Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε

DE SS. PROCLO SEU HILARIO MARTIRIBUS


Άγιοι  Μάρτυρες Πρόκλος και ΙλάριοςEις τον Πρόκλον.
Kαι γυμνός ων ήνεγκεν ο Πρόκλος βέλη,
Ένδον γαρ είχε τον Θεόν πανοπλίαν.

Eις τον Iλάριον.
Ιλάριος πάντιμον εκτμηθείς κάραν,
Aθλήσεως πάντιμον εύρατο στέφος.

Δωδεκάτη βέλος είλε Πρόκλον, ξίφος Iλάριόν τε.


Ἤνεγκε γυμνὸς πυκνὰ ὁ Πρόκλος βέλη.
Ξίφει δὲ Ἱλάριος ἐτμήθη κάραν.
Δωδεκάτῃ βέλος εἷλε Πρόκλον, ξίφος Ἱλάριόν τε.Οι άγιοι μάρτυρες Πρόκλος και Ιλάριος ζούσαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Τραϊανού (98-117) και του ηγεμόνα Μαξίμου. Πρώτος συνελήφθη ο άγιος Πρόκλος και, αφού διακήρυξε την πίστη του στον Χριστό ενώπιον του Αυτοκράτορα, παραδόθηκε στον ηγεμόνα Μάξιμο, για να υποβληθεί σε βασανιστήρια.
Και πράγματι, ο Μάξιμος υπέβαλε τον 'Aγιο σε βασανιστήρια και μάλιστα πολύ φρικτά. Πρώτα - πρώτα λοιπόν τον κατέκαυσαν με αναμμένους δαυλούς στην κοιλιά και στα πλευρά· στη συνέχεια του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα· έπειτα τον κρέμασαν σε ένα ξύλο και προσέδεσαν στα πόδια του μια βαριά πέτρα, για να αυξηθεί το βάρος και να εξαρθρωθούν τα χέρια του. Τελικά ο τύραννος πήρε την απόφαση να θανατώσουν με τόξα τον 'Aγιο.
Οδηγούμενος λοιπόν ο 'Aγιος στον τόπο του μαρτυρικού του θανάτου, συνάντησε καθ' οδόν τον ανηψιό του Ιλάριο. Αυτός χαιρέτισε τον θείο του. Για το λόγο αυτό όμως τον συνέλαβαν κι εκείνον οι ειδωλολάτρες και το πήραν μαζί τους. Και ο μεν άγιος Πρόκλος, καταπληγωθείς από πλήθος βελών, εξεδήμησε προς Κύριον και έλαβε τον στέφανο του μαρτυρίου, ο δε άγιος Ιλάριος ρωτήθηκε πρώτα αν είναι και αυτός χριστιανός. Εκείνος, χωρίς κανέναν δισταγμό, ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Τότε οι δήμιοι τον κρέμασαν σε ένα ξύλο και τον έδειραν ανηλεώς. Έπειτα τον έσυραν σε απόσταση τριών μιλίων και τον αποκεφάλισαν. Έλαβε λοιπόν και αυτός το στέφανο του μαρτυρίου και ενταφιάστηκε μαζί με το θείο του, τον άγιο Πρόκλο.
Γ. Παπαδημητρόπουλου, Με τους αγίους μας, Συναξαριστής Μηνός Ιουλίου, Αποστολική Διακονία, 1995, σελ. 45-46.Прокл Калиптский, мч. (12 июля)
Менологий 10 - 13 июля
Византия. Греция; XIV в.; памятник: 
Византийский менологий (Byzantine illumination Menologion); 10 x 13 см.; 
местонахождение: Англия. Оксфорд. Бодлеанская Библиотека 
(Bodleian Library)
Άγιοι  Μάρτυρες Πρόκλος και Ιλάριος
Μηνολόγιο 10 - 13, Ιουλίου. 
Βυζαντινή Μηνολόγιο  τού 14ου αιώνα μ.Χ. 
Τώρα ευρίσκεται στην  Αγγλία. Οξφόρδη. 
Bodleian Βιβλιοθήκη (Bodleian Library)

Ἀπολυτίκιον  
Ἦχος ἀ’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Σταυροῦ τὴν πανοπλίαν ἱερῶς ἐνδυσάμενοι, Ἰλάριε καὶ Πρόκλε, ὑπὲρ φύσιν ἠθλήσατε, καὶ δόξης οὐρανίου κοινωνοί, ἐδείχθητε ὡς μέτοχοι Χριστοῦ, διὰ τοῦτο χαρισμάτων ταὶς δωρεαίς, πυρσεύετε τοὺς κράζοντας, δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώοαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι δι' ὑμῶν πάσιν ἰάματα.


Святые мученики Прокл 
Άγιος Μάρτυς Πρόκλος

Минея - Июль (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Μηναίο - Ιούλιος (τεμάχιο). Εικονίδιο. Russ. Αρχές του 17ου αιὠνα στήν. Εκκλησία και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε 
Οἱ Μάρτυρες σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, τὸ στέφος ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον· ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ


КРАТКИЕ ЖИТИЯ МУЧЕНИКОВ ПРОКЛА И ИЛАРИЯ КАЛИПТСКИХ

Свя­тые му­че­ни­ки Про­кл и Ила­рий, уро­жен­цы се­ле­ния Ка­лип­та близ Ан­ки­ры, по­стра­да­ли во вре­мя го­не­ния при им­пе­ра­то­ре Тра­яне (98–117). Пер­вым был взят под стра­жу свя­той Про­кл. Пред­став пе­ред пра­ви­те­лем Мак­си­мом, он бес­страш­но ис­по­ве­дал свою ве­ру во Хри­ста. Пра­ви­тель ре­шил си­лой за­ста­вить свя­то­го под­чи­нить­ся им­пе­ра­то­ру и при­не­сти жерт­ву язы­че­ским бо­гам. Во вре­мя пы­ток му­че­ник пред­рек Мак­си­му, что ско­ро тот сам бу­дет при­нуж­ден ис­по­ве­дать Хри­ста Ис­тин­ным Бо­гом. Му­че­ни­ка за­ста­ви­ли бе­жать за ко­лес­ни­цей пра­ви­те­ля, на­прав­ляв­ше­го­ся в се­ле­ние Ка­липт. Из­не­мо­гая в пу­ти, свя­той Про­кл мо­лил­ся, чтобы Гос­подь оста­но­вил ко­лес­ни­цу. Си­лой Бо­жи­ей ко­лес­ни­ца оста­но­ви­лась, и ни­ка­кие уси­лия не мог­ли сдви­нуть ее с ме­ста. Си­дев­ший в ней са­нов­ник слов­но ока­ме­нел и оста­вал­ся недви­жим до тех пор, по­ка по тре­бо­ва­нию му­че­ни­ка не на­пи­сал сво­ей ру­кой хар­тию с ис­по­ве­да­ни­ем Хри­ста; толь­ко по­сле это­го ко­лес­ни­ца с пра­ви­те­лем смог­ла про­дол­жить путь....ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΡΟΚΛΟΥ ΚΑΙ HILARY KALIPTSKIH

Η Ιερά Μαρτύρων Πρόκλου και Hilary, γεννήθηκε στο χωριό Kalipta κοντά Άγκυρα, υπέστη κατά τη διάρκεια της δίωξης υπό τον αυτοκράτορα Τραϊανού (98-117). Ο πρώτος συνελήφθη από το Άγιο καταραμένος. Ενώπιον του κυβερνήτη Μαξίμου, ο άφοβα ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Ο κυβερνήτης αποφάσισε να αναγκάσει τον άγιο να υποβάλει στον αυτοκράτορα και να προσφέρει θυσία στους θεούς ειδωλολατρική. Κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων μάρτυρας προβλέπεται να Μαξίμου, ότι ο ίδιος σύντομα θα αναγκαστεί να ομολογήσει τον Χριστό, Αληθινό Θεό. Μάρτυρα αναγκάστηκε να τρέξει μετά το χάρακα άρμα, με προορισμό το χωριό Kalipt. Εξαντληθεί με τον τρόπο του Αγίου Πρόκλο προσευχήθηκε ότι ο Κύριος σταμάτησε το άρμα. Η δύναμη του Θεού το άρμα σταμάτησε, και δεν ποσό της προσπάθειας δεν μπορούσε να κινηθεί. Κάθεται εκεί σαν ένα αξιωματούχο πέτρωσε και έμεινε ακίνητος για όσο χρονικό διάστημα το αίτημα δεν είναι ένας μάρτυρας έγραψε με το δικό του χέρι ενός χάρτη με ομολογία του Χριστού? Μόνο μετά από αυτό το άρμα με τον ηγεμόνα ήταν σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι.
Η ντροπή των εθνών απάνθρωπα εκδικήθηκε Αγίου Πρόκλου: μετά από πολλά βασανιστήρια, διέταξε να τον φέρει έξω από την πόλη, δεμένο σε ένα στύλο, πυροβόλησε με βέλη. Πολεμιστές, διεξάγουν έναν άγιο Πρόκλο με την εκτέλεση, προσπάθησε να τον πείσει να παραδοθεί, και έτσι να σώσει τις ζωές τους, αλλά ο άγιος είπε ότι εκτέλεσαν αυτό που διέταξε.
Στο δρόμο προς τη σκηνή του φόνου ήταν συναντήθηκε με τον ανιψιό του Αγίου Hilary του Πρόκλου, ο οποίος αγκάλιασε κλαίγοντας ο θείος του, ο μάρτυρας και ομολόγησε και ο ίδιος χριστιανός. Οι στρατιώτες τον συνέλαβαν και τον πέταξαν στη φυλακή. Ιερομάρτυρος Πρόκλος σε ένα χαλάζι των βελών προσευχήθηκε για τους βασανιστές του και προσευχή παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό.
Στ Hilary, να σταθεί ενώπιον δικαστή, με το ίδιο θάρρος και Αγίου Πρόκλου, ομολόγησε ο ίδιος Χριστιανός και μετά από βασανιστήρια, καταδικάστηκε σε θάνατο. Μάρτυρας δεμένα τα χέρια και τα πόδια έσυραν μέσα από την πόλη, τραυματίστηκε και αιμορραγία, και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκε, 3 ημέρες μετά το θάνατο του θείου του, τον άγιο Πρόκλο μάρτυρας. Χριστιανοί ταφεί μαζί σε ένα τάφο.

ΠΛΗΡΗΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΡΟΚΛΟΥ ΚΑΙ HILARY KALIPTSKIH

Η Ιερά Μαρτύρων Πρόκλου και Hilary ήρθε έξω από την πόλη από την [1] Kalipta ότι κοντά Άγκυρα [2]? υπέφεραν από Maxim ηγεμόνας της βασιλείας του Τραϊανού [3] . Η πρώτη λήφθηκε άγιος καταραμένος και δόθηκε στο βασιλιά, ο οποίος ήταν τότε σε αυτή τη χώρα? Στη συνέχεια τέθηκε σε σίδερα και ρίχνονται στη φυλακή. Ο βασιλιάς εξέτασε την υπόθεση του Πρόκλου και θεωρώντας ότι η τελευταία δεν υπακούει στις εντολές των ασεβών [4] , και το έδωσε στον Εισαγγελέα μαρτύριο Maxim.Maxim, κάθισε στο κάθισμα κρίση, καλείται να απαντήσει ο Αιχμάλωτος του Χριστού, – είπε σε αυτόν:
– Τι σας αγώνα;
– Ρόουντ μου Χριστό, – δήλωσε ο Άγιος Πρόκλος, – και η ελπίδα μου, Θεέ μου.
– Με τους θεούς, εγώ δεν θα σας απαλλάξω!
Είπε ηγεμόνα και ρώτησε πάλι:
– Ξέρετε διαταγές του βασιλιά, οι κατηχουμένων είναι παντού, έτσι ώστε όλοι οι Χριστιανοί έφερε στους θεούς;
– Άκουσα – απάντησα τον άγιο, – για τις παραγγελίες τόσο άδικο? Αυτές οι εντολές που έδωσε στον πειρασμό των πολλών, και τον εαυτό μου στο θάνατο.
– Τολμάς – αγανακτισμένοι και έκπληκτοι είπε, ηγεμόνα, – να προσάψει στον βασιλιά και τους νόμους του βλασφημούν;! Δεν βλέπετε τι είναι πίσω από το αλεύρι που έρχονται σε σας, καταδικασμένη;
– Κάντε ό, τι θέλετε, – είπε ο μάρτυρας – Δεν θυσιάσουν στους θεούς σας, και δεν φοβάται τα βασανιστήρια, που σκοτώνουν το σώμα, όχι η ψυχή? φοβούνται τον Θεό καλύτερα από ό, τι οι άνδρες.
– Να εκλέγουν τον εαυτό του – που προσφέρονται ηγεμόνα – ή τη ζωή ή το θάνατο: εδώ μπορείτε να δείτε ένα muchilischnoe δέντρο μαγειρεμένα για σας, και τα εργαλεία των βασανιστηρίων – είναι σε αναμονή για την απάντησή σας: Τι θέλετε;
Αγίου Πρόκλου απάντησε:
– Αν φοβάσαι να σπάσει τα βασιλικά παραγγελίες, έτσι ώστε να μην πάρει βραχυπρόθεσμα μαρτύριο, πόσο περισσότερο εμείς, οι Χριστιανοί, φοβούνται να σπάσουν την εντολή του Θεού, ότι το YE δεν τίθεται σε αιώνιο μαρτύριο, η οποία εκπονήθηκε από τον Θεό για εκείνους που αναχωρούν από Αυτόν και πλώρη για ψεύτικους θεούς, koi σας και τον εαυτό τους στην επερχόμενη κρίση θα φέρει μαζί με το θύμα προσαγωγή τους στο απέραντο χαμός.
– Shall – ηγεμόνα έκπληξη – που τολμά να όνειδος και οι θεοί μας; Θα σας πω ότι κατά την επιθυμία σας θα σας κάνει να αναγνωρίσει τη δύναμη των θεών μας.
– Ελπίζω – είπε ο μάρτυρας – για το Θεό μου, ότι προτού να με πείσει να ομολογήσει τους θεούς σας, θα το κάνω, ότι μπορείτε επίσης σε όλους τους στρατιώτες και τους υπηρέτες, ενάντια στις επιθυμίες του, αναγνωρίζουν τον Κύριό μου και να γράψει με το δικό του χέρι: Αληθινό Θεό της αμαρτωλής Πρόκλο, και δεν υπάρχει άλλος εκτός από Αυτόν.
Οργισμένος ηγεμόνας διέταξε τον μάρτυρα να κρεμάσετε στο δέντρο γυμνό, δεμένο στα πόδια του βαριά πέτρα και σίδερο άγκιστρα ξυρίζουν το σώμα του. Και τόσο καιρό βασανίζεται Αγίου Πρόκλου, ο γενναία υπέμεινε όλοι το ίδιο, δεν λέει τίποτα, απλώς κοιτάζοντας τον ουρανό? Στη συνέχεια αφαιρέθηκε και φυλακίστηκε στα δεσμά.
Μετά από αυτό πήγε στο ηγεμόνας της πόλης Kalipt και διέταξε να οδηγήσει το μάρτυρα, ο οποίος αναγκάστηκε να το πόδι για να συμβαδίσει με γρήγορα άλογα. Όταν ολοκληρώθηκε σχεδόν στα μισά του δρόμου, ο μάρτυρας προσευχόταν δυνατά φωνάζει στο Θεό:
– Θεέ μου, τον Ιησού Χριστό, για χάρη των οποίων υποφέρω, οδηγείται να χλευάσει τους στρατιώτες!Αφουγκραστείτε προς τον δούλον σου σήμερα, δόξασε το όνομά σου για πάντα, Stretch πανίσχυρο χέρι του Απέχουν κακούς ηγεμόνα της αυτό και δεν θα του επιτρέψει να συνεχίσει το ταξίδι μέχρι που σ «όλους τους ανθρώπους δεν ομολογούν ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός, αλλά Σένα!
Όταν ο άγιος προσευχήθηκε έτσι ξαφνικά Ηγεμόνα ξαφνικά σταμάτησε στο δρόμο, σαν να συνδεθεί: δεν μπορούσε να κινηθεί, ούτε άλογα, ούτε κατείχε την αόρατη δύναμη του Θεού. Σταματήσαμε και όλους τους πολεμιστές, έκπληκτος μπροστά σε αυτό το υπέροχο αιτία. Long προσπάθησαν να μετακινήσετε το άρμα, οδηγούν τα άλογα, αξιοποιηθεί για να βοηθήσει τους άλλους ακόμα προσπάθησε να διατηρήσει τον εαυτό τους και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, δεν είχαμε καν μπόρεσαν να αποχωρήσει από το άρμα του ηγεμόνα: το άρμα στεκόταν ακίνητος σαν ένα βουνό, και η Ηγεμόνα σε αυτό – ως καρφωμένο. Στη συνέχεια ηγεμόνας είπε στους συντρόφους του:
– Δείτε το εκπληκτικό μαγική δύναμη αυτού του πονηρό Christian – που έκανε την επαφή με τον τόπο δεν μπορεί να μετακινηθεί και δεν πάει πίσω!
Τότε ηγεμόνα έστειλε έναν από τους υπηρέτες του, στο όνομα του Ερμά, είπε ο μάρτυρας, ο οποίος ήταν πολύ πίσω:
– Τι είναι αυτό που έχετε κάνει για να μας σταματήσει με τη μαγεία του ανάμεσα στο δρόμο; Σαφώς, ο φόβος της αναμονής για σας στην πόλη του μαρτυρίου, που κατέφυγε σε τέτοια κόλπα, έτσι απλά δεν σας οδηγήσει εκεί.
Αλλά ο άγιος είπε στον υπηρέτη Πρόκλο ηγεμόνα του:
– Ορκίζομαι στον Κύριο τον Θεό, ότι δεν θα κινηθεί όσο το ηγεμόνας δεν ομολογούν το όνομα του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, όπως είπα πριν καν.
– Αν – Ερμία ζήτησε – ηγεμόνα και να ομολογήσει το όνομα του Θεού σου, που στέκεται ανάμεσα στο δρόμο, πώς μάθατε ή ξέρετε γι «αυτό, είναι πολύ μακριά από αυτό;
Μάρτυρας είπε:
– Αφήστε τον να γράψω αυτό το εξομολόγηση για charter και στείλτε μου, και τώρα μπορείτε να μετακινήσετε το δρόμο σας προς την πόλη Kalipt.
Επιστρέφοντας, Ερμία μεταφέρεται μάρτυρας procurator, ο οποίος, αν και δεν ήθελε, αλλά είχε πλήξει την ατυχία να λάβει ένα χάρτη και γράφουν:
– Υπάρχει ένα αληθινό Θεό – Αυτός που λατρεύεται από Πρόκλο, και δεν υπάρχει άλλος Θεός, αλλά σ «Αυτόν.
Μετά γράφοντας έτσι έστειλε ένα μάρτυρα τσάρτερ, και ταυτόχρονα τα άλογα και πολεμιστές μετακινηθούν και να χτυπήσει το δρόμο.
Από τη στιγμή που έχει φτάσει την πόλη Kalipta, ηγεμόνα κάθισε στο κάθισμα κρίση και παρότρυνε Αγίου Πρόκλου, του είπε:
– Θα μας έδειξε το δρόμο για τη δύναμη της μαγείας του, είμαι εδώ για να σας δείξει τη δύναμη της εξουσίας του, και με οδήγησε να αναγνωρίσει τον Θεό σου, και εγώ θα σας κάνει να αναγνωρίσει τους θεούς και τη θυσία μας σε αυτούς.
Λέγοντας αυτό, διέταξε να φέρει τα αναμμένα κεριά και την αποπνικτική του στομάχου και των πλευρών του Αγίου Πρόκλου: καύση μάρτυρας, έτσι ώστε ολόκληρο το σώμα του κάηκε, αλλά δεν έδειχνε καμία ανυπομονησία, σιωπηλός σαν κάποιος άλλος φορούσε, όχι το σώμα του. Και είπε προς αυτόν, Ηγεμόνα:
– Μπορείτε περιφρονούν βάσανα;
Ο Άγιος απάντησε:
– Θα αγνοήσει αυτά, αλλά φοβάμαι αιώνια.
Πάλι είπε ο ηγεμόνας:
– Μπορείς να κατακτήσει τους θεούς μας;
– Θα υποβάλει – άκουσε την απάντηση – Χριστού, πάντα διαμονή: Αυτός είναι η ελπίδα μου!
Ρώτησα ηγεμόνα:
– Θέλετε να πεθάνει στην αγωνία;
– Αν πεθάνω, – δήλωσε ο Άγιος Πρόκλος – τότε και πάλι θα ζήσω!
Στη συνέχεια ηγεμόνας διέταξε τους στρατιώτες να αποσυρθούν από τον Άγιο Πρόκλο και σταυρώθηκε σε ένα δέντρο, τον πυροβολούν με βέλη. Πήραν τους στρατιώτες μάρτυρα και του είπε:
– Ακούστε μας και να προσφέρει θυσία στους θεούς, – τη στιγμή που θα θεραπεύσει ειδικευμένων γιατρών στα τραύματά του, και θα τιμηθεί με ένα σημαντικό αξιοπρέπεια.
– I – δημοσιεύτηκε ένα μάρτυρας – έχουν αξιοπρέπεια στον ουρανό, την οποία θα τιμήσει τον Χριστό ο Θεός μου, να σταματήσει το ίδιο εξαπατήσει εμένα και κάνει ό, τι έχετε παραγγείλει.
Καθώς περπατούσαν και μίλησε γι «αυτό, συναντήθηκαν με τον τρόπο του ένα που μόλις είχε προκύψει από την εφηβεία άνδρα που ονομάζεται Hilary, Αγίου Πρόκλου ανιψιό, γιο του αδελφού του.Πλησίασε, έσκυψε και ο θείος του, φιλώντας τον ίδιο, είπε:
– Και είμαι Χριστιανός!
Πολεμιστές πήρε Hilary και να θέσει στη φυλακή, και του Αγίου Πρόκλου οδήγησαν στον τόπο της εκτέλεσης, σταυρώθηκε σε ένα δέντρο και natyanuvshi τόξα τους, άρχισαν να πυροβολούν σε αυτόν.Μάρτυρας, διαπερνούν όλο του το σώμα με βέλη, και προσευχήθηκε στο Θεό, λέγοντας:
– Στα χέρια σου, Κύριε, επαινώ το πνεύμα μου, σώσε με, Θεέ, είναι αλήθεια!
Και με αυτά τα λόγια, ο ίδιος έσκυψε το κεφάλι του, εγκατέλειψε το φάντασμα. Πέθανε ένα ιερομάρτυρος Πρόκλο για την 12η ημέρα του μήνα Ιουλίου. Οι πιστοί είχαν κλαπεί κειμήλια και θάφτηκαν.
Hilary κάθισε στη φυλακή και τραγούδησε:
– Θα σ «αγαπώ, Κύριε, τη δύναμή μου! Ο Θεός – τη δύναμή μου, και καταφυγή μου, και η άλλη από τον 17ο Ψαλμό.
Όταν αποκοιμήθηκε, εμφανίστηκε σ «αυτόν σε όραμα του αγγέλου του Κυρίου, και είπε,
– Πάρτε την καρδιά και να είναι ισχυρή, είμαι μαζί σας – έχω σταλεί από το Θεό να σας ενισχύσουν.
Την τρίτη ημέρα μετά το θάνατο του Πρόκλου Αγίου Hilary έφερε τα βασανιστήρια. Και τον ρώτησε ηγεμόνα:
– Είσαι Χριστιανός;
Απαντήθηκε μάρτυρας:
– Ναι, μια χριστιανική, – όλη η οικογένειά μου ήταν στο Χριστιανισμό, και όλοι πέθαναν, τιμώντας τον Χριστό.
Στη συνέχεια, ο ηγεμόνας σε μια οργή διέταξε μακριά και βάναυσα νικήσει τον μάρτυρα, κρεμάστηκε από ένα δέντρο γυμνό. Τότε τον καταδίκασε σε θάνατο, διέταξε να τον φέρει τρεις επιδιώξεις της πόλης, και κόψτε υπάρχει το κεφάλι του. Οι στρατιώτες δεμένα τα χέρια του μάρτυρα, τον άφησε στο έδαφος και προσκολλώνται στα πόδια και τον έσυραν, ως μάρτυρας κατά το χρόνο που τραγούδησε:
. – «Θεμέλιο του είναι στα ιερά βουνά ο Κύριος αγαπά τις πύλες της Σιών περισσότερο από όλες τις κατοικίες Jacob» ( Ps 86: 2 ).
Το σώμα του μάρτυρα, vlachimoe για το σπάσιμο του εδάφους, ensanguine γη? Όταν είχε πάει τρεις επιδιώξεις της πόλης, ο δήμιος έσυρε το ξίφος του, και ο άγιος προσευχήθηκε στον Θεό:
– Κύριο Ιησού Χριστό, λαμβάνει το πνεύμα μου!
Και υπήρχε ένα κομμένο κεφάλι ενός μάρτυρα. Άγιος Hilary πέθανε στα 15 του μηνός Ιουλίου, την τρίτη ημέρα μετά το θάνατο του Αγίου Πρόκλου. το σώμα του Αγίου Hilary πετάχτηκε στην ίδια θέση όπου αποκεφαλίστηκε. Ο πιστός ήρθε από τη νύχτα, και τον πήρε μαζί με τα λείψανα του Αγίου Πρόκλου που στο έδαφος, δοξάζοντας τον Χριστό τον Θεό μας, μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα δοξάζεται για πάντα. Αμήν.

σημειώσεις
[1] Πιο συγκεκριμένα, το χωριό.
[2] Υπήρχαν δύο πόλεις της Άγκυρας, το ένα στη Γαλατία, ο άλλος στη Φρυγία. Δεν είναι γνωστό με ακρίβεια, για την οποία από αυτούς ήταν το χωριό Kalipty.
[3] Τραϊανού – Ρωμαίος Αυτοκράτορας από 98 μέχρι 117 g
[4] Σχετικά με τη λατρεία των ειδώλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...