Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018
Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε

DE S. NICONE EPISCOPO
(σελίδες 440 - 446)

Ο Άγιος Νίκων Ίερομάρτυρας και οι 199 μαθητές του


Eις τον Nίκωνα.
Νίκης στέφανον εὐτρεπίζει σοι, Νίκων,
Βραβεὺς στεφάνων, θνῇσκε λοιπὸν τῷ ξίφει.
Εἰκάδι ἐν τριτάτῃ ξίφει Νίκων κράτα δῶκε.

Eις τους εκατόν εννενήκοντα εννέα.
Ἑνὸς δέοντος τέσσαρας Συμμαρτύρων,
Διὰ ξίφους τέμνουσι πεντηκοντάδας.

Βιογραφία

O Άγιος Νίκων, γεννήθηκε στη Νεάπολη της Ιταλίας, την εποχή του ηγεμόνα Κυντιανού, από πατέρα ειδωλολάτρη και μητέρα Χριστιανή, η οποία τον γαλούχησε σύμφωνα με τα ευαγγελικά δόγματα. Σε νεαρή ηλικία έγινε στρατιωτικός και πολύ γρήγορα διακρίθηκε για την ανδρεία και την πειθαρχία του. Η ψυχή του όμως, ποθούσε τον βίο της άσκησης και της αφιέρωσης. Γι' αυτό ξεκίνησε για την περιοχή της Κωνσταντινουπόλεως, Έκανε όμως μία πρώτη στάση στη Χίο. Εκεί δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα και αφιερώθηκε στην ασκητική ζωή και στη μελέτη των Αγίων Γραφών. O τοπικός επίσκοπος, διέκρινε τα χαρίσματά του και τον χειροτόνησε πρεσβύτερο και λίγο αργότερα τον τοποθέτησε ηγούμενο 190 αδελφών για να τούς νουθετεί και να τούς καθοδηγεί.Минея годовая (прмч. Никон).
 Икона. Русь. 1-я половина XVI в.
 Музей икон. Реклингхаузен. Германия.
Ιερομάρτυς Νίκων 
Ετήσιο Μηναίο
Εικόνα ρωσική τού πρώτου μισού τού 16ου αιώνα. μ.Χ. 
Μουσείο εικόνων. Recklinghausen. Γερμανία. Πολύ γρήγορα, η συνοδεία απέκτησε μεγάλη φήμη. Όμως όταν εκοιμήθησαν οι γονείς του, ο Άγιος και η συνοδεία του, μαζί με άλλους εννέα, σχημάτισαν μια ευσεβέστατη αδελφότητα και εγκαταστάθηκαν στη Σικελία. Σύντομα όμως δέχθησαν την επίθεση του ηγεμόνα, αρνήθηκαν, συνελήφθησαν, υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια και τέλος θανατώθηκαν.


Никон Сицилийский, еп., прмч. и 199 его учеников, мч. (23 марта)
Менологий  21- 24 марта;  Византия. Греция; XIV в.; памятник: Византийский менологий (Byzantine illumination Menologion); 10 x 13 см.; местонахождение: Англия. Оксфорд. Бодлеанская Библиотека (Bodleian Library)
Ο Άγιος Νίκων Ίερομάρτυρας και οι 199 μαθητές του
Βυζαντινό Μηνολόγιο τού Μαρτίου (21 - 24)  τού 14ου αιώνα μ.Χ. και ευρίσκεται Αγγλία. Βιβλιοθήκη Bodleian στην Οξφόρδη. Αγγλία

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Νικήσας τὸν δόλιον, ἄσκητικαις ἀγωγαίς, κανὼν ἐχρημάτισας, τῶν σῶν κλεινῶν φοιτητῶν, ἀκρότητι βίου σου, ὅθεν σὺν τούτοις ἅμα, γεγονῶς ἐν τὴ Δύσει, ἔδυσας ἐν ἀθλήσει, σὺν αὐτοὶς Πάτερ Νίκων, μεθ' ὧν καὶ κατεφοίτησας αἴγλη τὴ ἄνωθεν.
Минея - Март  (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Μηναῖο - Μάρτιος (τεμάχιο). Εἰκονίδιο στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰώνα μ.Χ. στήνἘκκλησία καί τό Αρχαιολογικό Μουσεῖο τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας 


Στιχηρὰ τοῦ Ὁσίου 
Ἦχος δ' 
Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ 
Ἡδονὰς τὰς τοῦ σώματος, καὶ σαρκὸς τὸ δυσήνιον, τῷ κημῷ μακάριε καθυπέταξας, τὰς ἐγκρατείας ἐν χάριτι, νικήσας ὡς ἄριστος, πανοπλίαν τοῦ ἐχθροῦ, τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος· ὅθεν γέγονας ποδηγὸς μοναζόντων ἑπομένων, τῷ πανσόφῳ σου καὶ θείῳ Νίκων κηρύγματι πάντοτε.

Ἦχος δ' 
Ἀναλάμψας ὡς ἥλιος, ἐξ Ἑῴας Πανόλβιε, οἰκουμένην ἅπασαν κατεφώτισας, τῇ τῶν θαυμάτων λαμπρότητι, χορὸν ἐπαγόμενος, ὡς ἀστέρων φαεινῶν, ὀπαδῶν, μεθ' ὧν ἤθλησας, καρτερώτατα, διὰ ξίφους τμηθέντες, καὶ εἰς χεῖρας, τοῦ παντάνακτος Δεσπότου, ὑμῶν τὰ πνεύματα θέμενοι.

Ἦχος δ' 
Οὐ λιμὸς οὐδὲ κίνδυνος, οὐ γυμνότης οὐ μάστιγες, οὐχ ὁ βιαιότατος ὄντως θάνατος, ὑμᾶς ἀγάπης ἐχώρισε, Χριστοῦ ἀξιάγαστοι, ἀλλ' ὡς ἄρνες εἰς σφαγήν, τῷ ποιμένι ἑπόμενοι, ἐκ τῆς δύσεως, πρὸς ἀνέσπερον λῆξιν οὐρανίου, Βασιλείας, Ἀθλοφόροι, στεφανηφόροι ἐφθάσατε.

Θεοτοκίον 
Ἦχος δ' 
Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ 
Μετανοίας τὸ ἄριστον, καὶ σωτήριον φάρμακον, ἡ Θεὸν κυήσασα τὸν Σωτῆρά μου, καὶ τῶν δακρύων τὰ ῥεύματα, καὶ ὥρας τὴν ἔννοιαν, τῆς φρικτῆς καὶ φοβερᾶς, ἀδεκάστου τε κρίσεως, σὺ μοι δώρησαι, καὶ φυγεῖν ταῖς εὐχαῖς σου, ὦ Παρθένε, τῶν κολάσεων τὸν τρόμον, καὶ θείας τεύξασθαι χάριτος. 


( μεταφραση Google )
Βιοι των Αγίων


Ο βιος και το μαρτυριο του Αγίου Μάρτυρα Νίκων

Μνήμη 23 Μαρτίου
Στην πόλη της Νάπολης, στην περιοχή της Καμπανίας του 2078 , ζούσε ένας ευγενής και γενναίος πολεμιστής, που διακρίνεται από ασυνήθιστη ομορφιά, που ονομάζεται Nikon. Ο πατέρας του ήταν ένας ειδωλολατρικός Ελληνας, έθεσε το γιο του σε ειδωλολατρία. αλλά η μητέρα της Nikon ήταν χριστιανός και πάντα του δίδαξε τη γνώση του Χριστού. Υποδεικνύοντας σε αυτόν τη δύναμη του σταυρού του Κυρίου, είπε:
"Αγαπημένος μου γιος!" Αν ποτέ καταλήξετε σε κίνδυνο στον πόλεμο, προστατέψτε τον εαυτό σας πιο συχνά με το σημάδι του σταυρού - θα ξεφύγετε όχι μόνο από την αιχμαλωσία, αλλά θα απαλλαγείτε από όλες τις πληγές. Δεν θα πληγείτε από βέλος, δόρυ ή σπαθί και θα παραμείνετε αλώβητοι ακόμη και στην πιο επικίνδυνη εποχή της μάχης.
Μια μέρα οι Ρωμαίοι στρατιώτες πήγαν στον πόλεμο. Η Nikon έπρεπε επίσης να πάει με την απόσπασή του. Κατά τη διάρκεια μιας αιματηρής μάχης, η Nikon ήταν σε εξαιρετικό κίνδυνο, στο χείλος του θανάτου. Βλέποντας πολλούς από τους στρατιώτες του που σκοτώθηκαν, ο ίδιος περίμενε τον θάνατο από τα όπλα των εχθρών. αλλά, θυμόμαστε τα λόγια και τις οδηγίες της μητέρας του, η Νίκων σήκωσε το βλέμμα του προς τον ουρανό, προστατεύονταν με το σημάδι του σταυρού και, με βαθύ στεναγμό της καρδιάς, είπε:
"Ο Χριστός, ο παντοδύναμος Θεός!" Τώρα δείξτε τη δύναμη του σταυρού σας πάνω μου. Θα είμαι δικός σου και θα σε προσκυνήσω σε εσένα και τη Μητέρα που σε γέννησε.
Μετά από αυτά τα λόγια, ο ίδιος αισθάνθηκε στο εξαιρετικό θάρρος και έσπευσαν με ένα δόρυ στο δεξί του χέρι, μόλις χώρισε 180 γενναίους στρατιώτες του εχθρού και τους άλλους σε φυγή, έτσι ώστε κανείς δεν μπορούσε να του αντισταθεί. Έτσι η δύναμη του σταυρού του Χριστού εμφανίστηκε θαυματουργικά γι 'αυτόν!
Τότε η Νίκων δοξάσε τον Θεό λέγοντας:
"Μεγάλος είναι ο χριστιανικός Θεός , ξεπερνώντας και απομακρύνοντας τους εχθρούς με το σημάδι του σταυρού του!"
Όλος ο ρωμαϊκός στρατός εξέπληξε τη Νίκη και είπε:
- Μεγάλο θαύμα του Θεού! Δεν έχουμε δει ούτε καν ακούσει για έναν πολεμιστή που πολέμησε γενναία στον πόλεμο, όπως η Nikon.
Στο τέλος του πολέμου, όταν ο καθένας απολύθηκε στα σπίτια τους, ο Άγιος Νίκων επέστρεψε στο σπίτι του. δοξάζοντας τον Θεό, είπε στη μητέρα του τι έκανε ο Κύριος Ιησούς με τη δύναμη του σταυρού του στον πόλεμο.
Στη μεγάλη χαρά, η μητέρα του αναφώνησε:
«Ευχαριστώ το Άγιο Όνομά Σου, Κύριε, γιατί θέλεις όλους τους ανθρώπους να σωθούν και να γνωρίσουν την αλήθεια!» Τώρα ακούω την προσευχή των δούλων σου, και να χορηγούν ότι ο γιος μου αγίου Βαπτίσματος, μας έχει δώσει την άφεση των αμαρτιών, και να του διδάξει να κάνει το θέλημα Σου, για να σας παρακαλώ, και αξίζει να τους υποσχεθεί αιώνια ευλογίες.
Η Nikon άρχισε να ρωτά τη μητέρα του πώς θα μπορούσε να γίνει Χριστιανός.Η μητέρα του απάντησε:
"Πρέπει να δυναμώσετε για σαράντα ημέρες και να μάθετε από τον χριστιανό ιερέα στη χριστιανική πίστη. τότε, έχοντας αρνηθεί τον Σατανά και όλα τα έργα του, πιστεύοντας στον Χριστό τον Θεό, θα τιμηθείτε με το ιερό βάπτισμα και θα είστε ένας αληθινός Χριστιανός και υπηρέτης του Χριστού.
"Ο Κύριος είναι ζωντανός!" "Απάντησε η Nikon," θα προτιμώ να είμαι ο δούλος του, από ότι θα παραμείνω ένας ειδωλολάτρης, ένας ειδωλολάτρης και ένας πολεμιστής. Δεν θέλω πλέον να λατρεύω μια πέτρα ή οποιοδήποτε άλλο πλάσμα, αλλά στον Μοναδικό Θεό, τον Δημιουργό του ουρανού και της γης, τη θάλασσα και τα πάντα μέσα σε αυτά.
Έχοντας υποκύψει στο έδαφος της μητέρας του, η Nikon είπε:
"Η μητέρα μου!" Προσευχήσου για μένα, τον υπηρέτη σου, οπότε θα χορηγήσει Μου είπε ενός αγγέλου, ένα καλό μέντορα και φύλακας της ψυχής και του σώματος μου, ότι υπό την καθοδήγησή του, θα μπορούσα να βρω ένα τέτοιο δούλος του Θεού, ο οποίος θα μου επιτραπεί να άγιο βάπτισμα και έμαθε να κάνει το θέλημα του Χριστού, η αληθινή μας ο Θεός , και εγώ θα μετρούνταν ανάμεσα στο προφορικό σμήνος του Χριστού. Ω, η δίκαιη μητέρα μου! αν διδασκαλία σας δεν μου αποσπάσει την προσοχή από την ειδωλολατρική λάθος και δεν οδηγεί στη γνώση του αληθινού Θεού, δεν θα είχα ξεφύγει από την κόλαση και να είναι δελεαστική στην κόλαση με όλους εκείνους που δεν γνωρίζουν τον Θεό.
Και με τις λέξεις: "Προσευχήσου για μένα, τη μητέρα μου!" Ήθελε να φύγει από το σπίτι. Η μητέρα, αρπάζοντας το χέρι του γιου της, τον ικέτευσε να επιστρέψει σε αυτήν αφού δέχτηκε το ιερό βάπτισμα και την θάψει, καθώς ήδη αισθάνεται την προσέγγιση του θανάτου. Στη συνέχεια, αφού προσευχόταν γι 'αυτόν, του έδινε χρήματα και, κυρίως, τον διδάσκει με τη μητρική του ευλογία και αφήνει να βρει έναν χριστιανικό ιερέα. αλλά ποιος θέλει να γίνει χριστιανός και να δεχθεί το βάπτισμα ήταν δύσκολο να βρεθεί εκείνη την εποχή, λόγω των διωγμών των χριστιανών, όπως όλες οι ιερείς και Χριστιανικό μέντορες κρυμμένα στις ερήμους και βουνά.
Αφού έφυγε από το σπίτι του, η Νίκη ήρθε στην αποβάθρα του πλοίου και κατέπλευσε στην Κωνσταντινούπολη στο πλοίο.
Σύμφωνα με την Nikon, η αποχώρηση των στρατιωτών στην πόλη της Νάπολης και οι κυβερνώντες έχουν ψάξει για μια γενναίος πολεμιστής, και ήρθε στο σπίτι της μητέρας του, τη ρώτησε: «Πού είναι ο γιος;» Εκείνη απάντησε: «Δεν ξέρω πού έχει φύγει»
Εν τω μεταξύ, η Nikon, με επικεφαλής τη χάρη του Θεού, έφτασε στο νησί, που ονομάζεται Χίου στο 2079 , πήγε εκεί σε ένα ψηλό βουνό και πέρασε στην προσευχή 8 ημέρες ζητώντας από τον Θεό να δείξει, πού να το βρει μια τέτοια δούλος του Κυρίου, που έχουν παραχωρημένες πολυπόθητη Άγιο Βάπτισμα του και θα διδάξει τα μυστήρια της ιεράς πίστης. Έτσι, σε ένα ονειρικό όραμα, η Νίκονα παρουσιάστηκε στον άγγελο του Θεού στην εικόνα του αγίου. του έδωσε ένα προσωπικό με μια εικόνα ενός σταυρού στην κορυφή και του είπε να πάει στην παραλία. Έχοντας πάει εκεί, το επόμενο πρωί βρήκε ένα πλοίο, σαν να τον περίμενε. επειδή ο ίδιος Άγγελος του Θεού εμφανίστηκε στους καπετάνιορες και τους διέταξε να περιμένουν τη Νίκων, που θα κατέβαινε από το βουνό με μια ράβδο που φέρει την εικόνα ενός σταυρού.
Λόγω tailwind Nikon με ναυτικούς κολλήσει έως 2 ημέρες έως μία mount ονομάζεται Γάνος 2080 , όπου κρύψιμο της δίωξης από μία πλειάδα Monks Feodosy Bishop Kizichesky 2081 ? ήταν για τους μοναχούς και τον πατέρα. Ανακαλύφθηκε από τον Θεό για τη Nikon και βγήκε μαζί με τους μοναχούς του για να τον συναντήσουν προς την προβλήτα. Τότε τον οδήγησε στο σπήλαιο του και, μετά την ανακοίνωση, βαφτίστηκε στο όνομα της Αγίας Τριάδας και εισήγαγε τα πιο καθαρά μυστήρια του Χριστού.
Μετά την παραλαβή του Αγίου Βαπτίσματος, ευλογημένη Nikon έζησε στο σπήλαιο ναό, διδάσκοντας την Αγία Γραφή και να κοιτάζει προς μοναστική ζωή του, καθώς και για την ευγένεια του εκάρη στη μοναστική μορφή.
Μερικά από τα αδέλφια, βλέποντας την ταπεινότητα και πραότητα, η νηστεία, η αποχή και όλη τη νύχτα στέκεται Nikon ξύπνιοι στην προσευχή και την ψαλμωδία, να παρομοιαστεί με τον άγγελο του Θεού? γιατί ήταν στα σκαριά είναι ασθενής, η αγάπη είναι μεγάλη, ασύγκριτη στις θέσεις, στη διδασκαλία και την ανάγνωση βιβλίων είναι ακόρεστη, δεν αδύναμα-άρνηση, προσευχή και όλα τα μοναστικά εκμεταλλεύεται ήταν επιμελής και ζήλο? προκάλεσε έκπληξη όχι μόνο για τους αδελφούς, αλλά και για τον ίδιο τον επίσκοπο Θεοδοσίου.
Όταν η ευλογημένη Νίκων έμεινε σε αυτό το βουνό για τρία χρόνια, ο επίσκοπος είχε μια αποκάλυψη από τον Θεό - ο Άγγελος του Κυρίου του εμφανίστηκε σε ένα όνειρο και είπε:
- Πριν από το θάνατό σας, βάλτε στους επισκόπους αντί για τον εαυτό σας, τη Νίκων, την οποία βάπτισατε και βάζατε σε μοναστική τάξη και αναθέστε σε αυτόν το σμήνος σας. αλλά τον οδήγησε να μετακομίσει με τους πάντες στη σημερινή χώρα της περιοχής της Σικελίας το 2082 , ώστε να μην σκοτώσουν τους μοναχούς από το σπαθί των βαρβάρων, που σύντομα θα επιτεθούν στον τόπο αυτό.
Μετά από αυτό το όραμα Επίσκοπος Θεοδόσιος πέρασε τα πρώτα διάκονος ευτυχισμένος της Nikon, στη συνέχεια, έναν ιερέα, και, τέλος, χειροτονήθηκε επίσκοπος και οι μοναχοί του έδωσε τον αριθμό 190, αποκοιμήθηκε στον Κύριο.
Αφού πραγματοποιηθεί η ταφή του Επισκόπου Nikon κάθισε με όλους τους μοναχούς στο πλοίο και απέπλευσε για το νησί της Λέσβου το 2083 , όταν ο δικαστικός επιμελητής στην πόλη της Μυτιλήνης στο 2084 , έμεινε για 2 ημέρες και στη συνέχεια έπλευσε προς το νησί της Νάξου στο 2085 . Από εκεί, με το θέλημα του Θεού, στις 22 ημέρες κατέπλευσε στην Ιταλία. που φθάνουν στη χώρα του, η πόλη της Νάπολης, βρήκε στο σαλόνι το ευλογημένο μητέρα, που τον είδε, με δάκρυα χαράς έπεσε στο στήθος του και τον φίλησε. Λατρεύοντας τον Κύριο στη γη, είπε:
"Ευχαριστώ το Άγιο Όνομά Σου, Κύριε, που με έβαλε να δω τον γιο μου σε αγγελική εικόνα και επισκοπική αξιοπρέπεια. και τώρα, κύριε, ακούστε με, δούλο σας, και λάβετε την ψυχή μου στα χέρια σας.
Αφού δημιούργησε αυτή την προσευχή, η ευλογημένη σύζυγος προκάλεσε αμέσως το πνεύμα της στον Κύριο. όλοι όσοι ήταν παρόντες σε αυτό, δοξάζουν τον Θεό και την έθαψαν ειλικρινά με ψαλμοπενάμι.
Η φήμη της άφιξης της Νίκων εξαπλώθηκε σε όλη την πόλη. έμαθαν γι 'αυτό και μερικοί από τους στρατιώτες που ήταν φίλοι του στο ράφι. Όταν ήρθαν σε αυτόν, θαύμαζαν την αρετή του προσώπου του και ζήτησαν ιδιωτικά:
"Σας συγκαλύπτουμε με τη δύναμη του Υψίστου, πείτε μας, γιατί δείξατε δύναμη και θάρρος στον πόλεμο, από τη μαγεία ή από κάτι άλλο;" Να μας διδάξουμε να είμαστε οι ίδιοι.
"Αδελφοί!" "Απάντησε στον άγιο," πιστέψτε με ότι ούτε μαγεία ούτε τίποτα άλλο με έκανε να γεννηθεί στον πόλεμο, αλλά μόνο μία βοήθεια του έντιμου Σταυρού του Χριστού. Όταν ήμουν οπλισμένος μαζί Του, κανείς δεν μπορούσε να σταθεί εναντίον μου, επειδή η δύναμη του Θεού, ενεργώντας στο σημάδι του σταυρού, νίκησε όλους τους εχθρούς.
Ακούγοντας τέτοια λόγια, οι στρατιώτες έπεσαν στα πόδια του ιερού επισκόπου Νίκων, λέγοντας:
- Άγιος επίσκοπος! Δέστε μας έλεος και μας πάρετε μαζί σας, έτσι ώστε, όπως και κατά τον πόλεμο, μας παραδόθηκαν από τους εχθρούς μέσα από σας, έτσι τώρα θα γίνουμε μαζί σας μέρος της Βασιλείας των Ουρανών.
Και αμέσως, αφήνοντας τις συζύγους τους, τα παιδιά τους, τους αδελφούς και τα σπίτια τους, οι πολεμιστές ακολούθησαν τον Άγιο Νικόνα. υπήρχαν 9 άτομα.
Καθισμένος στο πλοίο, ο μοναχός Νίκων μαζί τους και οι μαθητές του ταξίδεψαν στη χώρα της Σικελίας και εκεί συρρέουν στο υψηλότερο βουνό της Ταυρομενίας το 2086 . προσγειώθηκε και πέρασε μια σημαντική απόσταση, ήρθαν για να Asinos ποταμού, κοντά στο οποίο βρέθηκε ένα μεγάλο ερειπωμένο στέκεται πέτρα μπάνιο σε μια ερημική Μέτε ονομάζεται GIGIA, όπου εγκαταστάθηκε. Ο τόπος ήταν πολύ όμορφος και απομονωμένος, και η γη ήταν βολική για καλλιέργεια. Φύτευση αμπελώνων και καρποφόρα δέντρα, άρχισαν να ζουν εκεί.Ο Μοναχός Νίκων βαφτίζει εδώ εκείνους τους εννέα συζύγους, τους φίλους του σε στρατιωτική θητεία, και τους τόνιζε σε μοναστική εικόνα.
Πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά συνέχισαν οι διώξεις των χριστιανών. Ο Igemon στον Sicilian Quintian αναφέρθηκε από τους Εθνικούς ότι στον ποταμό Ασήνο υπάρχουν μόνο μερικοί άνδρες που λατρεύουν τον ουράνιο Θεό, έχοντας σαν δάσκαλό τους τον επίσκοπο Nikon. δεν συμμορφώνονται με τους νόμους μας και δεν θέλουν να τιμήσουν τους θεούς μας.
Ακούγοντας αυτό, ο ηγεμονός γεμίζει με θυμό και μανία και αμέσως έστειλε ένα στρατιωτικό απόσπασμα για να τα καταλάβει όλα και να τα φέρει στην ανάκριση.
Φτάνοντας εκεί, οι στρατιώτες ρώτησαν:
- Πού είναι η Nikon με τους φίλους του που δεν υπακούουν στους νόμους του τσάρου και δεν τιμούν τους θεούς!
Ο Άγιος Νικόνας τους απάντησε:
"Τα παιδιά μου!" Λοιπόν, πολύ καλά, το κάνατε ότι ήρθατε εδώ, γιατί ο Χριστός, ο Κύριός μου, με καλεί με τους φίλους μου για τον εαυτό Του.
Στη συνέχεια, οι αδελφοί άρχισαν να προσεύχονται, ζητώντας από τον Θεό να τους ενισχύσει με τη χάρη του να εκμεταλλευτεί, αλλά για να υποχρεώσει τους στρατιώτες, αναγκάστηκαν να διακόψουν την προσευχή, και να συνοδεύεται με τα Εισαγγελέα πήγαν σαν πρόβατα στη σφαγή.
Στο δρόμο, ο ευλογημένος πατέρας μας Νίκονος τους ενίσχυσε με αυτά τα λόγια:
"Πάρτε θάρρος, αδελφοί μου, και μην φοβάστε τον κακοποιό, γιατί οι άθλοι του άκρου μας ανοίγουν τις πόρτες του ουρανού". Γίνετε σταθερά για την πίστη τους στον Χριστό πριν από την άγρια βασανιστή, θα μιλήσει με τόλμη μπροστά του, να θυμηθούμε τα λόγια του Good Shepherd μας: «Μη φοβάσαι αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, η ψυχή δεν μπορεί να σκοτώσει» ( Mf.10: 28 ).
Όταν έφεραν τους αγίους στον ηγεμόνα για δίκη, ο τελευταίος, έχοντας ρίξει μια απειλητική ματιά σε αυτούς, άρχισε να λέει:
- Είστε όλοι αγαπάμε τον εαυτό σας ως μάταια και ψεύτικες ελπίδες, να παρασυρθεί από τη Nikon μάγο πριν ότι δεν τηρούν τις αθάνατη θεούς, και δεν υπακούουν στους νόμους της τους;
Οι άγιοι απάντησαν ομόφωνα:
«Είμαστε Χριστιανοί και ποτέ δεν θα εγκαταλείψουμε την πίστη μας. Δεν πιστεύουμε την ελπίδα μας σε καθημερινή ματαιοδοξία, αλλά στον Κύριο Θεό, ο οποίος έκανε τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και όλα σε αυτά. οι θεοί σας είναι χαζή, κωφά και αηδιαστικά είδωλα, ένα ανθρώπινο προϊόν, στο οποίο όλοι όσοι ελπίζουν γι 'αυτούς θα είναι σαν.
Βλέποντας την ισχυρή και αμετάβλητη πίστη των αγίων, ο ηγεμόνας είπε:
"Αν δεν τους διατάξω να σκοτωθούν σύντομα, μπορούν να οδηγήσουν τους άλλους σε λάθος".
Ως εκ τούτου διέταξε πρώτα να αποκαλύψει και να τεντώσει τους αγίους στο έδαφος, να τους χτυπήσει μακρά και ανελέητα με βόδιες βόδιες. τότε - για να τσιμπήσει με το σπαθί όλων, εκτός από τον Άγιο Νικόνα, δίπλα στον ποταμό, στο λουτρό όπου ζούσαν. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε μια περικοπή.
Βάζοντας τα ειλικρινή τους κεφάλαια κάτω από το σπαθί, οι άγιοι μάρτυρες είπαν:
- Κύριε! Στα χέρια μας προδίδουμε τις ψυχές μας, "αλλά για σας καθημερινά σκοτώνουμε, θεωρούν μας πρόβατα, καταδικασμένα σε σφαγή" ( Ψαλμός 43:23 ).
Έτσι, 199 άνθρωποι από τους μαθητές του Αγίου Νικώνα κόπηκαν. Κατόπιν εντολής του βασανιστή, τα σώματά τους ρίχτηκαν σε ένα πολύ καμένο λουτρό, όπου εγκαταστάθηκαν.
Περπατώντας τον Μοναχό Nikon σε μια αλυσίδα, ο μαχητής σκέφτηκε πώς να βάλει τα πιο σκληρά βασανιστήρια σε αυτόν.
Εκείνη τη νύχτα ο άγγελος του Θεού εμφανίστηκε στον άγιο σε μια φυλακή σε ένα όνειρο και είπε:
- Πάρτε την καρδιά του Θεού, Nikon, στρατιώτης του Χριστού, και να είναι ευτυχής, για το Χριστό το Θεό μας αποδέχθηκε τη θυσία - 199 μαθητές σε sweetsmelling άρωμα σας: μπήκαν στην αίθουσα, η οποία στηρίζεται ουράνιο Νυμφίο.
Μετά από αυτά τα λόγια του αγγέλου, ο Άγιος Νικόνας είδε μπροστά του παρθένο, τις λαμπρότερες από τις ακτίνες του ήλιου, τα ρούχα του οποίου ήταν χρυσά και ζαφείρια το 2087 . στα χέρια της είχε ένα λευκό λιοντάρι. Υπήρχε εκείνη η κοπέλα στην ανατολική πλευρά του ποταμού Psymmith, στη δυτική πλευρά υπήρχαν δύο άντρες ασυνήθιστης ανάπτυξης, των οποίων τα κεφάλια αγγίζονταν στον ουρανό. στα χέρια τους είχαν φλογερά δόρατα και οδήγησαν μια τέτοια συζήτηση με τον κακοποιό:
«Γιατί στέκουμε τώρα αδρανείς εδώ, που στέλνουμε από τον Ουράνιο Βασιλιά για να πολεμήσουμε ενάντια στον Quintian;» Τον περιμένουμε, αλλά δεν έρχεται.
Ο παρθένος ελαφρύς τους είπε:
- Χθες, ο Quintian σκότωσε 199 συζύγους, σκλάβους του Χριστού, εκτός από τον επινοεί τα πιο ισχυρά βάσανα στον δάσκαλό τους, τη Νίκων, που νίκησε όλους τους διαβολικούς εξαπατάς. σύντομα θα έρθει στον τόπο όπου σας στέλνονται εναντίον του.
Τούτου λεχθέντος, τα απελευθέρωσε από τα χέρια του λιονταριού, λέγοντας: "Πάρτε τον, θα σας βοηθήσει ενάντια στον ταραστή".
Αφύπνιση μετά το όραμα, ο επίσκοπος Νίκων ήταν πολύ ευχαριστημένος.προσφέροντας δόξα στον Θεό και δοξάζοντάς τον, μίλησε για ένα όραμα προς τον δούλο του, που ονομάστηκε Heromene, ο οποίος αργότερα περιέγραψε τη ζωή και τον πόνο του.
Λέγοντας το όραμα της νεολαίας του, ο άγιος πρότεινε σύντομα ένα θάνατο στον Κουίντιαν.
Το επόμενο πρωί ο Hedemon Quintian διέταξε να τον φέρει στο δικαστήριο του Αγίου Νικώνος και τον ρώτησε:
"Ποιος, από πού, και ποια πίστη έχετε, με τη μαγεία σας προκάλεσε τέτοιο θάνατο σε τόσους πολλούς ανθρώπους? εδώ είναι λόγω της τρέλας σου, δεν θα δουν πια την ακτινοβολία του ήλιου ή το φως του φεγγαριού.
Ο Άγιος Νικόνας του απάντησε:
- Κακό! Όχι μόνο σας έχω πει ποιος είμαι και ποια πίστη, αλλά άλλοι σας έχουν πει? έχετε ακούσει για αυτό πολλές φορές από τους πολλούς αγίους που σκοτώθηκαν χθες στην τύφλωση της κακίας σας. Τώρα θα σας πω με λίγα λόγια: Είμαι Χριστιανός, σταθερά και σταθερά την ελπίδα στο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, ο οποίος θα σας προδώσει αφόρητη μαρτύριο για απάνθρωπη μαρτύριο και μεγάλη κακία.
Από αυτά τα λόγια, το βασανιστή, βρυχάται σαν λιοντάρι, διέταξε το ιερό γυμνό, και βάλει εμπρός, συνδέονται με τους τέσσερις τροχούς των χεριών και των ποδιών, και το κάτω μέρος έβαλαν φωτιά για να τη φωτιά.
Ο Άγιος Νικόνας βρισκόταν στα κάρβουνα, σαν λουλούδια, τραγουδώντας στον Θεό έτσι:
"Εσείς, Κύριε, είστε η δική μου επιβεβαίωση και το καταφύγιό μου, παραδίδοντάς μου από τους εχθρούς που είναι θυμωμένοι με μένα" ( Ψαλμός 17: 3 ).
Οι υπάλληλοι είπαν στον βασανιστή:
- Κύριε, ηγεμόνα! Ήμασταν εξαντλημένοι: ανεξάρτητα από το πώς ανάβουμε μια πυρκαγιά και πώς καψουρίζουμε τη Nikon, τίποτα δεν τον βλάπτει.
Σταματήστε αυτήν την αγωνία, ηγεμόνας διέταξε να δέσουν τον άγιο να Borzoi άλογα για να σύρετε έξω από το έδαφος και να τον κατασπαράξει? αλλά ο άγιος, συνδέεται με τα άλογα, απλώνεται στο δεξί τους χέρι κάνοντας το σημείο του σταυρού, και άλογα ταυτόχρονα έγινε πράος σαν πρόβατα, και στάθηκε ριζωμένη στο σημείο, χωρίς να κινείται, ως υπάλληλοι ή να κερδίσει τους, ούτε τους ανάγκασε ηνία και το χαλινάρι.
Βλέποντας αυτό, ο βασανιστής θύμωσε και διέταξε τα άλογα για να κόψει τις φλέβες στα πόδια, αλλά με την εντολή του Θεού, που ξαφνικά άρχισε να μιλά με ανθρώπινη φωνή,«Ο Θεός μας είναι στον ουρανό? Κάνει ό, τι θέλει ( Ψαλμός 113: 11 ). Για χάρη του Αγίου Νικώνος και είμαστε δεσμευμένοι στο θάνατο. "
Τότε ο ηγεμόνας διέταξε να δεσμεύσει τον μάρτυρα με αλυσίδες σιδήρου και να τον πετάξει από το ψηλό βουνό σε μια βαθιά άβυσσο. Αλλά ακόμη και μετά από αυτό, ο μάρτυρας δεν ήταν τραυματισμένος. Ο άγγελος του Θεού τον διατήρησε κατά τη διάρκεια της πτώσης και, αφού τον απελευθέρωσε από τα δεσμά, τον οδήγησε από την άβυσσο. Ο άγιος εμφανίστηκε και πάλι στη δίκη πριν από τον τραυματιστή ή τον αμαρτωλό. Βλέποντάς τον, ο κλέφτης τρομοκρατήθηκε και του είπε:
- Nikon! Πόσο μεγάλη είναι η φροντίδα των θεών μας! Δεν βλέπεις πώς ενδιαφέρονται για σένα και δεν θέλεις να καταστρέψεις το σώμα σου; Γνωρίστε το έλεός τους: τους φέρνετε θυσίες και είστε φίλοι τους.
Ο άγιος απάντησε:
"Ας υπάρξει ανάθεμα εναντίον εσάς και των θεών σας και όσων ελπίζουν γι 'αυτούς".
Τότε ο ηγεμόνας διέταξε να νικήσει τον άγιο με πέτρες στο πρόσωπο, να βγάλει τη γλώσσα με λαβίδες και να το κόψει. Τότε τον πήγαινε σε ένα μέρος που ονομάζεται Γκίγια, όπου έζησε με τους μαθητές του, και εκεί έκοψε το κεφάλι του.Έτσι, ο άγιος ιερέας-μάρτυρας Νίκων κόπηκε στον ποταμό Ασίνο κάτω από το δέντρο τραγουδιού του 2088 στο βασίλειο του Δεκίους 2089 . Το σώμα του αφέθηκε χωρίς ταφή και ρίχτηκε για να καταναλωθεί από ζώα και πουλιά.
Την ημέρα κατά την οποία ο Kvintian ηγεμόνας καταδίκασε σε αποκεφαλισμό του Αγίου Nikon, πήγε στην πόλη της Panormus το 2090 για να λάβει ένα άγιο ακίνητο Agathius που βασανίζονται λίγο πριν από εκείνη την εποχή. Και όταν διέσχισε το ποτάμι που ονομάστηκε Psymif, τα άλογα που ήταν μαζί του στη μεταφορά μεταφέρθηκαν ξαφνικά. Σπεύδοντας σ 'αυτόν, κάποιος έσωσε το πρόσωπό του με τα δόντια του και τον παραμόρφωσε. ένα άλλο τόσο χαλαρωμένο που το έριξε στον ποταμό. Και οι καταδικασμένοι πνίγηκαν, έχοντας τελειώσει, σύμφωνα με την προφητεία του Αγίου Νίκων, να βασανίζουν την κακιά ζωή του.
Όταν τιμήν του σώματος του μάρτυρα θέσει άταφα στην περιοχή της αποκοπής, ένας βοσκός, ένας άνθρωπος διακατέχεται από ένα κακό πνεύμα, πήγε στο σημείο και βρήκε το σώμα του αγίου, αμέσως έπεσε στο πρόσωπό του προς το έδαφος, επειδή το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει από τη δύναμη του Αγίου, τον έριξε στο έδαφος και βγήκε από τον με έντονο ουρλιαχτό: "Αλίμονο εγώ είμαι, αλίμονο σε μένα, πού θα φύγω από το πρόσωπο του Νικολόφ;"
Ο θεραπευμένος βοσκός πήγε και είπε αυτό το θαύμα στους κατοίκους αυτής της χώρας. Επίσκοπος της πόλης της Μεσσήνης στο 2091 , μετά μάθησης που πήγε μαζί με τον κλήρο για το πολύπαθο σώμα τους του Αγίου Μάρτυρος και, βρίσκοντας αυτό, το πήρε. Βρήκε επίσης το σώμα των μαθητών του ιερό λουτρό άθικτα και ακέραια από τη φωτιά, και έντιμα τους έδωσε όλη την ταφή, μαζί με τον καθηγητή τους διάσημο μέρος της Nikon για τη δόξα του Χριστού ο Θεός μας με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα δοξάζεται για πάντα. Αμήν.* * *
2078
Η Καμπανία είναι μια περιοχή της κεντρικής Ιταλίας. Μία από τις αξιοσημείωτες πόλεις της, η Νάπολη, βρίσκεται στη βόρεια ακτή του κόλπου της Νάπολης. Σε αυτόν τον τομέα, για πρώτη φορά, εφευρέθηκαν καμπάνες, οι οποίες στα εκκλησιαστικά-λειτουργικά βιβλία στον τόπο καταγωγής τους αποκαλούνται "αγωνιστές".
2079
Χίος - ένα από τα νησιά του Αιγαίου ή του Αρχιπελάγους, που βρίσκεται κοντά στις δυτικές ακτές της Μικράς Ασίας.
2080
Ο Γάνος ή ο Γάν βρίσκεται στη βορειοδυτική ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά, έναν από τους οχυρωμένους τόπους της Θράκης.
2081
Η περιοχή Kizi με την πόλη Kizik βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Μικράς Ασίας, στη νότια ακτή της θάλασσας του Μαρμαρά.
2082
Η περιοχή της Σικελίας ή η Σικελία είναι ένα από τα μεγάλα νησιά της Μεσογείου, στα νότια της χερσονήσου του Απέννι, τα οποία χωρίζονται από το στενό της Μεσσήνης. Σχετικά με αυτό είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο ηφαίστειο (πυρκαγιά βουνό) Etna.
2083
Η Λέσβος είναι το νησί του Αιγαίου ή το Αρχιπέλαγος στις δυτικές ακτές της Μικράς Ασίας κοντά στην Media.
2084
Η Μυτιλήνη - η μεγαλύτερη οχυρωμένη πόλη της Λέσβου, που βρίσκεται στην ανατολική της πλευρά.
2085
Η Νάξος είναι ένα νησί στα νότια του Αιγαίου ή το Αρχιπέλαγος - το μεγαλύτερο από τα νησιά των Κυκλάδων.
2086
Το όρος Tavromeni βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Σικελίας.
2087
Το σαπφείρ είναι μια πολύτιμη πέτρα. μπορεί να είναι διαφορετικών χρωμάτων, αλλά πιο συχνά υπάρχει γαλάζιο, ουράνιο, μπλε, κυανούν.
2088
Ένα δέντρο πιγκουίνος ή τόξο είναι ένα είδος κωνοφόρου δέντρου, όπως το πεύκο ή ερυθρελάτης μας.
2089
Ο Δεκίμος είναι ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας, ένας σκληρός διωγμός των Χριστιανών. βασίλεψε από 249 σε 251.
2090
Panormus - τώρα η πόλη του Παλέρμο, που βρίσκεται στη βορειοδυτική ακτή της Σικελίας.
2091
Η Μεσίνα είναι μια πολύ σημαντική πόλη στο νησί της Σικελίας, με το στενό που χωρίζει αυτό το νησί από την Ιταλία, που βρίσκεται σε μια όμορφη περιοχή γεμάτη από πορτοκαλιές και λεμονιές.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...