ἐλισσαῖος ἐπολλαπλασίασε τὸ ἀπόθεμα ἐλαίου μιᾶς φτωχῆς χήρας γιὰ νὰ μπορέσει νὰ πληρώσει τὰ χρέη της.
3. Ἐμετάτρεψε τὸ πικρὸ φαγητὸ σὲ νόστιμο χυλὸ γιὰ νὰ φάγουν οἱ προφῆτες καὶ πολλαπλασιάζοντας εἴκοσι κριθαρένια ψωμιὰ ἔθρεψε ἑκατὸ ψυχές.
4. Κάθε φορὰ ποὺ ἐπερνοῦσε ἀπὸ τὸ χωριὸ Σουμάν, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ἐφιλοξενοῦνταν στὸ σπίτι μιᾶς πλουσίας γυναίκας, ποὺ ἀπέκτησε γιὸ μὲ τὶς προσευχὲς τοῦ Ἐλισσαίου.
5. Μία ἡμέρα, ὁ γιός της, τὸν ὁποῖον εἶχε ἀποκτήσει, ἀπόθανε. Ἔτρεξε τότε νὰ βρεῖ τὸν Ἐλισσαῖο στὸ Καρμήλιον ὄρος καὶ τὸν ἐπαρακάλεσε νὰ ἔρθει στὸν οἴκο της. Ὁ προφήτης εὑρῆκε τὸν νεκρὸ νὰ κείτεται στὸ κρεβάτι του. Κι ἐνῷ θαῦμα θὰ μποροῦσε νὰ γίνει καὶ μόνο μὲ τὴν προσευχή, ἐκεῖνος ἐξάπλωσε πάνω στὸ παιδί, ἔβαλε τὸ στόμα του πάνω στὸ στόμα του, τὰ μάτια του στὰ μάτια του καὶ τὰ χέρια του στὰ χέρια τοῦ παιδιοῦ καὶ τοῦ ἐμφύσησε πνοὴ ζωῆς. Μὲ τὴν ἐνέργειά του αὐτή, ὁ προφήτης ἐπροτύπωσε τὴν ἐνανθρώπιση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκατῆλθε ἐξ οὐρανοῦ γιὰ νὰ μπεῖ στὰ μέτρα τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ νεκρουμένου ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, καὶ νὰ τοῦ ἐμφυσήσει τὸ δικό Του Πνεῦμα τῆς αἰωνίου ζωῆς.
6. Κατόπιν, ὁ Ἐλισσαῖος ἐπρότρεψε τὴν ἴδια Σωμανίτιδα νὰ φύγει ἀπὸ τὸ βασίλειο τοῦ Ἰσραὴλ καὶ νὰ μεταβεῖ στὴν χώρα τῶν Φιλισταίων γιὰ νὰ γλυτώσει ἀπὸ ἕναν λιμό, ὁποὺ ἔμελλε νὰ κρατήσει ἑπτὰ χρόνια.
7. Μίαν ἄλλη φορά, καθὼς ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς προφῆτες τοῦ Ἐλισσαίου ἐργαζόταν στὴν ὄχθη τοῦ Ἰορδάνη, τοῦ ἐξέφυγε τὸ σίδερο τοῦ τσεκουριοῦ καὶ ἔπεσε στὸ νερό. Τὸ εἶπε στὸν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ καὶ τότε αὐτὸς ἔριξε ἕνα ξύλο στὸ ἴδιο σημεῖο καὶ ἔκανε τὸν σίδηρο νὰ ἐπιπλεύσει, προτυπώνοντας ἔτσι τὴν ἰδιότητα τοῦ Σταυροῦ νὰ ὑψώνει τὴν πεπτωκυῖα φύση τοῦ ἀνθρώπου.
8. Φωτισμένο ἀπὸ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, τὸ βλέμμα τοῦ Ἐλισσαίου ἦταν τόσο διεισδυτικό, ὥστε ἀποκάλυπτε στοὺς βασιλεῖς τοῦ Ἰσραὴλ καὶ στοὺς συμμάχους τους τὰ σχέδια τοῦ βασιλέα τῆς Ἀσσυρίας. Καὶ κάθε φορὰ ποὺ αὐτὸς ἤθελε νὰ στήσει ἐνέδρα στοὺς Ἰσραηλῖτες, τοὺς ἔβρισκε στὴν θέση τους καὶ ἑτοιμοπόλεμους.
9. Στὴν πολιορκημένη ἀπὸ τοὺς Σύριους Σαμάρεια ποὺ βασανιζόταν ἀπὸ τὴν πεῖνα, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ἀνήγγειλε τὴν προσεχὴ σωτηρία της στὸν βασιλέα, ποὺ ἦταν ἕτοιμος νὰ βλασφημήσει. Τὴν ἑπόμενη ἀνακάλυψαν ὅτι ὁ ἐχθρικὸς στρατὸς εἶχε φύγει μετὰ ἀπὸ ἕνα τρομερὸ δρᾶμα, ἀφήνοντας πίσω του ὅλες τὶς προμήθειες καὶ ἕνα μεγάλο μέρος τῆς λείας.
10. Ὁ προφήτης Ἐλισσαῖος δὲν ἀρκοῦνταν νὰ προφητεύει μόνο στοὺς Ἰσραηλῖτες, ἀλλὰ ἀσκοῦσε τὸ λειτούργημά του καὶ πρὸς τοὺς εἰδωλολάτρες. Προεῖπε τὴν δολοφονία τοῦ βασιλέως τῆς Δαμασκοῦ Μπὲν-Ἀδὰδ Β´, ἀπὸ τὸν ἀξιωματικό του Ἀζαήλ, καὶ ἀνήγγειλε στὸν τελευταῖο ὅτι θὰ ἔπαιρνε τὴν ἐξουσία.
11. Μιὰν ἄλλη φορά, ὁ προφήτης Ἐλισσαῖος ἐθεράπευσε τὸν Νεεμάν, πολύτιμο συνεργάτη τοῦ βασιλέως τῆς Συρίας ἀπὸ τὴν λέπρα, στέλνοντάς τον νὰ λουσθεῖ στὸν Ἰορδάνη, προτυπώνοντας ἔτσι τὴν σωτηρία τῶν εἰδωλολατρῶν μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα. Ὁ Νεεμάν, μόλις ἐπλύθηκε, ἡ λέπρα ἔπεσε ἀπὸ πάνω του σὰν λέπια ψαριοῦ καὶ ἔγινε τὸ σῶμα του καθαρὸ καὶ ὑγιές. Εὐγνώμων τότε, ἐπρόσφερε δῶρα στὸν Ἐλισσαῖο, ὁ ὁποῖος τὰ ἀρνήθηκε, γνωρίζοντας ὅτι ἡ εὐγνωμοσύνη ὀφείλεται στὸ Θεό, ἐνῷ μὲ τὴν πράξη του δοξάστηκε τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ.
12. Ὡστόσο ὁ Γιεζί, ὑπηρέτης τοῦ Ἐλισσαίου, ἐθαμπώθηκε ἀπὸ τὰ δῶρα καὶ ἐπέδειξε φιλαργυρία καὶ παρακοή. Ἔτρεξε στὸ Νεεμὰν καὶ τοῦ ἐζήτησε χρήματα καὶ στολές, λέγοντας ψέματα ὅτι τὰ ἐζήτησε ὁ προφήτης. Ἡ πράξη τοῦ Γιεζὶ ἐφανερώθηκε καὶ τότε ἔλαβε αὐτὸς τὴν νόσο τῆς λέπρας.
13. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ λοιπὸν ἐνεργοῦσε μέσῳ αὐτοῦ καὶ κατὰ τρόπον ποὺ νὰ τιμωρεῖ τὴν ἁμαρτία. Ὅταν κάποιοι νεαροὶ ἐκορόϊδεψαν μὲ θράσος τὸν προφήτη, δηλαδὴ τὴν οὐρανόσταλτη ἀποστολή του καὶ τὴν ὁλόψυχη προσπάθειά του, ἐβγῆκαν δύο ἀρκοῦδες ἀπὸ τὸ δάσος καὶ ἐκατασπάραξαν σαράντα δύο ἐξ αὐτῶν.
Μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ θαυμάσια ποὺ ἐνήργησε ὁ Θεὸς διὰ μέσου τοῦ προφήτου Ἐλισαιέ, τὸ βασίλειο τοῦ Ἰσραὴλ ἀπαλλάχθηκε σχεδὸν πλήρως ἀπὸ τὴν λατρεία τοῦ Βάαλ· ὅμως οἱ Ἑβραῖοι, ὑπαίτιοι τῆς διασπάσεως τῆς ἑνότητος τοῦ βασιλείου, εἶχαν παρὰ ταῦτα τὴν ἀνάγκη διαρκῶν ἐπεμβάσεων τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὰ εἴδωλα καὶ τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ ἐπιστρέφουν στὴν λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ.
Ἡ προφητικὴ δράση τοῦ Ἐλισσαίου καλύπτει τὰ χρονικὰ διαστήματα τῶν βασιλειῶν τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραὴλ Ἰωράμ, Ἰηού, Ἰωαχὰζ καὶ Ἰωάς (851-825 π.Χ.), τῶν ὁποίων ὑπῆρξε εὐεργετικὸς καὶ συνετὸς σύμβουλος. Ὑπῆρξε ἡ ψυχὴ τῆς προφητικῆς ἀντιστάσεως ἐναντίον τῆς δυναστείας τοῦ Ἀμβρί, δίδοντας ὁ ἴδιος θαρραλέα τὸ σύνθημα τῆς ἐξεγέρσεως καὶ ἀνέδειξε ἀντὶ τοῦ Ἰωρὰμ τὸν Ἰηοὺ ὡς βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ, μὲ σκοπὸ νὰ ἐπιφέρει στὴ χώρα θρησκευτικὴ μεταρρύθμιση.
Πλήρης ἡμερῶν, ἐπὶ βασιλέως Ἰωάς, ἀπέθανε καὶ ἐνταφιάσθηκε στὴν Σεβαστούπολη τῆς Σαμαρείας, ὑπὸ τοὺς θρήνους τοῦ βασιλέως καὶ ὅλου τοῦ λαοῦ.
14. Τὸν ἴδιο ἐκεῖνο χρόνο, ἕνας νεκρός, ὁποὺ τὸν ἔθεσαν ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ προφήτου σὲ μία ἐπιδρομὴ τῶν Μωαβιτῶν, ἦρθε ξανὰ στὴν ζωὴ καὶ ἐστάθηκε στὰ πόδια του.
Ἐπὶ αὐτοκράτορος Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ (408-450 μ.Χ.) τὰ ἱερὰ τοῦ προφήτου λείψανα ἀνεκομίσθηκαν καὶ ἐμεταφέρθηκαν στὴ μονὴ Παύλου τοῦ λεπροῦ, ποὺ ἦταν στὴν Ἀλεξάνδρεια, ἀργότερα δὲ ἐμετακομίσθηκαν στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἐκατατέθηκαν στὸ ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.
Ναὸ ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ προφήτου Ἐλισσαίου ἀνήγειρε στὸ παλάτι τῶν Πηγῶν, στὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ αὐτοκράτορας Βασίλειος ὁ Μακεδών (867-886 μ.Χ.).
Ταῖς τοῦ δικαίου προφήτου σου ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.


Прор. Елисей. Феофан Критский и Симеон. 
Фреска церкви свт. Николая. Монастырь Ставроникита. Афон. 1546 год.
Προφήτης Ελισσαίος.Τοιχογραφία  (Fresco) τού έτους 1546 μ.Χ.
 από τον  Θεοφάνη τον Κρήτα και  τον Συμεών
 στο Παρεκκλήσιο τού Αγίου Νικολάου τής Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα. Αγίου Όρους

Ο προφήτης Ελισσαίος στην Αγία Γραφή

Ο προφήτης Ελισσαίος στην Παλαιά Διαθήκη
Στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, Γ' Βασιλειών/Α' Βασιλέων και ιδιαίτερα στο Δ' Βασιλειών/Β' Βασιλέων, υπάρχουν αρκετές αναφορές στον προφήτη Ελισσαίο:

2:1-18: Ανάληψη του Ηλία με πύρινη άμαξα - Ο Ελισαίος λαμβάνοντας το μανδύα του Ηλία δέχεται το πνεύμα του - Έναρξη της προφητικής δράσης του Ελισαίου.
2:19-25: Ο Ελισαίος καθαρίζει τα ύδατα της Ιεριχούς - Οι νέοι που κοροϊδεύουν τον Ελισαίο κατασπαράσσονται από δυο αρκούδες.
3:1-27: Εκστρατεία των βασιλέων Ισραήλ, Ιούδα και Εδώμ εναντίον του βασιλιά της Μοοάβ Μωσά - Θαυματουργική βοήθεια του Ελισαίου και νίκη των συνασπισμένων δυνάμεων.
4-6:23: Τα θαύματα του Ελισαίου.
Ο πολλαπλασιασμός του λαδιού της χήρας (4:1-7)
Η ανάσταση του νεκρού παιδιού της Σωμανίτιδας (4:8-37)
Η δηλητηριασμένη τροφή (4:38-41)
Ο πολλαπλασιασμός των άρτων (4:42-44)
Θεραπεία του λεπρού Νεεμάν (5:1-27)
Ο πέλεκυς επιπλέει στον Ιορδάνη ποταμό (6:1-7)
Η σύλληψη του αραμαϊκού αποσπάσματος (6:8-23)
6:24-7:20: Λιμός στη Σαμάρεια, που πολιορκείται από το Βεναδάδ - Ο Ελισσαίος προαναγγέλλει τη λήξη της πολιορκίας - Αιφνίδια φυγή των αραμαϊκών στρατευμάτων.Прор. Елисей. Фреска. Афон (Ватопед). XII в.
Προφήτης Ελισσαίος.Τοιχογραφία  (Fresco) τού 12ου αιώνος μ.Χ.
 στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου Αγίου Όρους
Святой Пророк Елисей. Фреска церкви Святых Иоакима и Анны в
 монастыре Студеница, Сербия. 1314 год.
Προφήτης Ελισσαίος.Τοιχογραφία  (Fresco) τού έτους 1314 μ.Χ. 
στον Ιερό Ναό τών Αγίων Ιωακείμ και Άννας
  τής Ιεράς Μονής Στουντένιτσα, στη Σερβία.


Ο προφήτης Ελισαίος στην Καινή Διαθήκη
Στο Λουκ. 4:27 συναντάμε τη μοναδική αναφορά στον προφήτη Ελισσαίο μέσα στα βιβλία της Καινής Διαθήκης:
"καί πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισαίου τού προφήτου εν τώ Ισραήλ, καί ουδείς αυτών εκαθαρίσθη ει μή Νεεμάν ο Σύρος".
Σύμφωνα με τον ευαγγελιστή Λουκά, η φράση αυτή ειπώθηκε από τον ίδιο τον Ιησού μέσα στην εβραϊκή συναγωγή "εν τη ημέρα των Σαββάτων". Όπως συνηθιζόταν, οι παρευρισκόμενοι μετά την προσευχή κάθισαν. Ο Ιησούς κάποια στιγμή "ανέστη αναγνώναι", δηλ. σηκώθηκε σε ένδειξη της επιθυμίας του να διαβάσει κάποιο κομμάτι από την Αγία Γραφή και μετά να μιλήσει. Τότε "επεδόθη αυτώ βιβλίον του προφήτου Ησαΐου" από το οποίο ο Ιησούς διάβασε και το παράδειγμα του προφήτη Ελισαίου ο οποίος καθάρισε από τη λέπρα έναν Σύριο λεπρό. Σύμφωνα με τον Θεοφύλακτο "τον ξένον λεπρόν εκαθάρισε, πίστιν εις αυτόν ενδειξάμενον. Οι γαρ συνήθεις και συμπατριώται αυτού ουκ επίστευον αυτώ, και δια τούτο ουκ εκαθαρίσθησαν"[2]. Έγινε όμως αντιληπτό στη συναγωγή πως θιγόταν η ισχύς της πίστης τους με την αναφορά ότι επί Ελισαίου κανείς Ισραηλίτης λεπρός δε θεραπεύτηκε, σε αντίθεση με τον ειδωλολάτρη Νεεμάν, και έτσι οι παρευρισκόμενοι "επλήσθησαν...θυμού", "και αναστάντες εξέβαλον αυτόν έξω τής πόλεως καί ήγαγον αυτόν έως οφρύος τού όρους".

Ο προφήτης Ελισαίος στην Ορθόδοξη εκκλησία
Η μνήμη του προφήτη τιμάται στις 14 Ιουνίου. Όπως σημειώνει ο άγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης[3], το έτος 415 μ.Χ. το λείψανο του προφήτη Ελισσαίου μεταφέρθηκε στην Αλεξάνδρεια και κατατέθηκε στη μονή Παύλου του λεπρού. Ο ίδιος θεωρεί ορθή την επιλογή αυτή "διότι λεπρόν ιάτρευσε τον Νεεμάν, λεπρόν εποίησε τον Γιεζήν". Προσθέτει δε ότι από την Αλεξάνδρεια μεταφέρθηκαν πάλι τα λείψανα του προφήτη στην Κωνσταντινούπολη, στον ναό των αγίων Αποστόλων και "η κατάθεσις δε αύτη εορτάζεται κατά την εικοστήν του Ιουνίου".Η μνήμη του προφήτη τιμάται στις 14 Ιουνίου. Όπως σημειώνει ο άγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης[3], το έτος 415 μ.Χ. το λείψανο του προφήτη Ελισσαίου μεταφέρθηκε στην Αλεξάνδρεια και κατατέθηκε στη μονή Παύλου του λεπρού. Ο ίδιος θεωρεί ορθή την επιλογή αυτή "διότι λεπρόν ιάτρευσε τον Νεεμάν, λεπρόν εποίησε τον Γιεζήν". Προσθέτει δε ότι από την Αλεξάνδρεια μεταφέρθηκαν πάλι τα λείψανα του προφήτη στην Κωνσταντινούπολη, στον ναό των αγίων Αποστόλων και "η κατάθεσις δε αύτη εορτάζεται κατά την εικοστήν του Ιουνίου".File:Elisha-Eliseus.jpg
Russian icon from first quarter of 18th cen.Iconostasis of Kizhi Pogost (Russian: Кижский Погост),  Lake Onega in the Republic of Karelia (Medvezhyegorsky District), Russia.
Ρωσική εικόνα από πρώτο τρίμηνο του 18ου cen. Iconostasis της Μονής Kizhi  Pogost, Ρωσία


 Ἀπολυτίκιον 

Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Ὡς ὑποφήτην ἀληθῆ τοῦ Σωτῆρος, καὶ τῶν ἐν νόμῳ παιδευτὴν καὶ φωστῆρα, τοὶς πόρρω σὲ ἐδήλωσεν ὁ τόκος σου σοφὲ σὺ γὰρ κληρωσάμενος, τοῦ Θεσβίτου τὴν χάριν, θαύμασι διέπρεψας, καὶ δυνάμεσι πλείσταις. Καὶ νῦν ἀπαύστως φύλαττε ἠμᾶς, ὢ Ἐλισαῖε, Προφῆτα θεσπέσιε.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.

Ὁ ἔνσαρκος Ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Ἠλίας ὁ ἔνδοξος, ἄνωθεν καταπέμψας, Ἐλισαίῳ τὴν χάριν, νόσους ἀποδιώκει, καὶ λεπροὺς καθαρίζει, διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα.

Минея - Июнь (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Μηναῖο - Ιούνιος (τεμάχιο). Εἰκονίδιο στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰώνα μ.Χ. στήνἘκκλησία καί τό Αρχαιολογικό Μουσεῖο τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας .


Κοντάκιον

Ἦχος β’ . Τὰ ἄνω ζητῶν.

Προφήτης Θεοῦ, ἐδείχθεις διπλασίονα, τὴν χάριν λαβών, τὴν ὄντως ἐπαξίαν σοι, Ἐλισσαῖε μακάριε. Ἠλιοῦ γὰρ γέγονας σύσκηνος, σὺν αὐτῷ Χριστῷ τῷ Θεῷ, πρεσβεύων ἀπαύστως ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.

Ἕτερον Κοντάκιον

Ἦχος πλ. δ’. Τὴ ὑπερμάχω.

Διπλὴν τὴν χάριν εἰληφῶς παρὰ τοῦ Πνεύματος, Προφήτης ὤφθης θαυμαστὸς πάσι τοὶς πέρασι, τοὺς ὑμνοῦντας σὲ λυτρούμενος ἐκ κινδύνων, καὶ δωρούμενος τὴν χάριν τῶν θαυμάτων σου, τοὶς προστρέχουσιν ἐν ταύτῃ μετὰ πίστεως, καὶ βοώσι σοί, Χαίροις Προφῆτα θεσπέσιε.
ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ


Εικονίδιο. Ο αγιογράφος Terence Fomin. 1645

КРАТКОЕ ЖИТИЕ ПРОРОКА ЕЛИСЕЯ

Свя­той про­рок Ели­сей жил в IX ве­ке до Р. X. По по­ве­ле­нию Гос­под­ню был при­зван к про­ро­че­ско­му слу­же­нию свя­тым про­ро­ком Бо­жи­им Или­ей и нес его бо­лее 65 лет при ше­сти из­ра­иль­ских ца­рях. Про­рок тво­рил мно­го­чис­лен­ные чу­де­са: раз­де­лил во­ды Иор­да­на, сде­лал при­год­ной для пи­тья во­ду Иери­хон­ско­го ис­точ­ни­ка, чу­дес­ным об­ра­зом в пу­стыне снаб­дил во­дою вой­ска из­ра­иль­ско­го и иудей­ско­го ца­рей, вы­сту­пив­ших про­тив мо­ави­тян, из­ба­вил бед­ную вдо­ву от го­лод­ной смер­ти чу­дес­ным умно­же­ни­ем мас­ла в со­су­де, вос­кре­сил ре­бен­ка са­ма­ри­тян­ки. Ели­сей пред­ска­зал из­ра­иль­ско­му ца­рю Иоасу по­бе­ду над вра­га­ми. Скон­чал­ся св. про­рок Ели­сей в глу­бо­кой ста­ро­сти в Са­ма­рии. «И при жиз­ни сво­ей со­вер­шал он чу­де­са, и по смер­ти див­ны бы­ли де­ла его» (Сир.48:15). Через год по­сле его смер­ти мерт­вец, бро­шен­ный в пе­ще­ру, где ле­жа­ли мо­щи про­ро­ка, вос­крес от при­кос­но­ве­ния к ним. Про­рок Ели­сей так же, как и его учи­тель, св. про­рок Илия, не оста­вил по­сле се­бя книг, их про­по­ведь бы­ла уст­ной. Де­ла св. Ели­сея опи­са­ны в 4-й Кни­ге Царств....
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗΣ  ΕΛΙΣΣΑΙΕ

Το Άγιο Προφήτη Elisha έζησε στην π.Χ. X. IX αιώνα Σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου κλήθηκε στην προφητική διακονία του ιερού προφήτη του Θεού, ο Ηλίας, και το μετέφεραν άνω των 65 ετών, με έξι ισραηλινών βασιλιάδες. Ο Προφήτης εργάστηκε πολλά θαύματα: χώρισε τα νερά του Ιορδάνη, έκανε μια πηγή πόσιμου ύδατος στην Ιεριχώ εκ θαύματος παρέχονται στην έρημο με το νερό και τον ισραηλινό στρατό των Εβραίων βασιλιάδων, μίλησε εναντίον των Μωαβιτών, παραδίδεται μια φτωχή χήρα από την πείνα θαυματουργή πολλαπλασιασμό του πετρελαίου στο δοχείο, έθεσε το παιδί Σαμαρείτη. Elisha προβλέψει Ιωάς ο βασιλιάς του Ισραήλ νίκη επί των εχθρών. Πέθανε St. ο προφήτης Elisha σε μια ώριμη ηλικία στην Σαμαριάς. «Και όταν έκανε θαύματα της ζωής του και θαυμάσιο για το θάνατο ήταν τα έργα του» ( Sir 48 :. 15 ). Ένα χρόνο μετά το θάνατό του, ένα πτώμα ρίχνονται μέσα στο σπήλαιο, όπου ο προφήτης να ορίσει δύναμη, αυξήθηκε αγγίζοντας τους. Ο προφήτης Ελισσαιέ, καθώς και το δάσκαλό του, St. Ηλία, δεν άφησε πίσω από τα βιβλία, το μήνυμά τους είχε μιλήσει. Περιπτώσεις St. Elisha περιγράφεται στο 4ο Βιβλίο των Βασιλέων.
ΠΛΗΡΗΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗΣ  ΕΛΙΣΣΑΙΕ

Το Άγιο Προφήτη Elisha ήταν ο γιος του Σαφάτ από τη φυλή του Ρουβήν, [1] . Γεννήθηκε στην πόλη του Abel-meholah [2] ( 3Tsar 19 :. 16 ) και ήταν ένα μεγάλο θαύμα-εργαζομένου. Οι περισσότεροι από τη γέννησή του συνοδεύτηκε από θαυματουργή φαινόμενα: σε Shiloh απόσταση με τα πόδια από την Ιερουσαλήμ, ήταν μια χρυσή αγελάδα, που αποπλανεί τους Ισραηλίτες στην ειδωλολατρία και λάτρευαν ως θυσίασε τον Θεό. Κατά την ίδια ώρα της γέννησης Elisha αυτό το άψυχο αγελάδα φώναζαν τόσο δυνατά που ακούστηκε το βρυχηθμό, ακόμη και στην Ιερουσαλήμ. Όταν όλα αυτά είναι πολύ θαυμάζω, ένας ιερέας του Αγίου Πνεύματος, είπε, «Ένας μεγάλος προφήτης του Θεού γεννιέται τώρα, και αυτός θα πρέπει να καταστρέψει τα είδωλα, και να συντρίψει το ισχυρότερο!» Όταν Elisha φτάσει στην τέλεια ηλικία, ξοδεύοντας τη ζωή του για πιο ευχάριστο για τον Θεό στην παρθενική καθαρότητα, ο Θεός τον κάλεσε στο υπουργείο προφητικά. Καλώντας αυτά τα πράγματα ήταν έτσι. Μια μέρα Elisha ήταν όργωμα με δώδεκα ζυγό του εδάφους βόδια. Το Άγιο Προφήτη Ηλία, ο οποίος την εποχή εκείνη ήταν στο όρος Χωρήβ [3] σε μια συνέντευξη με τον Θεό, διατάχθηκε από τον Θεό να χρίσει Elisha να είναι προφήτης στη θέση του. Και όταν ο Ελισσαιέ ήταν στον τομέα, ο Προφήτης Ηλίας τον πλησίασε, του έδωσε μανδύα του [4] , και, περνώντας το θέλημα του Κυρίου, ο προφήτης τον κάλεσε μέσα και του είπε να τον ακολουθήσει. Elisha έφυγε αμέσως τα πάντα και ήταν έτοιμοι με κάθε επιμέλεια για να ακολουθήσει το ιερό προφήτη του Θεού, ο Ηλίας, και ζήτησε μόνο την άδειά του να απουσιάσει για ένα σύντομο χρονικό διάστημα πίσω στο σπίτι για να πω αντίο στη μητέρα και τον πατέρα του. Στο σπίτι, πήρε το ζευγάρι βόδια, η οποία όργωσε τον εαυτό του, τους σκότωσε, και κόψτε το άροτρο για το ξύλο, και που τους στη φωτιά και ψήνεται το κρέας σε αυτό, έκανε μια γιορτή priluchivshimsya ανθρώπους και γείτονες? τότε φίλησε τον πατέρα και τη μητέρα του, Elisha ακολούθησε αμέσως τον Ηλία, και υπηρέτησε τον, μάθετε από αυτόν κρατώντας τα μυστήρια του Θεού? με τη χάρη του Θεού, έγινε ένας προφήτης, όχι λιγότερο δάσκαλο και μέντορά του – Αγίου Ηλία. Όταν ο Θεός ήταν στην ευχάριστη θέση να λάβει τον υπηρέτη του Ηλία σε μια δίνη σε ένα άρμα της φωτιάς στον ουρανό ( 4Tsar 2 :. 1-15 ) και να το μετακινήσετε στον ουρανό, ο Ηλίας ζήτησε Elisha τι θέλει να δώρο από τον Θεό ότι, ο Ηλίας, έχω αποκτήσει γι «αυτόν την προσευχή του.

– Ρωτήστε, – είπε, – τι κάνετε, πριν είμαι ληφθεί από εσάς.

Elisha δεν ρωτήσω τον εαυτό μου κάτι γήινο, προσωρινή, επειδή γι «αυτόν, να αφήσει τα πάντα για χάρη του Θεού και τους φτωχούς στο πνεύμα, σεβαστός από όλα για το τίποτα, δεν χρειάζεται τίποτα επί του εδάφους? Ο ίδιος δεν ζήτησε ο Ηλίας κάθε φορέας υγείας ή το μήκος των ημερών της ζωής του, γιατί με την ελπίδα της αιώνιας ζωής κληρονομιάς δεν θέλετε να μείνετε μακριά σε αυτή τη χρονική ζωή, αλλά ζήτησε τη χάρη του εαυτού του Αγίου Πνεύματος, επαυξημένη σε σύγκριση με την υπόλοιπη στο ιερό Ηλία.

– Ας είναι – είπε – το χάρισμα της προφητείας και το δώρο των θαυμάτων, η οποία είναι σε σας, σε μένα περισσότερο από δύο φορές! Ώστε να μπορώ να εξαπατήσει τους ανθρώπους, οι οποίοι απέφευγαν την υπηρεσία στο Βάαλ, οι προφήτες διδάσκουν, επιβεβαιώνοντας θαύματα καθοδήγηση του, και μετά από αυτά τα πράγματα να τα σύρει πίσω στον ένα αληθινό Θεό.

Ηλίας συμφώνησε με τα αιτήματα Elisseem, αλλά υπό την προϋπόθεση, λέγοντάς του:

– Αν δείτε, είμαι ληφθεί από εσάς, τότε θα σας αρέσει αυτό.

Έτσι όταν συνέχισαν την πορεία τους και μιλούσαν, υπήρχε ένα φλογερό άρμα και φλογερή άλογα, που τους χώριζε από το άλλο, και ο Ηλίας σε μια δίνη έσπευσαν στον ουρανό. Elisha είδε και φώναξε:

– Ο πατέρας μου, ο πατέρας μου! Το άρμα του Ισραήλ και οι ιππείς αυτού [5]

Τέλος, όταν Elisha σταμάτησε ήδη να δούμε το πύρινο άρμα, κρύβεται μακριά από αυτό με τον Ηλία σε ύψος, τότε άρχισα να κλαίω γι «αυτόν, ως πατέρας, έσχισε τα ρούχα του στο μισό. Αλλά είδε την συντάχθηκε κυρίαρχη μανδύα του Ηλία, που τον καλύπτει, και το πήρε ως σημάδι του το πνεύμα του Ηλία λαμβάνεται αποκλειστικά και πήρε την παρηγοριά στη θλίψη του για τον ίδιο. Εκείνος κράτησε σε ένα μεγάλο θησαυρό ή ένα πολύτιμο βασιλικό μωβ – και αυτό μανδύα δημιούργησε ένα θαύμα, όπως προηγουμένως ο Ηλίας. Επιθυμώντας να διασχίσει τον ποταμό Ιορδάνη, θα χτυπήσει το μανδύα του νερού – το νερό χωρίσαμε, και Elissey σταυρωμένα στο ξηρό έδαφος. Όσοι είδαν αυτό το θαύμα οι μαθητές των προφητών που ζούσαν στην Ιεριχώ, ήταν πεπεισμένοι ότι το πνεύμα του Ηλία στηριζόταν σε Ελισσαιέ, και ήρθε σ «αυτόν, τον προσκύνησαν.

Ο άγιος Elisha ήρθε στην Ιεριχώ και τον σταμάτησε για να μείνω εδώ για λίγο. Οι κάτοικοι της πόλης ήρθε σ «αυτόν και είπε:

– Αυτή είναι η θέση της πόλης μας είναι καλή, όπως μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας? αλλά το νερό είναι μηδέν, και από αυτό, και η γη είναι άγονη!

Elissey απαίτησε να του φέρει ένα νέο κατσαρόλα νερό και ρίχνουμε το αλάτι σε αυτό. Όταν αυτό γίνεται, πήρε βάζο νερό και πήγε στον τόπο όπου τα κλειδιά ήταν και ανατρέπει το αλάτι εκεί, και είπε,

– Έτσι λέει ο Κύριος: «Έχω κάνει το νερό αυτό είναι υγιές: αυτό δεν είναι πλέον αιτία του θανάτου και της στειρότητας.»

Μετά από αυτό Elisha από Jericho πήγε στην πόλη του Μπέθελ, των οποίων οι κάτοικοι – Ισραηλινοί, που αναχωρούν από το Θεό, λάτρευαν είδωλα. Όταν πλησίασε την πόλη, τα μικρά παιδιά που έπαιξε εδώ στο δρόμο, να τον συναντήσω και να δει φαλακρό κεφάλι του, άρχισαν να γελούν με αυτόν και φωνάζουν:

– Πηγαίνετε, φαλακρός! Πηγαίνετε, εσύ φαλακρό κεφάλι?

Elisha πέρασε από, κοίταξε γύρω του και, βλέποντας ότι τον ακολουθούν, συνεχίζει να κοροϊδεύει και να φωνάζουν, βρίζουν αυτούς εις το όνομα του Θεού. Και τότε έτρεξε έξω από το δάσος δύο αρκούδες και έσκισε σαράντα δύο από τους νεαρούς άνδρες, οι υπόλοιποι σχεδόν εγκατέλειψαν την πόλη. Αυτή η εκτέλεση του προφήτη του Θεού για δίκαιη κρίση τιμωρούνται τα παιδιά της ντροπής και να θέσει τέρμα στη ζωή τους, έτσι ώστε να έρχονται σε ηλικία ανδρισμό, ήταν πιο κακοί άνθρωποι? Οι γονείς που τιμωρήθηκαν για την ειδωλολατρία τους αυτό μαζί και πήρε ένα πικρό μάθημα για να αναθρέψουν τα παιδιά στο φόβο του Θεού και να τους διδάξει ευσεβής λατρεία των δούλων του Θεού. Από Vefila Ελισσαιέ πήγε στο Όρος Καρμέλ, [6] και από εκεί επέστρεψε στην Σαμαριάς.

Ενώ οι Ισραηλινοί άρχισαν έναν πόλεμο εναντίον των Μωαβιτών. Ο βασιλιάς του Μωάβ, η γη είναι γεμάτη από τα κοπάδια, συνήθως αποστέλλονται κάθε χρόνο στο βασιλιά του Ισραήλ αφιέρωμα του εκατό χιλιάδες αρνιά και εκατό χιλιάδες ρούνους πρόβατα [7] . Μετά το θάνατο του Αχαάβ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, Mosa βασιλιά του Μωάβ επαναστάτησε εναντίον του βασιλείου του Ισραήλ και σταμάτησε Πράις συνηθισμένο αφιέρωμα. Στη συνέχεια, ο Ιωράμ ο γιος του Αχαάβ, ήταν βασιλιάς επάνω στον Ισραήλ στη Σαμάρεια, και να κρατήσει την ανομία του πατέρα του, συγκεντρώνει στρατιωτική δύναμη του, και κάλεσε την ενίσχυση του Ιωσαφάτ, βασιλιά του Ιούδα, την θεϊκή έξω από την Ιερουσαλήμ, καθώς και εξαρτώμενη από τον βασιλιά του Εδώμ, Μωάβ διαδήλωσαν Εδώμ έρημο. Κατά την κρίση του Θεού ήταν στα ράφια, και το ιερό προφήτη Ελισσαιέ. Επτά ημέρες ήταν οι τρεις βασιλιάδες με ράφια τους, και δεν υπήρχε νερό για τους ανθρώπους ούτε για τα ζώα? όλοι ήταν εξαντλημένοι από τη δίψα. Ιωράμ ο βασιλιάς του Ισραήλ, είπε με αναστενάζοντας:

– Συνολικές Κυρίου μας – τους τρεις βασιλιάδες, να παραδώσει στα χέρια των Moab.

Ο βασιλιάς των Ιουδαίων είπε,

– Δεν είναι εκεί στα ράφια οποιουδήποτε από τους προφήτες μέσα από τους οποίους θα μπορούσε κανείς να ενημερωθείτε του Κυρίου;

Ο υπηρέτης του βασιλιά του Ισραήλ είπε ότι το ράφι είναι Elisha ο γιος του Σαφάτ, ο οποίος υπηρέτησε τον Ηλία, τον προφήτη, ρίχνει νερό στα χέρια του [8] . Και ο Βασιλιάς Ιωσαφάτ κατέθεσε για Ελισσαιέ, λέγοντας:

– Στην οικογένεια ο σύζυγος παραμένει το λόγο του Κυρίου.

Και αυτοί είναι οι τρεις βασιλιάδες ήρθαν στο ιερό Elisha και του ζήτησε να προσευχηθεί γι «αυτούς, Κύριε, ότι θα μπορούσε να αποκαλυφθεί σε αυτόν τι να περιμένουμε.

Αλλά Αγίου Ελισσαιέ είπε ο Ιωράμ, ο βασιλιάς του Ισραήλ:

– Τι μπορώ να κάνω με σένα; Πηγαίνετε στους προφήτες του πατέρα Αχαάβ και Ιεζάβελ η μητέρα σας σας και εκείνοι να τους ζητήσετε να σας πουν τι περιμένετε.

Ιωράμ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο ίδιος ταπεινά είπε:

– Είναι ο Κύριος μας συγκέντρωσε τρεις βασιλιάδες μαζί, να παραδώσει στα χέρια των Μωαβιτών;

Ελισσαιέ είπε σ «αυτόν:

– Καλώ τον Θεό για μαρτυρία στις δυνάμεις που Εκπροσώπηση ότι αν δεν είχα εξετάσει Ιωσαφάτ – τον ευσεβή βασιλιά των Ιουδαίων, που δεν θα θέλετε να βλέπετε, και, ειδωλολάτρης.

Στη συνέχεια Elisha απαίτησε ότι οδήγησε τον τραγουδιστή να [9] . Και όταν ο Λευίτης ήταν μια τραγουδίστρια που θα μπορούσε κάλλιστα να τραγουδήσει τα ψαλμούς του Δαβίδ, και τραγούδησε, – Πνεύμα του Κυρίου ήρθε επάνω Elisha, και ήταν προφητεύουν, είπε:

– Dig βαθιά χαντάκια, γιατί έτσι λέει ο Κύριος: δεν θα δείτε καμία βροχή ή τον άνεμο, και τάφρους που γεμίζουν με νερό, ότι το YE μπορεί να πιείτε, εσείς και τα κτήνη σας, και οι ίδιοι ο Κύριος Moab παραδίδει στα χέρια σας, και θα κερδίσει τη δύναμη και την προτομή τους όλα οχυρωμένες πόλεις τους θα περικόψει όλα τα οπωροφόρα δέντρα και κάθε πηγή νερού πέτρινο φράγμα και τη γη και το σύνολο της χώρας του Μωάβ κατεστραμμένη.

Και εκπληρώθηκαν όλα τα λόγια του προφήτη. Το επόμενο πρωί, όταν ο ευσεβής Ιωσαφάτ, ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, αφού με τον τρόπο της ασκήσεως του θυσία στο Θεό χέρια ιερατική άνθρωποι είδαν το νερό που ρέει στις Edomsky μονοπάτι, το οποίο έφτασε στο πρώτο μέρος, όπου υπήρχαν Ιωσαφάτ ράφια και διαρροή σε μια γειτονιά, γεμάτη όλα τα χαντάκια και χαράδρες ροών η κοιλάδα, και ολόκληρη η γη είναι εμποτισμένο με νερό και ήταν υγρό. Οι άνθρωποι σβήσει η δίψα και η ισχύς των δυνάμεων της μετακόμισε στο Μωαβιτών και να τους προκαλέσει βαριά ήττα? η χώρα της αιχμαλωσίας τους, και από την εντολή του προφήτη πρόδωσε καταστροφή του, και μετά από αυτό, επέστρεψε θριαμβευτικά στην πατρίδα του.

Μια μέρα η χήρα ενός ορισμένου προφητική μαθητής Ελισσαιέ είπε με θλίψη:

– Τον δούλον σου, και ο σύζυγός μου είναι νεκρός? Μπορείτε να τον γνωρίζουν καλά, ως ο Θεός-φοβούμενοι άτομο. Τώρα έρχεται ο δανειστής, το οποίο οφείλει πολλά ο σύζυγός μου και δεν έχω διαπιστώσει ότι για να πάρει, γιατί δεν κάνουν τίποτα? και ως εκ τούτου θέλει να με πάρει με το έργο σήμερα δύο από τους γιους μου με άφησε παρηγοριά σε χηρεία μου και αγαπητή σε μένα, όπως το μήλο της τα μάτια μου.

Έτσι πικρή είναι η χήρα έκκληση προς τον προφήτη του Θεού. Σύμφωνα με ορισμένους μύθους, αυτή η χήρα ήταν η σύζυγος του προφήτη Αβδιού, οικονόμος σπίτι του Αχαάβ, ο οποίος έκρυψε εκατό προφήτες της βασίλισσας Ιεζάβελ ξίφος του Θεού και τους κράτησε με δικά του έξοδα, σε ότι πέρασε όλη την περιουσία, που οφείλονται πιστωτές του [10] . Πεθαίνοντας, έδωσε η σύζυγος και τα παιδιά του την πρόνοια του Θεού, διατάζοντας τους να έχουν μια σταθερή ελπίδα στον Κύριο. Το Άγιο Προφήτη Elisha είχε συμπόνια για τη χήρα και τα παιδιά της, τη ρώτησε:

– Τι θέλεις να κάνω για σένα; Πες μου τι έχετε στο σπίτι στο σπίτι;

Εκείνη απάντησε:

– Δούλη Σου hath δεν τίποτα στο σπίτι, εκτός από τα πιατικά με μια μικρή ποσότητα λαδιού.

Στη συνέχεια, ο Ελισσαιέ είπε:

– Πηγαίνετε και ρωτήστε τους γείτονές σας όσο το δυνατόν περισσότερο και κενά δοχεία, που σκάσε στο σπίτι με τους γιους της, ρίχνουμε το λάδι τα πιατικά σας σε όλα αυτά τα σκάφη, και θα πρέπει να καλυφθούν.

Χήρα πραγματοποίησε την εντολή του προφήτη του Θεού. Μάζεψε τους γείτονες κενά δοχεία, τα βάζουμε μέσα στο σπίτι, έκλεισε την πόρτα πίσω του και να χύνεται έξω έλατα του πιατικά σε σκάφη vyproshennye? γιους της, βοηθώντας μητέρες τρέφονται τα σκάφη τους και να χύνεται, και το λάδι δεν είναι ανύπαρκτη, σε συσκευασία του, αλλά το πώς έρεε από την πηγή. Όταν όλα τα σκάφη ήταν γεμάτα, είπε στους γιους του:

– Βάλτε ένα άλλο σκάφος.

Αλλά τα παιδιά είπαν ότι δεν υπάρχει περισσότερο από ένα άδειο δοχείο, και το λάδι σταμάτησε να ρέει από τη χήρα του σκάφους. Χήρα με μεγάλη χαρά έσπευσε να τον άνθρωπον του Θεού και του είπε για αυτό το θαύμα. Elisha της είπε να πάει και να πωλούν το πετρέλαιο, και να εξοφλήσει το χρέος του συζύγου της, και το υπόλοιπο για να φάει με τους γιους του.

Τι συνέβη στον Άγιο Προφήτη Elisha περάσει μέσα από την πόλη Sonam [11] . Εδώ εκείνη τον αναγκάζεται να φάνε ψωμί, και με κάθε επιμέλεια έχει αντιμετωπιστεί με τον άνθρωπο του Θεού. Προφήτη Elisha συχνά έπρεπε να περάσει μέσα από την πόλη, όταν ταξιδεύουν από Κάρμελ στην Ιορδανία, ή στα Γάλγαλα, και την Ιεριχώ, και από εκεί πίσω στο Carmel? αφού καλέσει μια γυναίκα που πάντα πήγε στο σπίτι της για να φάει το ψωμί, επειδή ήταν ευσεβής και ενάρετη. Μια γυναίκα που είπε στον άντρα της:

– Είμαι βέβαιος ότι ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος passeth συχνά από εμάς – τον άγιο άνθρωπο. Εμείς του έδωσε ένα μικρό θάλαμο, που γι «αυτόν εκεί ένα κρεβάτι, γραφείο, καρέκλα και κηροπήγιο, ότι ο ίδιος, που προέρχονται από το δρόμο για να μας, θα μπορούσε να ξεκουραστούν.

Και τοποθετημένα. Και κάθε φορά που ο Προφήτης έμεινε στο ανώγειο, όταν έτυχε να είναι σε αυτή την πόλη. Μια μέρα ο άνθρωπος του Θεού, αναπαύεται στο υπερώο, που διοργανώνονται γι «αυτόν, αναρωτήθηκε τι θα ανταμείψει τον ενάρετο και φιλόξενη γυναίκα. Είπε στον υπηρέτη του Γιεζεί να καλέσει τη γυναίκα του. Όταν μπήκε, ο άνθρωπος του Θεού είπε:

– Ότι νοιάζονται τόσο πολύ για εμάς? πώς μπορώ να σας ευχαριστήσω γι «αυτό; Όχι Έχετε ένα αίτημα προς τον βασιλιά ή πρίγκιπα, ή πολέμαρχος;

Εκείνη απάντησε:

– Δεν έχω οποιαδήποτε αιτήματα σε αυτούς, γιατί ζω ανάμεσα στους ανθρώπους του.

Όταν η γυναίκα αριστερά, ο άγιος στράφηκε προς Γιεζεί, ζητώντας τη συμβουλή του από ό, τι θα μπορούσαμε να ευχαριστήσω την γυναίκα για την καλοσύνη της. Γιεζεί είπε:

– Αυτή η γυναίκα δεν έχει παιδιά, και ο σύζυγός της είναι παλιά, ικετεύοντας τον Θεό που της έδωσε την κληρονόμο-γιο.

Δούλος του Θεού το έκανε αυτό. Ο ίδιος επιμελώς πρόσφερε μια ένθερμη προσευχή του μια γυναίκα που ο Θεός, και αφού έλαβε ειδοποίηση από αυτόν, διέταξε μια δεύτερη κλήση πάνω της για αυτόν. Όταν ήρθε και στάθηκε στην πόρτα εκείνη, ο άνθρωπος του Θεού της είπε ότι θα συλλάβει και θα γεννήσει ένα γιο. Η γυναίκα έσκυψε σε αυτόν, και σαν να μην πιστεύει από τη χαρά, στην προσευχή ζήτησε από τον άγιο να της ότι πείσει. Ιερά την έπεισε ότι πίστευε ακράδαντα αδιάλειπτη λέξη. Γυναίκα πραγματικά σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από τη στιγμή που γέννησε έναν γιο, τον οποίο έφερε μέχρι και το στήθος του. Κάποτε, όταν το αγόρι έχει αυξηθεί, το καλοκαίρι του χρόνου συγκομιδής, πήγε στον πατέρα του στον τομέα όπου η συγκομιδή ήταν. Μετά από την διαμονή τους εκεί για λίγο, άρχισε να βλάψει έναν πονοκέφαλο, και φώναξε:

– Το κεφάλι μου πονάει, πονάει το κεφάλι μου!

Ο πατέρας είπε στον υπηρέτη να φέρει άρρωστο γιο σπίτι. Σπίτια άρρωστο νεαρός θέσει στην αγκαλιά της μητέρας του, λίγο πριν το μεσημέρι και πέθανε [12] . Η μητέρα πήρε το νεκρό, μεταφέρονται στο θάλαμο του προφήτη, το έβαλε στο κρεβάτι και έκλεισε την πόρτα, πήρε έξω και κάλεσε το σύζυγό της. Μην του πείτε για το θάνατο του γιου του, με ρώτησε γι «αυτόν, οπότε αυτός την έστειλε έναν υπηρέτη και ένα γαϊδουράκι, όπως θα έπρεπε να πάει στον άνθρωπο του Θεού σε Carmel, όπου επιστρέψει σύντομα.

Ο σύζυγός της τη ρώτησε:

– Γιατί πας σ «αυτόν; Μετά από όλα, αυτή η μέρα δεν είναι ένα νέο φεγγάρι ή το Σάββατο;

(Σε εκείνες τις ημέρες το ιερό προφήτη Ελισσαιέ, ο οποίος έζησε στο βουνό Karmilskoy, οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για την δοξολογία του Θεού και τις διδασκαλίες). Η γυναίκα απάντησε ότι αν και τώρα-Σάββατο, ή το νέο φεγγάρι, αλλά πρέπει να πάει – και πήγε με βιασύνη στον άγιο. Όταν πλησίασε τη θλίψη Karmilskoy, ο άνθρωπος του Θεού, διαβλέποντας την άφιξή του, είπε στον υπηρέτη του Γιεζεί:

– Αυτή είναι η Σουναμίτισσα. Τρέξτε να τη συναντήσει και να ρωτήσει: «Υγιείς Είσαι ένας άντρας αν ο γιος σας είναι υγιής είναι υγιές;»

Είπε ότι συνάντησε Γιεζεί της

– Υγεία.

Αλλά όταν ήρθε στο Άγιο Όρος, στη συνέχεια, έπεσα στα πόδια του. Γιεζεί ήταν έτοιμος να το αφαιρέσετε από τον ίδιο, αλλά ο Elisha είπε:

– Αφήστε της και μόνο, για την ψυχή της θρηνεί τώρα? Κύριος απέκρυψε από μένα για τη θλίψη της και να μην με αφήσει.

Η γυναίκα είπε:

– Ζητώ ένα γιο του κυρίου μου; Έχετε τον εαυτό σας, κύριέ μου, ζήτησα το Θεό του; Μήπως λέω: μην επιτρέψτε μου να εξαπατηθεί; Και τώρα ο γιος μου είναι νεκρός.

Ο άνθρωπος του Θεού άγγιξε σε αυτό, και, δίνοντας το προσωπικό του Γιεζεί του είπε να μάλλον να πάει και να θέσει το προσωπικό σχετικά με το αγόρι πέθανε. Η μητέρα του νεκρού αγοριού που δεν ήταν ικανοποιημένοι με αυτό, και στη συνέχεια, που βρίσκεται στο ιερό προφήτη του είπε:

– Ζει ο Κύριος, και ζει η ψυχή σου, δεν θα σε αφήσει.

Στη συνέχεια, St Elisha σηκώθηκε και πήγε μαζί της. Γιεζεί έφτασαν επίσης πριν από αυτόν και να θέσει το προσωπικό στο πρόσωπο του παλικάρι, αλλά το αγόρι δεν έδειξε σημάδια ζωής. Στη συνέχεια Γιεζεί ήρθε πίσω και συναντήθηκε ο άνθρωπος του Θεού, του είπε ότι το αγόρι δεν έχει τεθεί. Τέλος, έφτασε στην πόλη ιερό προφήτη Ελισσαιέ, και πήγε στο σπίτι μιας γυναίκας, μπήκε μέσα στο θάλαμο. Εκεί στο κρεβάτι του να ορίσει το νεκρό αγόρι. Στ Elisha έκλεισε την πόρτα και προσευχήθηκε στον Κύριο, πρόσπεσε στο παιδί, priniknuv το στόμα του στο στόμα του, και τα μάτια του πάνω στα μάτια του, και τα χέρια του επάνω στα χέρια του και τους αγκώνες στα γόνατα, και αναπνέουν σε αυτό – και το σώμα του αγοριού ήταν ζεστό. Ο Προφήτης σηκώθηκε, περπάτησε γύρω από το δωμάτιο, και πάλι τεντωμένο τον εαυτό του πάνω στο παιδί. Έτσι, ήταν έως και επτά φορές, μετά την οποία το αγόρι άνοιξε τα μάτια του. Elisha ονομάζεται Γιεζεί και του είπε να καλέσει τη μητέρα του αγοριού. Όταν ήρθε, ο Ελισσαιέ είπε:

– Πάρτε το γιο σου!

Η γυναίκα έπεσε στα πόδια του ανθρώπου του Θεού, και πήρε το γιο του ζωντανό, χαίρεται, να δοξάζει το Θεό [13] .

Μετά από αυτό, ο προφήτης του Θεού Elisha έρθει σε Γάλγαλα, ένα μέρος όπου οι αρχαίοι Ισραηλίτες στην πορεία τους προς την γη της επαγγελίας διέσχισε τον Ιορδάνη ποταμό. Εδώ ο προφήτης Ελισσαιέ έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και τότε ήρθε μια πείνα στη χώρα. Με τον προφήτη και οι μαθητές του ήταν, περνούν τη ζωή τους στη μίμηση του, καθαρό και η φτώχεια, όπως και οι μοναχοί της νέας χάριτος. Όντας ο άνθρωπος του Θεού ήταν με τους μαθητές Του σε ειδικό απομονωμένο σημείο. Elisha είπε τον υπηρέτη του να βάλει ένα μεγάλο pot στη φωτιά και μαγειρεύουμε στιφάδο για τους μαθητές των προφητών, που ήταν ο αριθμός των εκατό ανθρώπους. Ένας μαθητής πήγε στο πεδίο για να μαζέψουν χόρτα και βρήκε ένα άγριο φρούτων σε μορφή παρόμοια με το σταφύλι, που ονομάζεται kolokinhidoy, πολύ πικρή, γι «αυτό ονομάζεται και χολή γης. Ο καρπός του είναι πολύ επιβλαβή για την υγεία, αν και χρησιμοποιείται σε doctoring, αλλά το χρησιμοποιούν σε μεγάλες ποσότητες προκαλεί θάνατο. Δεν πρόκειται να τα γνωρίζουν όλα αυτά να βλάψει το έμβρυο και ως εκ τούτου πήρε μια βαθιά τα ρούχα του, και πέταξε στην κατσαρόλα να βράσει. Όταν το φαγητό ήταν σερβίρεται σε μαθητές και άρχισαν να τρώνε, τότε αισθάνθηκε αμέσως την πικρία και την κακή.

– Θάνατος στην κατσαρόλα, ο άνθρωπος του Θεού! – Θα φώναξε στο φόβο, στράφηκε προς τον Ελισσαιέ, και σταμάτησε εκεί, επειδή ήταν αδύνατο.

Elisha είπε ρίχνουμε λίγο αλεύρι στην κατσαρόλα (όχι για να εξουδετερώσει το φαγητό, και να κρύψει τα θαύματα του) – τρόφιμα για να φτιάξετε ένα ευχάριστο και φιλικό, και ποιος έφαγε γέμισαν και επουλωθεί.

Εκείνη τη στιγμή, ήρθα στο Άγιο Προφήτη Elisha, μια ευσεβής άνθρωπος από Βάαλ-Shalisha [14] και έφερε είκοσι καρβέλια κριθάρι, μικρά από την πρώτη συγκομιδή κριθαριού. Ο άνθρωπος του Θεού είπε αυτά που υπάρχουν για τη διανομή του ψωμιού. Αλλά ο υπηρέτης του είπε ότι αυτές οι μικρές φραντζόλες δεν μπορεί να φτάσει σε εκατοντάδες ανθρώπους.

Elissey απάντησε:

– Μοιραστείτε όλες, ώστε να μπορούν να φάνε? Διότι ούτω λέγει ο Κύριος: πρέπει να πληρωθεί, και εξακολουθούν να παραμένουν.

Και πράγματι, εκατό άνθρωποι ήταν ικανοποιημένοι και, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου από το στόμα του προφήτη, υπήρχαν πολλά κομμάτια. Ενώ λέπρας [15] ένας διάσημος διοικητής της Συρίας βασιλιά που ονομάζεται Νεεμάν, ήταν γνωστός για την ανδρεία του και τις στρατιωτικές νίκες και ήταν, συνεπώς, σε ένα βασιλιά ασφάλιστρο. Κορμό μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Νεεμάν δεν κατάφερε να βρει γιατρούς που θα μπορούσε να τον θεραπεύσει. Ένα Συρίας στρατιώτες οδήγησε τη χώρα από την ισραηλινή αιχμάλωτος από το κορίτσι και της έδωσε στην υπηρεσία της συζύγου του Νεεμάν. Η κοπέλα είχε ακούσει από τους γονείς του για το Άγιο Προφήτη Elisha και τα μεγάλα θαύματα μέσα από τις προσευχές του, και είπε ότι η κυρία της που εξυπηρετούνται.

– Ω, αν ο κύριός μου, – είπε η κοπέλα – ήταν με τον προφήτη του Θεού, ο οποίος είναι στη Σαμάρεια, θα τον έχουν αφαιρεθεί από τη λέπρα του!

Αυτά τα λόγια της συζύγου του Νεεμάν και κορίτσια ακριβώς παραδόθηκε στο σύζυγό της. Νεεμάν πήγε στο βασιλιά τους και άρχισαν να τον ρωτήσω, έτσι τον έστειλε στη γη του Ισραήλ, στη Σαμάρεια – τον προφήτη του Θεού για την επούλωση. Ο βασιλιάς δεν τον επιτρέπεται μόνο για να πάει, αλλά του έδωσε μια επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ, Ιωράμ, ο γιος του Αχαάβ. Νεεμάν, λαμβάνοντας τα δώρα προς τον άνθρωπον του Θεού – δέκα τάλαντα ασήμι, έξι χιλιάδες κομμάτια του χρυσού και δέκα αλλαγές ακριβά ρούχα – έφτασε στη γη του Ισραήλ και ο βασιλιάς έδωσε Joram μια επιστολή από τον βασιλιά τους. Η επιστολή γράφτηκε από:

– Από την επιστολή μου, το οποίο θα λάβετε, να ξέρετε ότι έχω στείλει σε σένα Νεεμάν τον δούλον μου, ότι εσύ τον καθάρισε από τη λέπρα του.

Ιωράμ ο βασιλιάς του Ισραήλ είχε διαβάσει την επιστολή του βασιλιά της Συρίας ήταν επώδυνο δυσαρεστημένος, και έσκισε τα ρούχα του και είπε:

– Είμαι ο Θεός, ο οποίος και μόνο μπορεί να σκοτώσει και να κάνει στη ζωή, που μου έστειλε έναν άνθρωπο λεπρό, γι «αυτό τον καθάρισε από τη λέπρα του; Δεν παρατηρήσετε αν είναι αυτός που ψάχνει για μια δικαιολογία για να ξεκινήσει έναν πόλεμο εναντίον μου;

Το Άγιο Προφήτη Elisha, άκουσε ότι ο βασιλιάς πολύ λυπηρό, και τα ιμάτιά του, έστειλε σ «αυτόν:

– Τι είσαι λυπημένος και ό, τι τα ιμάτια του; Ας Νεεμάν έρθει αμέσως και μαθαίνει ότι υπάρχει ένας προφήτης του Θεού στο Ισραήλ.

Νεεμάν ήρθε με άλογα και άρματα και σταμάτησε στην πόρτα του σπιτιού Elisseeva. Ο Προφήτης έστειλε ο υπάλληλος του είπε:

– Πηγαίνετε, κάντε μια βουτιά στην Ιορδανία επτά φορές, και το σώμα σας θα είναι ό, τι ήταν πριν, και θα καθαρίζονται [16] .

Νεεμάν αισθάνθηκε προσβεβλημένος από τα λόγια του προφήτη και αριστερά, λέγοντας:

– Περιμένω ότι θα έρθει σε μένα και, στέκεται από πάνω μου, την έκκλησή του για όνομα του Θεού, το χέρι του αγγίζει τους λεπρούς μέρη του σώματός μου και να καθαρίσει τον λεπρό, όπως μου πρόσταξε να πάει στην Ιορδανία. Οι ποταμοί της Δαμασκού, την Abana και ο Φαρφάρ [17] Δεν είναι καλύτερα να την Ιορδανία, και όλα τα νερά του Ισραήλ; Θα μπορούσα να μην πλένετε σε αυτά και να καθαριστεί;

Και ο Νεεμάν πήγε πίσω από τη Σαμάρεια σε μεγάλο θυμό. Αλλά στο δρόμο, τους υπηρέτες του του είπε να υπακούσει τις εντολές του προφήτη του Θεού, και είπε έτσι:

– Αν ο προφήτης σας είπε να κάνετε κάτι πολύ δύσκολο, εκτός αν δεν θα έχουν εκπληρώσει τις εντολές του; Και σας είπε μόνο: κάντε μια βουτιά στην Ιορδανία και να είναι καθαρό, και εσείς και δεν θέλετε να εκπληρώσει.

Νεεμάν ακολούθησε τη συμβουλή των υπαλλήλων του, πήγε στον Ιορδάνη, κατέβηκε από το άρμα και βουτηγμένα επτά φορές στο ποτάμι, όπως ο άνθρωπος του Θεού, του είχε πει, και το σώμα του αμέσως εκκαθαριστεί και πήρε από το ποτάμι σθεναρή και υγιή, όπως το νεαρό άνδρα. Και ο Νεεμάν επέστρεψε με όλα τον συνοδεύουν στο ιερό Elisha, και στέκεται μπροστά του, είπε:

– Τώρα ξέρω ότι δεν υπάρχει Θεός σε όλη τη γη, με εξαίρεση το Ισραήλ? Ως εκ τούτου δέχονται δώρα από τον υπηρέτη σου αυτά, αυτό που σας έφερε.

Και την ίδια στιγμή πρότεινε ότι ο άνθρωπος του Θεού χρυσό, ασήμι, και τα ρούχα. Αλλά Αγίου Ελισσαιέ είπε σ «αυτόν:

– Ζει ο Κύριος, τον οποίο υπηρετώ, εγώ δεν θα πάρει τίποτα από εσάς.

Νεεμάν προσπάθησε να πείσει ο Προφήτης να λάβει γεννηθεί, αλλά ήταν ανένδοτος και δεν είχε πάρει τίποτα.

Στη συνέχεια, ο Νεεμάν στράφηκε προς τον άγιο με το αίτημα, λέγοντας:

– Επιτρέψτε υπηρέτης σας για να πάρει τη γη [18] , πόσο μπορεί να σας πάρει δύο ζευγάρια μουλάρια? φέρνοντας το σπίτι, έβαλα το θυσιαστήριο στον Κύριο τον Θεό του Ισραήλ, για την πλέον δούλος σου δεν θα προσφέρουν θυσίες στους θεούς κάθε άλλο από το Αληθινό Θεό [19] .

Στ Elisha του επέτρεψε να λάβει τα αιτήματα και τον απελευθέρωσαν με τον κόσμο. Όταν ο Νεεμάν πήγε μακριά από Elisha ο άνθρωπος του Θεού, τον υπηρέτη του, Γιεζεί, άρχισα να σκέφτομαι:

– Αυτό είναι ό, τι έκανε μεγάλη χαρά Νεεμάν ο Σύριος, κύριέ μου, αλλά δεν είχε πάρει από τα χέρια του δεν το δώρο? Έχω πάει μετά από αυτόν, προφθάσει και να πάρει κάτι από αυτόν.

Και σηκώθηκε και έσπευσε μετά Νεεμάν. Νεεμάν, βλέποντας ότι Γιεζεί γρήγορα πλησιάζει μαζί του, κατέβηκε από το άρμα του και πήγε να τον συναντήσει. Όταν ήρθαν μαζί, μετά από χαιρετισμό Γιεζεί είπε στο Νεεμάν:

– Κύριέ μου μου έστειλε να σας πω ότι τώρα είναι το βουνό του Εφραίμ ήρθε σ «αυτόν δύο μαθητές των προφητών, και σας ζητά να τους δώσει ένα ταλέντο του αργύρου και δύο αλλαγές ενδυμάτων.

Νεεμάν είπε:

– Πάρτε δύο ταλέντα.

Και αμέσως διέταξε να βάλει τα χρήματα σε δύο σάκους και έδωσε Γιεζεί δύο του υπηρέτη του απέδιδε έστειλε, και μάλιστα τον ίδιο και δύο στρώσεις έδωσε. Γιεζεί ήρθε με τους υπηρέτες του σπιτιού το βράδυ λυκόφως, τους πήρε και έφερε από την αποστολή τους πίσω, κρύφτηκε στο σπίτι που λαμβάνονται, και στάθηκε μπροστά στον κύριό του.

Στ Elisha τον ρώτησε:

– Από πού έρχεσαι, Γιεζεί;

Γιεζεί απάντησε:

– Δεν είναι υπηρέτης σας πήγε πουθενά.

Στη συνέχεια, St Ελισσαιέ είπε σ «αυτόν:

– Δεν την καρδιά μου να πάει μαζί σας, και να μην θεωρείται ως ο ίδιος κατέβηκε από το άρμα, ένας άνθρωπος που βγήκαν για να ανταποκριθεί σένα, και πως εσύ hast που έλαβε από τον άργυρο, και ένδυσης? και δεν μπορώ να ξέρω ότι σκοπεύετε να αγοράσετε τα δέντρα ασημένια ελαιόδεντρα και αμπελώνες, τα πρόβατα και τα βόδια, και δούλους και δούλας; Κατά τη διάρκεια αυτή τη λέπρα του Νεεμάν θα προσκολληθεί σε σένα, και στο σπέρμα σου για πάντα.

Και Γιεζεί πήγε από Elisha, και καλύπτεται με λέπρα λευκό σαν χιόνι.

Μια μέρα οι μαθητές των προφητών είπε στον Ελισσαιέ,

– Αυτό είναι το σπίτι όπου ζούμε κοντά σας, κοντά μας? Ας πάμε στην Ιορδανία και να φέρει ο καθένας σε ένα ημερολόγιο, και αφήστε μας να κάνουμε ένα σπίτι εκεί.

Ιερά τις απέρριψε. Ένας από τους μαθητές του, και ταπεινά τον κάλεσε να πάει μαζί τους, λέγοντάς του:

– Πηγαίνετε, ο πατέρας, και εσείς με τους υπαλλήλους σας.

Ο άνθρωπος του Θεού σηκώθηκε και πήγε μαζί τους. Όταν ήρθαν στην Ιορδανία και άρχισαν να κόβουν τα αρχεία καταγραφής, μία από κιμά πήδηξε τσεκούρι και το τσεκούρι έπεσε στο νερό, και φώναξε:

– Ω, κύριέ μου! Το τσεκούρι που πήρα για δανεισμό από έναν φίλο.

Ο άνθρωπος του Θεού τον ρώτησε πού έπεσε το τσεκούρι, και όταν ο ίδιος επεσήμανε ο τόπος, Elisha κόψει ένα κομμάτι ξύλο και το πέταξε μέσα στο νερό, και το τσεκούρι επιπλέει στην επιφάνεια του νερού. Ιερά rubivshemu διέταξε να τον πάρει, και έφτασε έξω και πήρε. Τόσο μεγάλη ήταν η εξουσία της άγιος άνθρωπος, ότι θα μπορούσε να μειώσει ακόμη και τη σοβαρότητα του φυσικού σιδήρου, έτσι που επιπλέουν τσεκούρι σιδήρου πάνω από το νερό, όπως ένα φύλλο έπεσε από ένα δέντρο.

Το Άγιο Προφήτη Elisha προέβλεπε τι συμβαίνει μακριά από αυτόν με τέτοια σαφήνεια, ότι δεν έχει σημασία το πώς όλα συνέβησαν μπροστά στα μάτια του. Ο βασιλιάς της Συρίας πολέμησαν εναντίον του Ισραήλ, η γνώμη πολλές φορές με περίπου τους πώς να ενέδρα για τον βασιλιά του Ισραήλ, και όρισε το ένα ή το άλλο μέρος, όπου ήταν να βρίσκονται ανατεθεί σε ενέδρα μια μπάντα των ανδρών. Αλλά Αγίου Elisha, προβλέποντας αυτό, έστειλε για να προειδοποιήσει το βασιλιά του Ισραήλ, λέγοντας:

– Προσοχή εσύ περάσει τον τόπο, γιατί να ορίσει εκεί οι Σύριοι.

Ο βασιλιάς έστειλε να μάθω αν αυτό είναι αλήθεια, και είμαι βέβαιος ότι, προσέξτε να μην πλησιάζει τον τόπο, και έστειλε τους στρατιώτες του, ο οποίος επιτέθηκε ξαφνικά τους Συρίους, και χτύπησε τους. Αυτό συνέβη αρκετές φορές. Ο βασιλιάς της Συρίας, ακούσει γι «αυτό, ήρθε σε αμηχανία και κάλεσε τους υφισταμένους του, τους είπε:

– Γιατί δεν μου το είπες, που ανοίγει τα μυστικά μου στο βασιλιά του Ισραήλ, και μου κάνει στα χέρια του;

Ένας από αυτούς απάντησε σε αυτό:

– Όχι, κύριέ μου βασιλιά, και όχι από εμάς, αυτό συμβαίνει! Και οι Ισραηλινοί έχουν τον προφήτη Ελισσαιέ, ο οποίος λέει στο βασιλιά του Ισραήλ, ακόμη και τις λέξεις που μιλούν στην κρεβατοκάμαρά σας.

Ο βασιλιάς είπε:

– Μάθετε όπου ο προφήτης; Θα στείλω στρατιώτες να αναλάβει και να το φέρει εδώ.

Πολεμιστές, να ανακαλύψει, του είπαν ότι Elisha είναι σε Dothan [20] . Ο βασιλιάς έστειλε στο ιππικό, άρματα και ένα μεγάλο σώμα των στρατευμάτων που προστάτευε την πόλη και άρχισε η νύχτα. Νωρίς το επόμενο πρωί υπηρέτης του Ελισσαιέ βγήκε έξω από το σπίτι, είδε τα συριακά στρατεύματα με τα άλογα και τα άρματα τους, και σε μεγάλους αριθμούς που περιβάλλεται από την πόλη, και έτρεξε προς τον Ελισσαιέ, φώναξε:

– Τι μπορούμε να κάνουμε, κύριέ μου;

Στ Elisha απάντησε:

– Μην φοβάστε μαζί μας περισσότερο από αυτούς.

Και ο Ελισσαιέ γύρισε στο Θεό στην προσευχή, λέγοντας:

– Θεέ μου! άνοιξε τα μάτια του νεαρού άνδρα σου, έτσι ώστε να είδε τη δύναμη σου.

Και ο Θεός άνοιξε τα μάτια του υπηρέτη του Ελισσαιέ – είδε ότι το βουνό ήταν απασχολημένος με τα άλογα και τα άρματα του γύρου φωτιά για Elisha.

Στ Ελισσαιέ πήγε με τον υπηρέτη του, έξω από την πόλη των Σύριοι και πήγαν σ «αυτόν. Elisha προσευχήθηκε στον Κύριο, λέγοντας:

– Hit τον Κύριο, αυτό τα άτομα με τύφλωση.

Και ο Κύριος τους χτύπησε με τύφλωση, όπως ζητήθηκε Elisha. Στη συνέχεια, ο Ελισσαιέ είπε σ «αυτούς:

– Αυτό δεν είναι ο τρόπος, αυτή η πόλη δεν είναι αυτή που θα πρέπει να πάει? αλλά ακολουθούν μένα, και εγώ θα σας φέρει στον άνθρωπο που ψάχνετε.

Και τους έφερε στην Σαμάρεια. Όταν έφτασαν στην Σαμάρεια, ο Ελισσαιέ έστειλε μια προσευχή προς τον Θεό και είπε:

– Κύριος άνοιξε τα μάτια τους, για να μην βλέπουν πού βρίσκονται.

Και ο Κύριος άνοιξε τα μάτια τους, και είδαν ότι ήταν στη Σαμάρεια. Ο βασιλιάς του Ισραήλ, άκουσε από την άφιξή τους, και όταν τους είδε, ρώτησε Elisha άγιος:

– Μην θέλεις, Πατέρα, να τους εξοντώσουν;

Αλλά ο άγιος απάντησε:

– Όχι, δεν καταστρέφει, γιατί δεν είναι αυτό που τους έφερε εδώ, και δεν είστε τους γοητεύσει με τα όπλα του? αλλά τους έκανε μια γιορτή, έτσι πήγαν στον κύριό τους.

Ο βασιλιάς τους έκανε μια μεγάλη γιορτή, και έτρωγαν και έπιναν, και κυκλοφόρησαν στο βασιλιά τους, και στη συνέχεια σταμάτησε την εισβολή τους της Συρίας σχετικά με την ισραηλινή γη.

Χρειάστηκαν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, και Ben-Χαντάντ ο βασιλιάς της Συρίας ξεκίνησε έναν πόλεμο με Ιωράμ, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Μάζεψε όλα στρατό του και περιβάλλεται Σαμαριάς, την πρωτεύουσα των βασιλέων του Ισραήλ, που ήταν τότε ο άγιος προφήτης Ελισσαιέ. Άρχισα μια σοβαρή πείνα στην πόλη, έτσι ώστε οι φτωχότερες κάτοικοι έφαγαν τα παιδιά τους. Μια μέρα ο βασιλιάς του Ισραήλ, όταν περπάτησε μέσα από το τείχος της πόλης, μια γυναίκα ήρθε και φώναξε σε αυτόν:

– Βοήθησέ με, κύριέ μου τον βασιλιά!

Ο βασιλιάς της απάντησε:

– Αν δεν βοηθήσουμε τον Κύριο, πώς μπορώ να σας βοηθήσω; Από το αλώνι ή το πατητήρι, θα σας δώσω τα τρόφιμα; Ωστόσο, πείτε μου τι θέλετε;

Άρχισε την καταγγελία της κατά μια άλλη γυναίκα, λέγοντας:

– Ότι αυτή η γυναίκα μου είπε, να προχωρήσει, να φάει τον γιο σας σήμερα, και αύριο μου, και βραστά γιο μου και έφαγε. Η επόμενη μέρα της είπα, και ας φάει ο γιος σας, αλλά το έκρυψε.

Ο βασιλιάς του Ισραήλ, αφού άκουσε αυτή την τρομερή ιστορία μιας γυναίκας, που έσκισε τα ρούχα του και τρομερά θυμωμένος με τον προφήτη του Θεού Ελισσαιέ, επειδή κατείχε το συμβούλιό του δεν υπακούει τον βασιλιά της Συρίας και δεν τον πάει στην πόλη, και αναμένουν τη βοήθεια του Θεού.

– Επιτρέψτε μου να τιμωρηθούν από τον Θεό και θα προσθέσει περισσότερα για τιμωρία μου, αν το κεφάλι Eliseeva σήμερα θα είναι σε αυτό! – Είπε ο βασιλιάς στο θυμό.

Και αμέσως μου έστειλε εκτελεστές για να κόψει το κεφάλι του προφήτη. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού ήταν στο σπίτι, και είχε ισραηλινών γερόντων.

– Ξέρεις, – είπε στους γέροντες – ότι ο βασιλιάς Ιωράμ ο γιος του Αχαάβ δολοφόνο που σκότωσε αθώους του Ναβουθαί, έστειλε την ποινή του καλλιτέχνη να πάρει το κεφάλι μου αυτή τη στιγμή; Αλλά μπορείτε να κλειδώσετε την πόρτα σφιχτά και δεν τον άφησε εδώ μέχρι να έρθει εδώ ο κύριός του, επειδή μπορείτε να ακούσετε το tramp των ποδιών του δασκάλου του, γιατί είναι ήδη σε μια βιασύνη μετά από αυτόν.

Ένας άλλος άγιος μίλησε αυτά τα λόγια, ήρθε και σταμάτησε την εκτέλεση της Εκτελεστικής ο βασιλιάς? γιατί μετά το κακό βασιλιά μετάνιωσε για την απόφασή του και έσπευσε μετά έστειλε να προειδοποιήσει την εκτέλεση σκληρή εντολές, για ο βασιλιάς γνώριζε για την ιερότητα του προφήτη Ελισσαιέ και προκλητική του και για όλη την καλοσύνη του βασιλείου του για το Ισραήλ και για πολλούς ανθρώπους.

Πηγαίνοντας προς τον προφήτη, ο βασιλιάς είπε:

– Εδώ είναι μερικές μεγάλες συμφορά αποστέλλονται σε μας από τον Κύριο! Τι μπορώ να περιμένω από αυτόν; Θα δώσει στην πόλη της Συρίας βασιλιά, και ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας ενώπιον Του, σε όλους μας να μην πεθάνουν από την πείνα, είναι καλύτερα να τον υπακούει, σε όλους μας για να μείνει ζωντανός από αντιστέκονται, να πεθαίνουν από την πείνα.

Αλλά Αγίου Ελισσαιέ, αναφερόμενος στο βασιλιά και σε όλους τους παρευρισκόμενους, δήλωσε:

– Ακούστε το λόγο του Κυρίου! Αυτό είναι ό, τι λέει ο Κύριος: αυτή η ίδια ώρα αύριο στην πύλη της Σαμαριάς [21] θα πρέπει να πωλούν ένα μέτρο αλεύρι σίτου για ένα σέκελ, και δύο μέτρα κριθάρι για ένα σέκελ.

Ένας από τους αξιωματούχους, η πιο κοντά στο βασιλιά, στου οποίου το χέρι ο βασιλιάς έσκυψε είπε ότι ο Ελισσαιέ

– Ακόμη και αν ο Κύριος άνοιξε τους ουρανούς, και εκεί δεν θα είναι αυτό που μιλάμε.

Στ Elisha απάντησε:

– Ότι εσείς θα το δείτε με τα μάτια σας, αλλά δεν τρώνε αυτού του ψωμιού.

Αφού ηρέμησε λίγο, ο βασιλιάς πήγε στη σκηνή του. Και το βράδυ, όταν ένας άγιος Elisha προσευχήθηκε στον Κύριο τον Θεό για την απελευθέρωση της πόλης, ο Θεός έστειλε μια μεγάλη αναταραχή στο στρατό του Σύριοι: Συρία: άκουσε ένα μεγάλο θόρυβο των όπλων και neighing των αλόγων, σαν από ένα μεγάλο συγκεντρωμένα στρατεύματα, και αποφάσισαν να κάνουν ένα με το άλλο, ότι οι βασιλείς των Χετταίων αιγυπτιακές και προσέλαβε τον βασιλιά του Ισραήλ, ήρθε σε βοήθειά του με τα στρατεύματά του.

– Τρέξτε μακριά, τρέχει! – Φώναζαν σε μεγάλο φόβο.

Και το βράδυ, μαζί με τον βασιλιά της έτρεξε πίσω, αφήνοντας πίσω τις σκηνές, τα άλογα, τα γαϊδούρια τους, και όλα αυτά που ήταν στο στρατόπεδο τους, αλλά μόνο για να σώσει τη ζωή του. Την ίδια νύχτα κοντά στην πύλη της πόλης ήταν τέσσερις λεπρούς που, υποστηρίζοντας, μιλάμε ο ένας στον άλλο:

– Γιατί καθόμαστε εδώ μέχρι να πεθάνουμε; Αν η πόλη θα πάει, τότε θα πεθάνουν από την πείνα, και να μείνω εδώ, πεθαίνουμε επίσης? Μήπως δεν πάει στο συριακό στρατόπεδο και δεν μας ανταλλακτικά, είναι καλύτερα να πεθάνει από το σπαθί, από το να υποφέρουν αφόρητη μαρτύριο της πείνας.

Και με μια συμφωνία σηκώθηκε και πήγε στο συριακό στρατόπεδο, εξακολουθούν να καλύπτονται με τη νύχτα σκοτάδι. Μπαίνοντας στο στρατόπεδο, δεν βρήκαν κανένα άνθρωπο, και περνώντας στη μέση του στρατοπέδου, και να δει κανείς, πολλοί ήταν έκπληκτοι με αυτό. Μπήκαν μία από τις σκηνές και έτρωγαν και έπιναν, και πήρε από το ασήμι και χρυσό, και ρούχα, και πήγε μακριά, εξαφανίστηκε. Μετά την επιστροφή του, μπήκαν μια άλλη σκηνή και πήρε από το ό, τι ήθελε και τι θα μπορούσε να φέρει, και κρύφτηκε πάλι. Μετά από αυτό άρχισαν να συζητήσει, λέγοντας:

– Δεν είναι καλό να κάνουμε? σήμερα – ημέρα των καλών ειδήσεων, και λέμε τίποτα: και αν μείνουμε εδώ μέχρι την αυγή, τότε είμαστε ένοχοι για μια μεγάλη αμαρτία? Ως εκ τούτου, ας πάει στην πόλη και να ενημερώσει το βασιλικό δικαστήριο.

Έσπευσαν στην πόλη και πηγαίνει στην πύλη της πόλης, οι φρουροί, δήλωσε:

– Πήγαμε στο στρατόπεδο των Συρίων, και δεν είδα, δεν υπάρχει άνθρωπος, και δεν έχετε ακούσει ακόμη και η ανθρώπινη φωνή? μόνο δεμένοι άλογα και γαϊδούρια ήταν εκεί, πάρα πολύ, και σκηνές είναι στη θέση του, γεμάτο με πλούτη.

Αμέσως όλοι είπε ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς σηκώθηκε τη νύχτα, συγκεντρώθηκαν κοντά και άρχισε να διαβουλεύεται μαζί τους και αμφισβητούν τους, λέγοντας:

– Θα σου πάρω ένα πονηρό σχέδιο της Συρίας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί εναντίον μας. Ξέρουν ότι είμαστε υποφέρουν από την πείνα? Ως εκ τούτου, βγαίνοντας από το στρατόπεδο, εξαφανίστηκε κάπου στο χώρο, δηλαδή, όταν θα έρθει, οδηγείται από την πείνα από την πόλη, για να μας συλλάβει ζωντανό και εισάγετε την πόλη μας.

Οι υπηρέτες του βασιλιά με συμβούλευσαν να στείλει κάποιον να ερευνήσει. Δύο αναβάτες είχαν αποσταλεί, ο οποίος έφτασε στο στρατόπεδο των Συρίων, και, βρίσκοντας κανείς σε αυτό, πήδηξε στον απόηχο των Σύρων στην Ιορδανία. Όλος ο τρόπος ήταν στρωμένο με τα ρούχα και τα όπλα που ρίχνονται κατέφυγαν σε μεγάλο φόβο των Συρίων. Αποστέλλονται πίσω και όλοι είπαν βασιλιά και τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι έσπευσαν έξω από την πόλη και λεηλάτησαν το στρατόπεδο του Αράμ? και ένα μέτρο λεπτό αλεύρι, και δύο μέτρα κριθής που πωλούνται για ένα σέκελ, όπως είναι γραμμένο μέσω του προφήτη ήταν ο Θεός. Η προαναφερθείσα αξιωματούχος, ο ίδιος στου οποίου το χέρι ο βασιλιάς έσκυψε, έλαβε διαταγές του να σταθεί στην πύλη της πόλης για να παρακολουθήσει τη διαδικασία. Και όταν θέλησε να διαθέσει τους ανθρώπους να μην συνωστίζονται στην πύλη, το πλήθος τον χυμό και τον συνθλίβονται μέχρι θανάτου, όπως είχε προβλεφθεί από τον άνθρωπο του Θεού Elisha, όταν αυτό αξιωματούχου, δεν πιστεύουν μια λέξη του Κυρίου από το στόμα του προφητικό για την αφθονία του ψωμιού, διαφώνησε:

– Αν ο Θεός και ο ουρανός άνοιξε υμίν, ότι αυτό δεν είναι ( 1 Σαμουήλ 6: 24. επ).

Slaven ήταν αυτό το μεγάλο άγιο του Θεού στα άλλα θαυμάσια προφητικό ταλέντα και τις πράξεις, όπως είναι ευρέως διηγήθηκε στα βιβλία του Σαμουήλ. Προέβλεψε μια πείνα επτά χρόνια στη γη του Ισραήλ ( 4Tsar 8 :. 10 ). Παρέχοντας το θάνατο του Ben-Χαντάντ ο βασιλιάς της Συρίας, είχε προβλέψει τη μετάβαση του βασιλείου του Αράμ στα χέρια του Αζαήλ. Χρίσει Ιηού – ένας από τους άρχοντες του Ισραήλ – στο βασίλειο ( 4Tsar 9 :. 3 ), ξεκίνησε bogonenavistny του καταστρέψει ειδωλολατρική σπίτι του Αχαάβ. Ιηού σκότωσε τους δύο βασιλείς των ειδωλολατρών: Ιωράμ του Ισραήλ και Οχοζίας του Ιούδα, τον εγγονό του ευσεβή βασιλιά Ιωσαφάτ, ο οποίος, μιμούμενος τον παππού του, αρνήθηκε στην κακία. Σκότωσε Ιεζάβελ Ahaavovu ασεβείς σύζυγος, μητέρα του Ιωράμ, και να νικήσει όλους τους ιερείς του Βάαλ και των Μάγων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ευημερούν ευλογίες και τις προσευχές του αγίου προφήτη Ελισσαιέ. Μετά το θάνατο της βασιλείας του Ιηού στο Ισραήλ, ο γιος του Ιωανάν, και τον διαδέχτηκε ο Ιωάς, εγγονός του Ιηού. Κατά τη βασιλεία του Ιωάς ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος είχε μια κατοικία στη Σαμάρεια, και να είναι ήδη βαθιά πόνο γέροντα. Ο βασιλιάς Ιωάς του Ισραήλ πήγε να τον επισκεφθεί και, κλαίγοντας πάνω του, είπε:

– Πατέρα, πατέρα, το άρμα του Ισραήλ και των αλόγων του!

Elissey είπε:

– Πάρτε ένα τόξο και το βέλος, ανοίξτε το παράθυρο προς τα ανατολικά, όπου υπάρχει η Συρία, και τραβήξτε το τόξο και το βέλος.

Ο βασιλιάς τραγούδησε. Ο Προφήτης του Θεού, βάζοντας τα χέρια του στα χέρια του βασιλιά, είπε:

– Αφήστε το βέλος στη Συρία.

Και ο βασιλιάς πυροβόλησε ένα βέλος. Ο Προφήτης είπε:

– Το βέλος – σωτηρία του Κυρίου βέλος, και θα κατακτήσει τη Συρία.

Και πάλι, ο βασιλιάς διέταξε να πάρει ένα τόξο και το βέλος. Ο βασιλιάς πήρε. Ο Προφήτης είπε:

– Hit από ένα βέλος στο έδαφος.

Ο βασιλιάς χτύπησε τρεις φορές και σταμάτησε. Ο άνθρωπος του Θεού ήταν θυμωμένος μαζί του, λέγοντας:

– Αν είχε χτυπήσει πέντε ή έξι φορές, θα είχατε ηττηθεί Συρία επιτέλους, τώρα θα της nanesesh μόνο τρεις βλάβες [22] .

Έτσι, ο βασιλιάς της προφητεύουν, Αγ Elisha πέθανε και θάφτηκε με τιμές [23] .

Όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ζωής του προφήτη Ελισσαιέ θαύματα, αλλά και ο θάνατός του έχει αποκαλύψει ο ίδιος ο εργαζόμενος θαύμα. Ένα χρόνο μετά το θάνατό του πραγματοποιήθηκε έξω από την πόλη για να θάψει μια θανόντος. Αυτή τη στιγμή, υπήρχε ένα πλήθος των Moab, ο οποίος έκανε μια επιδρομή στη γη του Ισραήλ. Που διεξήχθη πέθανε από μια απόσταση είδε τον εχθρό και πέταξε το πτώμα σε μια κοντινή σπηλιά. Ήταν το σπήλαιο στο οποίο οι στάχτες του προφήτη Ελισσαιέ. Από τη στιγμή που ο νεκρός άγγιξε τα οστά του προφήτη ως αμέσως ήρθε στη ζωή και βγήκε από τη σπηλιά, πήγα στην πόλη [24] .

Και μετά το θάνατο του Θεού δοξάζεται Αγίου Του [25] . Για όλα αυτά στο Θεό την δόξα, τιμή και τη λατρεία μας, τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν [26] .

σημειώσεις

[1] Και άλλες ιστορίες, που καταγόταν από τη φυλή του Μανασσή.

[2] Η πόλη Abel-meholah ήταν κοντά στον ποταμό Ιορδάνη.

[3] Χωρήβ – Όρος στην αραβική έρημο, η δυτική όψη του ίδιου οροσειράς, το ανατολικό τμήμα της οποίας είναι το Όρος Σινά.

[4] Milota – ενδύματα, αδιάβροχο.

[5] Οι βασιλιάδες των εθνών σε πόλεμο χρησιμοποίησαν άλογα και άρματα. Έτσι Elisha ονομάζεται Ηλίας ο μεγάλος άρμα του Ισραήλ και οι ιππείς ως ένα του ήταν αρκετή για να χτυπήσει τους εχθρούς και να δώσει φυλής νίκη (ΒΙ. Θεόδωρος Vopr 8).

[6] Carmel – βουνό στη φυλή του Ισσάχαρ? συχνά μείναμε εδώ τον προφήτη Ηλία ( 3Tsar 18 :. 19 ).

[7] Fleece – μαλλί, το δέρμα.

[8] «για να ρίξετε νερό στα χέρια του Ηλία», δηλαδή Ήταν μια τακτική υπουργός του Προφήτη Ηλία, τον προφήτη, και επομένως είναι άξιος της πλήρους εμπιστοσύνης με τα λόγια του Ιωσαφάτ βασιλέως του Ιούδα Elissee ( 4Tsar 3 :. 12 ), φαίνεται να έχουν ακούσει γι «αυτό.

[9] Στην πραγματικότητα, ο προφήτης Ελισσαιέ για την προετοιμασία του πνεύματός του με την αποκάλυψη της αντίληψης ή για να ηρεμήσει το πνεύμα της οργής εναντίον του βασιλιά Ιωράμ ( 4Tsar. 3: 13-14 ), έχει καταφύγει στη δράση της μουσικής εγχόρδων, μετά την οποία «το χέρι του Κυρίου ήταν για αυτόν» (πρβλ. 3Tsar 18: 16. ? Ιερ 1: 9. ), θεωρείται, κατ «αρχάς, είναι γνωστό στην αρχαία παράδοση – να καταφύγουν σε μουσική (πρβλ 1 Σαμουήλ 16: 16 ) για την απόσπαση της προσοχής του πνεύματος από τον εξωτερικό κόσμο, ηρεμία και τον ενθουσιασμό? Δεύτερον, η χρήση της μουσικής (τραγούδι των ύμνων) στα σχολεία των προφητών ( 1 Sam 10: 5. ) ότι μια σημαντική ανακάλυψη. Elisha βρισκόταν σε στενή σχέση. . Σύμφωνα με τον Όσιο Θεοδώρητος , «ιερείς του νόμου του Μωυσή, είχε χρησιμοποιήσει το σωλήνα, και οι Λευίτες – .. Άρπα, άρπες, κύμβαλα και άλλα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται, καθώς με αυτήν ήταν η πνευματική sladkopenie Δαβίδ Ένας από αυτούς τους τραγουδιστές είπαν παροτρύνει τον Προφήτη και πότε. τραγουδιστής τραγούδησε, η χάρη του Αγίου Πνεύματος naznamenovala τι να κάνουμε »(Vopr. 12 σχετικά με 4Tsar. ).

[10] 3Tsar 18 :. 3 επ. πρόθεση πιστωτή να πουλήσει τα παιδιά σε δουλεία χήρα δικαιολογείται από το γράμμα του νόμου (Lev.25: 39? Έξοδος 21: 2 ) Και βάναυση πρακτική της ζωής ( Ματθαίος 18: 25 ).

[11] Πόλη Sonam και Σουνάμ, ήταν στη φυλή του Ισσάχαρ ( Ιη 19 :. 18 ) ενάντια στα βουνά της Gilboa ( 1 Σαμουήλ 28: 4 ), Κοντά Carmel.

[12] Ο γιος Νόσος του ευσεβή γυναίκα πρέπει να ήταν ηλίαση ( Judith 8:. 2-3 ? Ps 120: 6 ).

[13] Οι δράσεις του Προφήτη κατά την ανάσταση των νεκρών παιδιών είναι πολύ παρόμοιο στην ουσία με τις ενέργειες της μια σημαντική ανακάλυψη. Ο Ηλίας ανέστησε το γιο μιας χήρας σε Sarepta ( 3Tsar 17:. 19-23 ). Προφήτη Elisha «κατέχουν όπλα τα συναισθήματά τους που συνδέονται με τα όπλα των νεκρών συναισθήματα να εμπλακούν στη ζωή του εκλιπόντος διαβίωσης, προφανώς, από τη δράση της πνευματικής χάριτος, η ζωή-δίνοντας» (ΒΙ. Θεόδωρος, η q. 18). Θαύμα εκπροσωπείται η ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού (Αφήγηση 4Tsar 4 :. 8-37 ανάγνωσης ως 12ο paremias σε Εσπερινός του Μεγάλου Σαββάτου).

[14] Βάαλ-Shalisha (βλ .. 1 Σαμουήλ 9: 4. ) – Η πόλη, με την προϋπόθεση, της φυλής του Εφραΐμ.

[15] Η λέπρα – αυτό είναι το πιο φοβερό και αηδιαστικό, μολυσματική ασθένεια? δεσπόζει κυρίως σε χώρες με θερμά κλίματα, ειδικά στην Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, τη Συρία, την Αραβία, την Ινδία, ακόμη και στην Ανατολή. Με την ανάπτυξη αυτής της ασθένειας το δέρμα γίνεται άσπρο, τότε διογκώνεται, στεγνώνει, εφελκίδες και βλάβες που καλύπτονται με μια αηδιαστική μυρωδιά, στη συνέχεια εξαφανίζονται τα μέλη του σώματος, και ως επί το πλείστον στο τέλος προσβληθεί από τη νόσο πεθαίνουν σε τρομερή αγωνία.

[16] Όταν ο Νεεμάν έφτασε στο σπίτι του Ελισσαιέ, ο προφήτης, «αυτό, κρατώντας το νόμο, σαν να ζουν κάτω από το νόμο, δεν συμφωνούν να δει Νεεμάν, ενός λεπρού (νόμιμα Lev.13: 14), και τον διέταξε επτά φορές στο izmytsya Ιορδάνη ποταμό.» (ΒΙ. Θεόδωρος, η q. 19).

[17] Συρίας Abana ποταμού και ο Φαρφάρ, νομίζεται βγήκαν από τα Αντιλίβανος και αρδεύονται Δαμασκό.

[18] Παρακαλούμε Νεεμάν στον προφήτη για να του δώσει μια γνωστή ποσότητα της γης της χώρας οφείλεται στην ισραηλινή Νεεμάν βαθύ σεβασμό για τον Ιεχωβά – το πολύ έδαφος της χώρας του θεωρείται ιερό προσκύνημα του Νεεμάν και να λάβουν μέρος της γης αγιασμένο από την ευλογία του προφήτη του Ιεχωβά – Ελισσαιέ.

[19] Επιπλέον, ο Νεεμάν ο Σύρος μίλησε για τον εαυτό του τον προφήτη του Θεού, ότι ο ίδιος είναι υπηρέτης των καθηκόντων του βασιλιά είναι να την συνοδεύσει στο σπίτι του κυρίαρχου Remmana και τόξο εκεί κάτω με το βασιλιά, ο οποίος πέφτει στο έδαφος πριν από το είδωλο, ακουμπά στο χέρι του? Νεεμάν ρώτησε τώρα ο Ελισσαιέ, αν ο Κύριος θα τον συγχωρήσει, ότι λατρεύει στο ναό Remmana; Elisha τον καθησύχασε, και πήγε ( 4Tsar 5:. 18-19 ).

[20] Dothan – μια πόλη σχετικά με την εμπορία δρόμο από την Gilead στην Αίγυπτο, στα βόρεια της Σαμαριάς? Εδώ ήταν κάποτε πωλήθηκε Ιωσήφ ( Γεν 37 :. 17, 25 ).

[21] Ο Προφήτης είπε στον βασιλιά, και οι πρεσβύτεροι του λαού σχετικά με την επικείμενη έκτακτη φτήνια του ψωμιού είναι «η πύλη της Σαμαριάς» – από την πύλη, όπου η Ανατολή συγκεντρώνεται όλη τη δημόσια ζωή, μεταξύ άλλων, και το εμπόριο.

[22] Για την ερώτηση: «Γιατί ο προφήτης Ελισσαιέ ανακοίνωσε μελλοντική νίκη με ένα τόξο και το βέλος» ( 4 Βασιλέων 13 :. 15 ) ΒΙ. Θεοδώρητος (. Vopr 42) λέει: «Δεν είναι πολλοί τον πίστεψαν, όπως προείπε από τα έργα.» Στην περίπτωση αυτή, η συμβολική δράση που εξέφρασαν άμεσα μέσα τους την πραγματικότητα του πολέμου και νίκης. Θέση των χεριών στο βασιλιά χέρια Elisha ( 4Tsar 13 :. 16 ) θα μπορούσε να δείξει την προσευχή υποστήριξη του Προφήτη, ως εκ τούτου, ο Ιεχωβά, ο βασιλιάς του Ισραήλ στον επερχόμενο αγώνα με τους Σύρους. Η κατεύθυνση της βολής προς τα ανατολικά ανήκε στον Σύριοι κατέλαβαν το ανατολικό-ιορδανική πόλη και την περιοχή του βασιλείου του Ισραήλ ( 4Tsar 10 :. 33 ).

[23] Αγ Προφήτη Ελισσαιέ πέθανε σε ώριμη ηλικία των περίπου 100 χρόνια. Μίλησε για την προφητική διακονία όταν Αχαάβ ( 3Tsar 19 :. 19 ) – περίπου 900 χρόνια π.Χ., και πέθανε όταν ο Ιωάς στη δεκαετία του τριάντα του ΙΧ αιώνα. Σύμφωνα με Άγιος Ιερώνυμος, ο προφήτης επισήμανε στον τάφο κοντά στην Σαμαριάς (πρβλ .. 4Tsar 5: 9, 6:32 ). Αγίου λείψανα του Προφήτη Elisha σε περιόδους ΒΙ. Jerome , μαζί με τα λείψανα του Αγίου Οβαδια και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, οι προφήτες σε Σεβαστή ή της Σαμαριάς και να απομακρύνει τους δαίμονες, στην εποχή του Ιουλιανού καίγονται, αλλά τα υπολείμματα από τη φωτιά διατηρούνται πιστούς, ορισμένοι από αυτούς μεταφέρθηκαν στην Αλεξάνδρεια. Στην Κωνσταντινούπολη, St. Prophet ήταν ένας ναός αφιερωμένος στον, και στην Παλαιστίνη, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γραπτή Canon. Γιορτή προς τιμήν του Αγίου Elisha 14, Ιουνίου είναι η πιο αρχαία και κοινά για όλους τους λαούς της Ανατολής και της Δύσης.

[24] Μεταθανάτια θαύμα του Προφήτη, για την ευλογημένη. Θεοδώρητος, έχουν αυτό το νόημα: «Ο Προφήτης έθεσε και παρουσίαση σε αυτόν από το θάνατο του νεκρού, και ότι αυτό το θαύμα κατέθεσε στην αποδοχή τους επαυξημένης κατά τον καθηγητή, η χάρη.» Επιπλέον, η προσωρινή σκοπός του θαύματος θα είναι η ενθάρρυνση του Ισραήλ για να πολεμήσει τους εχθρούς, αλλά αιώνια και ουσιώδη – πιστοποίηση καθολική αλήθεια της μελλοντικής αναστάσεως των νεκρών. Συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί η αλήθεια της λατρείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας των λειψάνων των αγίων. Έτσι, η δύναμη του Θεού, ο οποίος ζούσε την εποχή του Ελισσαιέ ο προφήτης, συμβουλεύει όταν αυτό το θαύμα των λειψάνων του.

[25] Εκτός από το σύνολο των προβλέψεων, θαύματα και χάρες που παρέχονται στους ανθρώπους, ο προφήτης Elisha συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη και την άνοδο των σχολείων των προφητών ( 4Tsar 2: .. 3ης Μαΐου ., Κ.λπ.), και, χωρίς αμφιβολία, από τα σχολεία ως επί το πλείστον αριστερά τους προφήτες, η οποία τόσο κατά τις ημέρες των βασιλιάδων, και ότι μέρος του στόματος μέρος της γραφής διατήρησε την πίστη και την ευσέβεια του λαού.

[26] . Ο Ιησούς, ο γιος του Σειράχ, στον έπαινο του, κλπ Elisha λέει: «Γεμάτο με το πνεύμα του Ηλία, ο Ελισσαιέ δεν τρέμουν στις μέρες του πριν από τον πρίγκιπα, και κανείς δεν τον ξεπέρασε, τίποτα δεν θα το ξεπεράσει, και ανάπαυση του προφήτευσε σώματός του? τόσο στη ζωή του ασκούσε θαύματα, και ο θάνατος ήταν τα έργα του θαυμάσια »( Sir 48 :. 12-16 ). Στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος ο Κύριος αναφέρει Elisha ως μεγάλος προφήτης του Θεού, δίνοντας για να δείτε τα θαύματα και θεραπείες με σοφό τρόπο του της Θείας Πρόνοιας. «Υπήρχαν πολλοί λεπροί στο Ισραήλ την εποχή του Elisha προφήτη – μίλησε στην επίπληξη της απιστίας των συμπατριωτών του – και κανένας από αυτούς δεν είχε καθαριστεί, εκτός από τον Νεεμάν ο Σύρος» ( Λουκάς 4: 23-27. ).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...