Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018Ἡ Θεία Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού - Θεοφάνη του Κρητός, Ι.Μ. Σταυρονικήτα, 1546 μ.Χ.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος βαρύς.

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

Κοντάκιον
Ἦχος βαρύς. Αὐτόμελον.

Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης, καὶ ὡς ἐχώρουν οἱ Μαθηταί σου τὴν δόξαν σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐθεάσαντο, ἵνα ὅταν σε ἴδωσι σταυρούμενον, τὸ μὲν πάθος νοήσωσιν ἑκούσιον, τῷ δὲ κόσμῳ κηρύξωσιν, ὅτι σὺ ὑπάρχεις ἀληθῶς, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα.

Κάθισμα
Ἦχος δ'. Κατεπλάγη Ἰωσὴφ.


Ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Θαβώρ, μετεμορφώθης ὁ Θεός, ἀναμέσον Ἠλιού, καὶ Μωϋσέως τῶν σοφῶν, σὺν Ἰακώβῳ καὶ Πέτρῳ καὶ Ἰωάννῃ, ὁ Πέτρος δὲ συνών, ταῦτά σοι ἔλεγε· Καλόν ὧδέ ἐστι, ποιῆσαι τρεῖς σκηνάς, μίαν Μωσεῖ, καὶ μίαν Ἠλίᾳ, καὶ μίαν σοὶ τῷ Δεσπότῃ Χριστῷ, ὁ τότε τούτοις, τὸ φῶς σου λάμψας, φώτισον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε


ΝΙΚΗΤΑ ΠΑΦΛΑΓΟΝΟΣ 
ΛΟΓΟΣ ΙΔ΄ Εἰς τόν ἅγιον καί πανεύφημον ἀπόστολον Ματθίαν
(σελίδες 269 - 284)Ἀπόστολος Ματθίας - wikipedia
Απόστολος Ματθίας - orthodoxwiki

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΤΘΙΑΣ


 

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΤΘΙΑΣ
Ἐξῆλθεν ἀρθείς, Ἰούδας ἐπὶ βρόχου,
Εἰσῆλθεν ἀρθείς, Ματθίας ἐπὶ ξύλου.
Ἤρθη ἀμφ' ἐνάτῃ ξύλῳ ἠύθεος Ματθίας.


Βιογραφία

Πώς ο Ματθίας κατατάχθηκε στο χορό των δώδεκα Αποστόλων, το γνωρίζουμε από τις Πράξεις των Αποστόλων.


Святой Апостол Матфий.
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΤΘΙΑΣ


Μετά την προδοσία και τον απαγχονισμό του Ιούδα και μετά την Ανάληψη του Κυρίου, οι έντεκα μαθητές με την Παναγία βρίσκονταν στο υπερώον. Τότε ο Πέτρος πρότεινε να εκλεγεί άλλος αντί του Ιούδα, από τους άνδρες που ακολουθούσαν υπηρετώντας το Χριστό. Η πρόταση έγινε δεκτή και τέθηκαν δύο υποψήφιοι: ο Ιωσήφ ο καλούμενος Βαρσαββάς και ο Ματθίας. Τότε έβαλαν κλήρο, και δίνοντας σε όλους εμάς παράδειγμα εναπόθεσης κάθε εκλογής μας στο Θεό, προσευχήθηκαν όλοι μαζί ως εξής: «Σὺ Κύριε, καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξαν ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δυὸ ἕνα, λαβεῖν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς» (Πράξεις των Αποστόλων, α' 23-26). Δηλαδή: Συ Κύριε, που γνωρίζεις τις καρδιές όλων, φανέρωσε καθαρά εκείνον που εξέλεξες, ένα από αυτούς τους δύο, για να επωμισθεί το αξίωμα της αποστολικής διακονίας. Στη συνέχεια ο κλήρος έπεσε στο Ματθία. Και έτσι προστέθηκε στους έντεκα Αποστόλους.
Мучение ап. Матфия.
Менологий 6 - 9 августа;
Византия. Греция; XIV в.; памятник: 
Византийский менологий (Byzantine illumination Menologion); 
10 x 13 см.;  местонахождение: Англия. Оксфорд. 
Бодлеанская Библиотека 
(Bodleian Library)
Μαρτύριο Αποστόλου Ματθία. 
Μηνολόγιο 6 - 9  Αυγούστου
Βυζαντινή Μηνολόγιο  τού 14ου αιώνα μ.Χ. 
Τώρα ευρίσκεται στην  Αγγλία. Οξφόρδη. 
Bodleian Βιβλιοθήκη (Bodleian Library)
Мучение ап. Матфия. 
 Фреска. 1547 г.
Монастырь Дионисиат. Афон. 
Тзортзи (Зорзис) Фука.
Μαρτύριο Αποστόλου Ματθία. 
Τοιχογραφία  (Fresco) τού έτους 1547 μ.Χ.
στην Ιερά Μονή Διονυσίου. Άγιον Όρος
έργο τού αγιογράφου  Τζώρτζη (Ζώρζη) Fuca 

Από τη μετέπειτα ζωή του Ματθία, γνωρίζουμε ότι κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, όπου και τελείωσε τη ζωή του μαρτυρικά.Ιερά Λείψανα: Μέρος των Ιερών Λειψάνων του Αγίου βρίσκονται στη ρωμαιοκαθολική Βασιλική της Αγίας Μαρίας Magiorre Ρώμης.
Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Κύκκου Κύπρου.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείω Πνεύματι, κεκληρωμένος, συνεπλήρωσας, τῶν Ἀποστόλων, τὴν δωδεκάριθμον φάλαγγα ἔνδοξε, μεθ' ὧν κηρύξας τοῦ Λόγου τὴν κένωσιν, ἐθαυμαστώθης Ματθία Ἀπόστολε. Ἀλλὰ πρέσβευε, δοθήναι τοὶς σὲ γεραίρουσι, πταισμάτων ἱλασμὸν καὶ μέγα ἔλεος.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’.
Ἀπόστολε ἅγιε Ματθία, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.
Минея - Август ( (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Μηναίο - Αύγουστος (τεμάχιο). Εικονίδιο. Russ. Αρχές  τού 17ου αιώνα στήν  Εκκλησία καί τό Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας.
Κοντάκιον
Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον.
Φωταυγὴς ὡς ἥλιος, εἰς πάντα κόσμον, ἐξελθὼν ὁ φθόγγος σου, καταφωτίζει τῶν ἐθνῶν, τὴν Ἐκκλησίαν ἐν χάριτι, θαυματοφόρε, Ματθία Ἀπόστολε.

 Τα λείψανα του Αποστόλου Ματθία

πηγή: http://leipsanothiki.blogspot.gr/


Η σαρκοφάγος του Αποστόλου Ματθία.
Βρίσκεται στο Αβαείο των Βενεδικτίνων μοναχών "Ο Άγιος Ματθίας"
στην Τρηρ της Γερμανίας.

Ο τάφος του Αποστόλου Ματθία στο Αβαείο των Βενεδικτίνων μοναχών "Ο Άγιος Ματθίας".
Το αβαείο των Βενεδικτίνων μοναχών "Ο Άγιος Ματθίας" στην Τρηρ της Γερμανίας.Stefan Lochner, Τα Μαρτύρια των Αποστόλων, 1435-40. Frankfurt, Stadelsches Kunstinstitut.
Το Μαρτύριο του Αποστόλου Ματθία εικονίζεται στην κάτω αριστερή γωνία.
 
Η πόλη Trier στην Γερμανία Η σαρκοφάγος του Απόστολου Ματθία στην εκκλησία Santa Giustina στην Πάντοβα της Ιταλίας.


Το κάστρο Γκόνιο-Άσπαρος στη Γεωργία.Ο τάφος του Απόστολου Ματθία στο κάστρο Γκόνιο-Άσπαρος στη Γεωργία.

ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ

КРАТКОЕ ЖИТИЕ АПОСТОЛА МАТФИЯ

Свя­той апо­стол Мат­фий ро­дил­ся в Виф­ле­е­ме, про­ис­хо­дил из ко­ле­на Иуди­на; с ран­не­го дет­ства он изу­чал За­кон Бо­жий по свя­щен­ным кни­гам под ру­ко­вод­ством свя­то­го Си­мео­на Бо­го­при­им­ца. Ко­гда Гос­подь Иисус Хри­стос явил Се­бя ми­ру, свя­той Мат­фий уве­ро­вал в Него как в Мес­сию, неот­ступ­но сле­до­вал за Ним и был из­бран в чис­ло 70 уче­ни­ков, ко­то­рых Гос­подь «по­сы­лал по два пред ли­цем Сво­им»...


ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ MATTHIAS

Αγίου Αποστόλου Matthias γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, ήρθε από τη φυλή του Ιούδα? από την πρώιμη παιδική ηλικία σπούδασε το Νόμο του Θεού επί των ιερών βιβλίων, υπό την καθοδήγηση του Αγίου Συμεών. Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ο ίδιος αποκάλυψε στον κόσμο, του Αγίου Matthias πίστευαν σ «Αυτόν ως τον Μεσσία, αδυσώπητα τον ακολούθησε και εξελέγη ένας από τους 70 αποστόλους τους οποίους ο Κύριος «έχει στείλει δύο και δύο πριν από το πρόσωπό του» ( Κατά Λουκάν 10 :. 1 ).Μετά την Ανάληψη του Σωτήρος Αποστόλου Matthias επιλέχθηκε με κλήρωση από τους 12 αποστόλους, αντί για ένα πεσμένο Ιούδα Ισκαριώτη ( Πράξεις 1 :. 15-26 ). Μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, ο Απόστολος Matthias κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία, μαζί με τους άλλους αποστόλους ( Πράξεις 6 :. 2, 8:14 ). Από την Ιερουσαλήμ στους αποστόλους Πέτρο και τον Ανδρέα πήγε στο συριακό Αντιόχεια, ήταν στην Καππαδόκης πόλη του Tian και Σινώπη. Εδώ ο Απόστολος Matthias ήταν κλειδωμένο στη φυλακή, από το οποίο είχε ως εκ θαύματος ελευθερώθηκε από τον Απόστολο Ανδρέα. Μετά από αυτό, ο Απόστολος Matthias ταξίδεψε στην Αμάσεια, μια πόλη στις ακτές του Πόντου. Κατά το τρίτο ταξίδι του Αποστόλου Ανδρέα του Αγίου Ματίας ήταν μαζί του στην Έδεσσα και Σεβαστή. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ήταν το κήρυγμα στην Αιθιοπία Πόντου (τώρα Δυτική Γεωργία), Μακεδονία, κατ «επανάληψη εκτίθενται σε θανάσιμο κίνδυνο, αλλά ο Θεός τον κράτησε ζωντανό για περαιτέρω κήρυγμα του Ευαγγελίου. Μόλις ειδωλολάτρες ανάγκασε τον Απόστολο να πιει το δηλητηριασμένο ποτό. Ο απόστολος το ήπιε, και όχι μόνο παρέμεινε αλώβητος, αλλά θεράπευσε και άλλοι κρατούμενοι, τυφλωμένοι από αυτό το ποτό. Όταν St Matthias βγήκε από τη φυλακή, οι ειδωλολάτρες αναζήτηση για τον μάταια, αφού έγινε αόρατο σε αυτούς. Σε μια άλλη περίπτωση, όταν τα έθνη οργή έσπευσε να σκοτώσει τον Απόστολο, η γη άνοιξε και τους κατάπιε. Απόστολος Matthias επέστρεψε στην Ιουδαία και δεν παύουν να διαφωτίσει τους συμπατριώτες του φως της διδασκαλίας του Χριστού. Έκανε μεγάλη θαύματα, και το όνομα του Κυρίου Ιησού επέστησε τόσα πολλά για την πίστη στο Χριστό. Το εβραϊκό αρχιερέας Ανανίας, ο οποίος μισούσε την εντολή του Χριστού για να επαναφέρετε το παρελθόν έδωσε στο ύψος του ναού του Αποστόλου Ιακώβου, ο αδελφός του Κυρίου, διέταξε να λάβει τον Απόστολο Matthias και να υποβάλει στο δικαστήριο του Σανχεντρίν στην Ιερουσαλήμ. Οι ασεβείς Ανάν έδωσε μια ομιλία στην οποία βλάσφημο βλασφημείται τον Κύριο. Σε απάντηση, ο Απόστολος Matthias επισήμανε με τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο Ιησούς Χριστός – αληθινός Θεός, ο Μεσσίας υποσχέθηκε ο Θεός στον Ισραήλ, ο Υιός του Θεού, ομοούσια και συν-αιώνια με τον Θεό Πατέρα. Μετά από αυτά τα λόγια ο Απόστολος Matthias καταδικάστηκε σε θάνατο από το Σανχεντρίν και λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου. Όταν St Matthias ήταν ήδη νεκρός, οι Εβραίοι, κρύβεται το έγκλημα, έκοψαν το κεφάλι του ως εχθρό του Καίσαρα. (Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, ο Απόστολος Matthias σταυρώθηκε στο σταυρό. Κάποιοι αναφέρουν ότι πέθανε στην Κολχίδα). Ο θάνατος του Χριστού και το στέμμα του μάρτυρα Αποστόλου Matthias πήρε περίπου 63 χρόνια.
ΠΛΗΡΗΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ MATTHIAS

Αγίου Αποστόλου Matthias, ο οποίος καταγόταν από τη φυλή του Ιούδα, γεννήθηκε στη Βηθλεέμ?από μικρή ηλικία άρχισε να μελετήσει τις γραφές και το νόμο του Θεού στην Ιερουσαλήμ, υπό την καθοδήγηση του Αγίου Συμεών. Από St του Matthias είχε εντολή στην καλή ζωή: πέρασε ευσεβή ζωή του, ακολουθώντας απαρέγκλιτα το δρόμο που περιγράφονται στις εντολές του Θεού. Έχει έρθει η ώρα, όταν ο Κύριος, μετά από τριάντα χρόνια από την ημερομηνία της γέννησής του της Παναγίας και για την υιοθέτηση του βαπτίσματος του Ιωάννη, αποκαλύφθηκε στον κόσμο? συγκεντρώθηκαν μαθητές, Κήρυξε τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού, εκτελεί ταυτόχρονα ανείπωτη τέρατα και σημεία.Άγιος Ματθαίος, άκουσε τις διδασκαλίες του Χριστού και βλέποντας τα θαύματα Του, γεμάτο με αγάπη γι «αυτόν: αφήνοντας τις έγνοιες του κόσμου, ο ίδιος, μαζί με άλλους φοιτητές και οι άνθρωποι ακολούθησαν τον Κύριο, απολαμβάνοντας τη θέα του Θεού ενσαρκωμένος, και ανείπωτη χαρά της διδασκαλίας Του. Λόρδος, ο οποίος άνοιξε τις πιο μυστικές κινήσεις της ανθρώπινης καρδιάς, βλέποντας το ζήλο και την αγνότητα της ψυχής του Αγίου Matthias, τον επέλεξε όχι μόνο στον αριθμό των μαθητών του – αλλά και για το αποστολικό. Πρώτο του Αγίου Matthias ανήκαν στους εβδομήντα μικρότερο αποστόλους, των οποίων λέει το Ευαγγέλιο: «Ο Κύριος όρισε εβδομήντα άλλους (μαθητές), και τους έστειλε δύο και δύο πριν από το πρόσωπό του» ( Λουκά 10: 1 )? Μετά το freestyle ταλαιπωρίας, την ανάσταση και την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον ουρανό του Αγίου Matthias ονομάστηκε από τις τάξεις των δώδεκα αποστόλων. Σύμφωνα με χειροτερεύουν, Ιούδα από το πρόσωπο των δώδεκα αποστόλων του τελευταίου – δεδομένου ότι κανείς δεν έχει επιλεγεί για να αντικαταστήσει τον Ιούδα – έχει χάσει την πληρότητα του, και μαζί με αυτήν το δικαίωμα να την ονομασία του δώδεκα? Ως εκ τούτου, η υπέρτατη των Αποστόλων, του Αγίου Πέτρου στάθηκε στη μέση της συνεδρίασης των πρώτων χριστιανών, απευθύνθηκε στους πιστούς με τη λέξη ότι ο τόπος πέσει μακριά και ο θανών Ιούδα εκλέγει κάποιο από εκείνους που ήταν με τους αποστόλους όλη την ώρα που πήγε μαζί τους ο Κύριος Ιησού να επιλέξει υποδοχής του από τους επόμενους δώδεκα απόστολοι ήταν ανέπαφο και αμετάβλητο. «Και διόρισε δύο, Joseph κάλεσε Βαρσάβας ... και Matthias, και προσευχήθηκε, και είπε, Εσύ, Κύριε, γνωρίζεις τις καρδιές όλων των ανθρώπων, δείχνουν πόσο των δύο αυτών εσύ hast επέλεξαν να λάβουν μέρος σε αυτό το υπουργείο και αποστολήν, από την οποία ο Ιούδας από παράβαση έπεσαν ... και τα πέταξε παρτίδες, και ο κλήρος έπεσε στον Matthias, και αυτός ήταν ένας από τους δώδεκα αποστόλους »( Πράξεις 1 :. 23-26 ) ως το δωδέκατο. Αυτή η εκλογή σύντομα επιβεβαιώθηκε όταν ο Κύριος στείλει κάτω από το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή πύρινων γλωσσών: για το Άγιο Πνεύμα επανεπαύθη και άλλων Αγίων Αποστόλων, και ο Άγιος Ματθαίος, δίνοντας του μια ίση χάρη στους μαθητές του Κυρίου. Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος οι απόστολοι έριξαν πολλά ποια από αυτά και σε ποια χώρα για να πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο? Άγιος Ματθαίος η παρτίδα της Ιουδαίας, όπου εργάστηκε, παρακάμπτοντας τις πόλεις και τα χωριά και το κήρυγμα για το φαινόμενο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού στον κόσμο? Ωστόσο, όχι μόνο μεταξύ των Εβραίων, αλλά και μεταξύ των εθνών, κήρυξε το όνομα του Χριστού. Η παράδοση λέει ότι ο Άγιος Matthias απευθύνεται για το ευαγγέλιο και στο λαό της Αιθιοπίας [1] και έχει υποστεί πολλές διαφορετικές βάσανα εδώ: να παρασυρθούν από το έδαφος, υποβάλλονται σε ξυλοδαρμούς, προσθέστε σε ένα στύλο, αυστηρή πλευρές του σιδήρου και το κάψιμο φωτιά? αλλά ενισχύεται από τον Χριστό, ο Άγιος Matthias με θάρρος και με χαρά υπέμεινε αυτά τα βάσανα. Σύμφωνα με ορισμένες πολύ γνωστές Αγίου Matthias κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μακεδονία [2] , όπου οι κακοί Έλληνες, οι οποίοι επιθυμούν να βιώσουν τη δύναμη να διακηρύξει τις διδασκαλίες του αγίου Αποστόλου, τον έπιασε και αναγκάστηκε να πιει δηλητήριο, στερεί από ένα πρόσωπο του άποψη: ποιος ήπιε, έγινε τυφλή. Αλλά Άγιος Ματθαίος, πίνοντας δηλητήριο στο όνομα του Χριστού, δεν υπέστη καμία βλάβη από αυτό, ακόμα και τύφλωσε το δηλητήριο etoyu – υπήρχαν περισσότερα από διακόσια πενήντα άτομα – επουλωθεί με την τοποθέτηση των χεριών του και καλώντας το όνομα του Χριστού. Ο διάβολος, δεν υπομείνει μια τέτοια βεβήλωση, οι Εθνικοί ήρθε με τη μορφή ενός υπηρέτη, επιβλητική σκοτώσει Matthias, δεδομένου ότι καταστρέφει τη λατρεία των δαιμόνων? όταν ήθελαν να αδράξουν Αγίου Αποστόλου, τότε αναγκάστηκαν για τρεις ημέρες μάταια να ψάξουν για αυτόν: Άγιος Matthias, όμως, και περπάτησε ανάμεσά τους, ήταν αόρατος. Στη συνέχεια, ο Απόστολος ήρθε για να τον ψάξει μεταξύ των εθνών, και έδωσε τον εαυτό του εθελοντικά στα χέρια τους? τον έδεσαν, βάλτε στη φυλακή, όπου ήταν δαίμονες του έντονα το τρίξιμο των δοντιών σε αυτόν, αλλά η επόμενη νύχτα ο Κύριος εμφανίστηκε σ «αυτόν σε ένα μεγάλο φως? ενθαρρύνονται στον Άγιο Ματθαίο και την απελευθέρωση από τα δεσμά, άνοιξε τις πόρτες της φυλακής και να τον αφήσει να πάει δωρεάν. Η ημέρα ήρθε, και ο απόστολος στάθηκε και πάλι μεταξύ των ανθρώπων, με ακόμα πιο άφοβα κήρυγμα το όνομα του Χριστού? αλλά όταν κάποιοι σκληρύνει την καρδιά, δεν πιστεύουν το μήνυμά του και έρχεται σε μια οργή, ήθελαν να τον σκοτώσουν με τα χέρια του, ξαφνικά άνοιξε η γη και τους κατάπιε? το υπόλοιπο ήταν γεμάτο με τρόμο, στράφηκαν στο Χριστό και βαφτίστηκαν.
Στη συνέχεια, ο απόστολος του Χριστού και πάλι επέστρεψε στην επιστήσω σας – στην Ιουδαία, και πολλά από τα παιδιά του Ισραήλ, στράφηκε προς τον Κύριο Ιησού Χριστό, ανακηρύσσοντας τους το Λόγο του Θεού, και επιβεβαιώνοντας σημεία και τέρατα του στο όνομα του Χριστού, του Αγίου Matthias επέστρεψε την όραση στους τυφλούς, κωφούς ακρόαση, πεθαίνει ζωή, αποκατάσταση της κουτσός, που καθάρισε τους λεπρούς και εκβάλλει δαιμόνια. Κλήση Μωυσής ιερή και την ενθάρρυνση για να συμμορφωθούν με το νόμο που του δόθηκε από τον Θεό για τις ταμπλέτες, Αγίου Matthias ταυτόχρονα διδάσκονται να πιστεύουν στον Χριστό, στα σημεία και εικόνες προαναγγέλλει ο ίδιος ο Μωυσής προείπε από τους προφήτες που αποστέλλονται από το Θεό Πατέρα για τη σωτηρία του κόσμου, και σαρκωθέντα εκ Μακάριος και αμόλυντη Θεοτόκου. Ταυτόχρονα, όλες οι προφητείες για τον Χριστό του Αγίου Matthias ερμηνευθεί ως ήδη έρθει αληθινός σε αυτό το εισερχόμενο Μεσσία.
Εκείνη την εποχή, το εβραϊκό αρχιερέας ήταν Ανάν, που μισούσε τον Χριστό και το όνομά hulivshy του – ένα διώκτης των Χριστιανών, ο οποίος διέταξε να αποτινάξει την οροφή της εκκλησίας του Αγίου Αποστόλου και ο αδελφός του Ιακώβου, και ο Θεός που τον σκότωσε. Και όταν του Αγίου Matthias, παρακάμπτοντας τη Γαλιλαία, κηρύττοντας Χριστός, ο Υιός του Θεού στις τοπικές συναγωγές, τυφλωμένοι από την απιστία και την κακία τους Εβραίους, που γεμίζουν με μεγάλη οργή, κατασχέθηκαν Αγίου Αποστόλου και έφερε στην Ιερουσαλήμ για να θυμόμαστε το αρχιερέα Ανανία. Ο αρχιερέας, που συγκεντρώθηκαν το Συμβούλιο, και ζήτησε από το δικαστήριο του Αγίου Αποστόλου, που απευθύνεται στην απώλεια της συνείδησης συναντήσεις με αυτά τα λόγια:
– Ολόκληρο το σύμπαν και να παρουσιάσει μια συλλογή τεχνογνωσίας τι όνειδος έφερε τον εαυτό του λαού μας, και είναι – δεν είναι δικό μας λάθος, αλλά μερικά από τη διαφθορά, που επίσης δημοσιεύθηκε από και την ακόρεστη απληστία – και όχι μαρτύριο – Ρωμαϊκή άρχοντες? δεν θα πρέπει να αναφερθεί αυτά εισαγωγής των νέων αιρέσεων, εξαπάτησε τόσες χιλιάδες άνθρωποι: Ξέρετε πόσοι από αυτούς ξυλοκοπήθηκαν από τους Ρωμαίους στρατιώτες? ως απατεώνες σκότωσε και της αποπλάνησης, καλύπτοντας ντροπή φυλής μας? είναι οι ιδρυτές των αιρέσεων: Ο Ιούδας του Γαλιλαίου και Theudas Magus? καταστροφή τους και καταστρέφει την ίδια την μνήμη τους. Αλλά μεταξύ όλων αυτών των αιρετικών αιρεσιάρχη αυξηθεί ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ: ο ίδιος κάλεσε τον Υιό του Θεού και ο Θεός, και πολλές εκπλήξεις με μαγικές σημεία και τέρατα, προσελκύοντας τις καρδιές και διακηρύσσοντας τον εαυτό του καταργούμενων πράξεων? για το οποίο έλαβε το δικαστήριο σύμφωνα με το νόμο, η οποία βλασφημείται. Και τι να πω; Μην γνωρίζουμε ότι ο νόμος δόθηκε στον Μωυσή από το Θεό, ότι συμμορφώθηκε με τους πατριάρχες και προφήτες, τους οποίους ο Θεός έχει δώσει τη δύναμη να εκτελέσει τέτοια θαύματα, που δεν θα μπορούσε ο Ιησούς που δεν γνωρίζει ο Μωυσής με τον Θεό, ως πρόσωπο που μιλούν για; που δεν ξέρουν ο Ηλίας ανελήφθη στους ουρανούς σε ένα πύρινο άρμα; που δεν έχει ακούσει ότι ο αποθανών, λανθάνον για τα νεκρά οστά του Ελισσαιέ, ζωντανός; Και πόσοι άλλοι άγιοι του Θεού θα κάνει θαύματα, αλλά δεν είναι ένας από αυτούς τόλμησε σε ένα τέτοιο πράγμα σαν τον Ιησού – να σφετεριστεί την τιμή του Θεού και να δημιουργήσουν το νέο νόμο? προφήτες, εμπνευσμένη από το Άγιο Πνεύμα, είπε, γεμάτο ταπεινότητα, και μίλησε με υπερηφάνεια τη δική κατασκευές του και έχει φθάσει σε τέτοιο παροξυσμό που οι αρχιερείς και οι άρχοντες υποβάλλονται επιτιμητικά μομφής, και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ονομάζονται οι υποκριτές? Το έχω που τους αρέσει κάποια από τις προφήτες γίνει; Και την υπερηφάνεια του, κέρδισε ένα αντίστοιχο τέλος, λαμβάνοντας τις αμοιβές για την εργασία του. Ω, αν η κόρη του πέθανε μαζί Του και τις διδασκαλίες Του, με τον νεκρό, κανείς δεν έθεσε! Ιδιαίτερα λυπηρό είναι ότι ο ναός του Θεού, την ιερή πόλη και τους νόμους των πατέρων είναι στη δουλεία στους Ρωμαίους, και δεν υπάρχει συμπονετική ή συμπάσχουν, ούτε διασώσεις? θα συμπληρώνω χωρίς υπαιτιότητα επί του βήματος, και υπομένουν? εξαπατήσει μας, και δίνουμε σιωπηρή συγκατάθεση? ληστεύουν μας, αλλά εμείς δεν δημοσιεύουν και ήχο? και – όλες οι λυπημένος – Γαλιλαίοι μας προδώσουν στα χέρια των Ρωμαίων, χωρίς ντροπή, κατηγορώντας μας και του λαού μας για τη δολοφονία του Ιησού ως αθώα. Είναι καλύτερα να αφήσουμε μερικά από αυτά Γαλιλαίοι πεθαίνουν από τον ιερό αυτό τόπο και όλους τους ανθρώπους μας, θα υποστούν την καταστροφή των Ρωμαίων? από τα δύο κακά – αν δεν μπορείτε να αποφύγετε τα δύο – θα πρέπει να επιλέξει ένα μικρότερο και πιο ανεκτικοί. Και αυτό είναι τώρα στέκεται μπροστά μας, οι μαθητές του Ιησού είναι άξιος θανάτου? αλλά πρώτα ας στον εαυτό μου να δούμε ότι είναι – δεν πάρει χρόνο για προβληματισμό, γιατί δεν είναι κακό, και τη διόρθωση των επιθυμία του – και δύο ακόμη εκλέγει έναν – ή να ακολουθήσει το νόμο δίνεται από τον Θεό μέσω του Μωυσή, και έτσι να σώσει ζωές, ή να ονομάζεται χριστιανός, και να πεθάνουν.
Σε απάντηση, ο Άγιος Matthias, αυξάνοντας τα χέρια του, είπε:
– Οι άνδρες και οι αδελφοί! Δεν θέλω να μιλήσω πολύ για τις χρεώσεις που έχετε θέσει για μένα – για τη χριστιανική όνομά μου δεν είναι έγκλημα, και η δόξα. Για τον ίδιο τον Κύριο, λέει μέσω του προφήτη, ότι τις τελευταίες μέρες «θα καλέσει τους υπηρέτες του από ένα νέο όνομα» ( Ησαΐας 65 :. 15 ).
Αρχιερέας Ανάν, δήλωσε:
– Μην θεωρείται έγκλημα για το τίποτα ιερό νόμο, για να μην τιμήσει τον Θεό και να ακούσει τις άδειο ιστορίες για μαγεία;
– Αν ακούσετε για μένα, – δήλωσε ο Άγιος Matthias – Θα σας πω, ότι κήρυξε το δόγμα δεν είναι ένας μύθος και η μαγεία, αλλά η αλήθεια έχει εδώ και καιρό μαρτυρείται από το νόμο.
Όταν ο ιερέας έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, Αγίου Matthias άνοιξε το στόμα του και άρχισε να ερμηνεύσει τον τύπο της Παλαιάς Διαθήκης και η προφητεία του Ιησού Χριστού, ο Θεός έκανε μια υπόσχεση στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, και στον Ιακώβ, από το σπόρο του όρθια μια τέτοια σύζυγο, από τους οποίους ευλόγησε όλα τα γήινα έθνη, όπως ο David λέει τα λόγια του ψαλμού: «και ευλογημένος σ «αυτόν [οι φυλές], όλα τα έθνη καλούν τον ευλόγησε» ( Ψαλμός 71 :. 17 ) – ένα πυρίμαχο θάμνο εκπροσώπησε την ενσάρκωση του Χριστού, της Παναγίας ( Έξοδος 3: 2 ), εκ των οποίων Ησαΐου «Ιδού η παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει υιόν, και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ» (Ησαΐας 7 :. 14 ), δηλαδή, ο Θεός μαζί μας. Ο Μωυσής ρητά προείπε του Χριστού, λέγοντας: «Προφήτη από τη μέση σου, των αδελφών σου, σαν κι εμένα ο Ιεχωβά ο Θεός σου σηκώσει σε σας – Ακούστε τον» ( Δευτερονόμιο 18: 15 ). Επίσης, προορισμένος εθελοντική δεινά του Σωτήρα είχε θέσει για το φίδι δέντρο, για τι μιλούσε και ο Ησαΐας: «σαν αρνί που οδηγείται στη σφαγή» ( Ησαΐας 53: 7 ) Και, «και αριθμούνται με τους παραβάτες ήταν» ( Ησαΐας 53 :. 12 ) ? ο προφήτης Ιωνάς, που κυκλοφόρησε σώος από την κοιλιά της φάλαινας ήταν ένα είδος τριήμερη ανάσταση του Κυρίου.
Αυτές οι μακρές εξηγήσεις για τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, μιλάει για τον Ιησού Χριστό, οδήγησε Ανάν στο θυμό, έτσι ώστε έσπασε προς τα κάτω και είπε στον Άγιο Ματθαίο:
– Έτσι, αν τολμήσει να θίξει το νόμο; Δεν ξέρεις τα λόγια της Γραφής: «Εάν προκύψουν εκεί μεταξύ σας προφήτης, ή ένα ονειροπόλο των ονείρων, και σας δίνει ένα σημάδι ή θαύμα, και εκπλήρωσε το σημάδι ή θαύμα της οποίας μίλησε σε σας, και να πω, όμως,» πάει στα επόμενα άλλους θεούς, που που δεν ξέρετε, και ας τους εξυπηρετήσει «... και ότι προφήτης ή ονειροπόλος του ονείρου, θα πρέπει να τεθεί στο θάνατο;» Δευτερονόμιο 13 :. 1,2,5 ).
Ματθαίον απάντησε:
– Εκείνος από τους οποίους το λέω, όχι μόνο ο προφήτης, αλλά ο Κύριος των προφητών, ο ίδιος – ο Θεός, ο Υιός του Θεού, όπως αποδεικνύεται από την αληθινή θαύματα του? Ως εκ τούτου, πιστεύω και ελπίζω σ «Αυτόν, και να είναι ακλόνητοι στην ομολογία του πιο ιερό όνομά του.
– Αν σας δοθεί χρόνος για να σκεφτούν, έχετε μετανοήσει; – Ερωτηθείς ο Αρχιερέας.
– Να μην είναι, έτσι πάτησα μακριά από την αλήθεια που έχει ήδη βρεθεί, – απάντησε ο Απόστολος. – Πιστεύω με όλη μου την καρδιά και ανοιχτά ομολογούν ότι θα απορριφθεί και αφιερωμένο στο θάνατο του Ιησού από τη Ναζαρέτ είναι ο Υιός του Θεού, συν-αιώνια και ομοούσιο με τον Πατέρα, και είμαι υπηρέτης Του.
Στη συνέχεια, ο αρχιερέας, συνδέοντας τα αυτιά και το τρίξιμο των δοντιών τους, και φώναξε:
– Βλασφημεί! βλασφημεί! Ας ακούσουμε με το νόμο!
Αμέσως άνοιξε το βιβλίο του νόμου και να διαβάσετε το μέρος όπου είναι γραμμένο: «Αυτός που καταριέται το Θεό πρέπει να φέρει την αμαρτία του, και blasphemeth το όνομα του Κυρίου θα πεθάνει συναγωγή θέλει σίγουρα πέτρα αυτόν το σύνολο της κοινωνίας, ακόμα δεν τον λυπηθεί το μάτι σας, και έτσι θα αποσύρει το κακό ισραηλινή υποθέσεις »(πρβλ .. Lev.24: 15-16 ).
Μετά την ανάγνωση αυτού του τόπου ο αρχιερέας είπε στον Απόστολο του Χριστού:
– Τα λόγια σας καταθέσουν εναντίον σας? Το αίμα σας θα πέσουν στο κεφάλι σας.
Τότε ο αρχιερέας του Αγίου Matthias καταδικάστηκε σε λιθοβολισμό? Απόστολος και οδήγησε στην εκτέλεσή του. Όταν ήρθαν σε ένα μέρος που ονομάζεται Veflaskila, δηλαδή το σπίτι χωρίς κουκούτσι, Άγιος Matthias είπε σ «αυτόν που διατηρούνται οι Εβραίοι:
– Μπορείτε υποκριτές, δικαίως μίλησε ο προφήτης Δαβίδ σαν εσάς », το κοπάδι πλήθος στην ψυχή των δικαίων, και να καταδικάσει τον αθώο αίμα» ( Ψαλμός 93: 21 )? Ωστόσο, ο προφήτης Ιεζεκιήλ μιλάει για αυτό το είδος των ανθρώπων που θυσίασαν τις ψυχές που δεν πρέπει να πεθάνει ( Ιεζεκιήλ13 :. 19 ).
Μετά από αυτά τα λόγια του Αποστόλου των δύο μάρτυρες του Χριστού – τόσο απαίτησε το νόμο – έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι του, και κατέθεσε ότι είχε βλασφημείται το Θεό και το νόμο του Μωυσή?έριχναν και οι πρώτες πέτρες του Αγίου Ματθαίου, ο τελευταίος ζήτησε ότι οι δύο πρώτες πέτρες θάφτηκαν μαζί του, ως μάρτυρες της δυστυχίας του για τον Χριστό. Στη συνέχεια, οι άλλοι άρχισαν να πετούν πέτρες για να σκοτώσει το ιερό Απόστολο, και σήκωσε τα χέρια του, και εγκατέλειψε το πνεύμα του στον Κύριο. Ανομία είναι να βασανίζουν οι Εβραίοι εντάχθηκε κοροϊδία: ήδη μετά το θάνατο ενός μάρτυρα, που μπορούν να εξυπηρετήσουν οι Ρωμαίοι κόψει το σπαθί του στο κεφάλι της ρωμαϊκής παράδοσης – ακριβώς απόστολος του Χριστού ήταν ένας αντίπαλος του Καίσαρα. Έτσι, αγωνίζεται τον καλό αγώνα, ο Απόστολος Matthias αποφοίτησε πορεία της. Οι πιστοί πήρε επίσης το σώμα του αποστόλου, ευλαβικά έδωσε ταφή, vossylaya εγκώμιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Θεός είναι με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, είναι τιμή και δόξα, τώρα και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν [3] .

σημειώσεις
[1] Σύμφωνα με το Pontine Αιθιοπία Αιθιοπία καταλαβαίνουν, ή Κολχίδα, το παρόν Μινγκρελία και Imereti.
[2] Μακεδονία – μια χώρα στη Βαλκανική Χερσόνησο, δίπλα στην βορειοδυτική γωνία του Αιγαίου (Θεσσαλονίκη Bay).
[3] Σύμφωνα με την Ελληνική ορυχείο stihoslovii αποδίδεται στο θάνατο του Αγίου Ματθαίου στο σταυρό. Επικεφαλής του Αγίου Matthias ήταν στην Κωνσταντινούπολη στην εκκλησία του ΑγίουΑποστόλων το 1200, όπως αποδεικνύεται από τη ρωσική μας προσκυνητής Antony. Τώρα το κεφάλι και μέρος των λειψάνων εμφανίζονται στη Ρώμη, αφετέρου του Τρίερ και της Παβίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...