Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ 
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ 
ΤΟΥ  ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ἦχος πλ. α' 
Ὅσιε Πάτερ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ 
Δεῦτε προθύμως, τὸ στερρὸν ὅπλον τῆς Νηστείας, ἔχοντες ὡς θυρεόν, πᾶσαν μεθοδείαν πλάνης τοῦ ἐχθροῦ, ἀποστρέψωμεν πιστοί, μὴ θελχθῶμεν ταῖς ἡδοναῖς τῶν παθῶν, μὴ τὸ πῦρ τῶν πειρασμῶν δειλιάσωμεν, δι' ὧν Χριστὸς ὁ φιλάνθρωπος, βραβείοις τῆς ὑπομονῆς στεφανώσει ἡμᾶς· ὅθεν παρρησίᾳ προσευχόμενοι, προσπίπτομεν κραυγάζοντες, αἰτούμενοι εἰρήνην, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.


Θεοτοκίον
Τὸν συνάναρχον Λόγον
 ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ
Ἡ τὸ Ἄνθος τὸ θεῖον, ῥίζα βλαστήσασα, κιβωτὲ καὶ λυχνία, καὶ στάμνε πάγχρυσε, ἁγία τράπεζα ζωῆς, τὸν ἄρτον φέρουσα, ὡς Υἱόν σου καὶ Θεὸν ἐκδυσώπησον αὐτόν, σὺν τῷ ἁγίῳ Προδρόμῳ, τοῦ οἰκτειρῆσαι καὶ σῶσαι, τοὺς Θεοτόκον ὁμολογοῦντάς σε.  

Ο Άγιος Λέων ο Θαυματουργός Επίσκοπος ΚατάνηςΟἰ μὲν νεκρὸς Λέοντος, εἶ δ' οἵου πύθῃ,
Πάντως ἐροῦμεν. Τοῦ προέδρου Κατάνης.
Εἰκάδι ἀμφὶ Λέοντα χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευσαν.

Βιογραφία

Ο Άγιος Λέων εγεννήθηκε στη Ραβέννα της Ιταλίας από γονείς ευλαβείς και ευγενείς. Ο Άγιος Νικόδημος αναφέρει ότι ο Όσιος Λέων έζησε στην εποχή του Λέοντος του Σοφού (886 - 912 μ.Χ.). Αφού εσπούδασε, εχειροτονήθηκε πρεσβύτερος στη Ραβέννα και αργότερα εξελέγη για την καθαρότητα και πνευματικότητα του βίου αυτού Επίσκοπος Κατάνης της Σικελίας. Έγινε προστάτης των ορφανών και των χηρών, εδίδασκε και ενουθετούσε το ποίμνιό του και έκτισε το ναό της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας (βλέπε 13 Δεκεμβρίου). Ο Άγιος διακρίθηκε, επίσης, για τους αγώνες του κατά των αιρετικών, τους οποίους ενίκησε και εντρόπιασε όχι μόνο με λόγια αλλά και με κείμενα.

Свт. Лев с житием. Мастерская Богатыревых. Икона. Невьянск. 1818 г. 90 х 55. Областной краеведческий музей. Екатеринбург.
Ο Άγιος Λέων με τον βίο του. Εικόνα τού έτους 1818 μ.Χ. απο το Εργαστήρι Bogatyrev. Τώρα ευρίσκεται στο Περιφερειακό Μουσείο Σβερντλόφσκ στο Γεκατερίνμπουργκ ή Αικατερίνμπουργκ, που είναι πόλη στο κεντρικό μέρος της Ρωσίαςμε 1.349.772 κατοίκους είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Είναι και πρωτεύουσα και διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας ΣβερντλόφσκΟ Άγιος Θεός τον επροίκισε με το χάρισμα της θαυματουργίας. Και τον μάγο Ηλιόδωρο που είχε πλανέψει πολλούς με μαγείες, μετά από προσευχή τον κατέκαψε με φωτιά, επειδή εκαυχόταν ότι μπορούσε να κάνει τα πάντα και ότι δεν εφοβόταν την φωτιά. Βλέποντας οι πιστοί το θαύμα αυτό κατεπλάγησαν . Αμέσως το περιστατικό αυτό διαδόθηκε στη Βασιλεύουσα. Για το λόγο αυτό ο Άγιος προσκλήθηκε από τους βασιλείς Λέοντα Δ΄ (775 - 780 μ.Χ.) και Κωνσταντίνο ΣΤ΄ (780 - 798 μ.Χ.) στην Κωνσταντινούπολη, όπου αξιώθηκε πολλών τιμών.


Ο Άγιος Λέων εκοιμήθηκε με ειρήνη το 785 μ.Χ. και το σεπτό λείψανό του ενταφιάσθηκε στο ναό της Αγίας Λουκίας. Преподобный Лев Катанский, епископ.Миниатюра Минология Василия II. Константинополь. 985 г. Ватиканская библиотека. Рим.
Άγιος Λέων Επίσκοπος Κατάνης  .  Μικρογραφία (Μινιατούρα) 
στό Μηνολόγιο τοῦ Βασίλειος Β '. 985 μ.Χ. Κωνσταντινούπολη. 
Τώρα εὑρίσκεται στήν Βιβλιοθήκη τοῦ Βατικανοῦ. Ρώμη


Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ἱερέων ἀκρότης, εὐσεβείας διδάσκαλος καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, ἱεράρχα πανόλβιε· ἠθῶν γὰρ οὐρανίων τῷ φωτί, τοῦ Πνεύματος πλουτήσας τὴν ἰσχύν, θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας καὶ τὰς ψυχάς, Λέων, τῶν προσιόντων σοι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι, δόξα, τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξε σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Λέων, πρέσβευε Χριστῷ τῷ θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.Минея - Февраль (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Μηναῖο - Φεβρουάριος (τεμάχιο). Εἰκονίδιο στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰώνα μ.Χ. στήνἘκκλησία καί τό Αρχαιολογικό Μουσεῖο τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας 

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τήν ἐν πρεσβείαις.
Τόν ἀπό βρέφους Κυρίῳ ἀνατεθέντα, καί ἐκ σπαργάνων τήν χάριν ἀνειληφότα, πάντες τοῖς ᾄσμασι στεφανώσωμεν, Λέοντα τόν φωστῆρα τῆς Ἐκκλησίας καί πρόμαχον· αὐτῆς γάρ ὑπάρχει τὸ στήριγμα.
Κάθισμα
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Μέγας ἥλιος τῇ οἰκουμένῃ, ἀνατέταλκας τῶν ἀρετῶν σου, ἀναλάμψει καὶ θαυμάτων λαμπρότητι, φωταγωγήσας Πιστῶν τὰ συστήματα, καὶ ἀφανίσας παθῶν ἀμαυρότητα· Λέον Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν, τὸ μέγα ἔλεος.

Ὁ Οἶκος
Τράνωσόν μου τὴν γλῶσσαν Χριστέ μου, καὶ παράσχου μοι λόγον, ὁ τῶν λόγων δοτήρ, καὶ παροχεὺς τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἵνα ἰσχύσω ἐγκωμιάσαι τοῦ σοφοῦ Ἱεράρχου τόν βίον ὅλον, ὃν ἐν τῇ γῇ διαπύρῳ ἀγάπῃ ἐτέλεσε, καὶ εἴληφεν οὐρανόθεν τῶν ἀπείρων θαυμάτων τὸ πέλαγος, καὶ τῶν δογμάτων τὴν δύναμιν, δι' ὧν τὴν Ἐκκλησίαν κατηύγασεν· αὐτῆς γὰρ ὑπάρχει τὸ στήριγμα.


Λέων της Κατάνια

Από την Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Άγιος Λέων της Κατάνια, το παρατσούκλι Thaumaturgus (Μάιος 709-20 Φεβρουάριο του 789) ήταν το δέκατο πέμπτο επίσκοπος της Κατάνια, φημίζεται επίσης για την αγάπη του και τη φροντίδα προς τους φτωχούς. Ημέρα της γιορτής του, εμφανίζεται στις 20 Φεβρουαρίου, [1] [2] την ημέρα του θανάτου του στο οποίο είναι σεβαστό ως άγιος τόσο απόΡωμαιοκαθολικούς και από την Ορθόδοξη Εκκλησία . Έζησε στο χρονικό διάστημα μεταξύ της βασιλείας των αυτοκρατόρωνΙουστινιανού Β ' και Κωνσταντίνου Δ . Αγωνίστηκε κυρίως κατά του παγανισμού και μαγεία εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη στη βυζαντινή Σικελία .
Έφυγε από τη μνήμη της θαύματα και φιλανθρωπικά έργα, μια αξιοθαύμαστη αποστολικό που τον άξιζε ελληνικά επίθετο του.Για τους ιθαγενείς της Κατάνια ήταν απλά Λεόνε "il Maraviglioso" (Θαυματουργού ή αυτός που κάνει θαύματα).
Κατάνια αφιερωμένο σε αυτόν μια περιφερειακή προάστιο χτισμένο γύρω από την ομώνυμη Καθολική Ενορία, αλλά ακόμη και το όνομα του μοναδικού Ανατολική Ορθόδοξη εκκλησία της πόλης, έτρεφε σε ένα ναό που εξακολουθεί να διατηρεί την πρωταρχική όνομα του Αγίου Μιχαήλ ο Lesser, αποκαταστάθηκε πρόσφατα και εγκαινιάστηκε και πάλι για να το σκοπός.
Αυτός είναι, άλλωστε, ο πολιούχος της Σικελίας περιοχές της Rometta , Longi και Sinagra . Το χωριουδάκι Saracena στηνΚαλαβρία τον πανηγυρίζει δύο φορές το χρόνο, την άνοιξη και το τέλος του καλοκαιριού.

Η ζωή 

Λέων γεννήθηκε στη Ραβέννα και πολύ νεαρά έγινε Βενεδικτίνων , στη συνέχεια μετακόμισε και betook τον εαυτό του σε Ρέτζιο Καλάμπρια στη νότια Ιταλία, όπου ο τοπικός επίσκοπος Κύριλλος τον διόρισε αρχιδιάκονος. Τέτοιων ενεργειών έμεινε μέχρι επισκοπική εκλογή του για την κενή επισκοπή της Κατάνια.
Ένας τοπικός θρύλος ισχυρίζεται ότι οι Catanians, ο οποίος χρειάζεται ένα νέο επίσκοπο, είχε ένα συλλογικό όνειρο όπου ένας άγγελος τους πρότεινε να ψάξετε για το επιλεγμένο πρόσωπο στο Καλαβρίας πόλη Ρέτζιο όπου ένας άνδρας στην οσμή της ιερότητας ζούσε σε μια σκήτη. Αυτό ξένος θα είχε γίνει το σωστό οδηγό για την πλήρωση θέση παρόμοια. Κατά την πρώτη Λέων ήταν διστακτικοί, όπως ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του δεν αξίζει για αυτή τη δοκιμασία έτσι δεν δέχθηκε και αποφάσισε να αντικρούσει ευγενικά τέτοια περίληψη αναγνώριση. Στη συνέχεια, όταν οι άπειροι άγρα πελατών από την Κατάνια έγινε αναμφίβολα και εγκάρδια, έπεισε επιτέλους. Στην πραγματικότητα, σε 765 διορίστηκε για να αποφανθεί επί της κοινοτικής των χριστιανών.
Στην επερχόμενη εποχή, σε κάθε περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (από τους οποίους Κατάνια με ολόκληρη τη Σικελία ήταν μια κυριαρχία) άρχισε η σφοδρή και ακατάσχετη καταστροφή των ιερών εικόνων, το λεγόμενο " εικονομαχία ", η οποία Λέων ανοιχτά σε αντίθεση με.
Λόγω της σκληρότητας του, ο Βυζαντινός Διοικητής της Σικελίας διέταξε τη σύλληψή του, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει την Κατάνια και να βρουν καταφύγιο στην Τυρρηνική εδάφη του νησιού. Περιπλανήθηκε για πολλά χρόνια μέσα από τα ξυλώδη Nebrodian ύψη, στα ίχνη των Longi και Sinagra , προστατεύονται από τους ανθρώπους που τον αναγνώρισε ως ένθερμος αντίπαλος της αυτοκρατορικής εξουσίας.
Έφτασε, κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς οδοιπορικό ένα μέρος που ονομάζεται Rometta . Εδώ, για το Monti Peloritani υποστήριξη Μεσίνα , έζησε σε μια σπηλιά που κούφιο όλα από τον εαυτό του με πολύ τα χέρια και τα νύχια του. Λίγο μετά, όταν η δίωξη του έμοιαζε να ηρεμήσει ήταν σε θέση να επανέλθει στην Κατάνια, όπου ανακτηθούν επισκοπή του για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με περισσότερη δύναμη από ποτέ ενάντια στους νόμους εικονομάχων και των νέων και την αυξανόμενη παφλασμοί της αιρέσεως.
Πέθανε στην Κατάνια στις 20 Φεβρουαρίου 789.

Μια Catanian μύθος: η θαυματουργός και η πλανευτής 

Σύμφωνα με έναν τοπικό λογαριασμό, μεταξύ των υποψηφίων οι οποίοι αποκλείονται από το να ανατεθεί με την επισκοπή, υπήρχε ένας χαρακτήρας που ονομάζεταιΗλιόδωρου . Catanian αξιωματούχος της ευγενούς γέννησης, πιθανώς αρνήθηκε χριστιανική πίστη του, λόγω του φθόνου και της οργής για την επιλογή τόσο ξαφνικό και ανεξήγητο με τον ίδιο, που φέρει κακία προς το γεννηθεί στο εξωτερικό υποψήφιο και τους συμπολίτες του.
Για το λόγο αυτό, άρχισε να αφιερώσει τον εαυτό του για να τον αποκρυφισμό και τη μαγεία με μοναδικό στόχο να αναπτυχθούν σε Λέοντα χειρότερη αντίπαλος και δυσώδης οχλούντα να συναρπάζει και να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα με κάθε είδους wizardries περιστασιακή θεατές του, προκειμένου να αποκτήσει εύκολα συμβατό οπαδούς.
Από την άλλη πλευρά, ο Leo πάντα προσπάθησαν ειρηνικά να πείσει Ηλιόδωρου ότι η συμπεριφορά και deviltries του ήταν καλά wrong.But μάταια. Συναντήθηκαν ο ένας τον άλλο για τελευταία φορά στις 778 μ.Χ. και τελική διαφωνία τους, θα έχουν μια μεγάλη ηχώ σε όλη τη Σικελία, για να ανακάμψει ακόμα και στην αυτοκρατορική αυλή της Κωνσταντινούπολης.
Κατά τη διάρκεια μιας μαζικής χοροστατούντος του Αγίου Ποιμενάρχης στην πάλαι ποτέ τη μητέρα-εκκλησία της Κατάνια, Ηλιόδωρου θορυβωδώς έσπευσαν στον κυρίως ναό, slinking μακριά κατά μήκος των στασίδια να spellbind και συγχύσει τους πιστούς απορροφημένος στο Sunday ιεροτελεστία. Σε περαιτέρω εκδοχές της ίδιας ιστορίας, πολλοί παραμυθάδες τον θέλουν να φωνάζουν μέσα στο ναό κατά την ομοιότητα του ένα μαύρο ελέφαντα ή με τη συνοδεία ενός παχύδερμο σάλπισμα.
Λέων αναγκάστηκε να συνάψει τη Λειτουργία και προσδιορίστηκε για τον τερματισμό αυτών των βρυχάται witcheries έσυρε μακριά από το βωμό και ανάγκασε τον τρόπο του μέσω των ενορίτες να αντιμετωπίσει η «δαιμονική γελωτοποιός». Διαταραγμένος από θλίψη, που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλες οι ήπιες προσεγγίσεις του και επιχειρηματολογίες ασθενής δεν θα ήταν αποδοτική πια. Έτσι, αποφάσισε να τολμήσει ότι ασεβή μάγος για να δείξει στο κοινό και να αποδείξει ξηρά αυτός που πρέσβευε την rightest θρήσκευμα.
Μετά την παραγγελία για να συσσωρεύσουν ξύλο για μια πυρά σε ένα κλίβανο στο εσωτερικό των στενών Αχιλλείου Ιαματικά Λουτρά, Λέων τυλίγει ξαφνικά τουΩμοφόριο γύρο του σαν χαμένος αγύρτη σύροντάς τον προς την επιλεγμένη θέση όπου η balefire ήταν ήδη τρίξιμο. Και οι δύο αμέσως διπλώνει με υψηλότερο φλόγες που μεταμόρφωσε διαγραμμίσεις και τα ρούχα τους σε κάρβουνα.
Μόνο Λέων θα επιβιώσουν σε αυτή τη δοκιμή της faith.He βγήκε από πυρά με άθικτη άμφια που κράτησε λάμπει σχετικά αλώβητη body.The του άλλου απρόθυμοι διαγωνιζόμενος ήταν μοιραίο να υποκύψει αντ 'αυτού. Τα μόνα ίχνη της κηδείας του σωρού του ήταν, ως πραγματικότητα, μια μάζα του καπνίσματος και λαμπερή στάχτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...