Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018


Ο Άγιος Απόστολος Ονήσιμος


Ἥπλωσεν Ὀνήσιμος εἰς θλάσιν σκέλη,
Παύλου σκελῶν δραμόντα γενναίους δρόμους.
Πέμπτῃ Ὀνησίμου σκέλεα θραῦσαν δεκάτῃ τε.

Βιογραφία

Ο Άγιος Ονήσιμος, ένας από τους εβδομήκοντα Αποστόλους, ήταν δούλος στο σπίτι του Ρωμαίου άρχοντα Φιλήμονος, ο οποίος καταγόταν από την Φρυγία και έγινε Χριστιανός από τον Απόστολο Παύλο. Ο Ονήσιμος έφυγε κρυφά από τον κύριό του και μετέβη στη Ρώμη σε επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου. Έτσι αφιερώθηκε στη Διακονία της Εκκλησίας και των Χριστιανών.


Apostle Onesimus mosaic 1867 
St Petka Chapel  at Kalemegdan Park in Belgrade Serbia 
Απόστολος Ονήσιμος. 
Μωσαϊκό τού έτους 1867 μ.Χ. 
στο Παρεκκλήσιο τής Αγίας Παρασκευής 
 στο Πάρκο Kalemegdan στο Βελιγράδι. Σερβία

 Ο Παύλος τον απέστειλε πίσω στον Φιλήμονα με επιστολή του, στην οποία ανέφερε για τον Άγιο Ονήσιμο τα ακόλουθα: «Τέτοιος που είμαι, εγώ ο Παύλος ο ηλικιωμένος, και τώρα φυλακισμένος του Ιησού Χριστού, σε παρακαλώ για το παιδί μου, τον Ονήσιμο, ο οποίος άλλοτε σου ήταν άχρηστος, τώρα όμως είναι χρήσιμος και σε εσένα και σε εμένα. Σου τον αποστέλλω πάλι και συ δέξου αυτόν που είναι η καρδιά μου. Θα ήθελα να τον κρατήσω κοντά μου, για να με υπηρετεί, αντί σου, στην φυλακή που είμαι χάριν του Ευαγγελίου, αλλά δεν ήθελα να κάνω τίποτε χωρίς την δική σου συγκατάθεση, για να μην γίνει η αγαθή σου πράξη αναγκαστικά αλλά με την θέλησή σου. Ίσως γι' αυτό αποχωρίσθηκε προσωρινά από εσένα, για να τον έχεις παντοτινά, όχι πλέον σαν δούλο, αλλά περισσότερο από δούλο, σαν αδελφό αγαπητό, ιδιαίτερα για μένα, πόσο μάλλον για σένα και σαν άνθρωπο και σαν Χριστιανό. Εάν λοιπόν, με θεωρείς φίλο, δέξου τον σαν να ήμουν εγώ».

Ο Απόστολος Ονήσιμος επανέκαμψε στη Ρώμη προς τον Απόστολο Παύλο και τον διακονούσε. Μετά το μαρτύριο του Αποστόλου Παύλου συνελήφθη υπό του επάρχου Ρώμης Τερτύλου και εξορίσθηκε στους Ποτιόλους της Ιταλίας. Όμως ο Ονήσιμος συνέχισε με ζήλο να κηρύττει τον Λόγο του Θεού. Мучение ап. Онисима. 
. Фреска.1547 г.
 Афон (Дионисиат).
Тзортзи (Зорзис) Фука
Μαρτύριο Αποστόλου Ονήσιμου.
 Τοιχογραφία (Fresco) τού έτους 1547 μ.Χ.  
στην Ιερά Μονή  Διονυσίου Αγίου Όρους
έργο τού αγιογράφου Τζώρτζη (Ζώρζη) Φουκά Όταν ο έπαρχος Τέρτυλος επισκέφθηκε τον τόπο εξορίας του και πληροφορήθηκε τη χριστιανική του δράση, διέταξε να συλληφθεί ο Άγιος και να βασανισθεί. Τον κτύπησαν αλύπητα και με ραβδισμούς του έσπασαν τα σκέλη.

Миниатюра Минология Василия II. 
Константинополь. 985 г. Ватиканская библиотека. Рим.
Άθληση Αγίου Αποστόλου Ονησίμου  .  
Μικρογραφία (Μινιατούρα) 
στό Μηνολόγιο τοῦ Βασίλειος Β '. 985 μ.Χ. Κωνσταντινούπολη. 
Τώρα εὑρίσκεται στήν Βιβλιοθήκη τοῦ Βατικανοῦ. Ρώμη Στο τέλος, μετά από φρικώδεις βασάνους, ο Άγιος Ονήσιμος μαρτύρησε και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Το τίμιο λείψανό του παρέλαβε και ενταφίασε μια πλούσια αλλά ευσεβής Ρωμαία Χριστιανή.

Ναός προς τιμήν του Αγίου Αποστόλου Ονησίμου είχε ανεγερθεί κατά τον 10ο αιώνα μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη.

Να σημειώσουμε τέλος, ότι ο Aπόστολος Oνήσιμος εορτάζεται και στις 22 Νοεμβρίου.

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος α’. Τῆς Ἐρήμου πολίτης.
Ταὶς ἀκτίσι τοῦ Παύλου φωτισθεῖς τὴν διάνοιαν, ὤφθης ὑπηρέτης τοῦ Λόγου καὶ Ἀπόστολος ἔνθεος καὶ ὄνησιν ἐβράβευσας ζωῆς, Ὀνήσιμε θεράπων τοῦ Χριστοῦ, διὰ λόγων καὶ θαυμάτων θεοπρεπῶν, τοὶς πίστει ἐκβοώσι σοι, δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι φαιδρῶς, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πάσιν ἰάματα.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’.
Ἀπόστολε ἅγιε Ὀνήσιμε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’ . Ἐπεφάνης σήμερον.
Ὡς ἀκτίς ἐξέλαμψας, τῇ οἰκουμένῃ, ταῖς βολαῖς λαμπόμενος, ἡλίου μάκαρ παμφαοῦς, Παύλου τοῦ κόσμον φωτίσαντος· διό σε πάντες, τιμῶμεν Ὀνήσιμε.Минея - Февраль (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.

Μηναῖο - Φεβρουάριος (τεμάχιο). Εἰκονίδιο στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰώνα μ.Χ. στήνἘκκλησία καί τό Αρχαιολογικό Μουσεῖο τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας .

Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ’. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.
Ἐκ δουλείας τῆς πλάνης ἀπαλλαγείς, ἀπελεύθερος ὤφθης ἐν τῷ Θεῷ, αὐτοῦ δοῦλος γνήσιος, χρηματίσας ἐν χάριτι, κοινωνὸς δεσμῶν δέ, τοῦ Παύλου γενόμενος, διὰ Χριστὸν ἐκτάνθης, ἀδίκως Ἀπόστολε· ὅθεν ἠξιώθης, μαρτυρήσας νομίμως, τῆς ἄνω λαμπρότητος, Ἱεράρχα Ὀνήσιμε· διὰ τοῦτο βοῶμέν σοι· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Ὁ Οἶκος
Σὲ ὑπὸ Παύλου τοῦ σοφοῦ, τῆς σάλπιγγος τῆς θείας, τῇ πίστει προσαχθέντα, καὶ λόγῳ φωτισθέντα τῆς ἀληθείας μυστικῶς, καὶ μαρτυρηθέντα ἐπ' ἐργασίᾳ ἀρετῆς, καὶ πίστεως στερρότητι, τὶς ἐγκωμιάσαι ἰσχύσει, ὡς ὄντως κατ' ἀξίαν, ἢ τοὺς πόνους εὐφημῆσαι, ἐν οἷς στερρῶς ἔπαυσας τὴν πλάνην; Χρισθεὶς γὰρ Ἱερεὺς ἐν Πνεύματι θείῳ, ἐκ δουλείας κοσμικῆς, καὶ Ἀποστόλων κήρυγμα λαβών, μετέσχες καὶ τῶν στεφάνων· διὸ σε πάντες τιμῶμεν Ὀνήσιμε.


Ο Βίος και τό Μαρτύριο τού Αγίου Αποστόλου Ονήσιμου, ένός από τούς εβδομήντα Αποστόλους (μετάφραση google)

Μνήμη 15ης Φεβρουαρίου

Στις ημέρες των αποστόλων στη φρυγική πόλη της Colossae το 1396 ζούσε μια χριστιανική οικογένεια ευγενών από το όνομα του Φιλήμονα ? αργότερα έλαβε το επισκοπικό αξιοπρέπεια, και είχε συμπεριληφθεί μεταξύ των Αγίων Εβδομήντα Αποστόλων. Σε Φιλήμονα πριν αποστολικό του, είχε ένα σκλάβο που ονομάζεται Ονήσιμο. Καταπατηθεί εναντίον του κυρίου και το φόβο της τιμωρίας τους, Ονήσιμος έτρεξε μακριά από αυτόν και ήρθε στη Ρώμη το 1397 , όπου βρήκε τις αλυσίδες του Αγίου Αποστόλου Παύλου , άκουσε από τον ιερό κήρυγμα και να διδάξει την πίστη στον Κύριο μας Ιησού Χριστό, βαφτίστηκε από τον Απόστολο και επιμελώς τον υπηρετούσαν μαζί με το ιερό Τυχικός . Αγίου Παύλου, στέλνοντας ιερό Τυχικός μήνυμά του προς Κολοσσαείς, έδωσε σύντροφοί του Αγίου Ονήσιμος, όπως έγραψε στο τέλος του μηνύματος, «Ω εγώ να σας πω Τυχικός , ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος και τους συναδέλφους υπάλληλος στον Κύριο, να παραγγείλω έστειλα σε σας, ότι ο ίδιος θα μπορούσε να γνωρίζει τις περιστάσεις σας και να παρηγορήσει τις καρδιές σας, με τον Ονήσιμο, ένα πιστό και αγαπημένο αδελφό, ο οποίος είναι ένας από σας. Θα σας πω για όλες τις τοπικές «( Kolos 4:. 7-9 ).
Ο Απόστολος έγραψε στους Κολοσσαείς από Τυχικός και Ονήσιμος αφού έστειλε μια ειδική επιστολή προς Φιλήμονα , τον κύριό του? Στην επιστολή αυτή ο απόστολος ζήτησε Φιλήμονα να συγχωρήσει τον Ονήσιμο παράβαση του, και να το πάρετε όχι ως σκλάβος, αλλά ως το πιο «αυτό, ο Απόστολος Παύλος . Στην επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί τον Ονήσιμο παιδί του: «Σας ικετεύω για το γιο μου τον Ονήσιμο, τον οποίο έχω γεννηθέντα σε ομόλογα μου: ήταν πρώην άχρηστο σε σας, αλλά τώρα κερδοφόρα για εσάς και για μένα? Μου επιστρέψει? Μπορείτε να τον λάβετε ως την καρδιά μου «( Φιλήμονα 1:. 10-12 ). Είμαστε στην ευχάριστη θέση να Φιλήμονα έκανε όπως ενημέρωσε ο Απόστολος: ο ίδιος όχι μόνο με αγάπη αποδεκτή Ονήσιμο, αλλά και του έδωσε την ελευθερία, και πάλι στη Ρώμη στο Άγιο Απόστολο Παύλο , έτσι ώστε Ονήσιμος σερβίρεται εκεί Αποστόλου, γιατί ήθελε να του Αγίου Παύλου : «Εγώ ήθελα να κρατήσει μαζί μου, ότι αντί να μου έχει υπηρετήσει στα ομόλογα του ευαγγελίου: αλλά χωρίς τη συγκατάθεσή σας ήθελα να κάνω κάτι για την καλή σας πράξη μπορεί να μην είναι από καταναγκασμό, αλλά πρόθυμα «( Φιλήμονα 1:. 13-14 ).
Έτσι, ο Απόστολος Ονήσιμος ήταν στη Ρώμη, εξυπηρετώντας μέχρι το θάνατό του, τους απόστολοι ανατράφηκε από αυτούς τον επίσκοπο να κηρύξει τη λέξη. Μετά το θάνατο των Αποστόλων, ήρθε έξω από τη Ρώμη, έχει παρακαμφθεί πολλές πόλεις και χώρες, το κήρυγμα του Χριστού στην Ισπανία το 1398 , στην Κόρινθο, Colossae, Πάτρα το 1399 , στη συνέχεια, πήρε το θρόνο στην Έφεσο το 1400 μετά τον Άγιο Τιμόθεο και του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή. Σε episkopstvovanii στην Έφεσο Έφεσο αναφέρει σαφώς στην επιστολή του προς τους Εφεσίους από τη Σμύρνη, Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας ? όταν είχε ληφθεί από την Αντιόχεια στη Ρώμη στη Ρώμη για να καταβροχθιστεί από άγρια ​​θηρία, συναντήθηκε ο Άγιος Ονήσιμος στο δρόμο στη Σμύρνη με μερικούς κατοίκους της Εφέσου. Αγίου Ιγνατίου έγραψε για αυτό σε αυτό προς Εφεσίους ως εξής:
- Εγώ, στο όνομα του Θεού, έλαβε πολλές εταιρεία σας (πρόσωπο) Ονήσιμος, ένας άνθρωπος της άφατο αγάπη, στη σάρκα του επισκόπου σας. Τον αγαπώ, σας ικετεύω μέσω του Ιησού Χριστού, και όλα να είναι σαν αυτόν? Για Ευλογημένος είναι αυτός που έχει δώσει σε σας για να είναι άξιοι να έχουν μια επίσκοπο. Στην ίδια επιστολή του γράφει και πάλι στην Αντιόχεια:
- Θα φιλήσει τον Ονήσιμο, πάστορας της Εφέσου.
Γίνεται γνωστό ότι ο Άγιος Ονήσιμος, κοστίζει πολλά χώρες και πόλεις, ήρθε στην Έφεσο, όταν ήταν ήδη ένας γέρος? εκεί για να το περάσει για λίγο η Εκκλησία του Θεού, τότε συνελήφθη και έφερε τους άπιστους από την πόλη προς τη Ρώμη, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Τραϊανού 1401 ? στη Ρώμη, του δόθηκε σε βασανιστήρια έπαρχο Tertillu. Έπαρχος ζήτησε από τον άγιο:
- Ποιος είσαι εσύ;
Ονήσιμος δημοσιεύτηκε:
- Είμαι Χριστιανός.
Τότε έπαρχος ρώτησα πάλι:
- Σε ποια κάστα ανήκετε;
Σε αυτό το ιερό είπε:
- Όταν ήμουν σκλάβος σε έναν άνδρα, και τώρα είμαι καλός πιστός υπηρέτης του Κυρίου Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού.
Έπαρχος συνέχισε να ανακρίνουν τον Ονήσιμο:
- Γιατί μετακινηθεί σε άλλο κύριο;
Ονήσιμος δημοσιεύτηκε:
- Επειδή ήξερα την αλήθεια και μισούσε την ειδωλολατρία.
Τότε έπαρχος ρώτησα:
- Ποια είναι η τιμή που έχουν πωληθεί σε ένα νέο δάσκαλο;
Ονήσιμος δημοσιεύτηκε:
- Υιός του Θεού , ο Ιησούς Χριστός μου έχει εξαγοραστεί από την απώλεια ειλικρινά στο ίδιο του το αίμα, δεσμευμένη στο άφθαρτο, όπως είναι γραμμένο περίπου στις Γραφές μας, «όχι με φθαρτά πράγματα, όπως χρυσό ή ασήμι που είχαν εξαγοραστεί από μάταιες συνομιλία σας που λαμβάνονται από την παράδοση από τους πατέρες σας? Αλλά με το πολύτιμο αίμα του Χριστού, ως μια άψογη και καθαρό του Αρνίου »( 1 Πέτρου 1:. 18-19 ).
Έπαρχο ρώτησε:
- Πείτε μας, τι είδους ζωή ονομάζονται τα γραπτά σας μάταια;
- Μάταια η ζωή είναι ανομία μοιχεία, η οποία για ένα μικρό γλυκό σαρκικό προετοιμάζει αιώνια φλόγα πάθος greholyubtsam? θα βρίσκεται επίσης στην αγάπη των χρημάτων, για τα οποία προσβάλλουν τον πλησίον μας στα γοητειών όταν η κατοικία με τους δαίμονες - το τελευταίο κακό είναι η ρίζα όλων των δυσφήμηση και lovitelstva? είναι υπερηφάνεια όταν αλαζονεία του εξυψώνεται πάνω από τους άλλους - φθόνο, να μάθουν να αδελφοκτονία του Κάιν και πολλοί άλλοι - και ανεξέλεγκτη κακολόγησα γλώσσα, το οποίο εκτείνεται σε όλη την κοροϊδία, όπως ένα σύννεφο? Είναι υποκρισία και το ψέμα, ένας αντίπαλος της αλήθειας, ένας συνεργός του διαβόλου, από ποιον και εξαπατά την Εύα vsezlobny εχθρό? είναι ο θυμός, με αποτέλεσμα μια κατάρα και μια συναρπαστική μάχη και σκοτώνει πατέρες - μέθη, η οποία συνοδεύεται από την υπερβολική και δημιουργεί τη σφοδρή επιθυμία, με αποτέλεσμα να βωμολοχίες? δεν είναι σε καλές προθέσεις της, το ένα χάος. Όλα αυτά τα ελαττώματα είναι μάταιη ζωή. Η πηγή της ζωής της μητέρας και το σύνολο της είναι να εξυπηρετήσει τα είδωλα που κάνετε? είναι το θεμέλιο της πορνείας, της άγνοιας δάσκαλος του Θεού, τυφλώνει το μυαλό, ο αιτιολογικός παράγοντας της αισθησιακής πάθη? δεν υπάρχει τιμή, να παλεύει ενάντια στον Κύριο όλων των ειδών, προσπαθεί να καταστρέψει την αληθινή λατρεία του Θεού? να κρατήσει αυτή την υπηρεσία - το θάνατο του ηγέτη, τον υπηρέτη του φιδιού, το φαγητό είναι κακό, αρετή, εχθρός, τρέχει αφθαρσία? είναι επιβλαβής για κήρυκας σας του νόμου, ένθερμος υποστηρικτής του σκότους και κατήφεια, ένας φίλος της αιματοχυσίας μισούν τον πρίγκιπα? συλλαμβάνει το απλό incognizant Θεός είναι ξένη προς το φως της χάριτος, δεσμεύει τους υπηρέτες του δεσμούς ανέντιμη υποθέσεις, διδάσκει ματαιοδοξία? παίρνει την ντροπή του γκρι γέροι, εμπνέοντας τους να χορέψουν με τον ήχο ιερατική σωλήνα? Τους κατέστρεψε κοριτσίστικη αγνότητα? διαλύει τις διακοπές σπαθί και σιδήρου τους, την αποβολή του αίματος των ζώων και της μόλυνσης τους? αναφέρεται στο μίασμα της ξεδιαντροπιά του? προκαλεί τους άνδρες να τα γυμνά σώματά τους μεταξύ των πόλεων και γυμνό δείχνει τις συζύγους τους? συνοδεύει το μυστήριο της δολοφονίας και της μοιχείας του? Είναι κρατήματος διάφορες εικόνες idolobesie μυαλά των ανθρώπων, όπως ο πύργος: αυτό προστάζει τους ιερείς για να τους φάνε από τα δηλητηριώδη φίδια, στη συνέχεια, προτρέποντας τους να φάνε τα παράξενα θεούς εμπνέει τους τότε σφάζουν το βόδι, στη συνέχεια, να φέρει τη θυσία μοσχάρι, θυσιάζονται τα πρόβατα πρόβατα, το ίδιο ανάγνωσης για το Θεό και το ζωικό κεφάλαιο το 1402 , ο άνθρωπος σκοτώνει το θύμα στο πρόσωπο, κατασκευασμένο από πέτρα και ξύλο, έτσι ώστε αντί να δημιουργεί δολοφονία καλοσύνη να θυσιάζει άψυχο κινουμένων σχεδίων. Αλλά γιατί θα πρέπει να μιλούν πολύ; zloverie ακόμα και το σκόρδο σας πληρώνει θεία τιμή να σας, με μεγάλη τύφλωση και άγνοια να πετάξουμε τους ανθρώπους στην κόλαση. Σκεφτείτε μια ματαιοδοξία, κακός και κακή ζωή, που κρατάτε στα ειδωλολατρική υπηρεσία τους, - τη διάρκεια του ανοίγματος των Γραφών, που έφυγαν από αυτόν, όπως από τα κύματα της θάλασσας, και έφτασε στο καλό καταφύγιο - με δικαιοσύνη και ο Αιδεσιμότατος ζωής, η οποία συνίσταται στην ιερή πίστη στην ο Θεός, η μία αλήθεια, την πίστη και την αγάπη προς τον πλησίον. Και θα παρακινούν σας, Tertill, εκπληρώσει το νόμο της αγάπης, επιβλητική αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου? τότε, να ξέρετε, όπως και εγώ, την αλήθεια, αφήνοντας την φασαρία του χρόνου και όλα όσα είναι σ «αυτό τον κόσμο τρέχει σαν ένα όνειρο ή μια σκιά? Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην Δημιουργός των πάντων στο Θεό και να σωθούν από που έρχονται στην αληθινή αιτία? Δεν χαίρονται με την Θεός του θανάτου τον θρηνήσει, αλλά χαίρονται για τη μετατροπή και τη μετάνοια και τη συγχώρεση του παρελθόντος τις αμαρτίες τους.
Στη συνέχεια Tertill έπαρχο δημοσιεύτηκε:
- Έτσι είστε όχι μόνο δεν ήθελε να υποκύψει στους θεούς, δεν φοβούνται το μαρτύριο, ακόμη και θέλουμε να θέσει στο σφάλμα τους.
- Το γεύμα σας δεν μπορεί να με εκφοβίσουν - απαντά στην άγιος Ονήσιμος - ωστόσο ισχυρή μπορεί να είναι, για μένα, παρηγόρησε την προσδοκία των μελλοντικών παροχών και ενισχύει τη δύναμη του Χριστού μου, να φέρουν εύκολα τον πόνο, τον οποίο μου podvergnesh.

Τότε έπαρχος διέταξε να συνάπτει Ονήσιμος στη φυλακή? ιερό εδώ 18 ημέρες, και η φυλακή δεν ήταν ένα φοβερό μέρος για να εισέλθει σε, και το φωτεινό, γεμάτο πνευματική χαρά, τον παράδεισο, όπου είχε τη διασκέδαση του Κυρίου του. Ο πιστός ήρθε σ «αυτόν, δοξάσει πάσχουν άγιο και τον ενίσχυσε με δικά του λόγια σχετικά με την πράξη. Ghost για να κηρύξει το λόγο του Θεού άκυρο που ήρθαν εδώ μαζί με τους χριστιανούς, και τους έφερε στην αληθινή πίστη του Χριστού. Μετά από αυτή την επισκοπή, προκειμένου να αποδείξει τον εαυτό του φιλεύσπλαχνος παρουσία του λαού, όχι ο άγιος καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά τον έστειλε σε φυλάκιση σε Putioly 1403 . Αγίου Αποστόλου και εκεί κήρυξε ζήλο το δόγμα του Χριστού, και ανέθεσε πολλά στο σωστό δρόμο. Tertill να μάθουν γι «αυτό, και πάλι τον πήρε και διέταξε στις αλυσίδες να τον φέρει στην αυλή του. Τον αμφισβήτηση και έμαθε ότι ο άγιος, όπως και πριν, σταθερά πρεσβεύουν πίστη στο Χριστό. Τότε έπαρχος διέταξε να θέσει το άγιο και ανελέητα νικήσει τέσσερις maces. Βασανιστές μακρά και ανελέητα επιτέθηκαν στο ιερό πάσχοντα, συνθλίβονται κνήμη του και άλλα οστά αποκεφαλίστηκε τελικά το κεφάλι του με το σπαθί. Πέθανε το 1404 Άγιο Ονήσιμο. Μια ορισμένη γυναίκα της βασιλικής οικογένειας πήρε άγιο σώμα του, το τοποθέτησε σε μια ασημένια λειψανοθήκη και καθιστά τη μνήμη του μάρτυρα. Sim έχει κερδίσει μια μνήμη του Κυρίου εν τη βασιλεία των ουρανών με τις προσευχές του Αποστόλου Ονήσιμο, και αυτό που παραχωρώ τον Κύριο Ιησού Χριστό, στον οποίο είναι η δόξα στους αιώνες. Αμήν.
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...