Προσευχητάρι


*Εἰς τἠν ὑπεραγίαν Θεοτόκον*

Ὕμνος εἰς τήν ἀνύμφευτον Κόρην
Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ
    Πανύμνητε, Πανάχραντε, κόρη Θεοκυήτωρ ... περισσότερα

 Ὕμνος εἰς τήν ἄσπιλον Παρθένον
Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ
    Δέσποινα παντευλόγητε, ὑπέραγνε παρθένε ... περισσότερα

 Ὕμνος εἰς τήν ἐλπίδα τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν
Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ
    Ἀειπάρθενε, ἀγνή, ἐν ἀγκάλαις σου κρατεῖς ... περισσότερα    Ἄχραντε Δέσποινα Θεοτόκε, ἡ τόν Θεόν Λόγον κατά σάρκα γεννήσασα ... περισσότερα

    Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, ἡ μόνη καθαρωτάτη ψυχῇ τε καί σώματι, ... περισσότερα

    Φιλάνθρωπε, φιλάγαθε, φιλέυσπλαγχνε Παρθενομῆτορ, 
θεόνυμφε Δέσποινα καί Κυρία ... περισσότερα

    Ὦ πανάμωμε τοῦ Θεοῦ Μῆτερ ὑπέρ πάντα νοῦν καί λόγον ... περισσότερα
                                *Εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν*    Εὔσπλαγχνε καί πολυέλεε Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός μου, ὁ ἐλθών εἰς τόν κόσμον ἁμαρτωλούς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ, ἐλέησόν με  ... περισσότερα

    Οἶδα Κύριε, ὅτι εἴ καί τό πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν μου ἐστιν ἄπειρον ... περισσότερα

    Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ ἐπιφανείς ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἄρῃς τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου ... περισσότερα

*Εἰς τό Ἅγιον Πνεῦμα*

    Δέσποτα Κύριε ἀκατάληπτετό πανάγιον καί παντοδύναμον καί ζωοποιόν Πνεῦμα ...  περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...