14. Τα Έργα στο Ι. Προσκύνημα
                     
         1. Ἐπισκευή τοῦ ἐξωτερικοῦ κέλυφου τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματός μας , στήν ὁποία περιλαμβάνονταν: οἱ καθαιρέσεις ἐπιχρισμάτων - σιμεντοκονιῶν, ἡ ἀποκάλυψη καί ἐπισκευή ὀξειδωμένων ὀπλισμῶν, ἡ ἀποκατάσταση ὑγρομονώσεως τῆς ὀροφῆς, ἡ ἀντιδιαβρωτική προστασία τῶν ὄψεων καί κελύφων τῆς ὀροφῆς, ἡ ἀδιαβροχοποίηση - χρωματισμός καί ἡ ἐπισκευή τῶν ἐξωτερικῶν στύλων κυκλικῆς διατομῆς. 
          2.  Κατασκευή καί τοποθέτηση ξύλινης κατασκευῆς στήν κεντρική εἴσοδο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματός μας, προκειμένου νά παρέχεται προστασία στό ἐσωτερικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀπό τό κρῦο, τούς νοτίους ἀνέμους πού φυσοῦν ἔντονα καί τακτικά καθώς καί τήν ὑγρασία τῆς θάλασσας, ἀφοῦ τό Ἱερό Προσκύνημά μας  "σχεδόν ἀκουμπάει πάνω στή θάλασσα", ὅπως ἐπίσης καί ἀπό τό θόρυβο τῶν παντός εἴδους πολλῶν ἑκατοντάδων καί πλέον ὀχημάτων πού ἐπί 24ώρου κινοῦνται ἐπάνω στήν παραλιακή Λεωφόρο ὀχημάτων πού "σχεδόν ἀγγίζει τό Ἱερό Προσκύνημά μας.


               3. Κατασκευή μεταλλικῶν κάγκελων ἀσφαλείας γιά τά παράθυρα τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος.           4. Βελτίωση τῆς ἠλεκτρολογικῆς ἐγκατάστασης τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματός μας.


           5.    Ἀλλαγή  τῶν δύο (2) ὑφισταμένων ἀπορροφητήρων λαμπάδων καί κεριῶν ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματός μας.         6. γορά χαλιῶν τύπου «ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΜΑΛΛΙΝΟ»  γιά τήν ἐπίστρωσιη ὅλων τῶν ἐσωτερικῶν χώρων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματός μας.

          7. ΕΡΓΟN ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΛΥΚΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – "Α΄ φάσις τοῦ ἔργου ἥτις περιλαμβάνει τίς ἐργασίες διά τήν διαμόρφωσιν - ἐπισκευήν - ἀνακατασκευήν καί ὑγρομόνωσιν τοῦ δαπέδου εἰς τό ἐσωτερικόν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Ἁλυκοῦ ".
              
                 Τό ἔργο  περaτώθηκε.  Ἔχουν ἐκτελεσθεῖ οἱ ἑξῆς ἐργασίες (ἀναλυτικά):
                             
                             α. Ἀποξήλωση τοῦ παλαιοῦ δαπέδου.
                             β. Ἐγκατάσταση ὑπόγειου δικτύου (ἠλεκτρολογικῶν καί μικροφωνικῶν καί ἠλεκτρονικῶν καλωδιώσεων).
                             γ. Τσιμεντοκονία.
                             δ. Ὑγρομόνωση - στεγανοποίηση λόγῳ ὑπογείων ὑδάτων πού προέρχονται ἀπό τόν λόφο τῆς Ἁγίας Μαρίνας, στίς παρυφές τοῦ ὁποίου ἔχει κτισθεῖ τό Ἱερό Προσκήνυμά μας, καί τά ὁποῖα ρέουν λόγῳ τοῦ κεκλιμένου ἐδάφους καί των ἔγκοιλων (κενῶν) τοῦ ὑπεδάφους πρός τό ἐπίπεδο τῆς θάλασσας .          
                            ε. Τοποθέτηση μαρμάρινων λευκῶν πλακῶν Διονύσου καί μαρμάρινων σχεδίων καί σοβατεπιῶν.
                          στ.  Τρίψιμο καί ἀδιαβροχοποίηση. 
                                
                 Καί καθώς τό Ἱερό Προσκύνημά μας εὑρίσκεται σχεδόν στό  ἐπίπεδο τῆς θάλασσας τά προβλήματα ὑγρασίας δημιουργοῦνται ἀπό ὕδατα πού προέρχονται ἀπό καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις, χιόνια), ἀπό τόν ὑδροφόρο ὁρίζοντα (στάθμη ὑδάτων πού διαφέρει τοπικά καί ἐποχιακά) καθώς ἐπίσης καί ἀπό τριχοειδεις δυνάμεις/ὑγρασία ἐδάφους (ἀντλώντας ὕδατα ἀπό ἐκεῖνα τῶν ὡς ἄνω κατηγοριῶν).                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...