Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018


Οι Άγιοι Μάρτυρες Χρύσανθος και ΔαρείαΖῶσι Χρύσανθος καὶ Δαρεία ἐν πόλῳ,
Κἂν ἐκπνέωσι, ζῶντες εἰσδύντες βόθρῳ.
Χῶσαν συζυγίην δεκάτῃ ἐνάτῃ ὁμόλεκτρον.


Βιογραφία

Οι Άγιοι Μάρτυρες Χρύσανθος και Δαρεία έζησαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Νουμεριανού (243 - 284 μ.Χ.). Ο Άγιος Χρύσανθος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και ήταν υιός επιφανούς ειδωλολάτρου, του Πολέμωνος. Όμως κατηχήθηκε στην χριστιανική πίστη από κάποιο Χριστιανό και βαπτίσθηκε. Όταν ο πατέρας του πληροφορήθηκε το γεγονός, τον φυλάκισε και, για να τον αποσπάσει από την χριστιανική πίστη, του έδωσε για γυναίκα του την ωραία Δαρεία, η οποία καταγόταν από την Αθήνα και ήταν ειδωλολάτρισσα.

Αντί όμως να προσελκύσει η Δαρεία τον σύζυγό της Χρύσανθο στην ειδωλολατρία, συνέβη το αντίθετο. Πίστεψε κι αυτή στον Χριστό και βαπτίσθηκε. Τότε τους κατήγγειλαν στον ύπαρχο Κελερίνο, ο οποίος τους παρέδωσε στον τριβούνο (διοικητή τάγματος) Κλαύδιο.
Мученики Хрисанф и Дария
Константинополь. 985 
г. Ватиканская библиотека. Рим.
Οι Άγιοι Μάρτυρες Χρύσανθος και Δαρεία
 Μικρογραφία (Μινιατούρα) στό Μηνολόγιο τοῦ Βασίλειος Β '. 985 μ.Χ. Κωνσταντινούπολη. 
Τώρα εὑρίσκεται στήν Βιβλιοθήκη τοῦ Βατικανοῦ. Ρώμη


Мчч. Хрисанф и Дария
Примечание: Книжная миниатюра. Франция,14в.
Οι Άγιοι Μάρτυρες Χρύσανθος και Δαρεία
Μικρογραφία (Μινιατούρα) τού 14ου αιώνα μ.Χ. . Γαλλία 


Martyre de saint Chrysanthe et de sainte Daria (Martyrdom of Saints Chrysanthus and Daria). Cote : Français 185 , Fol. 77. Vies de saints, France, Paris, XIVe si
Οι Άγιοι Μάρτυρες Χρύσανθος και Δαρεία
Μικρογραφία (Μινιατούρα) τού 14ου αιώνα μ.Χ. . Γαλλία 


 Το μαρτύριο άρχισε. Αλλά η καρτερία και η επιμονή των μαρτύρων εξέπληξε τον Κλαύδιο, ο οποίος μαζί με την σύζυγό του Ιλαρία, τους υιούς του Ιάσονα και Μαύρο και τους στρατιώτες του (βλέπε ίδια ημέρα) πίστεψε στον Χριστό.

Στην συνέχεια έριξαν τους Αγίους Χρύσανθο και Δαρεία μέσα σε λάκκο και τους ενταφίασαν ζωντανούς. Ήταν το έτος 283 μ.Χ.


Хрисанф и Дария Римские, мч. (19 марта)
Менологий  17 - 20 марта;  Византия. Греция; XIV в.; памятник: Византийский менологий (Byzantine illumination Menologion); 10 x 13 см.; местонахождение: Англия. Оксфорд. Бодлеанская Библиотека (Bodleian Library)
Οι Άγιοι Μάρτυρες Χρύσανθος και Δαρεία
Βυζαντινό Μηνολόγιο τού Μαρτίου (17 - 20)  τού 14ου αιώνα μ.Χ. και ευρίσκεται Αγγλία. Βιβλιοθήκη Bodleian στην Οξφόρδη. Αγγλία


Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, τὸ στέφος ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον· ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, τῇ ἐπιγνώσει, πᾶσαν ἔλιπες, πατρῴαν πλάνην, καὶ Χριστῷ κατηκολούθησας Χρύσανθε, ᾧ καὶ προσάγεις Δαρείαν τὴν πάνσεμνον, καὶ σὺν αὐτῇ τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας. Μεθ' ἧς πρέσβευε, δοθῆναι τοῖς σὲ γεραίρουσι, πταισμάτων ἱλασμὸν καὶ μέγα ἔλεος.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Tὴν σύμπνουν ξυνωρίδα τῶν μαρτύρων τιμήσωμεν, Χρύσανθον ἁγνείας τὸ ἄνθος καὶ Δαρείαν τὴν πάνσεμνον· τῇ πίστει ἑνωθέντες γὰρ σεπτῶς, ἐδείχθησαν τοῦ Λόγου κοινωνοί, ἐναθλήσαντες νομίμως ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ σῴζουσι τοὺς ψάλλοντας· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι δι' ἡμῶν πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον
Ἦχος α’. Χορὸς Ἀγγελικός.
Ὡς κρίνον χρυσαυγές, τήν ὀσμήν εὐσεβείας, ἐμπνεύσας δαψιλῶς, Χρύσανθε Ἀθλοφόρε, πρὸς γνῶσιν σωτήριον, τήν Δαρείαν ἐφείλκυσας, μεθ᾽ἧς ἤθλησας, καὶ τὸν ἀρχέκακον ὄφιν, τροπωσάμενος, πρός ἀκηράτους παστάδας, ἀξίως ἐπήρθητε.Минея - Март (фрагмент). Икона. Русь. Начало XVII в. Церковно-Археологический Кабинет Московской Духовной Академии.
Μηναίο - Μάρτιος  Εικονίδιο. Russ. τοῦ 17 αἰ..  Από τήν Εκκλησία καί τό Αρχαιολογικό  Μουσειο της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας.


Κάθισμα
Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
Τὸ ὡραιότατον κάλλος ἐπόθησας καὶ τὰ ὁρώμενα κάλλη παρέδραμες, καὶ προσηγάγω τῷ Χριστῷ, χρυσέοις Μάρτυς λόγοις σου, Χρύσανθε μακάριε, τὴν Δαρείαν τὴν ἔνδοξον, ἄθλους διανύσασαν, καὶ τυράννους αἰσχύνασαν, μεθ' ἧς ἡμῶν μνημόνευσε πάντων, τῶν πίστει τελούντων τὴν μνήμην ὑμῶν.

Μεγαλυνάριον
Σύμφρονες ὁμόζυγοι Ἀθληταί, οἱ τοῦ Ζωοδότου, πειθαρχήσαντες τῷ ζυγῷ, χαίρετε ἀπαύστως, Χρύσανθε καὶ Δαρεία, τῆς παγκαλοῦς ἁγνείας, τερπνὰ ἀλάβαστρα.(μετάφραση Google)


Άγιος Δημήτριος Ροστόφ

Βίοι των Αγίων

Το Μαρτύριο των Αγίων Μαρτύρων του Χρύσανθου και του Δαρείου
Μνήμη 19 Μαρτίου

Κάποιος Πολέμιος, ένας άνθρωπος ευγενικής γέννησης, μετακόμισε με τον γιο του Χρυσάνθου από την Αλεξάνδρεια  2024 στη Ρώμη 2025 . Εδώ δέχθηκε με τιμή και απονεμήθηκε στον αυτοκράτορα της γελοιογραφίας. Επιθυμώντας να εκπαιδεύσει τον Χρυσάνθου, ο Πολέμιος τον έδωσε σε μια φιλοσοφική σχολή. Ένας περιπετειώδης και πολύ λογικός νέος, ο Χρύσανθος, με ζήλια που μελετούσαν διάφορες επιστήμες, βρήκε τυχαία τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. προσεκτικά διαβάζοντας και νευρώνοντας το νόημά τους, ο Χρυσάντ σκέφτηκε έτσι:
- Μέχρι τότε, θα πρέπει να είναι, Χρύσανθος, για να μελετήσει τα ειδωλολατρικά κείμενα, γεμάτα σκοτάδι, μέχρι να έρθει να γνωρίζουν το αληθινό φως, το οποίο είναι ένα και κρατήστε την. Διότι δεν θα ήταν σοφό να επιστρέψουμε από το φως στο σκοτάδι. Θα καταστρέψετε τις εργασίες του δόγματος αν απορρίψετε τους καρπούς αυτών των εργασιών. Οι καρποί των εργασιών είναι από το Θεό που τις αναζητά. Διότι ο ίδιος ο Θεός εντολώνει αυτό, όπως διαβάζετε στα βιβλία της Καινής Διαθήκης: "Ρωτήστε και θα σας δοθεί. αναζητήστε, και θα βρείτε? χτυπήσει, και θα ανοίξει υμίν » ( Luk.11: 9 ) Αν θέλουμε να κρατήσουμε αυτό που αναζήτησε και βρήκε, τότε θα είναι σαν μια ανόητη και παράλογη ανθρώπους. Έτσι, κρατήστε σταθερά σε αυτό που θα έπρεπε να κολλήσει με όλη την κατανόηση, έτσι ώστε να μην χάσουν εθελοντικά τόσο κόπο απέκτησε οφέλη: μπορείτε να βρείτε χρυσό και ασήμι, βρήκε ένα πολύτιμο λίθο. Γιατί αναζητήσατε για να βρείτε, και για να βρείτε, να επωφεληθείτε από αυτό που αποκτήθηκε: έτσι, δείτε. για να μην αφαιρέσετε τον θησαυρό που έχετε αποκτήσει.
Σκεπτόμενος με αυτόν τον τρόπο, ο Χρυσάνθρωπος αναζητούσε κάποιον που του είχε διδάξει τη Θεία Γραφή. Και όπως και στην αρχή ήταν η σοφία ενός ακροατή ritorskoy και της φιλοσοφίας και των φοιτητών τους δασκάλους της σοφίας, έτσι και τώρα θέλουν να βρουν τους εκπαιδευτικούς των μη-βιβλίο, αυτό που ήταν κάποτε οι απόστολοι του Χριστού, αγράμματοι ψαράδες που οδήγησαν στη γνώση του Χριστού, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος. «Είδαν την τόλμη του Πέτρου και του Ιωάννη, και θεωρείται ότι ήταν αμαθείς και αδαείς ανθρώπους, θαύμασαν? Και να τους αναγνωρισθεί, ότι ήταν με τον Ιησού» ( Πράξεις 4:13. )? Αυτές οι δάσκαλοι και αναζήτηση με επιμέλεια Chrysanth-σοφός νεαρός άνδρας, για την ανάγνωση του Αποστόλου, ο οποίος λέει: «Πού είναι ο σοφός; πού είναι ο γραφέας; πού είναι το quaker αυτής της ηλικίας; Δεν έχει αλλάξει ο Θεός τη σοφία αυτού του κόσμου σε παραφροσύνη; Διότι όταν ο κόσμος μέσω της σοφίας δεν γνώρισε τον Θεό με σοφία » ( 1 Κορινθίους 1: 20-21 · βλ. Ησαΐας 33:18 ).
Έτσι, μια σκέψη και ψάχνει για ένα χριστιανικό δάσκαλο, Χρύσανθος ακούσει για μια χριστιανική ονομάζεται Carpophorus ότι είναι πολύ καλά την Αγία Γραφή? Αυτός ο Carpophorus έζησε, ή καλύτερα να πει, ότι κρύβεται λόγω διωγμού - σε μια συγκεκριμένη σπηλιά, σε ένα άγνωστο μέρος. Ακρόαση για αυτό το χριστιανικό, ευσεβής νεαρός άνδρας πολύ χαρούμενος, και παρακάλεσε σκληρά για να τον ενημερώσει σχετικά με αυτό το χριστιανικό, έτσι του έδειξε το μέρος όπου ο άνθρωπος του Θεού έζησε.
Μετά την εκμάθηση του τόπου κατοικίας του, Χρύσανθος ήρθε για να Carpophorus, την αξιοπρέπεια πρεσβύτερος και δίδαξε τους η Αγία Γραφή και η χριστιανική πίστη? συχνά έρχονται σε αυτόν, του έλαβε εντολή στο δρόμο της σωτηρίας. Δίδαξε στο πρεσβύτερος Carpophorus, Χρύσανθος λίγους μήνες κατανοήσει το μυστήριο της Αγίας Γραφής, και στη συνέχεια έλαβε το βάπτισμα από τον ίδιο. Και έτσι Χρύσανθος καθιερωθεί στη χριστιανική πίστη, και καθιέρωσε τον εαυτό του στην αγάπη του Χριστού, ότι μετά από επτά ημέρες από το βάπτισμά του, ανοιχτά άρχισαν να κηρύττουν στους ανθρώπους του Χριστού του Υιού του Θεού. Ακούγοντας αυτό, μερικοί από τους ευγενείς συγγενείς του Χρύσανθου είπαν στον πατέρα του:
"Κοιτάξτε, θα υπάρξει κρασί σε σας και θα απαιτηθείτε για ό, τι ο γιος σας τολμά να κάνει, γιατί καταδικάζει τους θεούς, κάποιος Χριστός θα αναγνωρίσει ως αληθινό Θεό? και αν η φήμη αυτού έρχεται στον βασιλιά, τότε εξαιτίας του ούτε εσείς ούτε εμάς - οι συγγενείς του - δεν θα συγχωρεθούν και όλοι θα στερηθούμε από τη βασιλική χάρη. Για ποιον τολμά να μιλήσει τόσο βλάσφημες ομιλίες ενάντια στους θεούς, είναι έτσι ένας αντίπαλος των νόμων του βασιλιά.
Εξοργισμένος με Χρύσανθος, ο γιος τομέα πύλη σε ένα σκοτεινό και βρωμερό φυλακή, και αρνήθηκε την πείνα του, μόνο το βράδυ δίνοντας του μια μικρή ποσότητα τροφής. Μακάριοι οι Χρύσανθος ότι η φυλακή θεωρείται και η πείνα δεν είναι τιμωρία, αλλά ως εκπαίδευση σε νηστεία, σιωπή και ταπεινότητα των χριστιανικών ζωές και πανηγύρισαν στο σκοτάδι και να κλείσει τη στέγαση του περισσότερο από ευρύχωρα και φωτεινά θαλάμους.
Με την εκμάθηση αυτού, η οικογένεια και οι συγγενείς έδωσαν τέτοια συμβουλή στην Πολεμία:
- Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε το γιο σας από τη χριστιανική πίστη, τότε τον αφήστε ελεύθερο και απολαύστε τον εαυτό του. Βρείτε τον ένα όμορφο και έξυπνο κορίτσι και συνδυάστε το με το γάμο του και στη συνέχεια θα ξεχάσει τον Χριστιανισμό. Η φυλακή, οι δεσμοί και η πείνα με την οποία βασανίζεις τον Χρυσάνθου, οι χριστιανοί καταλογίζονται σε δόξα και τιμή, περισσότερο από αγωνία.
Κατόπιν αυτού, παρήγγειλα το πεδίο για να προετοιμάσει ένα πολυτελές δωμάτιο, διακοσμούν το στους τοίχους ακριβό ταπετσαρία, βάλτε σε αυτό ένα πολύτιμο κρεβάτι και μαγειρεύουμε όλα για τη διασκέδαση και την ευχαρίστηση. Γιος τότε αποσύρεται από το σκοτάδι, και έχοντας στην πύλη της στα ακριβά τομέα ένδυσης που εισέρχονται στο θάλαμο. Στη συνέχεια εκλέγονται από τους σκλάβους, και τα πιο όμορφα κορίτσια ντυμένοι με εκλεκτά ρούχα τους, η πύλη πεδίο τους στο θάλαμο με το γιο του, τιμωρούνται αυστηρά, ενώ τα κορίτσια, έτσι ώστε να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξαπατήσει Χρύσανθος για ηδονικός σαρκική αγάπη του Χριστού ως πτέρυγα του. Και υπηρετούν στο θάλαμο σε αφθονία όλα τα τρόφιμα και το καλύτερο κρασί - είναι όμως τα κορίτσια τραγουδούν μπροστά σε μια ιερή Χρύσανθος προσλαμβάνει τραγούδια, χόρευαν μπροστά του, λέγοντας αισχρές λέξεις, με κάθε τρόπο προσπαθεί να πιάσει στην μοιχεία και σαρκική απόλαυση της ευλογημένης ψυχής της νεολαίας.
Ο νεαρός Chrysanth όχι ως νεαρός άνδρας, αλλά ως ένας δοκιμασμένος και αληθινός σύζυγος, αντιμετώπισε τα παιχνίδια και τους πειρασμούς αυτών των κοριτσιών και, αν βρισκόταν ανάμεσα στα δίκτυα, παρέμεινε αμέτοχος. Σε αυτόν τον αγώνα έδειξε ότι είναι ένας αήττητος πολεμιστής του Χριστού, αρνούμενος εντελώς από νόστιμα πιάτα και γλυκά ποτά. στα κορίτσια, έμοιαζαν με ασηπία, αποφεύγοντας να τους αγγίξουν σαν φίδια και έμειναν όλη την ώρα στην προσευχή. Όταν ήταν απαραίτητο για να ενισχυθεί το όνειρο, που βρισκόταν στο έδαφος χωρίς κρεβάτι, μια σαγηνευτική και ξεδιάντροπη λέξεις κορίτσια θεωρούν σαν βέλη και ασπίδα της πίστης τους αντανακλούν μακριά, φωνάζει στο Θεό:
"Πάρτε την ασπίδα και την πανοπλία και σηκώστε για να με βοηθήσετε. Βγάλτε το σπαθί και μπλοκάρετε το μονοπάτι εκείνων που με διώκουν. πείτε στη ψυχή μου: "Είμαι η σωτηρία σας" ( Ψαλμός 34: 2-3 ). Όποιος αγωνίζεται αυτό, τον οποίο ο διάβολος έχει εγείρει πάνω μου, θα μπορέσει να ξεπεράσει, εκτός αν το δεξί σου χέρι κατακτηθεί και δεν κερδίσει. Πειρασμό από αυτόν που σκέφτεται την δική του δύναμη για να ξεπεράσει το σαρκικό πάθος και να τηρούν αγνότητα, εκτός εάν η φλόγα της σάρκας δεν θα σβήσει από τη βροχή του ελέους σου. Δεν είναι δυνατή η ψυχή να φτάσει οικισμούς σου, αν δεν την dovedesh εκεί, επειδή το σαρκικό πάθος σαν ένα ύπουλο τέρας που καραδοκεί στην έρημο καθημερινή φασαρία της καταστροφής των ανθρώπινων ψυχών, και αν κάποιος θα φύγει δόντια του, πρέπει να επιστρέψει ειλικρινά ευχαριστώ τον Θεό του Στον Σωτήρα, διότι μέσα από εσάς θα απαλλαγούμε από μια τέτοια κακοήθεια. Και αγνός Ιωσήφ δραπέτευσε το χέρι σου, χρησιμοποιώντας μια πόρνη, σαν τα δόντια του αδάμαστο θηρίο - το ένα Ιωσήφ, μη πατέρας κλαίγοντας, δήλωσε: «Το άγριο θηρίο έχει καταβροχθίσει το γιο μου» ( Byt.37: 33 ). Για πραγματικά τη γυναίκα Pentefrieva σαν ένα άγριο θηρίο, του επιτέθηκε, σαν ένα είδος λιονταριού βασανίζεται νύχια ήπια αρνί Ιωσήφ, μεταφέροντάς το στη ανομία ( Byt.39: 12 ). Και τι θα μπορούσε να είναι ένα θηριώδες θηρίο, αν όχι ένας διάβολος και μια γυναίκα; Η φυσική σαρκικές λαγνείας ενθουσιασμένος αγόρι Ιωσήφ, και η γυναίκα ακόμη πιο γοητευμένος από το παιχνίδι του μάτι, πολύτιμα ρούχα, την ομορφιά του προσώπου, τον πλούτο, τη δύναμη και κολακευτικά λόγια γοητευμένος αγνός νεαρός άνδρας σε όλεθρο και το θάνατο. Και είναι θαυμάσιο να αποφεύγει το κακό πιάσιμο του θηρίου! Δεν μάταια, ο πατέρας του είπε, «είναι καλό για μένα, αν ο γιος μου είναι ζωντανός εκεί» ( Γένεση 45: 28 ), λόγω του μεγάλου και επικείμενη, διέφυγε τον θάνατο, και πιο έντονος από ό, τι όταν ήθελε να σκοτώσει τα αδέλφια? Έχει δραπετεύσει από αυτόν τον θάνατο με την παντοδύναμη βοήθεια σας, τον Παντοδύναμο Θεό! γιατί ήσουν μαζί του τότε. Και τώρα εγώ, Κύριε, σε παρακαλώ με ταπεινή δουλειά, δώσε μου βοήθεια σε αυτά τα ζώα και τα φίδια με τα οποία ο πατέρας μου με φυλάκισε σε ένα μέρος. Και κοιμούνται μαγεμένο φίδι, οπότε ναι κοιμάται κατά τη διάρκεια προσευχές ασεβών μου αυτά τα κορίτσια που δεν θα μπορούσε να διεγείρει σε νέους σώμα μου σαρκικές λαγνείας. Βοήθησέ με, Σωτήρας, γιατί γνωρίζω τον αληθινό Θεό, ο οποίος σώσει τους πιστούς σε Σένα και δίνει την ανίκανη βοήθειά Του ».
Μετά από αυτή την προσευχή, τα κορίτσια που ήταν κλειδωμένα με τον Χρυσάνθου έπεσαν σε τέτοιο βαθύ ύπνο ώστε δεν μπορούσαν να ξυπνήσουν ή να ξυπνήσουν από κάποιον μέχρι να βγουν από εκείνο τον θάλαμο. Όταν απομακρύνθηκαν από εκεί, ξυπνούσαν αμέσως. αφού έτρωγαν φαγητό, πήγαν και πάλι στην αίθουσα στον Άγιο Χρύσανθο και έπεσαν ξανά στον ίδιο βαρύ ύπνο. Και έτσι συνεχίστηκε κάθε μέρα. Όταν αυτό ειπώθηκε στον Πολεμία, ο πατέρας του Χρύσανθου, άρχισε να κλαίει γι 'αυτόν, σαν να ήταν νεκρός. Στη συνέχεια, ορισμένοι φίλοι είπαν στην Πολεμία:
"Ο γιος σας έμαθε μαγεία από τους χριστιανούς και τα έβαζε εύκολα σε αυτά τα κορίτσια". Αλλά στεφάνες μαζί του και το άγχος του για το μορφωμένο και έξυπνο κορίτσι, και αυτή, έστω και αν ο ίδιος δεν ήθελε να παντρευτεί, ζούσε μαζί του όλη την ώρα, θα τον οδηγήσει σε σαρκική συνουσία μαζί τους, και θα απομακρυνθεί από τον Χριστιανισμό.
Ο Πολεμιός είπε αυτό:
"Πού μπορούμε να βρούμε ένα τόσο έξυπνο κορίτσι που θα μπορούσε να μαλακώσει την καρδιά του άγριου Χρυσάνθου, να ενεργήσει σε αυτόν με προτροπή και να στραφεί στους νόμους μας;"
Σε αυτό, οι συγγενείς του είπαν:
- Μεταξύ των κοριτσιών που υπηρετούν στο ναό της θεάς Αθηνάς 2026 , υπάρχει μια κοπέλα, που ονομάζεται Δαρείος. Είναι πολύ όμορφο πρόσωπο, έξυπνο, και μελέτησε όλα τα βιβλία και όλη τη σοφία της ρητορικής. αυτή είναι ήδη πριν από το γάμο. Γι 'αυτό βιαστείτε να την θυμάστε στο γιο σας, μέχρι που κάποιος άλλος την πήρε.
Να τηρείτε αυτή την συμβουλή, το πεδίο ζήτησε από τους συγγενείς του, έτσι ώστε να πήγε στο κορίτσι και της μίλησε για το παλικάρι, ο Χρύσανθος και η παραπλάνηση του στη χριστιανική πίστη, να εξαπατήσει το κορίτσι τον παρακαλούσε να συμβίωσης μαζί τους και να στραφούν μακριά από τον Χριστιανισμό. Maid συμφώνησε με το γάμο με τον Χρύσανθο και έτοιμη να διασφαλίσει ότι οι σαγηνευτικό ομιλίες θέσει σε σαρκική αγάπη για τον αρραβωνιαστικό της και να οδηγήσει στη λατρεία των ρωμαϊκών θεών.
Μετά από αυτό, ήταν το κορίτσι με την τιμή δίνεται στον τομέα του σπιτιού και την ομορφιά του φυσικού, είναι διακοσμημένο με πολύτιμα ρούχα και λουρί, τέθηκε σε κρεβατοκάμαρα στον άγιο. Παραμένοντας εκεί με μόνο του, με κάθε είδους καλοί λόγοι και διάφορες εξαπάθειες, προσέλκυσε την πορνεία ενός γοητευμένου νεαρού άνδρα. Τότε οι στρατιώτες του Χριστού Χρύσανθος παρέμεινε σταθερή, όπως η ανυποχώρητη 2027 , ως μια σταθερή πυλώνα και ακίνητη σαν ένα βουνό, κατακτώντας την αγάπη του Θεού, η αγάπη της σάρκας και του σημείου του σταυρού τον προβληματισμό σχετικά με τον εαυτό καύση βέλη σε αυτόν ο διάβολος. Αναστενάζοντας βαθιά από την καρδιά στον Θεό και στο Άγιο Πνεύμα, καλώντας τον εαυτό του να βοηθά, ο Χρύσανθος είπε στο κορίτσι:
- Ωραία κοπέλα! Εάν μόνο για χάρη των βραχυπρόθεσμων συνδυασμός για μένα - ένας θνητός άνθρωπος, έτσι ντυμένος, και να διακοσμήσετε και τόσο γλυκιά να προφέρει τη λέξη, να μου γυρίσει από ελεύθερα εκλεγμένους μου ζει, διεφθαρμένη ψυχή μου και να απορρίψει όλες τις σκέψεις μου, inoyu αγάπη κατείχε, πόσο περισσότερο θα έπρεπε να φροντίσουν έτσι ώστε στον αθάνατο Βασιλιά του Υιού του Θεού θα μπορούσατε να κερδίσετε αγάπη. και αυτό είναι για σας, αν το θέλετε μόνοι σας. Εάν είστε μια ψυχή με το σώμα, εκτός από τις ακεραιότητα σας και πώς τώρα έχετε το σώμα σας, διακοσμημένες με πολύτιμα ρούχα και να διακοσμήσετε την καρδιά χρηστά ήθη σας, οι Άγγελοι είστε φίλοι, οι απόστολοι - φίλοι, οι μάρτυρες - γείτονες? κατόπιν αιτήσεώς τους, ο ίδιος ο Χριστός θα είναι η νύφη, και Αυτός που γίνεται στον ουρανό άφθαρτο παλάτι ασύγκριτα λεπτότερα και ελαφρύτερα από τη γη, και να σου δώσει αιώνια ουράνια χαρά, τη νεολαία σας θα σας κάνει να αθάνατο, και θα ορίσει μια προίκα στα βιβλία της αιώνιας ζωής.
Ακούγοντας αυτά τα λόγια της αγίας νεότητας, ο Δαρείος κινήθηκε και είπε:
"Δεν ήταν σαρκική επιθυμία που με έφερε εδώ σε αυτή την πλούσια ενδυμασία, αλλά την αγάπη για σένα και τα δάκρυα και τα αιτήματα του γονέα σου, ότι σε οδηγώ στην υπηρεσία των θεών μας".
Ο Άγιος Χρυσάνθος απάντησε:
"Αν έχετε κάποια επιχειρήματα σχετικά με αυτό και σαφείς οδηγίες με τις οποίες θα μπορούσατε να αποδείξετε την αλήθεια της υπηρεσίας που φέρετε στους θεούς, τότε θα σας ακούσω και θα αλλάξω τις σκέψεις μου". Για το κοινό μας καλό, θα μιλήσουμε γι 'αυτό.
- Δεν υπάρχει τίποτα πιο χρήσιμο και η ανάγκη για τους ανθρώπους - είπε ο Δαρείος - πώς να τιμήσουν τους θεούς και να παρακολουθούν με προσοχή έτσι ώστε να μην τους θυμό, αλλά θα πρέπει να τους ευχαριστήσουν τα θύματα, που ήταν οι φύλακες μας.
"Ω, ο σοφός παρθένος!" - ο άγιος απάντησε σε αυτήν - πώς μπορούν αυτοί οι θεοί να είναι οι φύλακες τους, οι οποίοι ζητούν οι ίδιοι την προστασία τους και φυλάσσονται τη νύχτα από σκύλους που τους συνδέονται, έτσι ώστε να μην κλέβονται από κλέφτες; Γι 'αυτό είναι καρφωμένα με σιδερένια καρφιά και συγκολλημένα με κασσίτερο, έτσι ώστε, αν ανατραπούν από κάποιον, δεν πέφτουν στο έδαφος και δεν σπάνε.
"Εάν οι άγνοια άνθρωποι μπορούσαν να λατρεύουν τους θεούς χωρίς είδωλα", δήλωσε ο Δαρείος, "τότε δεν θα πρέπει να συγκομίζονται και να παρέχονται". Προέρχονται από χρυσό, ασήμι και χαλκό και είναι κατασκευασμένα από μάρμαρο και ξύλο, έτσι ώστε οι άνθρωποι, βλέποντάς τους με τα μάτια τους, να γνωρίζουν ποιοι πρέπει να αντιπροσωπεύουν στο μυαλό, να διαβάζουν και να φοβούνται.
- Εξετάστε και λόγο μαζί - είπε ο Άγιος Χρύσανθος - ο οποίος απεικόνισε έκανε είδωλα και άξιος της θείας τιμής και αν οι είδωλα που παρέχονται; Δεν μπορεί να ονομάζεται Θεός που δεν έχει όλη την αγιότητα και τη δικαιοσύνη και τη Θεϊκή δόξα. Έτσι που είναι η αγιότητα και η δικαιοσύνη και τη δόξα της bozheetvennuyu σας serponosets Krohn, που καταβροχθίζουν τα δικά τους παιδιά, πώς να γράψω τα δικά τους οπαδούς του 2028 ; Ή ότι θα βρείτε αξιέπαινη στον Δία 2029 , που είναι ο αριθμός των ημερών έζησε, τόσες πολλές ανομίες, διαπράττουν μοιχεία και δολοφονία διέπραξαν: διώκτης του πατέρα του, ο καταστροφέας των παιδιών τους, και έχουν διαπράξει μοιχεία με τις συζύγους άλλων ανδρών, πρώην σύζυγό του βασανιστή βασιλείου μαγεία εφευρέτη της αδελφής του, μεσολαβητής Θάνατος και ένοχος τόσες πολλές ανομίες και το κακό, για το οποίο είναι αδύνατο να ακούσουν - έτσι ώστε να είναι ξεδιάντροπη και ακάθαρτα πράγματα από αυτό. Πιστεύετε πραγματικά ότι ένας τέτοιος κακός μπορεί να είναι θεός; Και ήταν ακριβώς που μαρτυρούν την ίδια σας συγγραφείς που έγραψαν ότι οι κακοί άνθρωποι που ονομάζεται θεούς, γενναία στον πόλεμο των βασιλέων, στο χρόνο των νεκρών. Πες μου, ποια ήταν η αρετή στο θεό σας Δία, ο οποίος μέχρι το θάνατό του ήταν ο εχθρός όλων των καθαρότητας και ακεραιότητας για τον εαυτό της μέσα από την απαγωγή αγόρι Ganimida 2030 μόλυνε τον αέρα και το έδαφος και μόλυναν, βίασαν τις αδελφές του. Και στο Ερμα 2031 σας βρίσκετε το Θείο, του οποίου το κεφάλι είναι σαν ένα φτερωτό τέρας. Βρήκε μέσα από τη μαγεία κρύβεται στη γη του χρυσού, το ίδιο το μαγικό ραβδί και μαγικό τρόπο εξουδετερώνει το δηλητήριο zmiiny? Το έκανε αυτό με τη βοήθεια των δαίμων, τους οποίους καθημερινά θυσίασε ένα αγριογούρουνο ή έναν κόκορα. Ποια ήταν η ιερότητα και ο Ηρακλής 2032 , η οποία είχε εξαντληθεί από τη θανάτωσή τους γείτονές τους και τον εαυτό του - πάνω στο κύμα του Θεού - ρίχνει στη φωτιά και έκαψαν το κολασμένων με το ραβδί έφερε, και με το δέρμα; Τι είδους μπορείτε να βρείτε στο Απόλλων 2033 , ή στις μυστικές θυσίες Βάκχος 2034 , στην μέθη και της ακολασίας; Ανάκληση και θεά Ήρα, αδελφή και σύζυγος του Δία, τρελός Παλλάς 2035 , ξεδιάντροπη Αφροδίτη 2036 , φιλονικίες μεταξύ τους, οι οποίοι έχουν την τάση μεταξύ τους, για να είναι θυμωμένος με το ένα το άλλο, το καθένα υποστηρίζοντας για την ομορφιά της και απαιτεί από τα πλοία βοσκός. Όλοι εκείνοι που δεν έχουν καμία θεότητα ή αγιότητα και η δικαιοσύνη, οι οποίοι θεωρούνται άξιοι της θείας τιμής; Και από την άλλη λιγότερο θεούς και όχι σωστό να μιλάμε για τα κύρια θεούς ως επικεφαλής, που θα ακολουθηθεί από τα άλλα μέλη. Και ποια από αυτά θα πρέπει να λατρεύεται ως θεός ή θεά, όταν ο Κρόνος, ο Δίας και η Αφροδίτη, που θεωρούνται οι πονηροί άνθρωποι από τις μεγαλύτερες των θεών, δεν είναι πραγματικά θεοί; Έτσι, αν οι θεοί σας περιφρόνησης και μάταια, πόσο πιο άξια περιφρόνησης για όσους λατρεύουν ως θεούς.
Ο Δαρείος, ακούγοντας προσεκτικά τα λόγια του Χρύσανθου, είπε:
- Αν οι θρύλοι των ποιητών μας είναι ανόητοι, ας στραφούμε σε φιλόσοφοι που διδάσκουν να αποκηρύξουν το κακό και να κρατήσουν την αρετή. Αυτοί, στα γραπτά τους για τον σχηματισμό του κόσμου, εξηγούν τα ονόματα των θεών ως εξής. Κάτω από το θόλο του χρόνου που σημαίνει, τρώω τα πάντα και τίποτα δεν έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την ίδια Δία - θερμότητας, σύμφωνα με Iroyu - αέρα κάτω από την Αφροδίτη - φωτιά κάτω από τον Ποσειδώνα - θάλασσα, κάτω από το Ceres - τη γη, και κάτω από άλλα ονόματα με θεϊκή - τα άλλα στοιχεία.
Στον Χρυσάνθου είπε:
- Συνήθως κάνουν μια εμφάνιση του τι δεν μπορεί πάντα να είναι, αλλά αυτό εξαφανίζεται με το χρόνο? η γη υπάρχει πάντα, καθώς και η θάλασσα και η φωτιά υπάρχουν πάντα και όλες παρατηρούνται, καθώς και ο αέρας. Και γιατί αυτά τα στοιχεία νομιμοποιούνται ως θεοί στα είδωλα, που έχουν την ομοιότητα των ανθρώπων και δημιουργούνται από ανθρώπινα χέρια - δεν ξέρω και δεν καταλαβαίνω; Και γιατί διαβάζετε τα σύμβολα των στοιχείων στα ανθρωποειδή αγάλματα και δεν τιμάτε τα ίδια τα στοιχεία; Γιατί δεν λατρεύεις τη γη, τον αέρα και τη θάλασσα; Υπάρχει ένας τέτοιος πρίγκιπας ή βασιλιάς που θα ήταν περιφρονημένος, αλλά μια ομοιότητα από κάποιον, να λατρεύει; Και επειδή δεν υπάρχει τέτοιος βασιλιάς ή πρίγκιπας, πρέπει να ειπωθεί, αληθινά, ότι απεικονίζετε όχι κάτω από τα στοιχεία και όχι θεούς, αλλά θνητούς ανθρώπους.
Ο Ντάριους είπε:
"Τα δικαιώματά σας, ο Χρυσάνθρωπος, επιβεβαιώνουν την ιδέα μου: τα αδρανειακά είδωλα λατρεύονται από απλούς, αγνοούντες ανθρώπους, τιμούμε τα ίδια τα πράγματα που απεικονίζονται.
- Αν είστε διδασκαλίες του θέλουν να διεκδικήσουν τα στοιχεία μας - είπε ο Χρύσανθος - τότε δίνουμε το παράδειγμα όλων των ανθρώπων που διαβάζουν ποιήματά του, αν λατρεύουν το έδαφος, τότε ας διαβάσει το αξίζει σαν θεά, και ντροπή δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται, ας Μη το αράζετε, μην το σκάβετε και το μεταχειρίζεστε με κάποιο άλλο τρόπο. αφήστε τη γη να ελευθερωθεί από την καλλιέργεια και την επεξεργασία. Ποιος δεν ομολογούν ότι η θεά γη, η - αν ο γεωργός - ας καλλιεργεί άροτρο και το όνομά της, δεν της δίνει καμία θεϊκή τιμή. Και κοιτάξτε, ποιος έχει ένα πιο καρποφόρο πεδίο και κήπους; Ποιος δεν καταλήγει στη γη και δεν το σκάει και το θεωρεί θεϊκή; ή που τον καλλιεργεί και καλλιεργεί χωρίς κανένα σεβασμό; Αν η γη είναι αλήθεια - όπως λέτε - υπάρχει μια θεά, τότε θα πρέπει να πάρετε ως τους οπαδούς τους, να υποβάλουν τα φρούτα χωρίς εργασία σας χωρίς να vspahivaema, εργασιμότητα και έχουν σπαρθεί. Επίσης, εάν η θάλασσα είναι θεός, τότε κολυμπήστε πάνω του χωρίς κουκούλα, αφήστε το να σας πάει όπου θέλετε. Ομοίως, αν θέλετε να έχετε ψάρια, τότε μην τα πιάσετε και δεν δουλεύετε, αλλά λατρεύετε τη θάλασσα σαν θεό και προσεύχεστε γι 'αυτούς από αυτόν. Και για τα άλλα στοιχεία, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν γνωρίζουν τους οπαδούς τους, επειδή δεν έχουν ούτε ψυχή ούτε λόγο, αλλά εξυπηρετούν τις ανάγκες του ανθρώπου σύμφωνα με την εντολή του Θεού. και η γη στην εντολή του Δημιουργού του, είναι napoyaema και θερμαίνεται με ακτίνες του ήλιου, μαραζώνουν σπόρους, μεγαλώνει και φύτευση κατά το χρόνο δίνει αποτελέσματα. Γι 'αυτό είναι κατάλληλο να τιμήσουμε τον Ένα Θεό του Δημιουργού, ο οποίος δημιούργησε όλα αυτά, που μας κανόνισαν και μας έδωσαν για ζωή και όχι τα στοιχεία που δημιούργησε ο ίδιος. Μετά από όλα, και οι μαθητές στα σχολεία, τα παιδιά δεν αποδίδουν φόρο τιμής σε βιβλία, πλάκες και χάρτες, αλλά στους δασκάλους τους. όπως και ο ασθενής, που θεραπεύεται και γίνεται υγιής, ευχαριστεί για τη θεραπεία του όχι στο φάρμακο, αλλά στον γιατρό που τον έκανε υγιή. Μετά από Chrysanth είπε αυτά και πολλά περισσότερα, Darius ήρθε να πιστεύουν στον ένα αληθινό Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και στη συνέχεια οι δύο συμφώνησαν Χρύσανθος να ζουν σε αγαμία, υπό το πρόσχημα του γάμου, διατηρώντας την αγνότητα και την παρθενία της, είναι στο φόβο του Κυρίου. Από τότε, το πεδίο, ο πατέρας του Χρύσανθου, του έδωσε πλήρη ελευθερία για χάρη της δήθεν γάμο του, γιατί ήταν πολύ ευχαριστημένος με το γάμο του γιου του, οπότε δεν ήξερε τα μυστικά που αποθηκεύονται μεταξύ της νύφης και του γαμπρού. Ομοίως, έδωσε στον γιο του στην κατοχή του όλη την περιουσία του, ως μοναδικό κληρονόμο του. Το πεδίο πέθανε σε σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή ο Θεός είναι διευθετημένο έτσι ώστε η αγία δυαδικότητα - Χρύσανθου και Daria διεξαγωγή της παρθενίας στο γάμο τους, ήταν ελεύθεροι να Τον υπηρετήσουμε.
Όταν, λοιπόν, ο Χρύσανθος έγινε εντελώς δωρεάν στη ζωή του, ο ίδιος βάφτισε τη σύζυγό του, την παρθενική του Δαρείου, και αυτή σύντομα έμαθε όλες τις θείες Γραφές και όλα τα χριστιανικά βιβλία, και έγινε άγιος για τη ζωή του και το τέλειο σκλάβος και τη νύφη του Χριστού. Και όχι μόνο για τη σωτηρία τους φροντίδα Χρύσανθος και Daria, αλλά και για τη σωτηρία των άλλων, γιατί στρέφεται προς τον Χριστό πολλούς άνδρες, και προέτρεψε τους νέους άνδρες να Δραστηριότητα παρθένα ζωή, και είναι πολλές οι γυναίκες και τα κορίτσια του Χριστού unevestila. Και ο καθένας που ζουν σε ειδικά διαμορφωμένο όπως μοναστήρια σπίτια, το καθένα είχε παρθένες συνάντησή τους: Χρύσανθος - νεαροί άνδρες, περιφρονούσε όλη τη διασκέδαση του κόσμου και υπόσχεται να καθαρίσει τη ζωή του Θεού, και ο Δαρείος - κορίτσια, unevestivshihsya Χριστού.
Μετά από λίγα χρόνια, όταν οι συναντήσεις του Χρυσάνθου και του Δαρείου αυξήθηκαν πολύ στη Ρώμη, ξαφνικά υπήρξε μια ταραχή και ενθουσιασμός στην πόλη. Οι άνθρωποι που ήρθαν στην εποχή 2037 Kellerin, συκοφαντούσαν τους αγίους Χρυσάνθου και Δαρείου. Οι σύζυγοι φώναξαν:
"Έχουμε χάσει τις συζύγους μας!"
Και οι νέοι άντρες έκλαψαν:
- Έχουμε χάσει εξαιτίας του Νταριού που μας είχε μαντέψει νύφες!
Οι γυναίκες επίσης φώναξαν:
"Έχουμε χάσει τους συζύγους μας!"
Τα κορίτσια φώναξαν:
"Έχουμε χάσει ορκίστες για τον Χρυσάνθου!"
Όλος ο κόσμος φώναξε, λέγοντας:
- Πώς θα γεννηθούν τα παιδιά εάν ο γάμος απορριφθεί; Η ανθρώπινη φυλή θα σταματήσει, αν ακολουθώντας τις διδασκαλίες του Χρυσάνθου και του Δαρείου και το μαγικό τους σκάνδαλο, οι άντρες θα απομακρυνθούν από τις γυναίκες.
Τότε ο έπαρχος διέταξε να πάρει τον Χρύσανθο και τον Δαρείο και να τους προδώσει σε διάφορα βάσανα, αν δεν προσφέρουν θυσίες στους θεούς. Χρυσάνθου, έδωσε ένα τρίμπουμ  2038 , ονομάστηκε Claudius, και το tribune το παρέδωσε στους στρατιώτες του, λέγοντάς τους:
- Βγάλτε τον έξω από την πόλη στο ναό του Δία και αν δεν θέλει να υποκύψει στον αήττητο Ηρακλή, τότε τον βασανίζει διαφορετικά, μέχρι να υποβάλει και να θυσιάσει.
Οι στρατιώτες, παίρνοντας τον Χρυσάνθου, τον έδεσαν χωρίς έλεος με ισχυρούς βόμβες και τους έσφιξαν τόσο σφιχτά ώστε να αγγίξουν τα οστά του μάρτυρα. Ωστόσο, αυτοί οι δεσμοί ξέσπασαν αμέσως και ταυτόχρονα τόσο ξαφνικά ότι ήταν αδύνατο να το δούμε με τα μάτια τους. όλα αυτά έγιναν νωρίτερα από ότι κανείς θα μπορούσε να δώσει μια λέξη. Έχει εργαστεί εδώ και καιρό οι πολεμιστές, συνδέοντας τον Χρυσάνθιο. χωρίς να κερδίσουν τίποτα, έγιναν εξοργισμένοι και τον έβαλαν σε ένα σκοτεινό και φαύλο σπήλαιο. έχοντας επιβάλει αλυσίδες πάνω του και έχοντας εγκλωβίσει σε αλυσίδες σιδήρου, ορκίστηκαν σε αυτόν και τον υπέβαλαν σε διάφορες κατηγορίες. Αλλά οι δέσμες είναι σαν σκόνη, διάσπαρτα. Επιπλέον, το πότισαν με διάφορες ακαθαρσίες, λέγοντας:
"Η μαγεία και η μαγεία σου δεν θα σε βοηθήσουν εδώ!"
Αλλά ξαφνικά η δυσωδία από αυτές τις ακαθαρσίες μετατράπηκε σε θυμίαμα. Μετά από αυτό, οι πολεμιστές σφάχτηκαν τον μοσχάρι, έσπασαν από το δέρμα του και, με αυτό το ωμό δέρμα, τυλίγαν το μάρτυρα πάνω από το γυμνό σώμα και το έβαλαν στην ηλιόλουστη θερμότητα. αλλά και από αυτά τα βασανιστήρια ο άγιος δεν βίωσε κανένα κακό. Μετά από αυτό, ξανακλείστηκε σε σιδερένιες αλυσίδες και ρίχτηκε στη φυλακή, αλλά οι πεποιθήσεις ξαφνικά κατέρρευσαν και μέσα στο μπουντρούμι το φως έλαμπε, σαν από πολλά καίγοντας κεριά. Όλοι οι πολεμιστές είπαν στον τριωνικό τους Claudius για όλα όσα είχαν συμβεί. Ο Κλαύδιος, ήρθε στο μπουντρούμι και είδε το φως εκεί, διέταξε να φέρει τον ιερό μάρτυρα Χρυσάνθου στον εαυτό του και του είπε:
"Με ποια μαγική δύναμη κάνετε τέτοια θαύματα;" Πείραξα πολλούς μάγους και μάγους και δεν βρήκα τέτοια δύναμη σε αυτούς. Και όπως βλέπω ότι είστε μια ωραία σύζυγος και σοφός, δεν ζητώ τίποτε άλλο από εσάς, μόλις η παραγγελία σας να αφήσετε μια τολμηρή χριστιανικό δόγμα, εξαιτίας της οποίας εμφανίζονται στο ρωμαϊκό λαό σύγχυση και τον ενθουσιασμό? Τώρα, λοιπόν, εισάγετε. όπως ταιριάζει με την καταγωγή σας και φέρνει τους παντοδύναμους θεούς άξια θυσίες.
Ο Άγιος Χρυσάνθου απάντησε:
"Αν είχατε μια μικρή σπίθα σοφίας σε σας, τότε εύκολα ήξερα ότι δεν ήταν μαγικό τέχνασμα, αλλά η Θεία δύναμη με βοήθησε και με ενίσχυσε. Αλλά με κοιτάς με τον ίδιο τρόπο, όπως με τους θεούς σου, με τα μάτια που είναι αχνά από τον παραλογισμό.
Διότι εάν τα μάτια σας ήταν σωστά, θα δείτε ότι οι θεοί σας δεν βλέπουν? και αν τα αυτιά σας ακούσουν την αλήθεια, τότε θα γνωρίζετε ότι οι θεοί σας δεν ακούν τις φωνές που τους φωνάζουν. και αν είχατε ένα υγιές μυαλό, θα καταλάβετε ότι οι θεοί σας δεν έχουν τίποτα μέσα τους, εκτός από τη σκόνη, τη σκόνη και το κασσίτερο.
Τότε ο Claudius Tribune διέταξε να δέσει τον μάρτυρα σε ένα δέντρο και να τον νικήσει με ένα ραβδί φτυάρι. αλλά στα χέρια των ξυλοδαρμένων μαρτύρων, τα ραβδιά ήταν σκληρά και βαριά, και στο σώμα του αγίου ήταν μαλακά, σαν ράβδους. Βλέποντας αυτό, ο θρόνος διέταξε να σταματήσει να χτυπάει τον Χρυσάνθου και να τον αποκολλήσει από το δέντρο, να φοράει τα ρούχα του και, στραμμένος προς τους στρατιώτες, είπε:
"Πραγματικά, δεν είναι το ανθρώπινο μαγικό τέχνασμα που λειτουργεί εδώ, αλλά η ίδια η θεία δύναμη. Διότι οι ισχυροί δεσμοί των ίδιων των βόδιων έχουν αποσυντεθεί και οι αλυσίδες έχουν σπάσει και το δέντρο στα πόδια του έχει γίνει σαν σκόνη. και υγρό δέρμα, το φοράτε, είναι όλη την ημέρα στον ήλιο, δεν έχει ακόμα αποξηραμένα, και τα βαριά δεσμά επιλυθεί από μια αόρατη δύναμη και έσπασε προς τα κάτω, και ζοφερό μπουντρούμι έλαμψε ένα μεγάλο φως και ένα βαρύ ραβδί αγγίζει το σώμα του είναι τόσο απαλό σαν μια ράβδο. Έτσι, βλέποντας προφανώς ενεργώντας θεία δύναμη, όλοι πέφτουν στα πόδια του ανθρώπου του Θεού, και ζήτησε συγχώρεση όλων των κακία και το μαρτύριο που προκλήθηκε από εμάς. Ας τον παρακαλέσει να μας συμφιλίωσε με παντοδύναμο Θεό τους, που δημιουργεί τέτοια θαύματα που κάνει τους υπηρέτες του τόσο ισχυρή και αήττητη σε όλα τα είδη των προβλημάτων, - όπως μπορούμε να δούμε για τον εαυτό μας: για ιδού τον πάσχοντα, τον υπηρέτη του, όπως μας νίκησε, έτσι θα κατακτήσει τους πρίγκιπες και τους βασιλιάδες μας και θα ντρέπεται από το ακαταμάχητο σε αυτόν από τη δύναμη του ουράνιου Θεού.
Τούτου λεχθέντος, ο Κλαύδιος έπεσε με όλους τους στρατιώτες στα πόδια του Αγίου Χρυσάνθου και είπε:
"Αλήθεια, μάθαμε ότι ο Θεός σου είναι ο αληθινός Θεός. Γι 'αυτό σας παρακαλούμε να μας στραφείτε προς αυτόν και να μας κάνετε τους δούλους του ».
Ο Άγιος τους είπε:
"Εάν θέλετε να έρθετε στον Θεό μου, μην έρθετε με τα πόδια σας, αλλά με την καρδιά σας να έρχεστε σε Αυτόν, γιατί ο Θεός είναι κοντά σε εκείνους που τον αναζητούν στην καρδιά και στην πίστη.
Και πολύ αργότερα ο άγιος Χρύσανθος μίλησε μαζί τους για τον αληθινό Θεό. Μετά από αυτή τη συζήτηση, ο τριδύων Claudius και η σύζυγός του Ilaria και οι δύο γιους του Jason και Maurus πίστευαν στο Θεό. Όλοι οι συγγενείς, οι φίλοι και ολόκληρο το σπίτι τους πίστευαν επίσης. και όλοι οι πολεμιστές πίστευαν με όλα τα νοικοκυριά τους και όλοι μαζί πήραν το ιερό βάπτισμα. Και όλοι τους έμαθαν αδιάκοπα από τον Χρύσανθο, ακούγοντας επιμελώς τις ομιλίες του για τον Κύριο Ιησού Χριστό και όλοι γι 'Αυτόν ήταν πρόθυμοι να υποφέρουν.
Εκείνη τη στιγμή στη Ρώμη, βασιλεύει ο Αριθμητικός  2039 . Όταν άκουσε μια φήμη για τη μετατροπή του Κλαυδιού στον Χριστό του και το βάπτισμα του με όλη του την οικογένεια και στρατιώτες, διέταξε το πνίξιμο του Claudius στη θάλασσα, έδεσε μια πέτρα στο λαιμό του. και όλοι οι στρατιώτες και οι δύο γιοι του Claudius διέταξαν να μαχαιρώσουν με ένα σπαθί. Στο χώρο του θανάτου των μαρτύρων του ιερού Χριστού υπήρχε μια εγκαταλελειμμένη σπηλιά, όπου προηγουμένως θάφτηκαν οι νεκροί. Καθαρίζοντας αυτή τη σπηλιά, οι Χριστιανοί πήραν το σώμα των ιερών μαρτύρων τη νύχτα και τους έβαλαν σ 'αυτή τη σπηλιά. Σε αυτό το σπήλαιο, στα λείψανα των ιερών μαρτύρων, ήρθε συχνά η σύζυγος της Claudine Ilaria και προσευχήθηκε εκεί στη θέση της περικοπής των γιων της. Μια μέρα, ενώ προσευχόταν σε εκείνο τον τόπο, καταλήφθηκε από ειδωλολάτρες, οι οποίες της ανάγκασαν να βασανιστεί. Τους ικέτευσε, λέγοντας:
"Αφήστε μου να τελειώσω την προσευχή μου, και στη συνέχεια να με οδηγήσει οπουδήποτε γνωρίζετε."
Όταν οι στρατιώτες απελευθέρωσαν λίγο τη Χίλαρι, γονάτισε το γόνατο της στο έδαφος, σήκωσε τα χέρια της στο Βουνό 2040 , τα μάτια της σηκώθηκαν στον ουρανό και είπαν:
- Κύριε, Κύριε Ιησού Χριστό, τον οποίο ομολογώ με όλη μου την καρδιά! Ρίξτε με μαζί με τους γιους μου, τους οποίους ζητήσατε ένα κακό πείραμα για χάρη σας και έβαλαν τις ψυχές τους για σας, τον Κύριό τους.
Προσευχή, πρόδωσε το πνεύμα του Θεού. οι στρατιώτες που πήραν τη Χίλαρι, βλέποντας ότι ήταν νεκρός, άγγιξαν με καρδιά και άφησαν τους δύο σκλάβους της που ήταν μαζί της. Οι δούλοι, έχοντας πάρει το σώμα της ερωμένης τους, τον έθαψαν με τιμή σε εκείνη την ερειπωμένη σπηλιά, στην οποία είχαν τοποθετηθεί οι άγιοι μάρτυρες.
Οι Άγιοι Χρυσάνθου και ο Νταριός Νημισιάν, ο βασιλιάς διέταξε να προδώσει διάφορες, αγωνίες. Και τότε ο Χρυσάνθου φυλακίστηκε και ρίχτηκε σε ένα βαθύ ομίχλη, όπου όλα τα λύματα στραγγίζονταν από την πόλη και ο Δαρείος οδηγήθηκε στο λιμάνι. Και ο Θεός να βοηθήσει τους δύο μάρτυρες, δείχνοντάς τους παντοδύναμη εξουσία του, για Χρύσανθος άγιος στο σκοτεινό και βρωμερό μπουντρούμι του, για να μην το φως του ουρανού και αντί να γευτείτε η δυσωδία ήταν μεγάλη? και το ιερό Δαρείος έστειλε ένα λιοντάρι, το οποίο έτρεξε από απομόνωσής του, ήρθε στο δωμάτιό της, όπου το ιερό του προστάτη κατάκοιτος  2041 , προσευχήθηκε - και άρχισε να την φυλάνε. Και οι πολίτες, χωρίς να το γνωρίζουν, έστειλαν σε Νταριάγια μια ορισμένη νεανική νεόνυμη, για να την καταστρέψει. Όταν εισήλθε στην αίθουσα του αγίου, καταλήφθηκε αμέσως από ένα λιοντάρι και, χτυπώντας κάτω, άρχισε να καταπατά στα πόδια του. και κοιτάζοντας τον Άγιο Δαρείο, όπως ένας έξυπνος σκλάβος, περίμενε την κυρία του να υπαγορεύει αυτό που διέταξε να κάνει με αυτή τη ντροπή της νεολαίας: είτε να τον σκοτώσει είτε να τον αφήσει να ζήσει ζωντανό. Αλλά ο άγιος Δαρείος, έχοντας καταλάβει αυτό, είπε στο λιοντάρι:
"Σας παρακωλύω από τον Υιό του Θεού, αφήστε αυτόν τον νεαρό ώστε να ακούσει από εμένα τον λόγο του Θεού".
Ο Λέων, αφήνοντας τον νεαρό άνδρα, βγήκε και βρισκόταν στην πόρτα, μη αφήνοντας κανέναν στην αίθουσα του Αγίου Δαρείου. Και ο Δαρείος είπε στον νεαρό:
- Εδώ η οργή του λιονταριού με ένα όνομα του Χριστού εξημερώνεται και το κτήνος, ως λογικό πρόσωπο, γνωρίζει τον αληθινό Θεό, φοβάται και τον σεβασμό. Εσείς, ο ασεβής άνθρωπος, που είσαστε ένας άνθρωπος με νόημα, δεν φοβάστε τον Θεό, παραμένοντας σε τέτοια κακία και βρωμιά. Και τι πρέπει να ντρέπεσαι και τι να μετανοήσεις, είσαι τόσο καυχηρός.
Ο νεαρός άνδρας έπεσε μπροστά στον Δαρείο και άρχισε να φωνάζει λέγοντας:
"Πείτε μου, δούλος του Χριστού, να φύγετε από εδώ χωρίς κακό" και θα πω σε όλους ότι ο Χριστός στον οποίο υπηρετείτε είναι ο αληθινός Θεός και δεν υπάρχει άλλος από αυτόν.
Και ο Δαρείος διέταξε το λιοντάρι να δώσει στον νεαρό άνδρα ελεύθερη διέξοδο από το δωμάτιό της. Και ο νέος γύρισε ολόκληρη την πόλη, φωνάζοντας δυνατά:
"Γνωρίζετε, όλους τους Ρωμαίους, ότι ο Δαρείος είναι θεά!"
Έτσι, οι παλαιστές του τσίρκου έτρεχαν στο σπίτι του Dariya  2042 και με δική τους τόλμη θέλησαν να βγάλουν το λιοντάρι από το δωμάτιο του Darius. Λέων επίσης, ενισχύεται από τον Θεό, πιάνοντας κάθε μία από αυτές χτύπησε το έδαφος και τα βάζουμε όλα γύρω από το ιερό του Δαρείου, φύλαγε τους γύρω από τα πόδια της, χωρίς τη θανάτωσή τους, και χωρίς να τους οποιαδήποτε ζημιά, αλλά ο Δαρείος περίμενε εντολές. Και ο άγιος είπε στους άντρες:
"Αν πιστεύετε στον Χριστό, μπορείτε να φύγετε χωρίς κακό. Αν δεν πιστεύετε, αφήστε τους θεούς σας να σας παραδώσουν από το θάνατο.
Όλοι αναφώνησαν ομόφωνα:
- Όποιος δεν πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ας μην ζει από εδώ!
Όταν αυτοί άσκησαν έφεση, τότε ο Δαρείος διέταξε το λιοντάρι να αφήσει τους άνδρες να πάνε χωρίς καμιά βλάβη. Και ήρθαν από εκεί και φώναξαν με μια δυνατή φωνή:
"Πιστέψτε, ρωμαίους ανθρώπους, ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός, αλλά ο Χριστός κηρύχθηκε από τον Δαρείο!"
Όταν έμαθε για αυτή την έπαρχη του Kellerin, διέταξε να χτίσει μια ισχυρή φωτιά στην πόρτα του σπιτιού όπου ο Darius ήταν με το λιοντάρι και τους έκαψε. Βλέποντας αυτό, το λιοντάρι σήκωσε ένα ισχυρό βρυχηθμό από το φόβο. Ο άγιος του είπε:
- Μη φοβάστε: δεν θα καείτε, δεν θα ληφθεί από κανέναν ούτε θα σκοτωθεί, αλλά θα πεθάνετε από το θάνατό σας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. λοιπόν, πηγαίνετε από εδώ χωρίς φόβο και πηγαίνετε στην έρημο. Αυτός στον οποίο τιμήσατε μέσα μου, θα σας προστατεύσει.
Και το λιοντάρι, λυγίζοντας το κεφάλι του, βγήκε και πέρασε όλη την πόλη, δεν έφταιλε σε κανέναν, αλλά έφυγε στην έρημο. αλλά έπεσαν από το λιοντάρι, δέχτηκαν το ιερό βάπτισμα.
Όταν όλα αυτά προανήγγειλε Numerianu βασιλιάς, διέταξε ο Χρύσανθος και η Daria προδίδουν ένα άγριο μαρτύριο. Χρύσανθος κρεμάστηκε σε ένα δέντρο και έφερε αναμμένα κεριά για να κάψουν το σώμα του, αλλά αμέσως έσπασε και το δέντρο και το σχοινί έσπασε και τα κεριά είχαν σβήσει. Που ήθελε να αγγίξει το ιερό του Δαρείου, αυτά τα αμέσως σφαδάζει χέρια, ολόκληρο το σώμα τους παραμορφωμένα και φώναξε έντονα στο μεγάλο πόνο. Βλέποντας αυτό, ο έπαρχος φοβόταν και έσπευσε να ανακοινώσει όλα αυτά στον βασιλιά. Τα ίδια, αποδίδοντας αυτά τα θαύματα δεν είναι η δύναμη του Θεού, αλλά τα μαγικά κόλπα, διέταξε δύο μάρτυρες - Χρύσανθου και Daria κινήθηκε έξω από την πόλη και στο δρόμο, που ονομάζεται «Salar» 2043 , για να σκάψει ένα βαθύ χαντάκι, και κάντε μια βουτιά για να καλύψει τις ζωντανές πέτρες και τη γη. Γύρος Αγίων Μαρτύρων Χρύσανθου και Daria ήρθαν και πήγαν με το τραγούδι και την προσευχή στην τάφρο και πήρε μαζί μαρτυρικό θάνατο, βομβαρδιζόμαστε από την εντολή του βασανιστή, χώμα και πέτρες. Και έτσι, όπως και στη ζωή είχαν ένα κοινό πνευματικό γάμο, και πέθανε και τα δύο μαζί, να γίνει αποδεκτή από τον Θεό ως θυσία ζωντανή και ευχάριστη μέσα και πήρε τις κορώνες της αθάνατης ανταμοιβή 2044 .
Στη θέση του θανάτου του Αγίου Μαρτύρων Χρύσανθου και Daria, αφού έκανε πολλά θαύματα και θεραπείες, πολλοί Χριστιανοί - άνδρες, γυναίκες και παιδιά που συγκεντρώθηκαν σε μια σπηλιά που βρίσκεται κοντά χαρά γιόρτασε το μαρτύριο της μνήμης τους και την κοινωνία των θείων μυστηρίων. Έμαθα για αυτό το βασανιστή και διέταξε τη γη για να γεμίσουν την είσοδο του σπηλαίου, όπου και μαρτύρησε πολλοί χριστιανοί, μεταξύ των οποίων: Διόδωρος ο Πρεσβύτερος και Διάκονος Marian και πολλοί κληρικοί - και δεν περιλαμβάνει τα ονόματα όλων εκείνων που έχασαν τη ζωή τους εκεί, για τους πάρα πολύ.
Όλα αυτά θα Uarini και Αρμενία - αδελφοί έγραψε στην εντολή της Αυτού Αγιότητος του Πάπα Στεφάνου και αποστέλλεται σε όλες τις πόλεις, όλοι να γνωρίζουν ότι οι άγιοι Chrysanth και Daria στην ουράνια Βασιλεία πήρε το στέμμα του μαρτυρίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Εκείνος είναι η ίδια η δόξα και η δύναμη, τώρα και πάντα και για πάντα. Αμήν.


* * *
2024 Η Αλεξάνδρεια είναι μια περίφημη πόλη που ιδρύθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο τον 4ο αιώνα π.Χ. στην ακτή της Μεσογείου στο στόμιο του ποταμού Νείλου. Η Αλεξάνδρεια μετά τη Ρώμη ήταν η πρώτη πόλη στον κόσμο και χρησίμευσε ως κέντρο εμπορίου, βιομηχανίας και ειδικής παγανιστικής εκπαίδευσης και στους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού - εστία χριστιανικού διαφωτισμού. Ο Χριστιανισμός έφερε εδώ, σύμφωνα με το μύθο, ο άγιος Ευαγγελιστής Μάρκος για το έτος 60.
2025 Η Ρώμη - η κύρια πόλη του ρωμαϊκού κράτους - βρίσκεται στη μέση της Ιταλίας, και στις δύο πλευρές του ποταμού Τίβερη, στη συμβολή της στη θάλασσα. Στη Ρώμη, ο μαρτύρωνος κάτω από τους άγιοι Απόστολοι του Αγίου Πέτρου και του Παύλου πέθανε.
2026 Η Αθηνά (ή Παλλάς ή Μινέρβα) είναι ελληνική θεά, κόρη του θεού Δία, που γεννήθηκε χωρίς μητέρα από το κεφάλι του. Η Αθηνά μεταξύ των Ελλήνων ήταν γενικά προσωποποιημένη από το μυαλό του Δία: το μυαλό και η δύναμη είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της θεάς. Ο φρουρός της πόλης - η Αθηνά ενθαρρύνει όλα όσα συμβάλλουν στην ευημερία των πολιτών, της γεωργίας και της βιοτεχνίας. το μυαλό της εφευρέθηκε πολλά χρήσιμα πράγματα. ασκεί και διδάσκει τη βιοτεχνία κάθε γυναίκας. αυτή είναι η θεά όλων των τεχνών και των τεχνών, της σοφίας και της επιστήμης. Ακολουθεί την εφαρμογή του νόμου και του νόμου, των δικαστηρίων και των λαϊκών συνελεύσεων. Ταυτόχρονα, είναι η θεά του πολέμου και μερικές φορές απεικονίζεται σε στρατιωτική θωράκιση.
2027 Adamant (διαμάντι) - μια πέτρα που έχει ένα τέτοιο φρούριο που αντλεί και κόβει άλλες πέτρες, χωρίς να βγαίνει από τη ζημιά. Αυτό το όνομα στην εκκλησιαστική λογοτεχνία δίνεται σε πολλούς αγίους (ειδικά στους πατέρες και τους δασκάλους της Εκκλησίας), διάσημο για την σταθερότητα της πίστης και του χαρακτήρα του.
2028 Ο Κρόνος ή ο Κρόνος (ή ο Χρόνος, χρόνος) είναι η εποχή του χρόνου, ο γιος του Ουρανού (ο ουρανός). κατέλαβε τα δικά του παιδιά, αλλά η σύζυγός του Ρέα έσωσε τον Δία και τον έκρυψε στα καλάμια της νήσου Δήλου, όπου τον έτρωγαν αιγών.
2029 Δίας (ή Δίας) - Ελληνορωμαϊκός θεός, σεβαστός ειδωλολάτρης του ουρανού και της γης, ο πατέρας όλων των θεών και των ανθρώπων.
2030 Ο Χανίμντε (ή ο Γανυμήδης) είναι ο γιος του βασιλιά Τροία, των καλύτερων θνητών που οι θεοί έχουν κλέψει στον ουρανό, έτσι ώστε να ζει εκεί για πάντα και να γεμίζει το κύπελλο με τον Δία. (Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Δίας τον έφερε είτε μέσα από τον αετό του, είτε στον εαυτό του με τη μορφή αετού). Στη συνέχεια, ο Ganimid γίνεται ο κυνηγός των θεών και ιδιαίτερα του Δία, που γίνεται το αγαπημένο του τελευταίου.
2031 Ο Ερμής (Ερμής) ή ο Ερμής θεωρήθηκε αγγελιοφόρος των θεών, προστάτης του εμπορίου και των ομιλητών και ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς ειδωλολατρικούς θεούς. (Έτσι άγνοια πληθυσμό πόλεις της Λύστρα και Λυκαονίας, εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από τα θαύματα των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα, που ονομάζεται Βαρνάβα Δία, και ο Παύλος Ermiem, επειδή ήταν ο κύριος ομιλητής. - Πράξεις 14: 12 ).
2032 Ο Ηρακλής (Ηρακλής ή Ηράκλειος) ήταν γιος της βασίλισσας Αλκέννης και του θεού Δία. Υπηρέτησε ως το υπέρτατο ιδεώδες της ελληνικής ηρωικής δύναμης. ήταν εθνικός ήρωας των Ελλήνων.
2033 Ο Απόλλωνας (ο Φοίβος) είναι ο γιος του Δία και της Λατόνας, ενός από τους πιο αγαπητούς ομογενείς θεούς της Ελλάδας. Θεωρήθηκε θεός του ήλιου και πνευματικού διαφωτισμού, καθώς και η ευημερία του κοινού και της τάξης, ο θεματοφύλακας του νόμου, η θεότητα του μέλλοντος.
2034 Βάκχος (Διόνυσος) - ο γιος του Δία και της Σεμέλης, θεός του σταφύλια και το κρασί, την καρδιά δώρο το κρασί ευχάριστο ανθρώπων και σκορπίζει θλίψη και ανησυχία. Οι εορτασμοί προς τιμήν του Bacchus συνοδεύονταν από μια ισχυρή ανεξέλεγκτη.
2035 Ο Παλλάς βλέπε παραπάνω κάτω από τη λέξη Αθηνά.
2036 Αφροδίτη - Ελληνορωμαϊκή θεά της αγάπης, της ομορφιάς, της κομπασίας και της ακάθαρτης λαγνείας.
2037 Ο έπαρχος είναι ο ηγεμόνας μιας πόλης ή μιας περιοχής.
2038 Trivun (tribunes) - κάτι σαν συνταγματάρχης ή διοικητής της εταιρείας.
2039 Αυτοκράτορας Numerian βασίλεψε από 283 σε 284.
2040 Αλίμονο , δηλαδή στον ουρανό.
2041 Nitz - πρόσωπο, κάτω, στο πρόσωπό του.
2042 Αυτοί οι παλαιστές στα ρωμαϊκά τσίρκα είναι γνωστοί με το όνομα των μονομάχων.
2043 Σ 'αυτό το μέρος ήταν ένας αρχαίος σωλήνας νερού, προσαρμοσμένος από χριστιανούς στην ταφή των νεκρών.
2044 Ο θάνατος των ιερών μαρτύρων Χρυσάνθου και Δαρείου ακολουθήθηκε το 283. (Μερικοί από τον ίδιο θάνατο των ιερών μαρτύρων αναφέρονται σε 256, από την εποχή της βασιλείας του αυτοκράτορα Βαλεριανού).Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...