Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΑΞΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
CONSTANTINUS  TISCHENDORF
(ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  σελίδες 167 - 189 ) Ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος

Άγιος Ματθαίος Απόστολος και Ευαγγελιστής
Εικόνα τού γ' τέταρτου  τού 14ου αι. μ.Χ. στην Ιερά  Mονή Xιλανδαρίου, Άγιον Όρος


Σῴζεις, Ἰησοῦ καὶ τελώνας· σοὶ χάρις».
Οὕτω βοᾷ Ματθαῖος ἐκ πυρὸς μέσου.
Ἀκάματον Ματθαῖον πῦρ δεκάτῃ κτάνεν ἕκτῃ.
Βιογραφία
Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος, πριν γίνει μαθητής του Κυρίου Ιησού Χριστού, ονομαζόταν Λευίς. Ο πατέρας του λεγόταν Αλφαίος και ήταν από τη Γαλιλαία.


Ап. Матфей. Икона. Византия. XIV в.
Απόστολος Ματθαίος. Εἰκόνα Βυζαντινή τού 14ου αιώνα μ.Χ.


Деисус со свв. Евангелистами (фрагмент). Миниатюра. Византия. XII в. Монастырь св. Екатерины на Синае
Δέηση με Αγίους Ευαγγελιστές (τεμάχιο). Μικρογραφία (Μινιατούρα) Βυζαντινή τού 12ου ααιώνα μ.Χ. στην Ιερά  Μονή  Αγίας Αικατερίνης στο Σινά.Ап. Матфей. Миниатюра Евангелия (фрагмент). Византия. 1133 г. Афины.
Απόστολος Ματθαίος. Μικρογραφία (Μινιατούρα) Βυζαντινή  τού έτους 1133 μ.Χ. σε Ιερό  Ευαγγέλιο στην Αθήνα.Страшный суд (фрагмент). Прп. Андрей Рублев. Фреска Успенского собора. Владимир. 1408 г.
Η Δευτέρα Παρουσία (λεπτομέρεια).  Απόστολος Ματθαίος. Τοιχογραφία (Fresco)  τού έτους 1408 μ.Χ. από τον  Αντρέι Ρουμπλιώφ στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου τής πόλεως Βλαδίμηρος Ρωσία 
Ап. Матфей. Икона. Сербия. Конец XIII - начало XIV в. 105 х 56.5. Охрид.
Απόστολος Ματθαίος. Εικόνα Σερβική τού τέλος τού 13ου - αρχές τού 14ου αιώνα. μ.Χ.  στην Οχρίδα FYROM.Ο Ματθαίος έκανε το επάγγελμα του τελώνη, και ο Ιησούς τον βρήκε να κάθεται στο τελωνείο έξω από την Καπερναούμ. Και είπε προς αυτόν: «Ἀκολούθει μοι». Ο Ματθαίος, χωρίς καμιά καθυστέρηση, αμέσως τον ακολούθησε. Και όχι μόνο εγκατέλειψε το αμαρτωλό - για την εποχή εκείνη - επάγγελμα του τελώνη, αλλά και με χαρά φιλοξένησε τον Κύριο στο σπίτι του. Εκεί, μάλιστα, ήλθαν και πολλοί τελώνες και άλλοι αμαρτωλοί άνθρωποι, με τους οποίους ο Ιησούς συνέφαγε και συζήτησε. Οι φαρισαίοι, όμως, που είχαν πωρωμένη συνείδηση, όταν είδαν αυτή την ενέργεια του Κυρίου, αμέσως τον κατηγόρησαν ότι συντρώγει με τελώνες και αμαρτωλούς. Ο Ιησούς το άκουσε και είπε εκείνα τα θαυμάσια λόγια: «Οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν» (Ματθαίου, θ' 13). Δηλαδή, λέει ο Κύριος, δεν ήλθα για να καλέσω εκείνους που νομίζουν τους εαυτούς τους δίκαιους, αλλά ήλθα να καλέσω τους αμαρτωλούς, για να μετανοήσουν και να σωθούν.Άγιος Ματθαίος Απόστολος και Ευαγγελιστής (Tετραευάγγελο) τού 13ου αιώνα μ.Χ. στην Ιερά Mονή Διονυσίου, Άγιον Όρος
миниатюра Мстиславова Евангелия, н. XII века
Μικρογραφία (Μινιατούρα) τού 12ου αιώνα μ.Χ.  στο Μστισλάβ Ευαγγέλιο

Μστισλάβ Ευαγγέλιο - το Ευαγγέλιο - Aprakos δημιουργήθηκε το αργότερο 1117 μ.Χ. στο Νόβγκοροντ ανέθεσε Novgorod πρίγκιπα Μστισλάβ (από 1125 μ.Χ. - Μεγάλο Πρίγκιπα του Κιέβου ) για την Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου για την τούμπα (μια άλλη εκδοχή για τον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου Μονή του Αγίου Γεωργίου ). Το χειρόγραφο είναι ένα από τα παλαιότερα ρωσο-λίστες Aprakos ευαγγέλιο (δηλαδή το Ευαγγέλιο, η χωρίζονται ανάλογα με τις λειτουργικές αναγνώσεις).
Στο Ματθαίο οφείλει η Εκκλησία μας το πρώτο κατά σειρά στην Καινή Διαθήκη Ευαγγέλιο, που γράφτηκε το 64 μ.Χ.

Ο Ματθαίος κατά την παράδοση κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, όπου και πέθανε μαρτυρικά.

Ап. Матфей. Миниатюра Минология Василия II. Константинополь. 985 г. Ватиканская библиотека. Рим.
Απόστολος Ματθαίος.  Μικρογραφία (Μινιατούρα) στό Μηνολόγιο τοῦ Βασίλειος Β '. 985 μ.Χ. Κωνσταντινούπολη. Τώρα εὑρίσκεται στήν Βιβλιοθήκη τοῦ Βατικανοῦ. Ρώμη


Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’.
Ἀπόστολε Ἅγιε, καὶ Εὐαγγελιστὰ Ματθαῖε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας ἤκουσας, φωνῆς τοῦ Λόγου, καὶ τῆς πίστεως, τὸ φῶς ἐδέξω, καταλείψας τελωνείου τὸν σύνδεσμον ὅθεν Χριστοῦ τὴν ἀπόρρητον κένωσιν, εὐηγγελίσω Ματθαῖε Ἀπόστολε. Καὶ νῦν πρέσβευε, δοθήναι τοὶς σὲ γεραίρουσι, πταισμάτων ἱλασμὸν καὶ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς.
Τοῦ τελωνείου τὸν ζυγὸν ἀποῤῥίψας, δικαιοσύνης τῷ ζυγῷ προσηρμόσθης, καὶ ἀνεδείχθης ἔμπορος πανάριστος, πλοῦτον κομισάμενος, τὴν ἐξ ὕψους σοφίαν· ὅθεν ἀνεκήρυξας, ἀληθείας τὸν λόγον, καὶ τῶν ῥᾳθύμων ἤγειρας ψυχάς, καθυπογράψας, τὴν ὥραν τῆς κρίσεως.


Минея - Ноябрь (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Μηναῖο - Νοέμβριος (τεμάχιο). Εἰκονίδιο στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰώνα μ.Χ. στήνἘκκλησία καί τό Αρχαιολογικό Μουσεῖο τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας .

Ὁ Οἶκος
Ἡ τοῦ ἐχθροῦ με τυραννὶς βιάζεται ἀπλήστως, καὶ τῆς ψυχῆς μου ὅλον τὸν σπόρον καθαρπάζει, Ματθαῖε φίλε τοῦ Χριστοῦ· ἀλλ' αὐτὸς τὸν σπόρον τῶν εὐχῶν σου δεδωκώς, πρὸς σὴν δουλείαν κάρπωσον, καὶ δεῖξον ὑμνῳδόν σου σμικρότατον, καὶ ὑφηγητὴν με τῶν πολλῶν σου καὶ μεγάλων κατορθωμάτων, καὶ τῆς πρὸς Χριστὸν σου σχέσεως, τὰ πάντα παρευθὺς ἐγκαταλείψας, ἠκολούθησας θερμῶς τῷ κεκληκότι, πρῶτος γεγονὼς Εὐαγγελιστὴς ἐν τῷ κόσμῳ, καθυπογράψας τὴν ὥραν τῆς κρίσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...